FsvTb-tack

Fornsvenska textbanken tackar


Fornsvenska textbanken har tillkommit genom bidrag från många håll. Jag är skyldig ett stort tack till dem som har hjälp till.

Det första initiativet till en fornsvensk datakorpus togs av projektet Källtext i Göteborg. www-adress. Där skrevs en första version av ett antal fornsvenska texter in i slutet av 80-talet. Texturvalet var genreviktat och omfattade religiös och profan prosa samt vers och läkeböcker. Texterna är inskrivna av Marianne Larsson. Inom projekt Källtext har framför allt Yvonne Cederholm och Rudolf Rydstedt varit tillmötesgående genom att tidigt ge mig tillgång till texterna och sedan tillåtelse att publicera mina nya (helt eller delvis korrektur-lästa versioner) inom Fornsvenska textbankens ram.

Textbanken har vidare fått bidrag för inskrivning av texter vid två tillfällen från Lunds universitet. Den första gången gällde det inskrivningen av hand A av Didrik av Bern. Denna inskrivning ombesörjdes till största delen av Birgitta Hedbäck vid institutionen för nordiska språk i Lund. Den andra gången gällde det inkodning av ett flertal av de medeltida lagarna. Lunds universitet bidrog med pengar för inskrivning av Gotlandslagen, Yngre Västgötalagen, Dala-lagen, Södermannalagen och Magnus Eriksson landslag. Inskrivningen ombesörjdes av Katarina Lundin vid institutionen för nordiska språk, som inte bara är en noggrann inskrivare och korrekturläsare utan också kunde bistå med hjälp vad gäller Schlyters latinska fotnoter. Bidraget från Lunds universitet omfattade även webprogrammering. Denna har Björn Minör gjort grundstommen till, och han har också skapat layouten.

År 2017 kunde jag göra en större översyn av textbanken. Den hade då länge varit omöjlig att bearbeta p.g.a. att programmet som den skapades i inte längre kunde användas. Via CLARIN-projektet fick jag dock hjälp att finna ett program som jag kunde bearbeta websajten med. Tack till Marianne Gullberg och Johan Frid vid SOL-centrum i Lund.


Till textbankens texter har  ett flertal enskilda forskare bidragit.

Lisa Christensen, Lund, var tillsammans med Cecilia Falk, ansvarig för inskrivningen av Olaus Petris krönika. De har tillsammans också genomfört den noggranna korrekturläsningen av denna maskintext. Lisa är också den som skapat maskintexterna till Arndts andaktsbok.

Cecilia Falk, Lund, var tillsammans med Lisa Christensen, ansvarig för inskrivningen av Olaus Petris krönika. De har tillsammans också genomfört den noggranna korrekturläsningen av denna maskintext.

Piotr Garbacz, Krakow/Lund, förmedlade Anna Vasas brev i maskinläsbar form. Dessa är skänkta till textbanken av Piotr och de andra utgivarna: Jaroslaw Dumanowski och Wojciech Krawczuk. Piotr har även bidragit med korrekturpåpekanden till Fornsvenska Textbanken.

Dietmar Gohlisch, Greifswald, tog initiativet till att skanna in Kristoffers Landslag och genomförde projektet tillsammans med Bo A Wendt.

István Kozma, Stockholm,har bidragit med Räftsabalken till Östgötalagen, som saknades i den ursprungliga maskintexten. 

Inger Lindell, Stockholm, har skänkt sin datafil av Birgittas uppenbarelser, bok 7 efter Cod Ups C 61, till fornsvenska textbanken. Datafilen är densamma som använts för den tryckta utgåvan (SFSS 84). (Vid publiceringen på fornsvenska textbanken har radbrytningarna tagits bort och notationen av ändringar i handskriften har anpassats till textbankens normala standard).

Muriel Norde, Amsterdam, har förmedlat texten av UL enligt hskr B och hon har skrivit in Östgötalagens 1300-talsfragment samt de fornsvenska ordspråken. Dessutom har hon varit behjälplig genom att korrekturläsa maskinutgåvan av Vidhemsprästens anteckningar.

Harry Perridon, Amsterdam, var den som tog initiativet till och genomförde inskanningen av UL enligt hskr B.

Theresia Pettersson, Stockholm, har bidragit med utdrag ur Stockholms stads tänkeböcker för åren 1476 och 1626.

Erik (Magnusson) Petzell, Göteborg, har bidragit fr två versionerna av Nils Mattson Kiöpings resor.

Mats Thelander, Uppsala, var inom projektet "Bidrag till en nysvensk textbank på data" ansvarig för en lång rad nysvenska texter (Peder Swarts och Per Brahes krönikor, Carl Carlsson Gyllehielms anteckningar, Agneta Horns självbiografi samt texter av Columbus, Hiärne, Runius, Spegel, Stålhammar och Gyllenborg).

Bo A Wendt, Lund, ombesörjde tillsammans med Dietmar Gohlisch, inskanningen av Kristoffers landslag. Bo har också genomfört indelningen av flockar i sådana som är likalydande med MELL, sådana som är ändrade och sådana som är nya i förhållande till MELL. 

Gordon Wolmar har bidragit med maskintexten till En Vadstenanunnas bönbok. Han har också bidragit med korrekturläsning till Själens tröst.

Ludger Zeevaert, Hamburg, har villigt bidragit med flera viktiga maskintexter. Hit hör bibelböckerna från 1500-talet (NT 1526, GVB 1541 samt översättningarna från 1536). Härutöver har han också bidragit med maskintexten till Kalmar stads tänkebok.

Carin Östman var inom projektet "Bidrag till en nysvensk textbank på data" ansvarig för att hela "Then Swänska Argus" överfördes till maskinläsbar form.

Flera har skickat in upplysningar om korrekturfel i fornsvenska textbansken. jag tackar Cecilia Falk, Piotr Garbacz, Martin Ringmar, Henrik Rosenkvist, Gordon Wolmar och Patrik Åström.

Lars-Olof Delsing

FsvTb-tack

 

 

Sidansvarig:  | 2024-03-14