BRL81A-JohDop

Texten är inskriven efter SFSS 7:2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften markeras med parenteser, så att den ursprungliga texten står inom klammer, '{}', medan ändringarna står inom hakparenteser, '[]'.

# 891
Jnnan herodis judha lanz konungx daghum war en prestir Zacharias at nampne ok hans hustru var aff arons släkt/ hon heth elizabeth thön badhin hion varo rätuis j allom tingom gor gudhi ok lifdo sin aldir fulkomplika j allom gudz budhordhum mz allom gudhelicom rät oc for thän sculd at elizabeth var {ofructelik} [ofructsam] tha varo thön badhin barnlös ok hafdho frammerlica gangit a sin aldir/ framledhis thimde thät en dagh at han sculde som hans sidher var offra gudhi gudhlikt offer innan mönstreno oc fulkit var alt vtan fore a gudlicom bönom: vm thän thima han sculdhe offra tha teedhis hanom gudz ängil standande högra väghin vidh altaren ok thär aff dröfdis zacharias ok vardh räddir ok j thy at han räddis talade ängillin til

# 892 hans ok sagdhe räz ey zacharias for thän sculd at thiin bön är hördh ok elizabeth thiin hustru scal födha thik een son ok thu skalt kalla han johannem ok thär vardher thik mykyn glädhi oc mange män sculu glädhias j hans fözlo thima for thän sculd at han vardir mykyn man for gudhi viin älla nokon dryk som man wardher drukkin aff skal han ey drikka ok han scal (vp) fyllas mz thöm hälgha anda J sinne modher lifue oc mangha israels syni skal han vända til sannan gudh ¶ Thär äpte sagdhe zacharias til ängilin ¶ Hwar aff scal jak thz vita som thu mik seigher for thy at jak är gamal ok min hustru är frammelika gangin a sin aldir ¶ ängelin swaradhe ok sagdhe sik vara gabrielem som daghlika staar j gudz a syn ok är jak sändir a gudz väghna til thiin at tala ok budha thz jak hafwer nw saght ¶ ok for thän sculd thu mik ey trodhe scal thu mallös vara til thän dagh thz fulkompnas jak hafwer thik sakt ¶ mädhan thz var tha vndradhe alt folkit vtan (til) var: hwi zacharias dualdis swa länge/ ok j thy kom zacharias wt gangande ok gat ey talat, ok thär aff funno the at han hafde seet nokot tekn j mönstreno, ok äpte thz at zacharias hafde them teknat at han var mallös, tha gik han hem til sit eghit hws ¶ Äpte nakra dagha wardh elizabeth hafwande mz enom syni swa som ängelin spadhe, ok hon hafdhe sik i lönlikom stadh siäx manadha ¶ J siätta manadanom var gabriel ängil sändir jnnan en stadh galilee lanz ther heth nazareth til the jomfru ther var fäst josep aff dauidz släkt, ok the {jomfrw} (jomfrwna) nampn var maria, ok tha engillin kom in til hänna mälte han Aue maria gracia plena dominus tecum thz thydher

# 893 a wart maall ¶ heel maria ful mz naadh gudh är mz thik {signadh} (välsignadh) wardhe thu iwi alla quinnor, Thän tiidh maria hafde thässin ordhin hört tha dröfdis hon aff hans maale ok thänkte mz sik hwilkin thässin helsan var ¶ En sidhan ängelin forstod hona rädhas vidh hans ordh tha mälte han til hänna Räz ey maria for thy thu fant {nadhe} (nadhena) när gudhi/ ok sagdhe en framledhis til henna, thu scalt hafuande vardha j thino osmittado lifue ok skalt son födha oc kalla han ihesum han vardher mykyn j valdom ok scal kallas alzvaldux gudz son ¶ Maria swarade änglenom ok sagdhe swa, hwru maa thzta varda for thy at jac är ey manz liifs skyldogh, gudhi hafwer jak min mödom jät ¶ Ängelin swaradhe ok sagdhe swa thän hälghe ande scal koma jnnan thik ok alz valdux dygdh som är sannelika olikamlikt lius scal thik lysa ok licamma aff thik taka, ok for thy thz sama helgha aff thik skal födhas skal kallas gudz son, ok framledhis sagdhe han hänne til mere styrkilse ok minne iäfwgha sinna budhan: Se sagdhe han elizabeth thin frenkona hon scal födha j sinom aldirdome en son: ok thänne manadher är hänna siätte til hänna barn födhilse: for thän sculd at gudhi är änkte omöghelikit ¶ Maria swaradhe änglenom see sagdhe hon: Jak är gerna ödhmyuk gudz thiänista quinna vardhe mik äpte thinom ordhum oc äpte thz foor ängelin bort ¶ J thöm daghum foor maria rasklika j iuda (landz) stadh ok kom j zacharie präst hws, thär för var saght aff, ok helsadhe elizabeth hans hustru ok thän tiidh elizabeth hördhe marie helso, tha gladdis barnit j hänna lifue som hon var hafuande mz: ok i thy (op) fyltis hon mz thöm hälgha

# 894 anda, oc öpte höghe röst til mariam, ok sagdhe (väl) sighnadh vardhe thu j bland quinnor, ok signadh vardhe thins hälgha liifs fruct, ok sagdhe framledhis hwadan kom mik the glädhin til at gudz eghin modher sculde til min koma: for thy at ther äpte thu mik helsadhe gladdis barnit j mino lifue mz mykle glädhi ¶ Sidhan elizabeth fözlo time war komin tha födde hon son: Oc thz freghnadho hänna nästa frändir, ok gladdus at gudh hafdhe margfallelika giort sina nadhe mz hänne ¶ Sidhan atunda daghin epte: komo (the) alle saman at vmskiära smaswenin oc kalladho han zachariam äpte hans fadirs nampne ¶ hans modher swaradhe ok sagdhe thz aldre skola vardha vtan han häldir scola kalla johannem: frendrene swaradho at ängin war j hänna släkt som kalladis thy nampne han skulde kallas ¶ zacharias beddis til oc screff thigiande swa j scriptinne johannes är hans nampn ok j thy som alle vndradho thz, tha {loz} (lozstis) hans mundir vp som för var starklica luktir ok hans thunga losnadhe lofuande gudh ok aff thy kom räzl jwi alla thera nästa, oc jwi alla thäz lanz stada konnughadus thässe ordh oc alle thzta hördho thänkto thz j sino hiärta sighiande swa hwilkin vänte thu at thänne smasenin vardhir ¶ smaswenin vaxte äpte thz ok styrktis aff thöm hälgha anda ok var j öknom til thän dagh han thedis israels folke
 

Sidansvarig:  | 2024-06-17