Fornsvenska textbanken Bakgrund

Det första initiativet till en svensk textdatabas med äldre svenska texter togs inom projektet Källtext vid institutionen för svenska i Göteborg. Inom detta projekt skrevs en rad fornsvenska texter in. Materialet är stort och omfattar ungefär en miljon ord. Texterna är fördelade på vers, religiös prosa och profan prosa. Jag har tacksamt använt Källtext texter i stor omfattning vid min egen forskning, och i samband med detta har jag sett behovet av fler genrer och fler texter, särskilt har jag saknat lagtexter. Jag har också funnit en hel del brister i själva texterna. Enstaka sidor saknas, enstaka rader har hoppats över och korrekturfelen är många. Källtexts initiativ är mycket lovvärt och dess texter är ett fantastiskt material, men det kan förbättras.

I min egen forskning har jag haft behov av fler texter än de som finns hos Källtext, och jag har också känt behov av högre kvalitet på texterna. Jag har därför med ojämna mellangum, under de senaste 25 åren skrivit och skannat in en lång rad texter och förbättrat Källtexts texter, genom att korrekturläsa kortare och längre partier och genom att rätta enstaka korrekturfel som jag funnit i samband med excerpering. Jag har också många gånger gjort maskinella sökningar efter fel som är ofta förekommande. De fel jag upptäckt har sedan rättats i enlighet med utgåvan. Dessutom har jag genom utbyte eller bara genom kollegers välvilja fått texter som är inskrivna eller inskannade av andra forskare. Materialet har till slut blivit så stort att jag tyckt att även andra forskare bör få del av de texter som jag skapat, fått, och/eller bearbetat. Så föddes idén om fornsvenska textbanken som en webbaserad textbank.


I fornsvenska textbanken har jag samlat alla de maskinläsbara texter som jag har tillgång till. Textbanken har fyra huvudsyften. Den ska:

o göra fornsvenska texter lätt åtkomliga över webben
o göra texterna nedladdningsbara till den egna hårddisken
o göra texterna sökbara på olika sätt (via utgåvan, handskriften eller texten)
o ge kort och koncis information om texter, handskrifter och utgåvor

En viktig grundtanke med fornsvenska textbanken är att texter ska vara åtkomliga som rena textfiler som kan behandlas på den egna hårddisken, med hjälp av konkordansprogram eller andra textbehandlingsprogram. Texterna är åtkomliga på två sätt. De kan läsas på skärmen eller hämtas hem till hårddisken som RTF-filer.

Jag är mycket medveten om att Fornsvenska textbanken, liksom sin föregångare, Källtext, har flera brister. Man kan ha synpunkter på texturvalet, texternas kvalitet, beskrivningen av texter och handskrifter, organisationen av materialet m m. Texturvalet blir ibland snett på grund av att jag fått maskintexter av andra. Jag har själv skrivit in UL:s A-handskrift, och sedan fått dess B-handskrift. Om man finge välja skulle man givetvis hellre vilja ha en maskintext av en handskrift som stod längre från A-handskriften, t ex Esplunda eller Ängsö. Jag dristar mig ändå att lägga ut materialet på nätet i förhoppningen att forskare ska använda det med försiktighet och att de genom att använda det ska bidra till att det förbättras och/eller utökas.

Lars-Olof Delsing

Sidansvarig:  | 2024-03-14