BRL125A-Patrik

Texten är inskriven efter SFSS 2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften markeras med parenteser, så att den ursprungliga texten står inom klammer, '{}', medan ändringarna står inom hakparenteser, '[]'.

# 3

Thzta är sancti patricij hälgha lifwerne som biscoper var j ibernia oc ther predicadhe the hälgho tro

Thän hälghe herran sanctus patricius han var födder j änglande. hans modher heth conches oc hon var sancte martins syster. thy var patricius sancte martins syster son. honom sände celestinus pafue til hyberniam at predica ther the hälgho tro oc ther var han biscopir i margh aar han var sua hälagher man til sit lifwerne at vtan alla andra dygdher som han giordhe {tha} reste han vp af dödha säxtighi dödha män. Han löste manga the som fangadhe varo wt af thera fängilsom mz sinom egnom päningom. han bygdhe op af grunde try hundradha kirkior oc fäm oc sextighi. oc ther mz vigdhe han oc giordhe thry hundradha biscopa oc fäm oc sextighi at sua manga som han bygde {kirkinar} (kirkionar) swa manga vigdhe han oc biscopana. han vigdhe oc til preste thry thusanda oc han cristnadhe oc döpte xij thusand folk. han cristnadhe oc döpte siw konunga alla vm en dagh. oc the varo alle brödher oc thera fadher heth konung

# 4 almogrth han fastadhe fyritighi dagha oc fyritighi näther. oppa eth bärgh som kallas hely. han predicadhe i hybernia väl attatighi aar sua at han mz sino hälgha lifwerne. mz sinom hälgho iärteknom. predican oc kennedom cristnadhe oc vände in til gudh alla yberniam han var thiwghu ara oc hundradha gamal tha han doo. oc äptir thz at han var dödher {tha} kunne ängin finna hans graf oc ängin kunne thz fa vita hwar han var iordhadher Tha han hafdhe fastat fyritighi dagha oc fyritighi näther oppa thz bärghit som kallas hely {Tha} beddis han af gudhi thre enkannelica bönir som gudh sculle vnna thöm i ybernia. for thz at the hafdho takit vidh the helgho tro Förste bönin var at alle the i ybernia varo som trodho oppa gudh the sculdo döö j enom godhom stadgha i ther ytersta tima oc sculdo döö i sua dane akt. at {É} [the] vildo gerna bätra thera synde The andra bönin var at ängin i ybernia sculde lifua här i iordhrike. tha gudz son sculle koma til domin j thöm rädhelica daghinom som kallas domadagher Thy sighia somlike at thz landith {ybenia} (ybernia) thz scal for ga oc vardha til änkte siw aar for domadagh for sancti patricij bön sculdh Sidhan oc ther mz sanctus patricius han stodh i ybernia oppa eth höght (biärg) oc ther gaf han folkino i ybernia sin välsignilse oc badh for thöm innerlica til gudh oc tha han stodh oppa thy bärghino tha komo til hans sua mange foghla at ther var änkte taal vppa oc vildo hafwa hans välsignilse Oc the samo foghlane tekna alla the som han hafdhe cristnat. oc vänt til the hälgho tro af allom landom

# 5
Af thy huru sanctus patricius prädicadhe j skotlande.

Thänne hälghe herran patricius han prädicadhe oc i skotlande. thy hände thz sua at entidh tha han predicadhe for konungenom j skotlande af vars herra pino tha stodh patricius for konungenom oc hafdhe en pikstaff i sinne handh som han stodde sik vidher oc i thy samo som han swa stodh oc predicadhe oc stodde sik vidh piken tha hände thz honom oforuarandis at han satte piken a konungxsins footh oc stak mz pikenom konungin ginom fotin Ther näst vm sidhe tha sanctus patricius fik thz vndirsta at han hafdhe stungit konungin ginom fotin {tha} vardh han vndarlica vidher oc ginstan j samo stund giordhe han konungin helan oc hälbrygdha mz sinom hälgho bönom Oc än thäs meer han röktadhe thz af gudhi at j thy rikeno scal änkte thz diur gita varit älla lifuat som är etirfult af sik Oc ey at enast röktadhe han thz af gudhi vtan än iämuäl badhe trä ok barkir som vaxa i thy rikeno the äru godh for ether. äptir thy som somlike sighia

# 6 [---]

# 7
Thzta är et iärtekne huru en thiwfwir stal eth faar

En man han staal et faar af sinom granna. oc tha han hafdhe stulit farit. {tha} att han thz ginstan op. tha sanctus patricius fik thzta vita {tha} manadhe han alla til bätring oc bödh allom at hwar som hafdhe stulit thz farit han sculle sik bätra oc sculde göra lica ther fore tha han hafdhe länge manat til bätringh oc ängin vilde ther vidher kännas vm en dagh tha folkit var alt komit til kirkio Tha bödh han thz vndir ihwsu christi nampn vndir thäs hälgha nampsins dygdh at hulkin människa som thz farit hafdhe ätit i sin book tha sculle farit bräkia ginom bukin ther j kirkione oppinbarlica for allom Sua skedde thz oc farit som longo var op ätit thz tok ginstan til at bräkia oppinbarlica i bukenom for allo folke j kirkionne Oc thiwfwin bätradhe sik for sina synde oc alle andre vaktadho sik thäs bätre badhe fran styld oc fulom gerningom

# 8
Et annat iärtekne af eno korsse

Sanctus patricius han hafdhe thz for ena sidhuänio at al the kors som han saa. thöm hedhradhe han oc äradhe mz store gudlikhz Entidh hände thz sua at han gik fram vm eth faghart kors hulkit han änkte skötte oc änkte hedhradhe. tha spordho hans thiänara honom til. hwi han ekke hedhradhe thz korssit som han pläghadhe hedhra al annor kors tha swaradhe han oc sagdhe at han saa ekke thz korsit ther näst äptir tha han spordhe gudh j sinom bönom for hwi han saa ey thz korsit sama. tha swaradhe en röst nidhre vndir iordhinne oc sagdhe sua. hwat ey vest thu at iac liggher här iordhadher en vasl hedhninge som owärdhogher är at hafua owir mik thz hälgha kors tekn. tha sanctus patricius thzta hördhe tha lät han genstan föra korsit bort thädhan oc lät thz sätia vppa en annan stadh

# 9
af thy huru ihesus christus viiste honom purgatorium

Thäntidh sanctus patricius tok först til at predica i ybernia tha giordhe han ther litla fruct for thy folkit ther i landeno thz var {ginom} [mykit] hart i alle ondzsco sua at the varo likare oskälicom diurom än nakrom människiom tha han thz saa at folkit var sua ilhart af sik tha badh han til gudh at han skulle oppinbara honom nokot vndharlikit iärtekne af hulko the matto fa nakon gudz räddogha oc matto thäs häller sik läta vmuända til the hälgho tro tha han la i sinom bönom oc hafdhe sik thwingat oc vtsmäktat mz gudhlike fasto. at gudh sculle thäs häller göra mz honom nakot iärtekne som thöm matte koma til vmuändilse oc siäla helso J thy sama som han sua laa i sinom gulico bönom tha thedhis honum var herra ihesus christus oc fik honum thz hälgha ewangelium oc ther mädher en gangostaf Oc thässin tw thingin hallas i ibernia for stora oc dyra hälgha doma af allom thöm som ther i rikeno {äru} sculu vara ärkebiscopa Oc thän sama stafwin han kallas ihesu christi stafwir for thy ihesus christus anduadhadhe han siälfwir mz sinne egne handh sinom kärasta thiänara sancto patricio Ther näst ledde var herra ihesus christus han oppa ena ödhemark Oc ther viste han honum ena siwala groop. oc the gropin var innan til al ginum myrk tha han hafdhe seet the gropina tha taladhe ihesus

# 10 christus til honom oc sagdhe sua här är en stadher af purgatorio oc hwar som gangher in i thessa gropena mz rätte tro oc mz thöm vilia at han menar bätra sina syndher oc blifwir i hänne eth dyghn nat oc dagh. hulkin människia thzta gither giort. hon scal rensas af allom sinom syndom oc scal aldre koma i annat purgatorium oc än thäs meer hwar som far the gropina vt j ginom alla han scal ey at enast see oc skodha onda manna pino oc plagho vtan än iämuäl hälgha manna frygdh oc glädhi Sua brat som ihesus christus hafdhe honom thzta sama teet oc beuist. sidan hwarf han ginstan bort oc sanctus patricius thakkadhe gudhi oc gladdis sotrlika oc litit äptir lät han byggia ena kirkio oppa sama stadhenom oc i the kirkionne skipadhe han oc in satte sancti augustini brodher som callas canonici regulares Thogh bygdhe han the kirkiona i sua matto at the sama gropin som är purgatorium hon liggher hart vtan for kirkio gaflenom oc kringh vm hona lät han göra en mur oc lät göra aat hänne ena starka dör oc ther mädher badhe laas oc nykil. at ängin sculde dyrfuas ther inganga vtan han spordhis fore oc hafdhe ther enkannelica orlof til. nykilin aat the gropinne anduardhadhe sancte patricius priarenom j the samo kirkione til gömo Oc j thöm timanom tha sancte patricius var en lifuandis siälfwir tha gingo ther mange in som gerna vildo bätra sina syndher Oc the komo i gen mz vissom skälom oc baro thäs vitne at the hafdho ther badhe tholt oc seet aldra största {pinnor} (pinor) oc plaghor oc thera ordh oc vndarlico thingh som the sagdho sik hafwa seeth oc rönt thöm lät sanctus patricius granlica märkia oc opscrifwa i the samo kirkionne oc mange läto sik thäs häller vnuända til the hälgho tro for thera ordha sculd oc toko thäs häller

# 11 vidher sancti patricij predican oc kennedom Mange gingo ther oc in hulke som aldre komo i gen for thy at alle the som i gen komo the varo ekke längher ther inne än nat oc dagh fran enom morghon oc til thän andra. oc for thy at the som ther in gingo the rensadhos ther af allom synom syndom. thy kallas thän stadhin sancti patricij purgatorium

# 15
Thzta är af enom man (som) in gik j sancti patricij purgatorium oc foor ther vth gönom alla pinor som här äptir standher

J langan tima äptir thz at sanctus patricius var dödher. en välborin man som heth nicolaus hulkin som hafdhe giort manga oc stora synde. til thäs at han matte sina synde bätra tha fastadhe han i atta dagha oc thwingadhe sin likama tha han thz hafdhe giort {tha} beddis han orlof at han for thina synde matte fara ginom patricij purgatorium Sua brat som han var komin in ginum dörrin {tha} kom han til eeth (wänt mönster älla) böna hws {tha han} ther {var komin tha} mötto honom {ther} munka oc the varo alle klädde mz hwitom klädhom the gingo mz honum in i thz bönahusit oc giordho honum thiänist oc vrydhning the taladho til honum oc sagdho sua thu scalt nw vara stakir oc tröstir for thy thik bör nw ginom fara diäfwlsins hardho oc starko frestilse Tha spordhe han thöm til oc sagdhe hwat scal mik vardha til hiälp älla näddingh tha iac komber i the hardho pinonar tha swaradho the oc sagdho tha thu kombir j pinonar oc kännir thik pinas. tha ropa ginstan oc sigh sua Jhesu christe lifwandeis gudz son miscunna thik owir mik syndoghan man Swa

# 16 brat the hwit kläddo munkane gingo fran honom tha komo ginstan diäflane farande. oc {the} badho han vända i gen oc ekke ganga längher. fram./ oc til thäs at han sculle sua mikit häller lydha thöm. oc göra som the sagdho {at the villo han väl beuara tha} lokkadho the han först mz sötom ordhom oc sagdho at the villo han väl beuara vtan allan skadha oc vildo läta han koma hylbrygdha hem i gen til sit eghit Tha ville han ängaledhis vända j gen vtan han vilde io ändelica fara the resona fram. honum owir ginge hwat honum owirginga kunne Ther näst äptir fik han ginstan höra eth aldra grymasta liudh som räghelikit var höra Swa at honom thotte at al the fyra elementa som är vädher och vatn iordh oc eldher the toko til at storma in byrdhis. oc lupu til saman som the skuldo sla sik i thusanda stykke sundir. tha han thzta liudhit hördhe. tha tok han til at hisna som ey var vndir oc vardh aller ginum räddher {ThÉ näst} [Tha] ropadhe han hiälp och sagdhe som honum var känt Jhesu christe lifuandis gudz son miskunna thik owir mik syndoghom man Oc ginstan i samo sundh thystnadho {the diurin} [ thet liudhit] oc han vardh quittir vidh the pinona Ther näst gik han fram bätir til en annan stadh tha han thingat kom tha mötte honum ther en stoor diäfla skäri The taladho til honom oc sagdho sua thänkir thu at thu äst nw sloppin w varom handom/ ängaledhis/ thu scalt nw först här näst böria til at pinas oc plaghas Oc ginstan i smo stundh tha syntis honum en aldra störste brännande eldher mykit rädhelikin af sik tha sagdho diäflane til honum vilt thu ey lydha os oc göra

# 17 som vi vilium tha scalt thu kastas vti thän brinnande eldin som thu nu seer he han oc sagdhe at han ville thöm änkte lydha oc ther mz toko the handh a honum oc kastadho han i thän rädhelica eldin. oc tha han pintis i honum som aldra hardhas {tha} ropadhe han hiälp oc sagdhe Jhesu christe lifuandis gudz son miscunna mik syndoghom manne oc ginstan i sama stundh sloknadhe thän eldin. oc han vardh quittir af the pinonne Ther näst gik han fram til en annan stadh tha han thingat kom tha saa han ther manga män pinas Somlica saa han ther liggia i eldenom lifuandis oc brinna oc saa at diäflane stodho {oc} {oc} flängdho thöm mz glödhetom iärn skifwom Swa hardhelica at the slogho thöm in til in älfuen thera Somlica saa han liggia fram stupo bukin til iordhinna sua at the for pino sculdh tuggadho oc bitu iordhena oc the ropadho til diäflanna som thöm flängdo oc sagdho sua hwar j sin stadh vmber mz mik vmber mz mik Somlica saa han the som orma oc paddo slitu thöm sua ryghelica at the hafdho glödheta gadda Oc the mz thera gadda drogho oc slito bort v thöm al thera in älfue Oc for thy at han som thessa pinonar foor vilde ekke lydha diäflomen thy kastadhis han vt j thän eldin oc the pinonar oc vardh ther hardhelica flängdher mz glödhetom skifuom älla iärn gislom oc tholde ther alla the pinor som the andro tholdo som ther hafdho länge varit for honum Swa brat som han ropadhe sik hiäl oc sagdhe sua Jhesu christe lifuandis gudz son miscunna mik syndoghom manne Genstan i samo stundh vardh han quittir af the pinonne Ther näst leddis han oppa en annan stadh tha han thingat kom tha saa han ther manga människior liggia oc siwdhas i enne bradha panno Oc ther i sama stadhenom

# 18 saa han eet aldra storsta hiwl. oc thz hiwlit var alt ginom fult mz glödhetom krokom Oc a thöm krokom varo människior vphängdha alt vm kringh Somlike hängdho mz halsenom somlike mz tungonne Somlike mz hareno Somlike mz handomen oc somlike mz fotomen. oc aldre sua en som annor. oc thz hiwlit lop sua snart vm kringh at thz sände af sik sua stora eldz gnistor sua stora som annar nyston Ther näst saa han eet aldra största hws oc thz husit {vart fult} (var) alt fult mz gropom. the gropana varo alla fulla mz glödhetom oc vällande malm oc i thöm glödheta malmenom saa han somlica standa mz enom footh Somlica mz twem fotom Somlikä stodho i the pinonne op til siin knä Somliche op til bukin Somlike op til brystit Somlike op til halsin Somlike op til öghonin Thässa pinonar foor han alla vt ginom for thy sua brat han kalladhe oppa gudz nampn oc ropadhe sik hiälp. tha vardh han genstan quittir af hwarre pinonne Ther näst gik han fram bäter oppa en annan stadh Tha han thingath (kom) tha fik han see ther en brun sua storan oc vidhan at thz var vt owir alla matto oc wt af thöm brunnenom gik en rädhelica stor rökir oc aldra fulasta lokt oc op w honom putradho älla opsudhu manga siäla sua thiokka som andra gnistor oc the varo glödheta af sik sua at the varo tholika see oppa som glödheth {É} (iärn) oc ä som the villo vp w brunnenom tha thrykto diäflane thöm ä nidher i gen Tha sagdho diäflane til honom Thänne stadhin som thu nw seer thz är häluite i honom bygge var forman oc herra bälzabub oc thzta är hans heman. Nidher j thänna brunnin skolum wi thik kasta vm thu vilt ekke lydha os Oc tha thu komber nidher i thän brunnin tha star ther aldre radh til. at thu kan nakon tidh optarmer ther op j gen (koma) for thy ther är

# 19 ängin vägher oppa Tha vilde han ängaledhis lydha thöm. thy toko the handh a honom oc kastadho han i thän diupa brunnin tha han thingath kom tha vardh han ther sua hardhelica pinter oc plaghadher at han tapadhe badhe skäl oc sinne Oc sua hardhelica pintis han ther at han hafdhe maxan glömt kalla oppa gudz nampn oc ropa sik hiälp Ther näst vm sidhe tha han kom i gen til sin sinne än thot han formatte ekke ropa mz munnenom til gudh. tha ropadhe hanmz hiärtano oc sagdhe sua Jhesu christe lifuandis gudz son miscunna thik owir mik {fatighan} syndogan {man} Oc ginstan i samo stundh vardh han quittir af the pinonne sik vtan allan skadha oc the mango diäflane som han hafdhe for seet the flydho for honum oc gafuo wnnit oc tha han sculle tara i gen vt af the pinonne tha fik han see ena bro owir hulka han sculde ändelica ganga Oc the sama bron hon var sua mio oc thrangh af sik at han aldre saa sua ligla ena bro. oc hon var sua blank af sik som en skinande speghil oc ther mz var hon sua haal som en halaste ijs oc nidhan vndi hänne var en stoor rinnande flodh af eldh oc brännesten Tha han sculle ga owir thässa samo brona tha tok han til at wandas som ey var vndher oc iäfuadhe storlica at han sculle alre väl koma owir the brona sik vtan skadha Ther näst vm sidhe kom honom i hugh thz hälgha ordhit oc the dyra bönin som honum hafdhe förra hulpit oc frälst vt af sua mangom pinom oc ther af thok han hopas oc trösta oc gik fram oc satte annan fotin oppa brona oc byriadhe til at ropa sik hiälp oc sagdhe som han var {föra} (förra) van at sighia Jhesu christe lifuandis gudz son miscunna mik syndoghom manne tha fik han höra sua mykit skij oc sua stort eth roop at han for räddogha sculdh hafdhe maxan fallit vm kul

# 20 tha kalladhe han oppa thz fornämpda ordhit Jhesu christe lifuandis gudz son Oc ginstan j samo stund var han felikir vm sik Ther näst satte han annan fothin oppa brona oc tok til at läsa the samo ordhen Jhesu christe lifuandis gudz son miscunna mik syndoghom man Oc ä vidher hwart thz sin han satte fotin oc vidher hwart thz fiät som han gik oppa the bronne tha kalladhe han ä oppa the samo ordhin Oc ther näst vm sidhe kom han frij oc fräls felikir oc oskaddher owir the brona Tha han var komin owir hona tha kom han ther näst wt oppa ena fagra oc gröna äng oppa the änginne ther vaxter alla handa blomsther oc yrtir oc af thöm gif [gik*] sua dyyr oc ärlikin lokt at ther var stort vndir oppa Tha han kom oppa the ängena. mötto honum ther twe däghelike vnge män oc the leddo han in til en stadh sua dyran oc sua ärlikan af sik at han var aller skinande af gul oc dyrom stenom Tha han kom in for portin a thöm stadhenom tha slo ther vt sua ärlikin lokt oc naturlikin at han vardh sua karskir oc friskir af sik at honum thotte som han hafdhe tha forvnnit alla the ondo lokt som han hafdhe känt. {tha} (thar) han var (i) the hardho pinonne tha sagdho the til honom the vngo männene som han leddo thänne stadhin som thu nu seer thz är paradiis Tha bödh han sik til oc vilde gerna hafwa gangit ther in tha suaradho the oc sagdho thu kan ekke koma här in for thy thu scal än entidh mz likama oc siäl til världinna i gen oc allan thän sama väghin som thu foor hingat han scalt thu än entidh fara til ryggia i gen for thy thz matte iw vara ändelica Tho scalt thu vita at i thinne atirfärdh tha hafwa diäflane änga makt thik antighia pina älla plagha älla nakon skadha göra for thy sua brat the fa här näst see thik tha vardha the ginstan sua rädde at the

# 21 fly alle vndan for thik oc tha thu kombir i gen til världinna sidhan scalt thu lifua xxx dagha oc ginstan äptir the trätighi daghana tha scalt thu döö oc hwilas j fridh oc tha scalt thu in ga j thän lustelika stadhin som kallas paradiis oc scal ther lifua for vtan ända Ther näst foor han sin vägh thädhan i gen oc sua brat han saa sik vm kringh tha fik han genstan see at han var tha komin vt owir thän {fulla} (fulla) oc ledha brunnin oc var tha quittir vidher alla pinor Oc tha han hafdhe for allom oppinbarat oc saght hwat han hafdhe seet oc hwat gudh hafdhe mz honom giort ginstan äptir trätighi dagha tha blef han dödher oc foor sidhan til äuinnelica äro hulkit os vnne gudh fadher oc son oc thän hälghe ande allom saman AMEN

 

Sidansvarig:  | 2024-06-17