Läkebok 10

enl. Benz 22

Texten följer Klemmings utgåva (SFSS 26). Den är usprungligen inskriven inom projektet Källtext vid institutionen för svenska vid Göteborgs universitet. Ursprungsfilen har uppdelats i mindre filer av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund. Han har också gjort enstaka korrekturrättelser.

# 446

Fore örna värk

Lagher aff sipol blandas han vidh värma kwinno myölk oc latz j öron tha hielper haan fore örna värk

de eodem

Hwit rökilse stampas thz mz litit aff win ok lätz i örat thz hiälpir thz

pro surditate

Tak walmogho frö oc bladhen oc stampa alt saman oc vridha gimon eth klädhe oc lat j örat

fore örna värk

stampa kloflök mz gasa ister oc gör thz litit värm oc lat thz i örat

fore örna värk

Tak värma kwinno myolk mz oleo laurino oc smöria om kring örath thz är oc goth fore döwo

contra surditatem

Valet adeps caninus cum absinteo & oleo auribus infusum

ad idem

butirum cum sale calidum infunde

idem

succum mente tepidum in aurem mitte vel eciam succum abintii & marubii tepidum in aurem mitte

ad idem

vrina pueri dolorem aurium mitigat

Jtem fel leporis vel ouis cum lacte mulieris auribus inpone

Jtem folia lauri concussa & succus missus in aurem mire sanat

# 447

ad idem

¶ hägbär dröper man laghin aff them i öron tha dugher thz fore örnawärk

Jtem stampat anis mz olio dugher fore örnawärk om thz latz i öron

ad idem

tak laghin aff fenekals rotum oc lat han mz atiko j örath samma laghin skal thu drikka mz vin

Jtem tak laghin aff rätikio mz olio oc lath i örath

Ad sanitatem oculorum

Fore suidha j öghon tak aloe oc stampa oc tempra thz mz hwit vin oc lat i ögha en dropa badhe kwel oc morghon

ad idem

Fore kladha oc blodh oc dum öghon oc thung, tak oos aff rutho oc honagh oc thz hwita aff äggit oc vridh thz ginom eth klähe oc laat j öghom,

ad idem

Fel wlturis & leporis & lac mulieris & adipem anguille misce & inpone sero & mane oculis multum confortat visum

¶ Jtem succus celidonie & feniculi & lac mulieris masculini nutrientis commisceantur oculique inungantur multum prodest

ad idem

Fenekal stampat oc ooset blandat mz hongagh thz hiälper öghom aff alt skimbel om the smörias offta ther mz

Jtem takir man grönt frö aff fenekal oc stampar thz oc thörkar i solinne thz ther komber aff thz dugher fore alzkons siwkdom j öghom

# 448

ad idem

celidonia tha hon star j blomster tha skal man oos hänna siwdha i koparkar mz honagh vidh litin eeld til fradhan är al ofwan oppa, tha thz vardher thiokt som honagh smörias ther öghon oppta mz tha är thz goth fore myrk öghon

ad idem

tak ena naatbakko oc plukka rena oc läg hona swa i eth glas mz inälfwm oc mz allo wtan fiädhrana oc säth swa glaset j en källara swa länge at hon är roten, oc sidhan tak thz feta som oppa star thz lat j ögon, & est opimum remedium ad oculos

Jtem tak lagherbär oc stöt kleen oc sikta them ginom eth säff oc mäng them lika thiokt mz iordhbäriom, oc lat thz sta swa länge bären ärw fornöth. oc thryst thz sidhan gimon en duk i eth krws oc lat thz i öghon tha thz klarth är

ad genua inflata rutam & mel superpone cum sale & pars salis erit modica

Pro dolore dencium

Alun temprat mz ätikio oc mz honagh thz styrkir tender som lösa ärw oc feste them thz dugher oc til bwlit tannaköt oc thz heler blemor oc skab oc kladha

Jtem fore tanna wärk äller byld tak alwn oc salt oc läg oppa byldena

ad idem

tak celidonia oc stampa oc läg vidh tannagardh

Jtem tak ysop oc siwdh i ätikio oc thwa tender mz tha fordrifuer han tanna wärk

# 449

Jtem gnidher man sina tender om morghonin mz sipuls oos tha far man ey tanna wärk

Jtem herbam millefolium cum butiro commisce & appone dentibus & potenter dolorem mitigat

fore växten

tak graabo oc gamalth ister oc stöte thz saman oc läg thz vidh wäxtin

pro eodem

tak ena kanno äller eth krws oc lath ther nyth öl vtj som thz star j gärdhene oc skär ther thwnna pipro vtj, oc lath thz sta j ii äller iij dagha oc goras, oc täp krwset wäl mz eth klädhe. oc drik sidhan varleka ther aff per tres dies

fore växtenom

¶ vna ventosa ponatur in medio dorsi vbi cuspides volunt conuenire vt non conueniant

pro dolore capitis

tak färst saffran oc färska näghlekor oc göör ther aff ena kaku oc lukta ther oppa idhelika

Pro oculis

tak fyrä handa kryde forst ingefero [---] 

Sidansvarig:  | 2024-06-17