Legenden om Sankta Anna (1a)

enligt Upc C 9

Texten är inskriven efter SFSS 7:3 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Jacobus Voragine sigher aff sancta anna, Anna marie modher, i blandh andra quinnor, hioltz hon oc war, aldra ärlighasta quinna, oc naar hon daglica badh sina böner til gudz, tha grät hon, oc sagdhe swa, O herra israels gudh starkaste, tu som alla lönligha thingä rantzsakare är, oc människionna hierta scodhar, tu herra himelins skapare, oc haffsens, oc herra ower all creatur, hör mina bön, som iak bidher, Jak dyrffues til, at fulkomlica hopas thina miscundh, Tha hon haffdhe swa daglica bidhit länge, tha stodh hon een dagh op aff sinom bönom, oc gik in i sin yrtagardh, som hon atte, när sinom husom liggiande, oc fiol ater ther oppa siin knä, räkte op händirna til gudz, oc lyffte op öghonen, oc badh mz gratande tarom, oc sagdhe, O herra gudh, tu som allom creaturom giffuer aff foster, diwrom, nötom, faglom, oc fiskom, oc madhkom, oc the glädhias aff sino foster, tik eensampnom takkar iak o herra gudh, for thz, at tu wilde swa skipa thz, at iak sculde ofructsamlighin

# 2 wara oc vtan thina gaffuor wara Tu herra gudh, tu west mit hierta, oc hwat miin astundan haffuer warit, sidhan iak först kom i hionalagh, oc til thenna dagh, Jak kännis thz min käre herra, at haffdhe tu wilit giffua mik son, äller dotter, tha haffdhe iak thz barnet meent offra i mönstrit, til thina tiänist, Oc naar hon haffdhe swa sagt, tha syntis henne gudz ängil, mz store clarhet, oc badh hona ikke dröffuas, äller rädhas, oc sagdhe swa, Tu scalt ikke rädhas anna, som är gudhi alstingis täk, for thy, thit aff fostir thz radz nw, at thz scal wardha, oc hwat aff tik födhis, thz scal wardha alle wärldinne til stort vndir, oc thz scal bliffua for vtan ända, Tha swaradhe hon, swa liffui min gudh, som födher iak son, äller dotter, thz scal iak offra i hans helgha mänstir, oc thz scal tiäna honum, i alla dagha, Tha sagdhe ängelin til henna, Jak är gudz ängil, sändir til thiin aff honum, at iak scal budha tik, oc kunnogha tik, at han haffuer hört thina böner, Gudh saa thina tara, oc scodhodhe miscunsamvlica thina ofructsamlica blygdh, oc naar han haffdhe swa sagt, tha hwarff han bort, Tha wardh sancta anna gladh, aff ängilsens syn, oc hugswalilse, oc gik ater heem i sit hws, oc gik in i husit, ther hon plägadhe liggia, mykit vndrandis oppa thz hon haffdhe hört, oc seet oc allan then daghen oc nattena ther äpter, tha war hon i sinom gudhelikom bönom, oc naar hon swa badh, syntis ather henne gabriel ängil, swa sigiandis, tu ärlikin anna, gudz tiänista quinna,

# 3 gudh hffuer hört thina böner, oc thz tu haffuer bidhit, swa innirlica, oc tu scalt faa barn, oc thäs liwdh, scal ga offuer alla wärldena, Oc thu anna, wälsingas ower alla andra quinnor, Jak budhar tik, at tu scalt födha ena dotter, oc hona scalt tu kalla maria, hon scal wardha vpfylt mz gudz nadh, oc offuer alla helgha quinnor, cal honwardha wälsignadh, Tha sagdhe anna, wälsignadh wari gudh, som sinna tiänista quinno ödhmiwkt, oc astundan scodhadhe, oc scal iak the dottrena offra minom gudhi, som iak haffuer loffuat, oc iak scal siälff, wara han eghin, som iak haffuer alla dagha warit, oc ey scal min dotter, nakorstadz slaa sit hofwdh nidher, for mina sculd, Tha wardh anna haffuande, oc födde jomfru, oc störste glädhi wardh allom frändom oc winom, oc allom grannom, oc allom them i landzändanom bodho, aff the barnzsöleno, Tha maria war triggia aara, oc hon war affwandh at dya, Tha foor sancta anna, oc joachim henna fadhir, mz jomfrunne til iherusalem, oc offradhe sit offer ther, oc antwardhadhe jomfruna i mönstrit, oc ther war hon badhe näther oc dagha, mz androm jomfrum, oc tiänte gudhi, Tha sancta anna antwardhadhe hona i mönstrit, tha vpfyltis sancta anna, mz them helgha anda, oc sagdhe swa, i alla ahöran, herra gudh, min oc aldra thinga skapare, han haffuer minz oppa siin ordh oc loffuan, oc haffuer sögt sit folk, mz helghe sökilse, oc wälsignadh wari tu dotter aff herranom, fo thy, aff tik scal wärlden faa liiffsens fruct, oc sidhan hon haffdhe swa sagt, tha foor

# 4 hon mz ioachim heem til siin, oc jomfrun bleff qwar, oc stälte sik swa, at alle vndradhe oppa henna wiisdom, höwidzskhet, oc gudhlikhet, oc hon war swa i sinne vmgango, at alle astundadhe wara när henne, oc ganzst triffuin war hon i allo godho, oc än togh at hon war ikke vtan triggia aara, tha war hon i gaange, maal, oc aathäffuom, som hon haffdhe warit aldrogh quinna, oc altiidh war hon i gudhelikom bönom, oc henna änlitte war swa hwit, som snyo, oc swa skinande, at man matte tända liws aff thy, tha hugnadhe the hona, oc alle the som mz henne omgingo, tha kunno aldrigh wara ogladhi, än tha the mykin dröffuilse haffdho, for thy hon wiste allom radh sighia, säl wari hon, swa aarla hon böriadhe godh wara, AmeN
__ __ __

Her äpter standa fagher iärtekne aff sancta anna jomfru marie modher


NAar een fatigh quinna, war dödh, hwilkin mykit haffdhe älskat sancta anna, i sina dagha, oc bondin henna war fatigher, swa at han haffdhe ey makt, at lata nakur liws brinna ower henna dödha, tha sörgdhe han ther om mykit, Än naar

# 5 mässan sculde byrias, tha komo gangande twa quinnor, wäl skapta, oc wäl klädda, oc manga jomfrur mz them, oc the baaro alla liws mangh, oc loto sätia op liwsin, ower tweggia quinnonar änlite skinande, at liwsen tändos aff them , oc naar mannin thz saa, tha byriadhe han grata, aff rätte glädhi, Tha sagdhe annor quinnan til hans, hwi grater tu, tha sagdhe han, wisselica swa fäghin är iak, at min kona fik liws ower sik, oc swa mang, oc swa wänt fölge, oc storan hedher, at iak giter ey latit at grata, än gudh i himerike, löne idher idhan kerlek, Tha sagdhe quinnan, tu scalt wita, at iak heter sancta anna oc thässen vnga hunstrun, tu seer her när mik, thz är min dotter maria, Oc for then sculd, at thiin hustru thiänte mik, aff allo sina hierta, mädhan hon liifdhe, oc lät brinna liws i min hedher, än togh hon war fatigh, for then sculd kom iak oc min dotter hiit, oc lätom brinna liws ower henne dödho, oc henna siäl är nw i pinonne, än i dagh komber hon v henne, oc natwardhen scal hon ära mz oss i qwäld, i äwerdelico äro, Oc naar mässan war vte, tha waro badha the, oc al liwsin borto, Än naar folkit som när war, oc sagho liwsen, oc ikke wuinnonar, äller jomfrunar, spordho han ath hwar han fik swa mang oc wän liws, äller hwart the komo, Tha sagdhe han them alla sannindena, oc the lofuadhe alle gudh, jomfru maria oc sancta anna Amen
__ __ __

# 6
Een mölare widh een stadh, oc han plägadhe mykit hedhra sancta anno, än han haffdhe een ondan sidh mz thy, at han stal gerna aff mäldene, oc took mere tol, än honum bordhe, än tha han hafdhe therra länge idhkat, oc ikke scriptadh sik ther fore, tha war han ganst fatiger, oc ä stal han thäs meer, oc hwar han lagde nidher thz han stal, tha han kom ather oc sculde thz taka, oc nöta, tha fan han ther incte, om sidhe tha war han siwker, oc han wiste ey annars, än han sculde tha dö, oc han tok rädhelica sörgia, om sino siäl, oc ikke tordhe han scripta sik, for the syndena, vtan idkelica badh han til sancta anna, at hon sculde hielpa hans siäl, oc naar han swa laa, tha kom til hans sancta anna, i wänasta klädhabonadh, oc manga jomfrw mz henne, Tha sagdhe hon til hans, Scripta tik, tu scalt nw dö, tha swaradhe han, jak haffuer scriptat tik, for thz tu hawer swa opta stulit mäldena v säkkiomen, tha wardh han ganst ilda widher, oc sagdhe, hwa hafuer tik thz sakt, Tha sagdhe hon, iak saa thät siälff, ä swa opta tu thz giordhe, oc haffdhe ikke iak hulpit tik, tha ware tu lenga hängder, Jak är anna, maria modher, oc kom iak nw hiit, at hielpa tik, badhe til siäl oc liiff, om tu wil tik her fore scripta, Tha sagdhe han mz gratande tarom, Min kära frw, iak hafuer mäst stulit aff minom kirkio herra, som mik scal scripta,

# 7 oc thy törs iak ikke sigia honum thz, Tha sagdhe hon, tu scalt witha thz, at alt thz tu stalt, oc bar bort oc gömde, thz lät iak genstan aterbära i geen, oc läggia thz i sama säkkiana, oc thy fik hwatzske han, äller nakor annor nakan skadha, aff thinne styldh, for thy iak lät thz sama, oc änmykit igeen läffia, oc thy fan tu incte naar tu kom, oc thy math tu wäl scripta tik, for then onda wilian tu haffdhe, än ikke for nakon skadha, Oc är thz swa, at kirkio herran tha tu sigher honum thzta, wil ikke tro tik, at thz kom i geen som tu stal, tha sägh honum, at iak lät thz ater läggia i geen, än aldrig än, lagdhe han i geen, the xxx noblana som han stal v minom stukke, nw x aarom, oc naar tu sigher honum thzta, tha tror han tik, oc naar tu hafuer scriptat tik, tha scal tu wardha til räka, än wakta at tu aldrig optermeer stiäl, vtan tak thin rätta told oc ey meer, oc aff them delenom scal tu gerna gifua fatigho folke, i mit nampn, oc tik scal gotz nogh til räkkia mädhan tu lifuer, Mölaren giordhe som hon badh, Oc naar kirkio herran wilde ikke tro honum, at thz war i geen lagt, som han haffdhe stulit, tha sagdhe han, wisselica är thz aterkomit, än aldrig komo ater the xxx nobla i geen, som tu stal for x aarom, v hänna stokke, thz lät hon sigia tik, tha wardh presten ilda widh, oc löste aff mölaren, oc sidhan badh han, for sancta anna sculd mölaren, at han sculde, ikke rögia honum, oc sagdhe sik wilia giffua honum ther til, alt halfft thz han atte, oc swa

# 8 giordhe han, oc fraan then dagenom then dagenom tiänte han sancta anno, oc alt thz han kunne affla aff wärldz gotz, thz wände han henne til hedhir, oc äro, oc mölaren hiolt thz sancta anna honum bödh, oc han fik nogh aff henna nadz wegna swa länge han liiffdhe, badhe til liiff oc siäl, oc haffuer nw äro, mädh henne siälffue, for vtan ända AmeN

NAar een scriffuare haffdhe loffuat eenne änkio scriffua ena bön aff sancta anna ath henne, for päninga, oc stadhgat war [huru] manga pänninga hon sculde honum giffua, Tha togh scriffuarenom aangra, at han sculde swa litit fore the scriptena taka, oc äpter onda aandans ingiwtilse, böriadhe han scriffua, the bönena, i swa smaa script, som han aldra smäst kunne, oc genstan fik han swa hart eth haldh, at han tänkte hafua sin dödh, oc naar han swa laa, tha kom til hans een aldra wänasta jomfrw, oc sagdhe, O arme stympare, wilt tu faa böther, tha scal tu ekke dröffua the änkiona, mz thinne fortrutlighe script, for twäggia handa sak sculd, fförst for thy, at hon är fatigh, oc minna modher sancta anno ödhmiwk tiänista quinna, oc ther mz scal hon wara min syster, Oc sidhan scalt tu ikke swa smaat scriffua, for thy hon är aldrogh quinna, oc krankögdh, oc ikke githir hon swa smaat läsit, oc ther mz mindzskadhis

# 9 minna modher hedher, oc saghe iak nödhug thz, for thy thz rördhe min hedher, oc thy gör som iak haffuer sagt, iak är maria gudz modher, iak wil halda thz iak haffuer tik sagt, Thetta teddis oc sagdhis honum i sömpnenom, oc widh thässen ordhen tha waknadhe han, oc togh til at scriffua bönena, mz störste täxt, oc naar han haffdhe swa giort, tha fik han genast böter, oc fik änkionne hona, oc togh enga päninga aff henne, vtan gaff henne hona, i sancta anno hedher, oc ther äpther ath allom them, som han badho scriffua naghot, i sancta [maria] hedher, äller aff sancta anno, thz screff han wäl oc stort, oc togh enga päninga äller lön ther fore, vthan for giffuins giordhe han thz, i henna hedher, ä mädhan han liifdhe,

I Enom stadh som hether pragha, tha skedhe thz oppa sancta anna afftan, thät war oppa sancti iacobs dagh, at twe fiskara foro, allan daghen mz haffuom, j äluinne, som ginom stadhen löpir, äpter fiskom, oc the fingo enga, oc tha dröffdhis the mykit, at the haffdhe incte fangit, oc encte tionda sokna herranom, for helgha dagx brutit, for thy ther är sidher, at the som wilia, maagho fiskia om helgha dagha, än the sculu tha göra tionda aff fiskomen, som the faa, Än naar thesse

# 10 fiskarene, haffdho ärffuadhit fafängt allan daghen, oc langt oppa nattena, tha togho the tröttas, oc lagdho til landit widh sancta anno cappal, oc naar the sowo, oc hwilto sik i skipino, tha tykte them, som the sagho ena jomfrw staa vppe a landeno, klädda i wänasta scrudh, oc ena ärligasta quinno, sitiande när henne samuledis clädda, oc tykte them, som jomfrun sagdhe til thera swa, haffuin i nakra fiska salighe, tha swaradhe the som them tykte, oc sagdho henne swa, allan gardagh, oc alt til thässa stund, haffuom wi ärffuadhat, oc wi fingom ey eeth been, tha sagdhe hon, her sither min kära modher sancta anna, oc thäs godha herrans, i gaar war högtiidh aff modher modher, oc henna högtidhis dagher, oc hälgdh är i morghan, thy at oppa thenna dagher, oc hälgdh är i morghon widh henna cappal, aff idhrom fiskom, om i fingen nakra, tha wilde iak skipa swa, at i sculden faa fiska nogh, Tha sagdhe the, thz gerna wilia göra, om the fingo nakra fiska, Tha sagdhe hon, staan genstan op, oc taghin vt mz haffuomen, ther i nw ärin, oc ösen ä mädhan i wilin, ther widh waknadho the, oc hwar thera sagdho androm sin dröm, oc for then sculd, at them war badhom thz sama drömpt, oc for then sculd togho the badhe vt mz haffuomen, oc östo skipit fult, mz fiskom, ä mädhan the wildo, oc lagdho sidhat til landit, oc gaffuo om morganen fatigho folke, som vte for sancte anne cappal saato, thera berning

# 11 aff fiskom, oc ömninga haffdho the i geen, swa at the wordho rike män, aff the fiske fängeno, oc ther til, at iärteknit sculde thäs merkelicare wara, tha fingo the aldra handa fiska, i the resonne, oc mang the fiska slagh, som aldrig fingos ther förra, äller sidhan, Oc aff thesso iärtekneno, böriadis i the konungx rikeno, at fiskara sculdo giffua, sancte anna een fisk aff hwario fiske fänge, som the oc än gerna göra, AmeN

[E]Ens köpmans dötir twa i sama stadhenom naar the gingo första reso til scripta tha satte scriptafadheren andre thera sancta anna til patronam oc thz giorde han for thy at then jomfrun hon heet oc anna oc ther oppa sculde hon bätre minnas sinna patrona nampn Oc annar thera hon heet katerina oc henne satte han sancte katerine i sama matto Tha nakur aar waro fram lidhin tha togh the andra som anna heet mykit dröffuas aff thy hon saa faa fasta sancta anna apton oc mindre högtiidh haldas aff henne än aff sancta katerine oc togh fast awndas widh syster sina at hon sculde hafua fromaren patronam än hon än tha läth hon henne thz ikke vnderstanda hwat dröfuilse hon haffdhe oc engom androm tha sagdhe hon thz vtan swa haffdhe

# 12 hon thz lönlica mz sik ena Än oppa een sancta anna dagh naar hon war mykit dröffdh aff thy at henna högtiidh hiolzs ey swa wärdhelica som hon wilde tha togh hon tänkia mz sik swa Thz wäl ske ath hon hafuer ikke swa stora werdhughet i himerike som sancta katerin äller andra helgha jomfrwr oc thy hafuer hon ikke swa stora högtiidh som hon äller adhra her i iordherike Än om nattena ther äpter tykte henne i sömpnenom som hon ware inne i eno storo palacio oc ther saato otaligha mange konunga riddare oc swena widh bordh oc otaligha frwr oc jomfrw[r] än i hösta sätena sat een frw klädh i werdhugasta scrudh oc een werdhugaste konunger han rätte oppa for alla widh bordhit saato Oc een ärlicasta jomfrw oc skäncte them oc naar the som aato haffdhe lofuat prisat oc ärat then konungen oc jomfruna for alla the glädhi oc äro the haffdho aff thera nadh tha takkadho the the ärlico frunne som sat i högxta säteno thz war sancta anna oc nighu henne sigiandis swa ära oc hedhir äwerdhelikin wari tik o werdhugh modher sancta anna oc tak aff allom guds creaturom for thy at aff thins liiffs fruct haffwuom wi alle glädhi hugnadh oc sötma wälsignadh warit tu näst warom herra konungenom ihesu christo oc thinne dotter maria ofuer all creatur ther i himerike oc jordherike ärw oc naar jomfrunne som skäncte wordho nakra gaffuor sända tha gik hon fram thil sancta anna oc sagdhe min kärasta modher thässa gaffuor ärw mik aff minom winom oc tiänarom i iordherike

# 13 sända oc som iak är wan wil iak them skipta mz tik for thy alle the mik hedhra the hedhra tik oc alle the tik hedhra the hedhra mik oc wäl är allom them som tik hafua til modher oc for patrona for thy the sculu wara mine brödher oc mina systra äwerdhelica i äronne oc her widh waknadhe jomfrun oc vndirstodh wäl thenna drömin oc takkadhe sancta anno aff allo hierta oc nögdhe henne wäl sidhan at hon haffdhe hona til patronam oc gaff sik i closter ther til at hon sculde thäs häldir gita henne tiänt til takka thz skedde arom äpter gudz byrdh tusanda tryhundradha oc oppa siwtionde aareno AmeN

[A]aff thesse helghe frwne sancta anna sigher een mästar som hether mathias aff leyandis i eenne sermone som han giordhe aff henne oc hon byrias swa Goth trä gör godha fruct tha sighen han swa, Godha trät är frw sancta anna for thy thz bär the fructena godha jomfrw maria hwilkin sidhan bar aldra bätzsta fruct ihesum christum oc thy hwar som fructena wil lofua han scal oc prisa trät som hona bar oc högxt han som trät plantadhe swa oc alle the som wilia haffua aff nakors högx trä fruct the wardha räkkia sik op äpter henne oc bögia sik äpter

# 14 träsins höghet Swa är oc andelica hwar som syndoger är oc wil han hafua gudz nadh oc jomfrw marie hielp tha scal han ödhmiwka sik i sinom bönom oc bidhia til thz ärlica trät sancta anna at hon böghe nidher sina fruct til miscunsamhet oc syndogha manna helso oc sigia swa bögh nidher thina grena tu werdhugt oc högt trä thz är blidhka ihesum christum oc jomfrw mario mz thinne bön oc allo the helgha män aff tik födhas at the miscunna oss Oc framdelis i samw sermone sigher then sami mästaren swa Seen jomfrur änkior oc i som i hionalagh ärin thetta är modherin som idher scal ledha til nadhinna modher i geen jomfrw mario naar i ärin bort fraan henne gangne oc i syndinna stadhga kompne Ropa thy syndare til thässa frwna at hon hielpe tik i geen for thy swa som engin syndare kan koma til nadha vtan han hafuer marie hielp ther til Swa kan oc engin henna wenskap behalda äller taäkkeligha henne tiäna vtan sancta anna henna modher bidher for honum for thy swa som maria är syndogx manzs hielp oc tröst til ihesum christum sin son Swa är oc sancta anna til mariam sinna dottir oc thy ära lofua oc prisa thässa modher om tu wilt gudz modher wenskap hafua Skocha oc see thässin frw är mykit wärdhugh at lofuas aff allom for thy hon bar the plantona i wärldena som wärlden wardh aterlöst mz oc for thz wari henne hedhir oc ära ä för vtan ända AmeN

# 15
REmingius heet een biskoper, hwilkin som mykit tiänte jomfru mario, oc tha han haffdhe warit eet aar biscoper, tha gik annat hans ögha vt, aff wärk, oc hängde vte a kinbeneno, oc sidhan war han nio aar ther äpter än biscoper, oc haffdhe ikke vtan eet ögha, Oppa the tionda aareno, tha wardh han ith sin ofwer sik drukkin, oc fiol i ont lifuerne, oc ther äpther haffdhe diäfwlin länge ärffuodhat, oc tha gath han främmiat sin wilia, Om morganin, tha han waknadhe, oc wiste sik thetta haffua giort, tha böriadhe han til oc sörgia iämmirligha, oc ömkadha sik ofuer sina siäl, oc gik in i sith böna hws, oc lät ather om sik, oc fiol a knä for jomfrw marie beläte, oc togh til at grata, oc badh hona bidhia for sik, oc miscunna sik, Tha togh belätit til at sputta at honum, oc sagdhe, gak bort bowe, mik är incte om tik, oc wil iak ey höra tik, oc aldrigh meer sköta tik, vtan min modher anna bidher for tik, Tha gik han gratande bort fraan beläteno, oc ather i husit i ena wraa, oc fiol a knä, oc badh mz gratande tarom, til frw santa anno, oc sagdhe swa, Än togh iak haffuer tik incte til godho warit, oc enga äro giort tik, tha tror iak wäl til thiin, thy tu hafuer ena godha dotter, oc hona hafuer iak älskat, oc hedhrat for mina modher, oc hon mik for sin son, Än nw är hon mik wredh, oc kördhe mik borth fraan sik, oc hon sputtadhe

# 16 at mik, oc thz är ey vndir, thy iak hafuer swa skämmeligha mot henne brutit, oc minne arma siäl nw, swa at iak är wärdher äwinnelgiha skam, Än hon hafuer enga sculd, hon gör rät, for thy henne bör eenga orenlica tiänara hafua, mädhan hon är aldra reenlicasta jomfrw, Än hon sagdhe ith ordh, tha hon mik bort kördhe, oc ther tröste iak mik, til, oc thz war swa, at wilde tu bidhia for mik, tha wilde hon miscunna mik, oc thy kära frw hielp mik armom man, mädhan thz staar nw alt til thiin, Jak gör nw som barnit plägha göra, tha thz hafuer brutit mote modherinne, oc weth at thz scal wardha baart, tha löpit thz til modher modherinna, oc bedhis hielp, oc hon hielper thy the sninneno, Gör oc swa tu min ärofullasta frw sancta anna, Jak wil tik til tiänist wara, i alla mina dagha, mik täkkis aff allo hierta tiäna tik, oc thinne släkt, oc thy giffuin ikke ofuer mik, iak wil gerna mik bätra, oc sidhan grät han swa, at ther war engin matta mädher, Oc tha han swa laa oc grät, tha ropadhe belätit til hans, oc sagdhe, Remigi min käre son, gak thil thinna kära modher hiit, Tha han thetta hördhe, tha saa han til ryggia, hwat thz sculde wara, tha sagdhe honum belätit, ater som för, Tha stodh lhan op, oc gik fram til belätit, oc fiol a knä, Tha sagdhe belätit, war wäl komin, miin modher anna, hon hafuer troligha bidhir for tik, oc wiselica iak ey maa, oc ey wil iak henne naghot neka, thy hon är mik en godh modher, oc swa som alle the som sik forbryta mz minom

# 17 son, oc wilia sidhan sik bätra aff allo hierta, oc fly in til miin, tha hielper iak them, oc bidher iak for them, oc the faa nadhe oc glädhi ä for vtan ända, oc thera synde alla wardha them forgiffna, for mina bön sculd, Oc mykit glädz min son ther aff, at nakor hedhra mik, oc bidher til miin, oc fäghin höra han mina böna, Swa är oc om them, som mote mik bryta, fly the til minna modher sancta anna, hedhrahona oc ära, oc bidhia hona bidhia for sik, tha glädz iak ther aff mykit, oc tänke iak swa mz mik, mädhan i troen wäl til henna, oc flyn til henna hielp, tha scal iak gerna höra thera bön, oc hielpa them mz allo hierta, for thy, iak nöt mina modher aat, at iak wardh gudz tiänista quinna, hon war alstingx godh, oc thy giordhe hon mik dandis, oc godha, aff gudz nadh, Jak är wisselica mykit miscunsam, thy swa war modher for mik, oc iak släktas a hona, oc min son i thy, Hör hwat min modher giordhe mz tik tha iak kördhe tik bort, oc tu byriadhe grata, oc bidhia ödhmiwklica til henna, tha ropadhe hon til miin, oc sagdhe swa, dotter, tu see wäl oc höre, at han tror wäl til miin, thy kära dottir, miscunna honum for mina bön sculd, oc haff han äpter thenna daghen käran aff allo hierta, oc lät han aldrig dödhelica bryta mote tik, oc gudhi, gör mz honum swa, at alle sigia at honum widherfoor hedhir oc ära for mina sculd, Tha wardh iak fäghin, oc sagdhe iak min kära modher, incte maa iak neka tik oc ey wil

# 18 iak, äpter thenna daghen scal iak wara honum for modher, oc han scal wara thin troen tiänare, oc thy forgiffuer iak tik thz tu haffuer brutit mote mik, oc minom son, Nw sätir iak tik til minna modher, oc tu scalt henna tiänare wara, äptir thenna daghen, oc thy scal tu dicta henna saang, oc lata han siongas offuer alt thi biscops döme, oppa henna dagh, Oc alla the äro tu kan, tha gör henne, ä mädhan tu liffuer, Tha swaradhe han mz gratande taarom, oc sagdhe thz gerna wilia göra, Tha sagdhe belätit, see op mz öghomen, tha saa han op, mz thy ena öghana som han haffdhe, Tha sagdhe jomfwn, see op mz badhom öghomen, Tha swaradhe han, min kära iomfru, iak haffdhe aldrig i nio aar vtan eeth ögha, Tha sagdhe jomfrwn, Ey bör minne modher haffua eenögdhan tiänara, oc dictara, oc took genast öghat som i nio aar haffdhe hängt vte a kinbeneno, oc stak thz in, som thz sat för, oc sagdhe til hans, see nw op mz badhom öghomen, oc swa giordhe han, oc saa bätre mz thy öghana, än mz thy han haffdhe görra helbrigdha hafft, oc tha sagdhe jomfrun, far nw wäl minna modher tiänare, oc tiäna henne iak scal tik thz wäl löna, Tha gik biscopen til sinna clärka, oc sagdhe them alt thz honum war widherfarit, oc the waro galdhi, oc loffuadho alle frw sancta anno, at thera herra haffdhe fangit syna syn i geen, Än biscopen hiolt thz han haffdhe lofuat, oc dictadhe saangin aff henne, oc han byrias swa,

# 19
Anna patens introitus,
ad gloriam post obitus,
aduocatrix populi,
mei salus oculi,
tu reducis hominem,
ad mariam virginem
AmeN
__ __ __

Thz war een clärkir, mykit älskande sancta anno, än tha han sculde fö, tha togh han mykit rädhas, hwat aff hans siäl sculde wardha, oc byriadhe grata, oc sagdhe, Miin ärofulla frw, sancta anna miscunna mik, swa länge iak gath tha hedhradhe iak tik oc äradhe, oc hwat iak wiste tik koma til hedhir, thz forsumadhe iak encte, Jak hafuer oc engom wyrdhning giort, vtan tik min kära frw,
wilt tu nw
oc giter tw,
tha hielp mik nw,
min kära frw,
nw torff iak wäl widher, Tha han swa haffdhe sagt, tha kom gangande een jomfrw til hans säng, oc bleff standande, oc sagdhe honum, hurw gaar tik min käre brodher, oc hwat är tik liwfft, Jak är thiin syster, mik bör göra hwat tik täkkis, Tha saa clärkin oppa hona, oc

# 20 sagdhe, iak haffuer enga syster, thy iak war fadher oc modhers enga barn, Tha sagdhe jomfrun, Jw wisselica, wi haffuom badhen ena modher, thy min modher är sancta anna, oc then sama är oc thiin modher, thy hon kalladha tik i dagh, for alla himerikis herscap sin son, oc sagdhe til miin, kära dotter witia nakot til min kära son, oc thin brodher, som nw ligger oc wentir dötzsens tima, oc hör til hwat honum lyster aat, oc skipa honum thz, oc tha hon haffdhe thetta sagt oc bidhit, tha war iak genstan redho oc fäghin gik iak hiith, oc wil iak thz gerna nw göra, Oc swa som hon haffdhe thetta sagt, tha kom farande een aldra wänasta frw, oc jomfrun gik mote henne, oc sagdhe, war wäl komin waar aldra kärasta modher anna, tha toghos the i händir badha, oc gingo fram til sänginna, tha sagdhe frwn, til jomfrunna oc clärkin, hwat hafwin i badhen sytzseknä talat saman, Jomfrun sagdhe, Jak sagdhe at han war min brodher, oc han tror mik ikke, ffrw sancta anna swaradhe, wisselica är han thin brodher, Thy hans dygdhelica gerninga, oc hans trolica tiänist, bewisa han wara min kära son, Tha wilde clärkin rätta sik op i sänginne, mz han hördhe oc saa, at hon war ther, oc wildhe thz hafua giort henne til wyrdhning, Tha sagdhe sancta anna, ligh qwar min käre son, oc mödh tik ikke meer for mina sculd, tu hafuer ärlica oc wäl möt tik i thina dagh, for mina sculd, oc ther fore scal tu faa i dagh äwinnelica äro oc roo, oc som hon swa taladhe,

# 21 tha kom ihesus christus farande, aller blodhugher, oc bleff standande mällan jomfruna oc fruna, oc sagdhe til hans som laa, Min käre modher brodher, wilt tu nw mz oss, til äwinnelica äro som tik bör, war nw redho, Tha bar clärkin i at grata, oc sagdhe, min herra oc min gudh, tu hafuer nogh möt tik for mina sculd, thz synis wäl a thinom clädhabonadh, oc önkar mik nw saarlica, at tu sculde än nw mädha tik for mina sculd, for thy iak hafuer incte möt tik for mina sculd, for thy iak hafuer incte möt mik for tik, Tha sagdhe war herra, Min modher hon kom mik hiith, oc min modher kom for sina dygdhelica modher sculd, oc swa arom wi badhen komen hiit til thiin, oc föra tik til äwinnelica äro, for henna sculd, oc thy kalla thin scriptafadher til thiin, oc berät honum, hwat tu hafuer hört oc seet nw, ther til at människionar i wärldenne sculu witha, hwat iak oc min modher ärlica lönom them, som the wäl signadha rosena älska, oc hedhra, mina modhermodher sancta anno, oc tha tu hafuer thz giort, tha scalt tu mz oss til äwinnelica äro, Tha lät han kalla sik scriptofadherin, oc sagdhe honum al stykke, oc tha thz war giort, tha sagdhe han allom, them ther när waro ahörande, sällir är iak, at iak naghot sin saa tik, min ärofulla frw sancta anna, wäl är mik, at iak thenna daghen sculde bidha, oc doo swa genstan, oc tha hördhis een röst, swa sigiandis, gak vt siäl, gak vt diälflica, tu hafuer eet ärlikit fölghe, tha hördhis ängla saangir, oc ther war aldra ärlicasta lukt, swa at the som kranke waro, fingo alle hela bötir AmeN

# 22
EEn änkia war i room, hwilkin mykit tiänte sancte anno, oc thässen quinnan haffdhe tree döttir, oc engin thera war ower sex aara, tha togh hon fast wandas, aff thu hon wilder gerna wara widh kirkiona altiidh, oc hon fik ekke for barnomen, for thy hon räddis, at the sculdo nakot ilda fara, mz hon ware bortho, än om morghnana tha the sowo, tha war hon widh kirkiona, oc tiänte sancta anno, Ä hwart thz sin, hon kom heem fraan kirkionne om morghnana, tha fan hon barnen opstandin, klädh oc mät, Tha spordhe hon aat barnen, hwar them haffdhe op taghit, tha sagdho the, een hustru hon wäkkir oss, oc bidher oss staa op, oc före[r] oss i war klädhe, oc kännir oss läsa, oc gifuer oss äta, Tha tänkte modherin, at naghor henna grankona ware swa dandis, at hon swa giordhe, oc thetta stodh wäl ith aar swa, Tha hände thz een dagh, at hon sculde giffua dia, the minzsto dotterinne, tha wilde barnet ikke dia, for än thz haffdhe läsit aue maria, oc sidhan didhe thz, oc thz kunne ikke tala, än togh kunne thz läsa aue maria tha vndradhe modherin storligha her aa, the hustrun som oss tagher op, oc klädher os, hon haffuer sagt oss, at wi sculum altiidh läsa, för än wi äthom, oc hon haffuer känt oss Aue mariona oc än noghat annat,

# 23 tha sagdhe modherin, hwat är thz, Jomfruna swaradho, wi sculum oc falla a knä, for än wi äthom, oc sigia swa, Jomfru maria modher sancta anna, miscunna tik ower wara modher tha modherin thetta hördhe, tha sagdhe hon, hwilkin klädhe hafuer hon oppa, tha sagdhe barnen, hwit, oc hon är fagher, oc lather swa wäl om oss, oc klappar oss, ther äpter war modherin hema om morghnana, oc meente see hwat quinna thz wara sculde, oc tha kom hon incte, oc sidhan hon thz saa, tha gik hon ather til kirkio som för, oc genstan ather waktadhe quinnan barnen som för, Tha modherin thetta fan, tha spordhe hon aat jomfrunar, om the kände hona, om the fingo see hona, Tha sagdho jomfrunar, iaa, Tha togh hon them mz sik til kirkionna then barnen som tala kunno, oc badh them wakta aat, i blandh almoghan, om the kunno wardha the quinnona warsse, oc tha the alla stadz bligadho, tha sagho the incte til henna, Än tha modherin gik, oc lagdhe sik for sancta anna beläte, som hon war wan liggia, Tha sagdho barnen, modher, här staar sama quinnan, oc teknadhe aat beläteno, tha togh modherin egna tro ther aa, oc forstodh ikke sik, vtan badh innerligha til gudz, oc sancta anna, hwar dagh for the quinnonne, som them barnomen haffdhe swa mykin kerlek theet, Tha hände thz ther litit äpther, ath hon kom ena färdh fraan kirkio, oc fik see ena faghra quinna, sitia när sinom dötrom, oc latha wäl om them, oc hon kände hona ikke, tha sagdhe änkian til henna, gudh oc

# 24 sancta anna löne tik thin kerlek, tw haffuer them barnomen theet, Tha swaradhe hon, see iak är anna, som tu hafuer mykin hedher giort, oc mädhan iak saa thin kerlek storan wara til miin, tha wilde iak ey, at thin barn sculdo ilda fara, mädhan tu wast i minne tiänist, oc thy haffuer iak röktat them wäl, nw swa länge, at the kunna nw wäl wakta sik siälff, oc miin dottir maria, hon mena haffua them i sina tiänist, mädhan iak haffuer them nw swa wäl tyktat, oc them haffuer iak sat til henna, oc thy giff them i clostir, oc iak wil lösa thera prouento, oc skipa them thz the torffua widher, oc tha thz är giort, tha scalt tu in i mith clostir, i äwerdhelica äro, oc sidhan syntis hon bortho wara, Tha war änkian mykit gladh, oc gik strax bort i eet clostir, oc bödh barnin al thry ther in, tha swaradhes henne, wilt tu giffua hundradha ducata for thera prouento, tha taghom wi them gerna, Tha swaradhe hon, thy thz ware än halffuo mera, ther finder iak wäl wägha til, än togh haffdhe hon ey een ducat, än sidher meer, vtan hon tröste til sancta anna, sidhan badh hon innerlica altiidh til henna, at hon sculde löra prouentona, Tha kom een dagh budh äpther henne, at hon sculde gaa til keysarin, oc tha hon kom til hans, ther han laa blinder, tha sagdhe han, j nat som iak laa oc soff, tha kom een wän frw, mz mangom jomfrwm til mik, oc sagdhe, käre wen wilt tu haffua thina syn i geen, som tu hafuer nw i tu aar mist, tha kalla tik eufrosinam änkio, som bygge widh sancti pädhers kirkio, oc thz iak

# 25 anna hafuer henne lofuat, thz scalt tu betala a mina wäghna, oc tu scalt genstan faa thina syn i geen, oc ther waknadhe iak widh, oc thy sigh mik nw, om hon haffuer naghot tik sagt, Tha sagdhe hon keysarenom, hwilkin som heth tiburcius, alt ärandit, Tha lät han a sama dagh, giffua the jomfrunar i closter, oc löste thera prouentor, oc tha som lyfftis i högmässonne ther i clostreno, tha fik han sina syn i geen, oc liiffdhe sidhan mang aar sancta anno tiänare, Än änkian som jomfrunnar modher war, hon gik geenstan the waro ingiffna, oc fiol a knä for sancta anna, betläte, oc takkadhe henne mz gratande tarom, oc doo ther for henna fotom genstan, oc kom i henna closter, thz är äwinnelikin ära, som henne war loffuat, oc ther fore lofuadhe alle sancta anna Amen

[V]I läsom aff enom riddara hwilken haffdhe swa mykin ögna wärk at läkiarena the owergaffuo han oc tha hans hustru thz saa tha togh hon swa iämmerlica grata oc sörgia thät hon haffdhe äm onth som han tha hände thz ena nat at jomfru maria syntis henne oc sagdhe hwat wilt tu mik giffua om iak läkir thins bonda öghan Tha swaradhe hon hurw kant tu thz ända mädhan the wisasta mestarana haffua han owergiffuit Tha

# 26 sagdhe jomfrun engin i wärldene är ther til bätra mästare än iak Tha sagdhe quinnan hwat hether tu hon swaradhe iak hether maria Joachims oc anna dottir Tha sagdhe quinnan min kära frw hwat tu bedhis aff mik thz wil iak tik gerna giffua oc maa han faa siin öghon i geen oc iak miin Jomfrwn sagdhe Ena aue maria scal hwart idhra läsa swa länge ther i liffuin hwan qwäl för än i sompnin oc liggia widher oc mz twem fingrom scal hwart idhra siin öghon saman läggia oc halda them swa länge saman som aue maria tu som mins herra öghon saman lagdhe tha han dödher war oc laa i thino sköte i thit nampn tha lägger iak nw min öghon saman oc bidher tik om the sorgh tu tha haffdhe at tu nw miscunna mik oc tha mik senasta sinne miin öghon saman läggias thz är tha iak siälas Tha thessin quinnan haffdhe thetta sagt riddarenom oc han thz första reso swa giort tha fik han genstan fulkompna bötir oc skadde honum aldrigh i siin öghon mädhan han liifdhe Samuledis gik hans hustru Än om sidhe tha han sculde dö tha syntis iomfrw maria staa när honum oc sagdhe tu hafuer opta bidhit mik at iak sculde miscunna tik then tiidh tik senasta sinne saman lagdhos thiin öghon wisselica thy wil iak nw siälff saman läggia them, oc anama thina siäl swa giordhe oc hon oc siälin fik eeth goth herberghe AmeN

Ad composicionem ocolorum in latino

# 27 O virgo maria quæ domini mei ihesu christi oculos quando mortuus in sinu suo iacuit clausisti In nomine tuo compono iam oculos meos Rogans te per dolorem illum quem tunc habuisti Quapropter nunc miserearis mei & cum vltima vice oculi mei me exspirante compnuntur Amen

 

Sidansvarig:  | 2024-06-17