BRL127A-PaulOmv

Texten är inskriven efter SFSS 7:2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften markeras med parenteser, så att den ursprungliga texten står inom klammer, '{}', medan ändringarna står inom hakparenteser, '[]'.

# 895
Fordhom var en väl borin man som heth saulus gudz troo var honom länge storlica okunnogh oc forstodh ey annat vara visare än juda tro ok thär fore var han the rätto tronne som criste män hafua, dighirt ginuärdogher swa at han ey at eno hatadhe gudz discipulos ok höttis A thöm som a gudh trodo, ok fulkompnelika prädikadho hona vtan beddis än stark opin breff aff juda kirkio formannom ther til at han sculde fara til en stadh som hät damascus ok väldogher vara vtan alla manna gintalan at fanga alla: badhe män oc quinnor som han kunde freghna cristna tro at hafua ok föra thöm sidhan bundna Jn til iherusalem ¶ äpte thz at han hafdhe thöm breff fangit al confirmeradh äpte sinom vilia: tha foor han dighirt gladhir til damascum oc j thy som han kom maxan til stadin fram tha kom lius

# 896 aff hympnom skinande ifwi han ok saulus fiol fore starke räzl nidher aff hästenom: ok j thy hördhe han ena röst ok sagdhe swa til hans: Saule saule hwi hatar thu mik: Saulus swaradhe herra hwar äst thu: Röstin swaradhe Jak är ihesus nazarenus som thu hatar: ok sigher thik at thik är hart at trodha mot gaddenom ok thzta ordhit menas swa at honom vare storlica hart at stridha mote gudhi ther al thing skapadhe aff engo: ok alt gate nidher slaghit mz eno ordhe: ¶ saulus räddir ok mykit vndir fuldir sagdhe. hwat vilt thu mik biudha at göra var herra taladhe atir til hans ok sagdhe gak fram j stadhin oc thär skal thik sighias hwat thu skalt göra ¶ Jnnan thy at the swa vidher talados wurdho the saulum hafdho fölght alle vndirs fulle oc stodho quarre thy at the hördho röstena ther vidh saulum taladhe ok sagho ängin vtan saulum ensamin ¶ äpte thz stodh saulus vp aff iordinne ok saa änkte mz vpluktom öghom meer en för blundrande ¶ sidhan the funno thz tha leddo the han mällan sin til stadhin oc thär var han tre dagha änkte seande ok hwarte aat han älla drak, j thöm stadh var ok en vars herra discipulus ananias at nampne ok honom tedhis waar herra ok sagdhe annanias, han swaradhe see nw mik min herra här är jak var herra sagdhe hanom stat vp ok gak vpa ena gathu som hethir rectus ok spör thär aat enom manne som heter saulus j judha huse for thän skuld at han ärwodhar j idhelikom bönom ¶ ananias swaradhe min herra Jak hafwer hört aff mangom huru mangfald qual han hafwer giort thinom godo hälgho mannom i iherusalem ok han hafwer

# 897 vald til at fanga ok binda ok sarlika quälia alla them thär kalla a thit hälgha nampn, var herra sagdhe atir til hans: gak oc gör som iak hafwer tik saght for thy at han är mik eet wtualt kar thär til at han scal mit nampn fram bära for konungom ok höfdinghom ok ierusalems synum ok aldra handa folke oc jak scal hanom oppinbara hwru mykit hanom höre til at thola for mit nampn, äte thz gik ananias j sama hws som vaar herra hafdhe hanom saght ok lagdhe hand A sauli öghon oc sagdhe swa min brodher saule: var herra som tedhis tik j vägenom som thu nw komt aff, han sände mik til thin thär til at thu skalt see ok fyllas aff thöm hälgha anda: ok jämsköt fiol af hans öghum swasom annat fiäl: ok j samu stund fik han sina syn fullelica atir oc ther äpte stodh ahn vp, ok döptis j nampn fadirs ok sons ok thäs hälgha anda: Ok vm gik sidhan nokra dagha mz wars herra discipulis som waro j damasco. ok gik jämsköt j iuda kirkio ok predikade ihesu christi nampn mz fullom kiärlek oc sagdhe visselika vtan alt iäff han vara lifwandis gudz son j himerike ¶ For thy at han swa giordhe vndradho alle the thz hördho ok sagdho* swa inbyrdhis ¶ Är ey thzta thän ther A mot stridde j iherusalem allom thöm thätta nampn A kallado som han nw predikar ok aldra mäst aff allom mannom hatadhe han thz som han nw höghtidhelika lofuar ok for thy kom han nw hijt at han sculde alla thöm fanga oc föra fore judha höfdinghia som han fredhnadhe A thz nampn tro. han styrktis Ä meer ok mer ok fordömde alla judha ther bodho j damasco thy At thän är ihesus christus

# 898 sandir gudh som han predikadhe aff ¶ Äpte manga dagha rädho judha sik vidher huru the matto han fordärfua ¶ Paulus ther förra kalladhis saulus forstod thera forsaat som gudh vilde ¶ Judhane vatado tho aat hwario, alla stadsins porta mz idhelike gömo ther til at the matto han aff lifue taka ¶ thär äpte toko gudz discipuli the som för är saght aff: Ok wondo han nidher vtan murin vm ena nat ¶ Sidhan kom han til iherusalem ok vilde gerna lata sik til vars herra discipulos the som ther varo räddos mykyt for hanom for thy at the trodo han ey vara vm vändan aff sinom stora grymlek, thär äpte gik han for gudz apostolos oc sagdhe huru han hafdhe seet varn herra ok vidher han talat ok hwru troleka han hafdhe giort ok predikat j damasco j ihesu christi nampn¶ Sidhan byriadhe han tala for hedhno folke ok disputera a moot grezsco folke. ok fore thz vildo the han fordärfua*: thän tima hans bödher funno thzta som varo apostoli fordhadho the han bort til tarsim ¶ vm thän timA hafdhe gudhz kirkia fridh iwi alt samarie land ok alt galilea landh oc alt judha land ok bygdhis vp ok styrktis fulkomlika j gudz räzl ok thäs hälgha anda hugnadh
 

Sidansvarig:  | 2024-06-17