Jon Stålhammars brev

Texten är tillkommen under åren 1700-1708. Maskintexten är inskannad från Karolinska krigares dagböcker VII. Jon Stålhammars brev till hustrun Sofia Drake. Lund 1903. Texten är tillkommen inom ramen för projektet "Bidrag till en nysvensk textbank på data". Mats Thelander har ansvarat för inläsningen.

Texten är från början inläst i IBM-format och var då försedd med ett stort antal markeringar för förkortningspunkter, kursiveringar, rubriker, citat m m. Texten i denna databas har av Lars-Olof Delsing överförts til Macintosh-format. Vid denna överföring har specialmarkeringarna tagits bort. Något enstaka ovanligt tecken kan fortfarande dröja kvar i denna textversion.

#1a1
Aldrakieraste mit lilla hierta och utvaldaste vehn i denna värdhen
Såsom åtter lägenheet medhgifvess kan iagh icke undherlåtta digh min kieraste vehn vetta låtta huru medh oss tilstår, som gudhi ährat vij alla ehn till dato hafva helsan, Gud låtte migh samma tiendher ifrån digh sampt våhre kiere barn och venner förspöria skall migh aldrigh intet högre kunna hungna, och låtter iagh digh vetta att vår konungh tillika medh alt vårt infanterij i går ginge tilsiöss öf:r Sundhet på Sälandh och der lanstege och tiördhe Juten strax ifrån landhet och toge bort dhe styckena och skanserne som han der upbygdt och ihelskötte till en 70 mahn på plattsen af de danska och blef intet mehr en några stycken soldater och färgemehn dödhe och bleseradhe. Alt vårt cavallerie står enu her i landet dock lärer några gå till våhra på Sellandh snart, och hopass vij nu dhett lährer oförtöfvat blifva fredh emedhan iuten intet för har villiat låtta sigh till något bekuema fören nu de ta på och begiera fredh öf:r alt. Jagh skref för 3 dagar sedhan digh till medh en rusthållare Joen i Hålsby i Alseda soken iagh tuifler intet uthan du redhan dhett bekåmit tillika medh dhe 30 d:r Sm:t och andra saker iagh hemskikade. Tack mit lilla hierta för några bref iagh nu uthj dese dager af din

#1a2 angenema handh bekåmit. Nu dhen allerhögste gudhen velsingne och bevahre digh sampt våre k. barn bådhe till lif och siel sampt på dhett aller högsta af oss sampteligen helsadhe ähre, hvar medh iagh intill min dödh ähr och förblif:r Mitt aldra kieraste lilla ¤:tas trogne och kiere mahn och ti[enare] Joen Stålhammar. LansCrona d. 26 Julij 700
P.S. Skrif migh snart till helsa nest digh sielf alla våhra k. små sampt mama* på Lilbohult tienstl. glöm intet far** och lått honom och vetta detta adiöö. valle.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult Presentament.

#1b2
Mitt aldra kieraste lilla hierta och vtvaldasta beste vehn
Dhine 2:ne migh kierkombne aldrakieraste bref ähr migh hitt till Kalmar vehl ankåmbne, fängnar migh af alt hiertat att du tillika våhre k. barn måhr vehl och hafva helsan. J torsdagese kåmme vij hit till Chalmar och hålla nu på att inskepa och lährer idagh alla kåmma om bor; gudh gifve oss en godh och lyckeligh vin[d] så går dhett öf:r på 3 dagar, som siepssfålket berätta icke länger ha vahrit emellan Räfvel dit vij skolla landstijga vill Gudh. Jagh tilika medh dem andhre brödherna hafva fått stora brafva

#1b3 farkåster att gå på mehn stackass Carl S:Hammar* ähr så siuk att han lährer blifva ligandhess effter några dagar till Gyllenpampen** kåmer medh beklädhningen som enu intet ähr hoss oss håppass mahn han då årker föllia effter. Her uthi stadhen förnimmer mahn icke något serdelless nytt uthan tallass dhett mäst af alla att gudh gifver oss snart fredh och ähr dhett för ful sanningh att Saren uthj Ryslandh är aldelless ifrån vettet och gudh låtte så länge vahra. En 1/2 tuna skiön strömingh har iagh kiöpt, som Annerss i Dråttningahult skall taga herifrån och ähr bondhen nu her medh. En tabakssrul, 2:ne ahlna kartun och en ledher hornkam skickar iagh nu medh. Her i stadhen ähr ingentingh att få som dåger. Kielmahn*** gaf iagh en annan obligation och togh dhen föriga tilbakarss och ähr iagh honom skyldigh 140 d:r dem han medh lägenheet bör hafva. Contributionen af min löhn kan tagass af Broby hemmanen om han påfodhrass. Bror Jahan Stålhammar| ber så helsa digh mitt lilla ¤:ta, han[s] doter lähr kåmma til digh så snart hon kan få några klädher på sigh; han sägier hon är så lärdh att intet stort behöf:r någon preseptor. K. ¤:ta lätt barnen flitit läsa och skrifva, och bedh preseptoren giöra sin högsta flitt medh dem. I går rymbde Zakriss Trålless ryttare ifrån sin munderningh, mehn hvart han togh vägien vett ingen, dett du vedh lägenheet kan lätta honom vetta och ähr bäst att han skafar en annan karl till oss eller lähr dhett gå illa medh hanss munderningh.

#1b4 Come[n]danten* och Chasia Klingspore låtta tienstl. helsa digh mit hierta, iagh vahr hoss dem, de må vehl, och iagh talladhe medh dem om våhra bref, mehn mahn frucktar att her går sehlan någon hitt eller hädhan till oss medh några skep, ty ähr bäst att intet skrifva fören du får bref ifrån oss då iagh skall låtta digh vetta på hvadh påst du, mitt lilla hierta, skrifva skall, nu till ett slut ähr du tillika medh våhra k. barn och mamma 1000000 falt hälsadher och gif digh tilfredhz gudh dhen allerhögste lähr medh sin milderika nådh och biståndh vehl hielpa oss en gångh enu tilsammans medh glädhie; herren Jesuss uppehål[le], beskydhe och bevahre digh bådhe till lif och siel och låtte sine hellige änglar ledhsaga oss uthj alt vårt förehafvandhe hvar medh iagh uthj min sista ändhe stadhiget ähr och förblif:r mitt aldra kieraste hiertass trogne mahn och hörsame ti[enare] Joen Stålhammar. Chalmar d. 1 Junij A:o 1701.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult Presentament.

#1c4
Aldrakieraste mitt lilla ¤:ta och vtvaldaste beste vehn i dena verdhen.
Rättsom iagh vahr på brygian och skulle gå till siöss i Jesu nampn kåm Regimentzquarteermästaren Gyllenpamph

#1c5 och brackte migh ditt alldrakierste bref. Fängnar migh att du ähr vedh helsan, och giör nu för Gudhz skul och gif digh tilfredhz; iagh ähr viss dherpå att Gudh hielper oss en gångh medh helsan och glädhj[e] vehl tillsammanss och få lefva uthj mångh åhr medh förnögielse ihopa. Hvad oxsarne anbelanger sampt stutarne ähr bäst att dhe behålla [dem] så länge dhe villia och vij intet behöfva dhem. Ingen pänningh fick iagh af Per Nilsson i Skiögle uthan han ähr skyldigh 7 D:r Sölf:t. Dhen sädhen som vij fick uthj Hulsvik står all i hägen [c: hägn] hoss bondhen i Gunatorph mehn nu minss iagh icke huru mycken hon vahr; han lär intet taga dherifrån. Fätt [c: fäet] i Säby ähr bäst att låtta hempta, om dhu har någon lägenheet der medh. Gudhi vahrij ährat vij ha nu idagh få[tt] godha tidendher ifrån våhr kongh att han har s[l]agit totalliter Conungen i Pollandh och lär vij medh Gudhz hielp snart kåma tilbakarss hem igien.
Kieraste mitt lilla hierta less intet vedh iagh skall skrifva digh till medh skepen som vij ähre på; dhe skolla strax gå tilbakarss och då skall du få vetta hvartt du skall stella dina bref på. Helsa, nest digh, syster Maij Rosenquist* och iagh skall hielpa Joen Lorenss hvadh iagh kan, glöm intet våhre k. barn, och förlått detta hastiga skrifvandhett**. Gudh dhen allerhögaste velsingne och bevahre digh till lif och siel, far nu vehl, far vehl. iagh ähr uthj min sista ande[d]räkt din trognaste make och tienare uthj dödhen J. S:Hammar Kalmar d. 2 Junij 1701 fahr vehl gudh vehlsingne digh uthj alla dina lifzdagar. Valle!

#1c6
P.S. Carl Stålhammar ähr siuk och blif:r nu effter i Kalmar dock hopass iagh att han kåmmer sigh.
Rättnu på timan gå vij till segelss uthj Jesu nampn; gudh vahre medh oss allesampetl. Helsa Anderss Leionhielm och Ebba* valle!
A Madamme Madamme Sophia Drake cete ï Salshult Presentament

#1d6
Hiertanss aldrakieraste min vtvaldaste enda vehn och nest Gudh högsta glädhie
Jagh, effidhan så godh lägenheet medhgifvess, måste iagh effter min högsta åstundhan låtta digh min endaste vehn förnimma att iagh d. 11 Junij, som vahr 3:die dagh pingess kåm hitt till landz i staden Räfvel**, gudhj ährat, vehl öf:r siöen, som vij vohre uthj 9 dager på vattnet, och stodh iagh migh temeligen denna gången att iagh kundhe vehl badhe ätta och dricka, och kommo hästerne och vehl öf:r Fast dhett stodh hårt medh dem, och miste iagh 2:ne stycken ryttarehästar, en för hälta, och för häsle[?]. Hanss Kongl. Maij:tt ähr medh armeen upbruten och vahr Gen.

#1d7 Majoren* medh dhe 2:ne Compagnien her uthj stadhen Räfvel ener vij kåmmo hit och gick her ifrån andre dagen effter tillika medh dhe andh[r]e 3:ne Compagnien sin mars ända ått Dårpt till kånungen som ähr 32 mil her ifrån och ener vij ha vahrit her 8:ta dagar och vijllat våhra hästar marsera vij effter, och syness våhr mars sampt disegnen vahra att atacuera Saxserne som sigh hafva ihopsamblat vedh Kåkenhusen** som intet långdt ähr ifrån Rijga, och lärer snart giella om medh dem och våhra, Gudh gifve oss lycka för Christi skul. Rysserne begyna och låtta se sigh uppå derass gränss och sänga och brän[n]er grufveligen der de fällass fram. Gudh låtte dem blifva så betalter i åhr som i fiol. Dyrt uppå brödh her uthj Es[t]landh ähr intet och går dhett temeligen till medh andra matvaror. Gudh låtte så länge vahra.
Tänk mit kieraste hierta, rättsom vij skolle segla ifrån Kalmar rymbde dhen som stad[d]e sigh för qusk[!] till migh medh klädher och alt iagh gaf honom, och vahr han hemma i Möcklarph[?] hetter Hanss och har sin hustru der boendess. Helsa Magnuss Joensson, han kienner honom vehl, gudh hielpe migh vehl hem engångh, skall han vehl bettalla laget för omaket. Zakriss Trålless sventienare rymbde och uthj Kalmar medh alla dess tågpeningar och klädher. Lätt sägia honom Zakriss dett att han steller hitt en braf ryttare istellet elliest går hanss munderingh vndher. Ty karlar ähr här intet tilfångz. Tänk min kieraste vehn: bror Carl Stålhammar som vahr så siuk att han blef effter oss i Kalmar och hadhe Daniel hoss sigh, må nu gudh vetta

#1d8 om dhe kåma effter eller icke; ähr han intet blefven rätt frisk, ähr mit rådh att han kåmer her aldrigh, ty här ähr en misbehagel. ort och elackt fålk, lika klädha som tattarne pläga vahra, och ingen förstår derass språk. Iagh finer intet bättre vahra för digh min aldrakieraste lijlla vehn till att skrifva migh till, så iagh kan få dhett, säkrare en uppå Ståckhålms påsten, som adresceres på Kongl. fältlägret ått Riga, ty om en skrifver medh några som segla hittåt kan dhett lätteligen blifva ligiandess vedh siökanten som ähr långdt ifrån oss. Jagh hopass altidh få lägenheet att skrifva digh min aldrakieraste ¤:ta till. Gudh som all mackt kåmer utaf låtte mine bref fina digh och våhre k. barn vedh helsan och gott tilståndh, vohre ingentingh migh kierare her uthi verden att förnimma. Jagh får nu see till hösten huru dhett vill [ett stycke bortskuret ur brefvet] -- [för] sörgier oss, gudh dhen allerhögste låtte digh lefva och må vehl så har iagh all glädhie her i verden nogh. Inga päningar har iagh fått uthaf Per Nilsson i Skiögle för de rästerandhe åhrss skatter, dhett ähr best och [c: att] strax lätta utaga dhet och sedhan blifva rätt vedh afsäghningen ifrån gården, och taga Joen i Mörsebo ditt istellet, som iagh endelless tilförne honom låfvat dett du mitt kieraste hierta kan dem samptl. vetta låtta. Cornetenss sohn i Fröredha, som nu förer dese brefven hem, låfvar uthj höst villia resa hitt öf:r till oss, om så ähr får du mitt aldra kieraste hierta lägenheet me[d] honom att skrifva, dock hopass iagh medh Gudhz hielph att de[t] lährer intet länge vahra, uthan vij få vehl fredh emedhan att käisarens ambasideör ähr hoss kånungen och nu der om trägit anhåller. Till ett slut vill iagh af mitt inerste hierta önska digh min trognaste ven och aldrakieraste ¤:ta sampt våhre k. barn och mamma allskiönss velsingnelse och att fredhsens Gudh ville helga Edher öfv:r alt bådhe till lif och siell, som iagh dagl. altidh uthj mine böner skall hafva, hvar medh iagh nu

#1d9 och i grafven ähr mitt k. hiertass hörsamme ven och förtrogna maka Joen Stålhammar. Räfvel d. 16 Junij A:o 1701.
Helsa Capt. Leionhielm och fruen, förgiett icke våhre k. må barn och alla våhra godha venner, förgiet icke digh sielf som uthj hvar time finss uthj mine tankar medh 1000falt vehlsingnelse och godt anönskatt adiö! valle!
Jagh skickar nu hem silf:rbägaren, mine svarte böxsor och boissråcken, som ligia ihopa medh bror Gyllenpampss klädher, [och] som iagh nu intet mehr får bruka. Aldrakieraste vehn, lätt nu se att du intet ledhz alt för mycket vedh. Gudh dhen allerhögste lehrer vehl medh Jesu hielp laga att vij medh fredh och glädhie snart kåmma tilhopa. Lätt barnen entel. läsa och skrifva. Helsa preseptoren och bedh honom giöra sin högsta flitt medh dhem. Nu farvehl, farvehl.
[Af annan hand:<] Een tienstskyldigst helsning och skyldigst hörsam respect förmehles till wälb:na fruu Ryttmesterskan min högtährade fruu syster ifrån mig, som skall oaflåtelig och oförandelig finnas till mitt yttersta högtährade fruu systers trogne ödmiukaste tienare, Gud bevare fruu syster och alla småsyskonen. Wara så gunstig och hålla godh granskap med min k. hustru[?] Maija lilla adieu till 1000falt gott. G[abriel] Gyllenpamph.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult Presentament

#1e10
Aldrakieraste hustru och utvaldeste enda ven her uthj verdhen
Såsom iagh nu medh påsten her ifrån har lägenheet att skrifva digh mitt kieraste hierta till, kan iagh icke undherlåti uthan jgiönom detta låtta digh vetta mit tilstatidh, som gudhi ährat ähr helsosampt; Gudh dhen aldra högste låtte migh slickt igien förspörgia ifrån digh mitt endeste hierta och våhre kiere barn och venner. Jagh skref digh till för 14 dager sedhan ifrån Räfvel medh Cornet Per Joenssons* sohn uthj Fröreda, då iagh skickadhe hem mine svarte klädher och en silfv:r stop; iagh hopass icke annat uthan dhett lährer nu vehl vahra framkåmit. Nu ähre våhre 3:ne Compagnier, som bror Jahan komenderer, kåmbne hit till stadhen Dorpt, som ähr 28 mihl uthj landet från Räfvel och marsera vij nu alt effter armeden, som ähr upbruten och går Hanss Kongl. Maij:tt directe på Saxserne som nu ähro infalne uthi Liflandh 6000 mahn och stå vedh en liten stadh Venden**. Gudh dhen aldrahögste velsi[g]na oss medh en nådigh seger så lehrer vehl snart spöriass något ifrån oss och ähre vij nu lyckel[ige] så lährer vehl blifva snart fredh medh Pålandh. Ryserne lätta se sigh iblandh uthi Pieps siöen och villia iblandh landhstiga mehn de få korta beske[d] tilbakarss. Her uthj landhet ähr en gräseligh hetta att mit på dagen ähr dett så varmpt som uthj en badhstufva

#1e11 och plågass vij träfeligen der af; elliest gudhj ske låf ähre vij alla vedh hellsan, mehn här ähr dräfeligit dyrt effter alt dhett som en mäniska tränger till. Om icke dhett licknass till fredh uthj höst sökier iagh ett gu[n]stigit afskedh emedhan iagh ähr ledhse att släpa migh länge medh detta oroliga arbetet som förderfvar kråpen och upfräter alt hvadh en mäniska någonsin kan ihopskraapa. Kieraste mit lilla hierta enehr du vilt skrifva migh till, så ähr bäst medh påsten på Ekesiöö, Ståckhålm, Dorpt och Kongl. armehn, så får iagh dett säkert, ty påsterna gå nu ricktit her emellan. Mitt aldra kieraste hierta nest digh sielf helsa mamma och våhra k. små barn sampt bror Leionhielm och syster, syster Maja Rosenquist och sägh henne att bådhe faderen och sohnen* må vehl. Helsa och kiörkioherden och hanss hustru. Bror Möller lef:r och ähr vedh helsan, Axcell Räf** liger her uthj Dorpt rent för döden och lerer vehl aldrigh mehr kåma sigh f[öre] emedhan han ähr helt eländigh. Så snart iagh får l[ägenhet] skall iagh skrifva digh mitt kieraste ¤:ta till. Emedhlertidh lätt se [du] giör dett samma, och less icke förmycket vedh. Gudh hielper oss vehl medh glädhie tilsammanss. Slutl. önskar iagh digh mit kieraste hierta och endaste glädhie sampt våhra k. barn uthj Gudhz dhen alldrahögstes milderika beskydh och beskierm bådhe till lif och siel och iagh uthj dödhen ähr och förblif:r din trognaste maka och hörsame ti[enare]. Joen Stålhammar. Dorpt d. 30 Junij 1701.
P.S. Helsa Adolph Rosenquist*** så snart iagh får

#1e12 lägenheet skall iagh sökia hanss afskedh. Bror Carl ähr intet kåmen effter oss; Gudh vett antingen han ähr i Svergie eller han ähr öf:rkåmen. Adio, Valle.
Kieraste mit lilla hierta helsa presäptoren och lätt entl. barnen läsa flittit. Nu Gudh alsmäcktigh bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel ifrån alt ont, amen, adiöö, farvehl. Helsa Knut Silf:rSpare och dess fruu. Valle.
A Madame Madame Sophia Drake Cette. ï Ekesiöö et Salshult. Present Recommenderas. [Utanskriften af annan hand] dätta fik iag d. 29 Julij 1701 [har Sofia Drake antecknat] --

#1f12
Högdtäradhe aldhrakieraste mitt lilla hierta och vtvaldeste beste vehn her uthj verdhen
Såsom iagh nu ähr her uthj stadhen Riga och fant bådhe bror Casper Stålhammar* och svägerskan vedh godh helsa, som tienstl. låtta helsa digh mitt lilla hierta, gudh ske ähra iagh tillika medh bror Jahan Stålhammar och alla grannarne lefva och ähre en till dato vedh godh helsa och behållet ekipasie, gudh dhen allerhögste låtte migh samma tiendher bådhe ifrån barnen och digh få förspöria skall migh ingen tingh högl. hungna att vetta, och låtter iagh digh mitt k. hierta förnimma att Gudh dhen allerhögste har nu velsingnat våhr allernådigeste kånungh medh seger emott våhra fiendher idett att för 8 dager sedhan** han sielf gick öf:r

#1f13 Dynaströmmen medh några 1000 mahn och slogh nedh 2000 Saxser och Ryser her strax vedh stadhen och fick ett träfeligit bytte på allahandha ficktuallier och munderningsaker till många 1000 mahn, men deriämpte till att beklaga många af våhra förneme officerare bådhe blefne slagne och queste, hvar iblandh ähr Hr Ofv. Adolph Mangnuss Klingzspore dödhskuten och hanss lik bisat her i stadhen. Och ähro nu fienderna slagne på flyckten och förföllia vij nu samptl. efft:r dem och hafva vij fått in bådhe Kobrun, Kåkenhusen och hufvudhstadhen uthj Kurlandh, Mitto benembdh, altså hopass vij alla att dhett snart blif:r gott och fredh så att vij snart kåmma hem igien. Försten af Hålsten kåm igår* till kånungen och haf:r godha tiendher ifrån Tyslandh att dher höress intet anat en fredh medh tyskerne. Iagh skickar digh medh bror Gyllenp[amps] bref** her inuthj relation på huru tilgångit ähr; enehr du har låttit igiönomläsat, lätt bror Leionhielm och Kielman få sedhan läsatt. Helsa dhem mycket tienstl.; alla våhra grandhar undher Regimentet bådhe höga och låga lefva och ha helsan, bedhie helsa alla sina hemma vahrandhe. Aldrakieraste hiertta lätt nu se, less intet för mycket vedh, gudh hielper oss snart medh helsan tilhopa igien. Helsa nest digh sielf våhr k. mama och våhra kiere små barn. 2:ne bref, ett ifrån Räfvel och ett ifrån Dorpt har iagh digh tilskrefvet, mehn inga ifrån digh mit k. hierta igien bekåmet. Förlått migh att iagh skrif:r så hastit; iagh vill sluta medh 1000000falt godt tilönskat att Gudhz mäcktiga handh nådhel. ville velsing[n]a och bevahra bådhe digh o[ch] våhre k. små

#1f14 barn bådhe till lif och siel hvar medh iagh uthj dödhen oaflåtteligen ähr och förblif:r. Min högdtäradhe aldrakieraste lijlla hierttass trogne mahn och hör[samme] tienare Joen Stålhammar. Rijga d. 20 Julij A:o 1701.
Nilss och Gabriel be helsa digh mitt lilla hierta. Skrädare Per i Kielleråhs ähr hoss migh och har helsan; Joen i Öxnabergh mår vehl och ber helsa sine föreldrar.
P.S. helsa bror Adolph och hanss fru sampt Syster Maria Rosenquist och segh: Joen Lorenss blif:r braf karl*.
A Madamme Madamme Sophia Drake ma tres honoré chere feme C[ette] ï Ståkholm et Ekesiöö Salshult. Recomenderas tienstl. Her[r]ar Pås[t]mästerne till godh befodran.

#1g14
Aldrakieraste mitt lilla hierta och vtvaldeste besta vehn
Rättnu bekåm iagh ditt angenema bref datterat Boo d. 25 Augustij hvilket iagh [c: mig] af hiertat fängnadhe och der iempte jnnerligen gudh tackadhe som digh min aldhrakieraste vehn sampt våhre k. barn medh helsan och gått tilståndh nådheligen uppehåller och vehlsingnar. Och som

#1g15 bror Jahan Stålhammar nu reser hem, sänder iagh några saker medh som her uthj ligiandhe upsatz utviser, och ähro dese saker alla uthj en sä[c]k vehl insvepte och försegladhe medh [lakun] singnete. Gudh gifve att dhett kåmme vehl digh till handa och finna Edher samptl. vedh helsan och gått tilståndh. Hvadh mit tilståndh vedhkåmmer tackar iagh Gudh för helsan som ähr her dhen aller besta. Her begynnar [elliest] fålk och hestar mycket siukna och döö. Gudh hielper oss vehl till rätta och engångh slipa Pålen medh fredh, ehvadh dett endå sedhan skall blifva af. Dhett ähr intet vehl att våhr bögningh så illa rinder; du måste rätt taga en klok täckare som just tar af tacket och täcker vm så mycket som otät ähr att för gudhskul han blif:r täckt. Nilss Spirlodh får her knapt så många päningar han lefver dagen medh, ty måste hanss hustru betalla kiöpmanen och dhe 30 d:r ville du som tagess i Hasle lefverera till Zakriss och Joen i Såndåkra Sieflo gål och taga quitentie der på. Stackarss Knut Silfver Spare* huru illa dhett ähr medh honom uppå dett sättet har han stält sigh. Med Änghult skall så bli att vi villia effter Kongl. Maij:ttz bref bytta oss till och gifva igien Granhult och Därsiöö. Alla våhra grannar lefva enu, så när som Joen för Skiröö och Giöllennerotz mågh Jahan** för Bärgh, hvilket du kant helsa derass hustruer alla samptl. och sägia dem, dett så snart någon dör skall iagh låta digh dett vetta. Nu för hastigheeten skul vill iagh sluta detta bref medh en hiertl. helsningh till digh

#1g16 min k. wehn, mama och våhre k. barn iempte gudhz milderika beskydh och beskierm bådhe till lif och siel. Och iagh i dödhen ähr och förblif:r. Min aldra kieraste lilla Sophias trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Schiadhen i Pålan [Szkydi, "Schauden" i Samogitien] d. 25 Septembr 1701.
Svåger Möller* lefver och har helsan och ähr nu som för ryttmest:re. Helsa syster Stina Drake sampt bror Fredrik och hans quina.
P.S. Såm dhett intet blif:r af att bror Jahan reser hem, skickar iagh intet sakerne hem denna gången. För Änghult kan du bettalla räntan till Cronan effter iordeboken till dess iagh kåmer hem att få giöra ricktit medh byttet och du kan taga igien af bönderna.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult. Present. [bekom dätta d. 24 Novemb. påtecknadt af S. D.].

#1h16
Aldra kieraste hustru och min vtvaldaste enda vehn
Medh några radher kan iagh icke vndherlåta uthan min aldrakieraste ven notificera mitt tilståndh tackandhess iagh

#1h17 dhen allerhögsta Gudhen för en godh helsa och vehlbehåldna saker en till dato. Gudh dhen allerhögsta låtte migh samma tiendher igien ifrån Edher samptl. få förspörgia skall migh ingen tingh högl. hungna att förnimma. Jagh ähr ennu her uthj Pålandh 20 mihl ifrån våhr armé comenderat och förmena vij att snart gå till armén tilbakarss. Uthj Mijto, en stadh uthj Kurlandh belägen, ähre alla ambasiderare ifrån potentaterne tilsammanss. Hvadh dhe sluta lährer gifver tidhen. Slät apera[n]tie nu förtidhen syness vahra till fredh; dock kan dhen allerhögste Gudhen snart vmvenda potentaternes hierta till fredh. Muscovitten ähr åtter infällen uthj Est- och Liflandh medh 17000 mahn och ähre störste dellen af våhre Regimenter dit marserade att hålla ett bass medh honom; Gudh stå dhem bij för Christij skul. Kånungen ähr medh dhe öfverige gången uthj vinterquarter uthj Kurlandh vedh Litoiske gränsen; huru länge dhe lärer stå stilla gif:r tidhen. 3:ne bref har iagh ifrån digh, min allerkierste vehn, bekåmit hvilket iagh medh hiertanss glädhie fängnat. Dhen allerhögsta Gudhen velsingne och bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel och upehålle Edher medh lif och helsan och att vij enu en gångh måtte se våhr andhra medh glädhie. Möller ähr och her medh oss comenderat, måhr vehl, låtter helsa samptl. A. k. vehn du medh samptl. våhra k. bahrn, mamma, bror Carl S.H., Maja Rosenquist och samptl. granfruarne ähra 1000falt helsadhe. Nu Gudh bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel; hvar medh iagh i dödhen ähr och förblif:r M. h. a. k. vens trogne mahn och skyldige tienare Joen Stålhammar. Plutelij d. 18 Octobr A:o 1701*

#1h18
Dhen vnga Wlsaxsen i Giölbärga ähr dödh, elliest lefva mestadelss våhra grannar; Anderss i Boabärgh, Ivar i Öxnabärgh helsa derass vårdnadher. Pistollen låter helsa digh och dotter lilla, helsa och Druta sampt alla mina gåsar. Gudh velsingne Edher alla i Jesu nampn.
Mangnuss trumpete låtter helsa sin hustru.
a Madamme Madamme Sophia Drake cete ï Ståckhålm Ekesiöö et Salshult Present. Recomenderes tienstl. (bekom d. 25 Novemb.)

#2a18
Aldrakieraste hiertta och min endaste glädhie uthj dhenna värdhen.
Jagh låtter dhigh min k. vehn förnimma att vedh min ankåmst hit till Chalmar blef iagh i förstone af Genneral

#2a19 Lieutnanten* befalt att öfversenda Corporalen med fålket till Rijga och sielf för min person gå hemåt till vidare ordre, då iagh och hemsände medh ryttaren Joen Johansson i Nåttebäck begie bröfierdingarne och min sängh medh täcket och örnegåttet i meningh strax kåmit effter. Mehn sedhan har Gen. Lieutn. sigh betänkt effter 2:ne dyngs förlåp befalt migh gå medh fålket öf:r i Jesu nampn, dhett iagh nu giör till Rijga, och altså fick nu jntet sända min vagn hem medh rusthållarne effter de då alla vohre bårta, dy haf:r iagh den nu nedhsatt her uthj mit quarter hoss min värdh Petter Johansson medh sellar, töm, besel, och en 1/2 tuna strömingh, som iagh kiöpte, den du mitt kieraste hiertta och endaste tröst nest min gudh, kan igiönom bönderna medh första låtta afhempta. Gudhz helliga nampn vahri evinnerl. ährat, vij finge nu sådanna hvngnel. tiender att våhr nådigste kånungh har åtter slaget kånungen i Pållan att han förlorat 10,000 mahn på platzsen iempte och han, kånungen i Pållen, blefven sielf på plattzsen dödhskutten**. Dy håpass man nu intet länge få giöra i Pållan och lährer vij medh Gudhz tilhielph få fredh medh Pållen såledhess snart. Här ähr och tiendher inkåmbna att Rysen har

#2a20 vahrit 8 mihl nähr Rijga och belägratt Dorpt*, hvilken medh dhen högstess biståndh ähr nu åtter bortiagat och der ifrån afslagen, så att han förlorat stöcken, mycket fålk och alt pagatiet. Dhett berättass och att dhe våhra ha fått ett stortt bytte vedh dhen pålniske armén. Våhra Regimenter her i Smålandh ha vahrit vedh slaget bådhe till häst och fott. Gen. Major Stenbåk ähr bleserat och fången. K. mitt lilla hiertta laga att Enhörningh entl. kåmer till tinget emot Zakriss Trålle** och han agerer min sak som en ehrlig vehn emot honom, dher han icke för tingzrätten inkåmer medh bönskrifft att han oförsvarl. och obetänksampt emot migh tallat och tar sina ordh tilbakarss igien inför sijttiande rätten. Dhetta skepet iagh går nu medh bort, hörer hemma her i Kalmar och går strax tilbakarss igien hitt till Kalmar. Så snart gudh hielper oss öf:r skall iagh skrifva digh min k. vehn till och låtta vetta huru migh i resan har gått. Imedhlertidh och intill min dödhstundh skall du mitt allerkieraste hiertta och vtvaldaste besta vehn sampt våhre k. barn uthj mine dagl. böner vahra, att I sampte uthj dhen alsmäktigess beskydh och beskierm förvahradhe blif:r bådhe till lif och siel och att Gudh vmbsidher effter dess nådige villie ville af nådhe och barmhertighet engångh oss tillsammanss förhielpa medh fredh, glädhe och ett önskel. tilstånd. Nu vill iagh sluta och biudha fara vehl, Jesuss medh sina hellijge Englar vahre hoss oss på bådha sidh[or] och af ett kierl. hiertta såvehl

#2a21 digh samptt alla våhre k. barn troligen helsatt hvarmedh iagh till min sista dödhstundh ähr och förblif:r Digh min allarkieraste vehn och endaste glädhie nest min Gudh Din trogne mahn och ödhmiukaste tienare Joen Stålhammar. Chalmar d. 19 Augustij A:o 1702
P.S. Vij hafva nu motvin och en ligia her och venta på så snart vindhen blif:r godh gå vij fort i Jesu nampn. Adiöö medh 100000falt gott af inerste tårar önskatt! Vale!
[På sista sidan] Galloner vahr här i stadhen intet att få vthan allenast dese 2:ne unss silf:r och gull som iagh her innelyckt digh min aller k. vehn öf:rsender. Lätt barnen enttel. få en preseptor och förmana dem att läsa och skrifva, till Gudh vill iag kåmer igien medh Gudhz hielph adiöö! helsa Adolph.
A Madamme Madame Sophia Drake cete ï Salshult treshumbl.
[Ett kortare bref från Kalmar, skrifvet d. 22 Augusti, är af väsentligen lika innehåll som det föregående.<]

#2b21
Aldrakieraste mitt hiertta och endaste glädhie uthj dhenna värdhen.
Som iagh nu har lägenheet att skrifva medh sieparen tilbakarss fodhrar min skyldigheet min kieraste ven att vetta låtta mit tillståndh och min resa som gudhj ährat gick

#2b22 lyckel. öf:r siöen på 6 dager fast iagh slett mycket ont idett att dhett vahr en förgräseligh stårm och ovädher alla dagerne iagh der vahr, och kåm vij hitt till Rijga d. 27 förledhen Agustij, gudhj ährat medh lif och behåldne saker. Her uthj Liflandh, ia på några mihl nähr Rijga, graserer Rysen jemmerl. medh brännandhe och härgiandhe bådhe medh fålk och cretur, så här ähr en stor frucktan öf:r alt för fienden*. Här församblass fålk ifrån alla orter, som medh första skolla gå till honom att sökia drifva honom utur landet, gudh stå oss bij! Jagh har nu ingen aperantij att kåmma till våhr armé emedhan de ähro så långdt bårta. Här blif:r påsten förtagen att ingen får någon cunskap ifrån dem, eij heller de ifrån oss. Jagh lährer få her hästar till detta fålket och måste gå medh de andre fort. Gudh vett hvadh dhett blif:r utaf medh detta vnga fålket som ähr sä oexcerserat. Gudhj åhrat bror Casper och svägerskan ähro vedh en godh helsa och må vehl; be helsa digh min allerkierste vehn och endaste glädhie.
Jagh skref ett bref iagh lembnadhe uthj Chalmar mitt lilla hierta till, som du får ner du hämptar vangnen hoss min värdh Petter Johansson, der uthj iagh lätt digh vetta att iagh slutade kiöp medh fogden Anderss Nilsson i Bärga om hemmanet Wlfvarph, såledhess att du skulle skika honom vedh nyårssdagen 444 D:r Sölf:r; då skulle kiöppebrefvett ligia färdigit att föllia, hvilket du behagar att effterkåmma. Skulle några bref kåmma eller vahra, sedhan iagh bårtreste, kåmbne ifrån armén, skicka dhem på ChalsCrona; medh påstiackten går dhett fort hitt alt som åfftiss, dett du mitt lilla hiertta och giör, ia stundum ått Ståckhålm och Rijga tör dett iblandh gå fortt. Jagh skall intet försuma någon lägenheet iagh kan och har tidh att skrifva. Jagh fant her hoss bror Chasper litet af mina saker som bror

#2b23 Jahan Stålhammar hit sänt, mehn dhett bästa har de behållit hoss sigh. Jagh skicka och dett nu hem till min värdh uthi Chalmar, som min k. vehn kan afhempta låtta, som på innelyckte lista spetificeres.
Cornet Robak* ähr, medh dhett fålket han gick öf:r medh i vårase, hoss Gen. Major Meidel, som förer en liten armé för sigh sielf uthj Litoen. Her sägiess han skall kåmma tilbakarss hitt ått igien att gå emot Rysen. Alla päningarne och sakerne, som han hadhe medh sigh, ähre her nedhsatte uthj Rijga, som skolla här blifva till vidare ordre iempte och de iagh medh migh hadhe. Her höress intet af hvem som ähr bårta eller slagen vedh Regimentet, mer en Ryttmestare Per Lodh ähr fången och illa bläserat; cornet Gabril Larsson och den unga Cornet Bråkenhielm** fångne, lilla Johan Carl Rosenquist ähr och dödhskuten af Rysen.
Min aldrakieraste vehn och nest Gudh högsta glädhie, sampt alla våhra kiere barn ähre 100000falt helsade. Och ber iagh att barnen entl. få preseptor och lära läsa och att de fruckta gudh, så håpass iagh medh Gudhz tilhielph att Gudh hielper oss enu en gångh tilsammans medh fredh och glädhie, som iag dagl. uthj mina böner der om bedhie skall. Lättse att om fålket har någon tidh lätt rödhie up Salshultz ängien och fälla nedh den dungen dhe begynte, hvar om alt iagh nogsampt vett du giör din flitt. Gudh dhen

#2b24 aller högste upehålle digh min k. vehn vedh helsan och lifvet att iagh enu en gångh blefve så lyckel. få se digh och kysa din lilla mun. Helsa våhr godha mama, Maja Rosenquist, Adolph Rosenquist och Hedevik på Kiörketorph, våhr kiörkioherre* och hanss hustru. Nu till ett slut öf:rlefvererar iagh digh, barnen och alla godha vehner uthj dhen alsmäcktigass beskydh och beskierm bådhe till lif och siel och iagh till dödhen, ia till yttersta endan förblif:r Mitt aldra kieraste lilla hierttass trogne mahn och hörsame tienare Joen Stålhammar. Rijga d. 2 Septe[m]br A:o 1702
Innelagda bref skikass strax fort för dess angelägenheet skul. Min rustvangn medh sellen skikar iagh nu medh och till Chalmar den du ville låtta afhempta, dy han stodh här mest fördarfvatt.
P.S. Dhett ähr fulkåmel. sant att Corporal Daniel Håkensson ähr slagen, ty här ähre ryttare som ha sett honom ligia dödh på plattsen. Gudh trösta hanss hustru och små barn. Gudh låtte aldrigh digh min kieraste ven spöria slika tiender ifrån migh. Bror Fredrik Drake ähr medh hoss Gen. Major Meidel, adiöö, valle till 1000 godh natt!
A Madamme Madamme Sophia Drake Cette ï Salshult Presentament ankom d. 9 Ocktob. Svarte därpå d. 13 dito.

#2c25
Mitt aldra kieraste hiertta och endaste glädhie her i verdhen.
För tre vickor sedhan skref iagh digh till mitt kieraste hiertta medh dhen Kalmahre farkåsten iagh kåm hitt på, som gick geradhe tilbakarss då iagh sende hem något af mina fördarfvadhe saker iempte rustvangnen. Vill icke annarss förmodha uthan dett ähr vehl digh, mitt kieraste hiertta, till handa kåmmit. Önskar och att detta måtte treffa digh och våhre kiere barn uthj ett önskel. och helsosampt tilståndh, hvilket ähr migh dhett kieraste her i verden att förnimma. Gudhj ährat iagh har helsan än till dagz; gudh gifve att på bådha sidhor continuvera måtte. Mehn iagh less giemmerl. och får vij här ingen bokstaf ifrån armén, ty påsten ähr af fienden förhållen att ingen får någon bokstaf ifrån dem, så att man icke vett huru medh dem tilstår. Rysen har giemerl. hanterat her i landet så att dhett ähr obeskrifvel. Han har tagit bort bådhe mahn och quina och icket skonat dhe spedha barnen, som [han] delss satt på gierdzgårss stafvarne och delss på elden kastat, huss och sädhen på marken upbränt och alt förstört hvar han vahrit.
Nu går iagh ut medh mit manskap som fått munderningar till länss af Cronan och skall stå på vackt mot Ryska gränsen*. Gudh gifve oss lycka och bevahre oss för den gryma fiendenss velde. Lätt se mitt kieraste hiertta, skrif migh till hitt på Rijga så får iagh vehl dett. Jagh skall så giöra digh igien så offta någon lägenheet medhgifvess. Ingentingh nytt kan iagh skrifva mehra om, en dett iagh iembl. less vedh. Kieraste mitt lilla hierta helsa nest digh sielf och våhre kiere barn medh 1000falt gott och för gudhz skul lätt barnen läsa och flittit skrifva att [de] lera något. Helsa och alla våhra grannar, Maja Rosenquist, Adolph, Lisken Strålle**, Eb[b]a Leionkranss, våhr präst

#2c26 och corp. Nilss Nilsson. Nu himelenss herre, Jesus Christus bevahre, velsingne Edher samptl. bådhe till lif och siel och iagh intill min dödh, ja uthj grafven förblif:r Min aldra k:aste venss trogna mahn och tienare Joen Stålhammar. af Rijga d. 19 Septembr 1702.
P.S. Bror Chasper och syster låtta flitet helsa digh mitt l. ¤:ta och besta vehn.
Helsa Sven Erickson Spolle och bedh honom giöra sin flit uthj alt hvadh han kan. K. ¤:ta lätt migh vetta hvad dhett dömdess vedh tinget om Zakriss i Mickelstorph* och migh. Adiöö valle!
A Madamme Madamme Sophia Drake ï Cete Ekesiöö et Salshult Present

#2d26
Aldrakieraste mitt lilla hiertta
Jagh låtter digh mitt kieraste hiertta vetta att jagh ennu liger her i Riga och lehrer medh första gå ått Mitto medh Hr öf:rsten Packul** att sökia op pållackarne, Gudh må hielpa oss.
Gudh ske låf en till dagz har iagh helsan sampt mitt fålk och. Gudh låtte migh gladhel. tiendher ifrån digh

#2d27 sampt barnen bekåmma. En har iagh icke fått några bref af digh. Skrif migh till på Riga medh Ståckhålmss påsten, så får iagh dett säkert. Lätt se, vahr intet latt att skrifva, iagh skall icke heller vahra. Ifrån våhr armé har iagh icke fått en bokstaf enu och icke heller någon mäniska har fått bref och vett vij intet huru dher tilstår. Gudh gifve oss godha tiender ifrån dem.
Flintenstenss sohn har nu druckit up alt dhett han ägdt och sitter nu insat i ståkhuset för han giort hemgångh uthj ett huss. Stackarss olyckel.!
Helsa nest digh och barnen sampt alla våhra grannar 10000-falt, ingen nämbdh och ingen glömbdh hvarmedh iagh till min graf förblif:r Min allre kierastes vehn och lilla hierttass trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Rijga d. 6 Octobr 1702.
A Madamme Madamme Sopiha Drake cete ï Salshult. Present. Recomenderes tienstl. dätta fick iag d. 9 Novemb. Svarte där på sama dagh.

#2e27 Riga d. 27 octobr 1702.
Aldrakieraste min vtvaldaste besta ven her i verden.
Detta ähr nu dhett 6:te brefvet iagh digh min allerkieraste ven tilskrefvet haf:r sedhan iagh kåm hitt till Riga, mehn beklagar rett hiertel. att iagh ingen bokstaf, sedhan

#2e28 iagh reste bårt, ifrån din angenema handh bekåmit. Dhett må nu Gudh vetta hvru dhett tilstår medh Edher. Gudh hungne migh medh godha tiender ennu engångh, och kan iagh vehl tänkia att du har skrifvit, mehn du måste adrescera brefven på Riga, och icke till armén, ty då gå dhe her uthj covart [c: kuvert] förbij, och Gudh vett hvart, emedhan pålackerne eller Oginskiss partij tar bort påsten emellan armén och her att vij icke få en bokstaf förnimma dherifrån.* Jagh har nu medh detta skrefvit bror Jahan S:Hamar till, som iagh fick se af ett bref han bror Chasper tilskref ifrån Strålsundh att han har tagit afskedh ifrån Regimentet och bett honom skrifva migh till, hvadh beske[d] han hadhe medh sigh hem, om några ordre vohre till migh ifrån kånungen eller Gen. Majoren eller icke, och hvem som ähr blefven Major vedh detta vmbytet, emedhan iagh vehl kan tänkia att Mörner ähr blefven Öfverstel:t i hanss stelle. Skulle nu intet iagh vahra ihugkåmen till Major vore illa och ha de giort en dödhl. syndh deruthj för alt dhett ondha iagh för Regimentet lidher och utstår. Dock ske Gudhz villie och icke min, mehn om så illa ähr, skall en sielm tiena en dagh längre uthan strax sökia mit afskedh, Gudh må försörgia oss effter sitt nådiga behagh endå; fast dhett blif:r icke så fett kan dhett blifva så hett, ty att iagh som ha tient nu uthj 30 åhr vedh Regimentet, skulle nu en som vohro fremmande eller en, som knapt 3 åhr vahrit dher vedh, migh comendera, dhett går aldrigh an. Dock håpass iagh

#2e29 att [det] icke ennu sker. Skrif bror Jahan till att han lätter migh strax vetta huru medh all tingh ähr tilgångit, att iagh kan rätta migh der effter. Skrif förgudhzskul och du migh till hvar påst på Ståkhålm och Riga, och intet på armén, så får iagh dett, att iagh her uthj min stora ledhsamheet kan hafva ett rodha [!] och trösta migh vedh. Gudh gifve att du mitt k. ¤:ta vohre vedh helsan sampt och våhra k. små barn.
Möller ähr blefven Öfverstelieut: undher finnarne der sahl. Klingzspåren* tilförne vahr.
Helsa nest digh och barnen, mama och Kilman, bedh honom skrifva migh till. Hvar medh iagh till min dödh, ia uthj grafven ähr din trogne mahn och hörsame tienare. Joen Stålhammar.
Helsa Adolph och bedh honom skrifva migh till. Helsa alla godha venner. Kanske iagh blif:r her i vinter emedhan ingen meniska kan kåmma till armén her ifrån till lanss.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult. Presentament. Recomenderes.

#2f29
[Riga hösten 1702.**]
Aldrakieraste mitt lilla hiertta och vtvaldeste beste vehn.
För några dager sedhan skref iagh digh min allerkeraste ven till, hvilkett iagh ladhe uthj bror Jahan Stålhammarss

#2f30 bref, emedhan iagh af dess bref ifrån Strålsundh daterat och bror Chasper tilskrefvet, förnimmar han tagit afskedh och [är] hemrester. Nu som han i sitt bref inntet nämbner om migh eller hvadh der uthe vedh Regimentet pascerat ähr, hvem som ähr blefven avansierat, ty ber iagh honom att han ville på påsten till Rijga migh tilskrifva bådhe om ett och annat, hvilket iagh för guss skull efven ber digh mitt k. hiertta giöra att jagh en gångh måtte då få bref af digh. Ty en ingen bokstaf har iagh bekåmit sedhan iagh reste ifrån Salshult,* fast iagh vehl vett att du mitt kierste hiertta har skrefvett, och icke så alldelless förgiettet migh. På påsten ått Ståkhålm skall du skrifva, ty dhen gå[r] altidh her rickttit emellan. Och adrescera brefven på Rijga och intet till armén, så gå dhe icke förbij. Ty nämbnar man Kongl. armén, gå dhe förbij ått Kurlan mehn blifva alla af fienden bortagne. Läg dem hoss Kielman så steller han dem fort, ty iagh har nu honom der om tilskrifvit och vill bettalla honom påstpenningarne. Icke dhett ringaste få vij kunskap ifrån armén, icke heller har iagh fått sedhan iagh kåm hitt fast iagh många bref skrefvitt hafver. Bedh Ki[e]lman skrifva migh altidh till och giör du dhett samma att iagh har något att trösta migh vedh uthj min ledhsame och engslige her vahrande. Om någon annan ähr blefven Major, så tar iagh afskedh, hvilket du migh din meningh der om entl. tillskrif:r. Gudh låtte nu detta finna digh mitt k. ¤:ta och våra kiere små barn uthj ett gått och helsosampt tilståndh; gudh låtte migh engångh
[ett stort stycke af brefvet bortskuret]
Bror Chasper sampt syster låtta flittit helsa digh mitt

#2f31 k. ¤:ta; dhe bevisa migh alt gott. Ingen fyrck har iagh fått sedhan iagh reste bort af kongen; alla päningarne som hörde Regimentet till har gienerallen tagett bort och utlagdt till annat Kongl. Maj:ttz nytta, mehn låfvat dem medh första igien bettalla.
Nu Gudh bevare Edher samptl. bådhe till lif och siel. Geeneral Fröllick vill entl. jagh skall blifva major för dhe tråpar iagh her comenderar och anbudit migh sin fulmackt som han har ordre på att gie ifrån kongen, ty håller iagh detta så länge stilla till iagh får se vidare hvad dhett blir.
[Slut och utanskrift saknas.]
[Ett breffragment, dat. Riga d. 4 November 1702, innehåller blott några ekonomiska detaljer samt helsningar.<]

#2g31 Riga d. 8 Desembr A:o 1702.
Aldrakieraste mitt vtualdeste kierste hierta och endaste glädhie.
Jagh tackar digh min k. vehn af alt hierta för ditt migh angenema bref, daterat Salshult d. 13 Octobr som migh d. 2 Desembr blef medh påsten her i Riga handbrackt. Hvilket mig ¤:tl. glädhier att J samptl. må vehl, och ähr [detta] dhett första bref iagh ifrån digh bekåmit sedhan iagh bortreste och har iagh längtat nogh att få vetta huru der hemma förviste emedhan sålenge medh bref drögdt haf:r. Nu gudhskelåf att i må vehl. Jagh har och orsack att tacka gudh som migh hertill vedh helsan uppehållit haf:r fast iagh her nogh haf:r att bestella. Jagh har nu af LifRegimentet* fått hitt en hoper af manskap och hästar utur

#2g32 Svergie så att iagh medh Smålendinga nu ähr till 150 man stark och liger her och håller vackt och partie her omkringh. Nu gudhskelåf att Hanss Maj:tt har vahrit så nådigh och hulpet migh till major i Mörnerss stelle, som iagh fått vetta igiönom en auditör som kom ifrån kånungen. Ingen bockstaf har iagh enu fått ifrån armén och ingen här vett huru medh dem tilstår dhett ringaste. Gudh gifve oss fredh enu en gång!
Dhett glädher migh hiertl. att våhre kiere barn läsa så flitit och att du har fått presepter till dem. Mäster Larss* i Åsheda har iagh tilskrefvet och tackat för sitt omak och ber vidare dher medh continuera.
Angåandhe byttet som svåger Gyllentörner giort medh våhra västgiöta gårdar, så ähr dhetta min villie att vij behålla först så långdt dhett räcker ränta emot ränta uthan någon stägrandhe: Kiänstuba, Keisarkulla och Skiögle.** Hvadh öf:rstiger betalless medh päningar 4 1/2 prosento effter dess låfven och bref. Mehn östgiöta gållen vill iagh intet ha. Angående Enghulta byttet ser iagh att Törner har skrifvit villia skafa immition och ricktit medh. Ener han sådant giort skrif honom till att [han skall] få en diskredhtion af ett par behåldna slacktoxsar dem du honom medh lägenheet skikar.
Kiereste mitt lilla hierta, skrif mig offta till och få dem [c: brefven] ått Kielmahn, så får iagh dem. Jagh har honom der om tilskrifvit. Jagh vett nu aldrigh huru snart iagh kåmer till vårt fålk; dhe[t] kan intet vehl skee för en som Gudh gif:r fredh emellan Svergie och Pålandh,

#2g33 att våhr armé kåmer närmare hit åt, ty emellan armén och migh ähr öf:r 120 mihl och Rysa och Pålacker står her emellan, som dagl. ge dhe våhra att giöra.
Så snart skiepen begyna att gå, skall iagh till CarlsCrona öf:rsenda så lijn som [lin-]fröö effter aftallet. Mit fålk iagh haf:r öf:rfört ähro alla vedh helsan och behåldne. Jagh förnimmer att officer[are] skolla vahra medh bror Jahan Stålhammar hembkåmne att ricretera. Jagh önskar få vetta om några bref ifrån kånungen till migh der om ankåmbne vohre. Om Bängt i Bodha vett iagh intet annat en han ähr vedh lifvet och helsan. Dhe ähro alla kåmbna vehl fram till kånungen som vohre medh Cornet Roback; der iblandh vahr och bror Fredrick.* Her tallas nu vehl att våhr kånungh skulle kåma hit bättre medh armén. Gudh gifve comfirmation der på. Helsa syster Ebba, Maja Rosenquist, och alla mina godha venner och bekanta, ingen utsluten, Adolph och Hedevik Silf:rSparen och Anna Maja, ia Knuth medh. Lät migh vetta huru dhett ähr medh honom. Får du talla medh Axcell och Chaisa Gyllenanker** helsa dem sampt syster Gretta Rosenquist medh. Helsa Sven Ericksson i Ekerdha, och bedh honom giöra anstalt att leer och steen blif:r hemfört till Uplanda att i våhr blif:r murat uthj farstekammaren och sallen der i nya bygningen och att taket repareras på henne. Målaren ähr

#2g34 bäst ha der ifrån, han skemmer mehr en han bättrar, och skall iagh skrifva Kielman till han skall se på hvadh som fellass att vij blifva velhl af medh dett bostellet. Bönderne skolla alla giöra spån tilsammanss dhett mästa som ske kan, att vij medh tidhen få täcka att våhra huss blifva täta engångh. Lätt migh vetta om klå[c]kan går rätt.* Laga att dhen lilla ladhan blif:r vehl upsatt till en stal för våhra egne hästar sampt loeladhan giörss alt som iagh sadhe ått Peter och att hon blif:r vehl högh och medh 2:ne logar.
Nu Gudh medh sine helige englar lägre sigh hoss digh sampt våhre k. barn och mamma, hvilka alla kierl:gen af migh helsadhe ähro och iagh uthj dödhen ähr och lef:r min ¤:tanss aldrakieraste lilla kierastess Sopas trogne mahn och skyldige tienare så länge iagh hetter Joen Stålhammar.
P.S. Bror Chaspar och svägerskan lätta tienstl. helsa digh min k. vehn. Skrif oss flitigare till her effter en her till. Helsa och alla våhra k. barn och bedh dem läsa flitit. Adiöö! Valle till 10000 godh natt och dar. Helsa lilla Druta sampt alla ihop.
[I ett helt kort bref "i hast af Riga d. 22 Desembr" tackar J. S. sin fru för trenne "nu rätt å radh" ankomna bref. Med nästa post vill han skrifva utförligare. ] detta bref har S. D. antecknat: kom d. 9 Febr. svarat härpå d. 14 febr.]

#3a34
Aldrakieraste mitt lilla hiertta och besta vehn.
Medh senaste påsten skref iagh digh min aldrakieraste

#3a35 vehn till; önsker att vohre digh nu tilhanda kåmit emedhan der uthj lågh dhen begierta atesten om Enghulta byttet. Ett par oxser skall vehl Törner haa, men han måste skafva alt till slut att vij få ett fulkåmbl. byttesbref ifrån Ko[n]gl. Maj:tt och Cronan, och dhett kan intet ske fören som hemmanen blifva syntta och värderade och samma värderningh skikass up till Camaren, då sedhan byttesbref föllier. Altså hastar dhett intet medh skänkatien till Törner; dock skrif honom till att han skall få oxsarne dem du och kan senda honom; dock måste han stella alt till ricktit slut. Jungfält behöfvess icke ge något, uthan skrif honom till och försäckra der han har något omack der vedh, skall iagh tiena honom så mycket igien om iagh lefver. Enehr mina heman som vij gifva igien blifva af lantmätaren synta och mätta, så begier lantmätar Roman der till, emedhan iagh talt medh honom der om för och af honom dett begiert. Ener vij mista Uplanda ähr bäst vij ha bruket i Änghult; dock drögh der medh dhett längsta för knick[te]hållet skul att de skafa en knickt i stellet för dhen dödha.
Gudh hielpe oss, dhett tallass nu intet mycket om fredh, ehuruvehl her få vij inga tiender ifrån kongen uthan menass att han står medh armén vedh Varso;* Rysen står medh sin armé vedh Pläsko 40 mihl her ifrån alt färdigh och mehner villa åtter besökia oss. Gudh stå oss bij för Christij skul och dempe han[s] stora mackt.
Och som detta ähr dhett första bref iagh skrif:r digh

#3a36 min aldrakiersta vehn till på dhetta nu ingångna nya åhr, så vill iagh önska digh en nyåss gåfva nembl. Jesum alless våhr frälsare och sahlighgiörare, att medh sina hellige änglarss beskydh villa velsingna och bevahra Edher samptl. mine kiere anhörige ifrån alt ont bådhe till siel och lif, och förhielpa migh medh helsan och fredh uthj dhetta åhr kåmma till Edher och fina Edher samptl. medh helsan och önskeligit tilståndh. Aldrigh ledhess iagh så vedh som iagh har iort sedhan iagh kåm hitt till denne ledhe orten och här ähr iiemmerl. dyrt, ty fruktar iagh om intet iagh kåmmer her ifrån till armén snart, förtär iagh alt hvadh iagh ägier och kan medh detta läget intet länge hålla vtt. Bror Chasper lärer få sitt afskedh och lärer i vahr gå hem till Svergie; stacker han begiönar nu blij malade. I våhr så skall iagh sända lijn och hörfröö hem till Edher, som sagdt vahr. Sven Erson måte talla medh Mangnus Joensson och laga att Skiög[l]e bönderne giöra husarutan clar effter den synen som Mangnuss hölt och bönderne har den zedellen hoss sigh som iagh gaf dem. Längden till östgiöta gållen skall sändass medh påsten på Bankebärga, så får bonden den och kan resa till Chamerer Dankvart* medh och taga quitantie på den enna tilbakarss. Helsa våhr k. mama; bror Fredhrick Drake har iagh intet hört af uthan förmeness dee ähre kåmbne till kånungen. Ingen bockstaf har iagh ennu icke fått sedhan iagh kåm hitt ifrån någon vedh armen och icke heller har vij få[tt] vetta huru tilstår. Gudh hielpe migh vehl her ifrån detta ledhsama lägiet. Mit kierste hierta laga att dhett byttet medh västgiötta gårderna blif:r ricktit hoss svåger Gyllen Törner och Kienestuba, Kiesarekulla villa vij behålla. Vill svåger gifva Siögle ähr iagh vehl nögd och hvadh öf:rränta som oss skulle falla betaller han medh päningar, nembl. 4 1/2 prose[n]to, effter sit bref som han

#3a37 skref oss till fören någon handel vahr umtalt. Helsa honom, bedh att han skrif:r migh till. Östgiötta gållen villia vij intet ha. Som iagh sehr af ditt angenäma [bref] att fruu Estrij Sabelfält* har betalt 50 D:r, ty måste hon skafa ett fulkåmbel. pantebref på Balslät att för dösfalskul kan vahra en säkerheet.
Mit aldrakieraste lilla hierta skriff migh flitit till. Helsa våhr godha gambla kiörkoherde sampt dess k. hustru och barn och iagh tack[ar] honom, som migh uthj sina böner till Gudh eij försumar; hielper mig Gudh hem, skall iagh intet glöma honom bort. Glöm nu intet digh sielf och våhr k. mamma sampt och våhra kiera små barn. Bedh dem fruckta Gudh och studera flitit att dhe uthj Heranss frucktan kunde tilväxsa och sigh förmehra. Helsa och lilla Äfva, ener Gudh helper papa hem, skall hon ha pängagena[!]. Nu Gudh alsmäcktigh vppehålle Edher alla samptl. bådhe till lif och siel och hielpe migh enu en gångh kåmma till digh, min allerkieraste vehn och kysa din lilla mun för en iagh dör. Hvar medh iagh vill nu sluta och recom[men]dera digh och Edher alla uthj Jesuu Christij hänghn och besky[dd] till lif och siel hvar medh iagh i dödhen ähr min allerkie[r]stass ödhmiuke tienare och trogne man till dödhen Joen Stålhammar. Rijga d. 3 Januarij A:o 1703
P.S. Nilss lätter flittit helsa sin k. hustru Stina och sina k. barn, han har helsan och måhr vehl. Gamble Såhne i Mörsebo ähr hoss migh och ber helsa sin hustru, han har helsan.

#3a38
Bror Chasper och syster Angneta låtter flitit helsa digh min kierste vehn, och lilla Niutgiss sampt lilla Mörner*, som fölgde migh ut, giör och dett samma. Jagh har hulpet honom till fändrik her i Riga och står han sigh braf nu allenast hanss fru mohr ville skika honum några päningar dem han vehl behöf:r. Skrif henne till der vm och bedh henne dett giöra. Jagh har måst länna honom päningar uthj sitt trångmåhl. Helsa Flintsten och bedh honom sända några päningar till sin såhn, elist lidher han nödh; bedh honom om han har något fadherl. hierta dett giöra. Adiöö min aldra kieraste ven och sötasta Sopa. Gudh låtte migh få snart se digh enu en gångh, så skall iagh aldrigh mehra resa bårt mehr. Vale!
Min aldra kieraste vehn helsa syster Eba, syster Maja Rosenquist, fruen på Giölbärga** och henness barn sampt alla prästerne der om kringh såsom och prosten*** och dess k. hustru, bror Adolph medh sin lilla kulla. Bedh honom skrifva migh till för gammal venskap och bedh honom taga mina bysor till sigh uthj godh ackt. Tagh min bysa igien ifrån Anton Chronebårgh| strax. Helsa mäster Hanss och hanss hustru. Bedh honom mura vehl uthj dhe öfverste kambrena sampt undher bögningen till iagh kämer hem, vill gudh; helsa och Nilss Nilsson och dess hustru.
A Madamme Madame Sophia Drake Cete a Salshult Present.

#3b39
Min vtvaldaste aldrakieraste vehn och endaste glädhie i denna verdhen.
Jagh tacker digh mit kieraste hierta för du nu ähr så flitigh migh att tilskrifva, önskar att dhetta måtte finna Edher samptel. mine kiere anhörige uthj ett godt och sielfönskeligit vehlstån[d]. Hvadh mit angåandhe tackar iagh Gudh för helsan, Gudh låtta på begie sidher så framgient con[t]invera. Jagh vill icke annarss förmodha uthan mina bref som iagh svar på skrefvit effter min k. vehns begieran lära vahra framkåmbne. Jagh sehr och att många af våhra ryttare ähro bortdödhe och efven Myckelstorpa munderningh medh hvilket ähr mycket jlla för dhen stackass Larss, som ähr fattiger. Jagh kundhe vehl her hafva lägenheet att upsättia munderningh igen, om han till migh en suplick giöra ville undher sitt nampn ock befalningzmanss Kielmahn så skall dhett ske allenast Zakriss vill afstå sin del, dett iagh snart svar på venter. Inga bref har iagh ennu fåt från armén, uthan nestledhen påst fick bror Chaspar ett från Gen:Major N[i]erot, då han der uthj frågar effter migh om iagh lef:r eller dör, ty hvarken han ifrån migh eller jagh ifrån honom har fått några bref, fast vij på bägie sidher offta kunna skrifvit. Nu begiyner några få bref ifrån armén. Jagh håpass medh Gudhz ielp att dhett blif:r snart godt emellan Pållan och oss som nu förspörgiess. Helsa nest digh sielf sampt våhra kiere barn och lilla Druta, mamma och alla bekante vehner. Laga att Pistollen steller Adolph sina pistoller igien, som iagh fick honom att ge honom tilbakarss. Nu dhen allerhögste gudhen velsingne digh och barnen bådhe till lijf och siel och jagh inuthj dödhen ähr dhin aller hörsameste och trogne mahn och tienare Joen Stålhammar.

#3b40 Riga d. 26 Januarij A:o 1703.
A Madamme Madamme Sophia Drake cete a Salshult Present. ankom d. 5 martj 1703

#3c40
Aldrakiereste mitt lijlla endaste hierta.
Min aldrakierastess angenema bref af Hulta d. 5 Januarij ähr migh medh senaste påst hitt till Rijga vehl ankåmit. Fängner migh af alt mitt innerste hierta att mina k. anhöriga må vehl. Mitt tilståndh angåandhe tackar iagh Gudh för en godh helsa och ähre alla medhafvande officer och ryttare behåldne och lefva, så nehr som dhen drängen Per Zefredhsson i Hielmhorfva medh migh utskickadhe, han ähr dödh, dett du mitt ¤:ta kan sägia honom [att han] steller sigh en annan ryttare.
Enu ingen bokstaf har iagh fått ifrån någon vedh Regimentet, ia och icke ifrån bror Jahan Stålhammar heller. Dett giör migh ont, att du skrifver på 8 vikor icke ha fått något bref af migh. Altså vndrar iagh hvru dhett skall vahra tilgångit medh påsten, i dy iagh kan sägia att mäst hvar annor vekia, sedhan iagh kåm hit, har iagh skrefvet digh, mit kieraste hierta till, der uthj svarat på alla dina bref ehvadh du migh tillskrefvet haf:r.
Jagh sehr att fogden i Bärgia åttrer sigh om Wlfvarph och icke [vill] hålla kiöph; dy ähr bäst att mit ¤:ta skrif:r rätt Hofmarskalken* till och der uthj läger fogdens bref,

#3c41 som han skref migh till, hvru mycket han derföre begierte och begier hanss svar der om medh första, ja eller neijh. Vill han, så vahre [det så]; vahr och icke, behåller hvar sitt. Jagh haf:r nu skrefvet Lanshöfding H:r Lindehielm* till och gifvit min mehning tilkenna om dhett rusthållarna söckia sine päningar igien af migh, som iagh effter befalningh har upburit; dhett [är] intet vehl giort af Gen:Majoren**, som så asingnerer på dhem, som har betalt till migh. Jagh vett icke den dagen iagh kan kåmma her ifrån till armén och blif:r dhett intet fredh i Pålandh, som mahn nu nest Gudhz tilhi[e]lph håpass, emedhan dhe nu ähro tilsammanss uthj Varsoo och derom tracktera***, frucktar iagh dhett blif:r intet så snart. Lätt se, skrif migh flitit till, och lätt migh hvetta om vesgiötta gårdhebyttet, om Gyllentorner besteller vehl der om eller icke. Hans östgiötta går vell iagh intet ha. Bedh bror Jahan StålHammar skrifva migh till; iagh har intet bref fått ifrån honom. Gudh tröste dhe stackarss rusthållare, som dhe nu så illa hantera. Gudh ske lof vij icke har någott rusthål. Flintensten har de kiört benet af medh en vangn på gatan. Stackarss dhett arma svinet dhett blif:r rätt uthe medh honom om icke faren skickar honom päningar att hielpa sigh medh.
Helsa nu nest digh sielf våhr k. mama och våhre kiere barn sampt alla som migh effterfråga medh 1000falt godt. Dhen allerhögsta gudhen velsingne och bevahre digh

#3c42 till lif och siel och låtte oss ennu en gångh kåmma tillsammans medh fredh och glädhie. Och iagh till min dödh förblif:r Min aldrakierastes ven och trogna mahn så lenge iagh lefver Joen Stålhammar. Rijga d. 23 Febr. A:o 1703.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete a Salshult Present Recomenderes fick dätta d. 13 april om affton d. 14 dito suarte iag därpå.

#3d42
Aldrakiereste mitt lilla hiertta och vtvaldeste enda vehn her i verden.
Jagh tackar digh min kiereste vehn, som ähr så flitigh att skrifva migh till. Ditt sista angenema bref af Salshult d. 14 Febr. har iagh medh största fängnat ehrhållit. Glädhier migh att I samptl. hafva helsan, mine k. anhörige och må vehl. Hvadh mitt vedhkåmer, har iagh och orsack att tacka Gudh, som migh en till dato vehl uppehållit, fast iagh her i Riga min ledhsamheet måst tilbrackt, och har iagh ennu jnga bref fått ifrån någon vedh armén. Vett Gudh huru medh dem tilstår att vij her ingen viss påst af dhem hafva kundhe. Her håppass mahn igiönom spargamenter att Gudh gifver oss snart fredh medh Polandh, Gudh gifve vidare continuvation. För 8 dagar sedhan gick ett parti her ifrån, som och från Mito till Bersen, der af

#3d43 fienden bekåmit kunskap och mötte dhe våra, som vohro 1800 mahn, medh 4000 pålakar och Ryser, då en stark axsion dem emellan förelöp*. Dock gudhj ährat, dhe våhra behölle platsen effter 3:ne timarss fäcktande, att af Ryserne på platsen ligiandhe blefve 1,500 man och der till några pålacker, som icke hinte att kåmma vndan emedhan [!] dhe vohre till häst och togo snart flyckten. 50 mahn af våhra ähre dödhe och blesserade, der iblandh Major Wrangel sampt åtskillige Capitener och Lieutnanter medh undher officerare. Her sägiess att våhr kånungh nu skall slagit Saxserne och Ryser, som sigh medh hvarandra vedh Warso samblat, totaliter**. Gudh vändhe alt till dhett bästa medh våhr lilla hoop emot dese mäcktige starka.
Jagh finner af dine bref, du min k. vehn har betalt Sven Månson 50 D:r Smt, hvilket vahr alt nogh. Dhe öfverige 30 D:r har iagh vehl påkåstat hanss såhn, innan han blef präst, medh resor och mehra, och skall han intet ha mehr. Vadh halfnadhbruken vedhkåmer, giör dher medh som du bäst tycker, så medh dett ena som andra, ty knickthållet på gårderne ähr nu ett stort och svårt besver. Jagh sehr att vij skolla nu giöra dragoner åtter. Dhett måste Flintsten skafa, så vill iagh her skafa adelsryttare

#3d44 om vij skolle tränga att våhr komme någott vedh. Hanss såhn går här rätt älendigh och har ingentingh att hielpa sigh medh, och har han icke heller något på lijfvet. Dhett fålket iagh medh migh förde sampt drängarne hafva helsan och gå i behål. Så snart siepen begyna att gå, skall iagh till Carlskrona medh någon lägenheet sända digh mit ¤:ta 2:ne tunor linfröö. Helsa syster Eba: hon skall ha något medh. Lijn ähr nu her så dyrt som i Svergie, dok skal något föllia medh. K. min vehn, laga att vij få Wlfiarp; skrif fogden till, han skall intet bry fålk förgiefvess, ty dhett bekåmer honom medh tidhen illa. Nu föllier och ett bref till Mörnerss fruu, skika dhett fort. Medh dhe gårdarne i Västergyllen och det byttet önskete iagh dhett vohre vehl skett. Medh Adolph[s] skul minss iagh nu intet sammanhanget. Räntan för 1702 skall han betalla eller bonden i Hiertary*, ty iagh fick inga päningar af honom nähr iagh reste. Nu måste iagh emot min villie sluta medh en 1000000falt helsningh till Edher samptl. Dhen store Gudh gifve vij enu en gångh finge medh fredh och glädhie see och fängna hvar andhra och iagh i medhlertidh, ja in uthi dödhen ähr min k. lilla vehnss trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Rijga d. 25 Martij 1703.
P.S. Helsa alla våhre k. barn sampt lilla Druta medh. Be dem läsa och studera flitt[it] till dess Gudh vill iagh kåmer hem, och laga att vij ha godh preseptor till dem.
Her spargeras för vist att öfversteliutna[n]t Ährenskanss* ähr vist

#3d45 dödh blefven vedh armén. Helsa nest digh sielf alla våhra graner och venner der hemma. Ingen bokstaf har iagh hört af bror Jahan Stålhammar sedhan iagh kom hit.
A Madamme Madamme Sophia Drake Ma honoré chere Fame ï Ståkhålm et Ekesiöö. Present. Kom d. 4 Maij 1703 suarte därpå d. 20 Maij.

#3e45
Aldrakieraste min hustru och vtvaldeste enda vehn nest min Gudh her i verden.
Sedhan iagh sistledhen medh mitt skriffvandhe min aldrakieraste vehn vpvackta måndhe, har iagh vahrit så lyckeligh och fått 2:ne bref af din angenema handh, dhet ena af Wäxsiöö d. 20 Martij, dhett andra af Salshult d. 14 April der uthj ett af Adolph Rosenquist. Fängnar migh af alt mit hierta att I samptl. må vehl och ähro vedh helsan; Gudh låtte så länge på alla sidor continuvera. Hvadh mit tilståndh anbelangar, ähr iagh her enu medh fålket som iagh hadhe medh migh ifrån Svergie, behåldne så nehr som 2:ne ryttare, som blefve döde, den ena Pär Sifredhsonss, som iagh för skref om och den andra Perss sohn i Stora Skiögle**, Joen för Raneskruf ähr och dödh blefven, eliest de andra behåldne. Jagh har fåt nu 2:ne bref ifrån Gen. Major Nerot, som och ifrån Öfverstelieutnant Mörner. Cornet Roback ähr

#3e46 medh dhett manskapet vehl framkåmmit till Regimentet och lefva. Hvadh angår att ryttmästerne sökia min tienst emedhan iagh icke ähr vedh Regimentet, och icke heller kan kåmma så länge dhett ähr så osäkert emellan armén och här, ähr intet mit vållandhe, och må dhe dhett giöra, iagh hoppass dhett blif:r intet utaf. Vill hanss Maij:tt så behaga, står dhett till Gudh och honom. Dock tror iagh att enu blifver intet så hastigdt det bestelt. Gudh tröste dhen som blif:r ifrån comenderat; han måste utstå mycket besvär och förtret, som iagh nu snart uthj 2:ne åhr utståt haf:r och her dagel. utstå måste, så uthj ett som annat att man der öf:r all coragie försviner [c: mister], dock håpass iagh enu en gångh få lee ått mine falske ovenner om Gudh undher migh lifvet enu några åhr. Jagh har så mycket att giöra medh dhe päningarne, som Robaken her uthj Ränteriet insat haf:r 11039 1/2 [D:r] Sölf:t, som sedhan Gen. Fröligh* utagit och consumerat, inan iagh får dem tilbakarss igien. Dock håpass iagh dhett lärer vehl ske, så snart päningar her inkåmma.
Jagh sendher nu till Karlskrona medh en siepss Capitein Lieutnant -- hetter Johan Devit, bor på Prinsegatan strax vedh Amiralitet[et] -- 1/2 seppundh Rakitzer-lin och en tuna linfröö, som her kåster 30 D:r Sölf:t, dhett du ville medh en vangn låtta bönderne afhempta, och skicka så en vacker ost till bemelte CapitenLieut. för sitt omack. Hanss sedhel föllier her uthj derpå, som och en sedhel från Flintensten på 20 D:r, som hanss far skall gottgiöra. Lättse mitt lilla ¤:ta läna ingen meniska några päningar, ty en kan snar[t] taga skada der på. Skrif sielf Ba[g]gen till om Wlfvarp; vill han så ähr gått, hvar och icke, måste vij låtta blij der vedh. Dett ähr vehl du kiöpte Änghult; laga nu så att intet de gårdarne fara illa, och medh bruk steller du

#3e47 som du vill. Kielman har iagh skrefvit till om Uplanda* bostelless besicktningh; iagh tuiflar icke uthan han hielper till rätta, hvadh han kan. Bror Chasper kåmer hem endera dagen; han får sitt afskedh, han ähr hel siukligh bådhe han och hustruen. Dhe 20 D:r du har länt Larss i Mickelstorp bedh Zakriss betalla dett och lär han dett vehl giöra, och befatta digh sedhan intet mett. Sven Erickson skall ha 12 D:r och fogdeskepan och mehr intet. Vill han intet där medh vahra benögdh, må han se sigh om andra rådh. Från Weidenhielms** fruu har iagh fått dina bref. Hvadh Gyllentorner*** föregif:r om sina reser och osta[r] ähr bara prack. Ostana har han gifvit till här[r]en för han skall hielpa honom till rätta på sin ärass restitution, och lätt honom bettalla så dhett enna som dhett andhra hvadh han skyldigh ähr. Inga päningar skolla rusthållarne betalla på Gen. Majorens sedhlar, som iagh har tagit päningar före, utan villia dhe ha päningar må de tålla sigh till dess jagh kåmmer till dem, så skolla de der få dem, och i medhlertidh må de vahra ograverade för det. Du må icke tuifla mitt lilla hierta uthan iagh har quitantie på dhe päningar iagh lefvererar ifrån migh. Jagh venter nu rätt högl. att kåmma her ifrån, och så snart min resa gieller, skall iagh skrifva digh min alldrakieraste vehn till. Her kåm tidinger ifrån kånungenss armé at våra har åtter slagit Saxserne totaliter|. Gudh stå oss bij och förhielpe oss

#3e48 enu en gångh till fredh för Christij skul. Ingen bockstaf har iagh fått ifrån Jahan Stålhammar sedhan iagh kåm hitt; Gudh vett hvadh dhett ähr för en bror. Helsa honom ener du får talla medh honom. Her spargera dhe han skal gifta sigh och få sahl. Gripenval[d]ss enkia, Madam Lofvesin. Gudh gifve så vehl vohre, dhett vohre ett vackert partij, mycke hedherligare en dhett gambla, som har stått lenge på*. Medhfölliandhe bref till Malmen skicka dhett fort.
Helsa nest digh sielf våhr k. mama och vårra kiere barn. Himmelenss Gudh velsingna och bevahre Edher alla samptl. bådhe till lif och siel. Lättse att barnen studera flitit och lätt dhem intet ha för mycket sielfsvål och helsa Mäster Larss i Åsheda och bedh honom ha den godheeten och continvera her effter som her till medh exsammundh medh dem.
Om dhen gulla fållen vill intet blifva bradh [!] så ähr bäst att sällia bort honom om du får något siel [c: skäligt] för honom. Helsa syster Eba och syster Maja Rosenquist, bror Adolph och hanss lilla Heda. Tacka dem för dhe ha vahrit så godha och skrifvit migh till. Helsa och våhra godha prestefålk sampt Corporal Nilss Nilsson i Prästarph och hanss k. hustruu. Helsa och Kielmahn och hanss hustru och tacka honom för han skrifver migh så offta till. Jagh ähr hanss tienare igien.
Dhetta brefvet skickar iagh medh en ryttare, som har få[tt] afskedh. Ähr Erick Erssonss sventienare för Boatorph i Hornary socken. Nu, Gudh bevare digh och Edher alla

#3e49 bådhe till lif och siel och förhielpe migh en gångh att vahra så lyckeligh medh fredh och glädhie kåmma hem till Edher och finna Edher samptl. medh lif och helsan, hvilket iagh och dagl. uthj mina böner hafva skal och iagh till dödhen förblif:r min aldrakierastess vehn och godha hustruss trogne mahn och skyldige ti:e Joen Stålhammar. Rijga den 19 maij A:o 1703. svarat härpå d. 18 Junij.

#3f49 Rijga d. 15 Junij 1703
Aldrakieraste min hustru och vtualdaste enda vehn och glädhie uthj denna värdhen.
Som iagh nu medh så godh lägenheet har tilfälle att få skrifva min aldra k. lijlla vehn till medh bror Chaspar Stålhammar, som nu har fått sit afskeedh och går hem ått Svergie, som för honom nu uthj sin ålderdom och besverliga tidher mycket nyttit och tienl:get ähr, önsker nu som iagh altidh dagl. uthj mina böner till min Gudh giör och giöra skall, våhr herre ville velsingna och vppehålla Edher min[e] k. samptl. och att detta finna måtte min aldrakieraste lilla vehn uthj ett sielfönskeligit tilståndh. Hvadh mit vedhkåmmer så har iagh orsack att tacka Gudh för helsan, som ähr dhen besta, mehn beklager migh att iagh ähr så olyckeligh och måste så lenge vahra ifrån kånungen och Regimentet. Jagh skrifver och supliserar tidh och offta att kåmma her ifrån, mehn Gen. Lieutnant Fröligh supliserar till kånungen tilbakarss och begier att iagh medh detta

#3f50 manskapet skall få bli her*. Nu kan iagh icke vetta hvilken som vinner, skulle iagh intet vahra så lyckel. att få kåmma till kånungen och armén, att giöra migh till vidare emplogie miriterat uthan måste ligia här och bli jemmerl. bryder dagh och nat, lährer iagh sökia att biudha dem fara vehl. Jagh skref medh en siepss Cap. Lieut., som vahr hemma i KarlssCrona digh min k. vehn till och sende hem 1/2 skepundh lijn och en tuna linfröö; iagh vill icke anderss förmodha uthan att dett ähr digh vehl handkåmit. Inga bref ifrån din angenema handh har iagh hafft på en 6 vikor. Gudh dhen allerhögste låtte digh, alla våhre k. bahrn må vehl. Lätt se skrif migh till medh nesta påst huru dhett hemma tilstår, ty dhett ähr min största hungnadh uthj dhetta ledhsamma, främmandhe, långliga hervahrandhet ifrån mina vähner. Lättse, för alt lätt barnen flitit studera och lähra något gott uthj heranss frucktan, att dhe uthj längden och nähr Gudh gifver dem ålderen kundhe förtiena sigh ett styke brödh. Helsa nest digh min aldra k. vehn

#3f51 och barnen, våhr k. mama, och alla våhra godha vehner mycket flitit. Ackta vehl, om Gudh gifver digh några peningar, ty dhe behöfvass vehl till dhett som behöfvess i längden. Hvarmedh iagh slutar och befaller digh uthj våhr Gudhz mäcktiga beskydh och beskerm bådhe till lif och siel och iagh uthj dödhen förblif:r Min aldrakieraste vehnss trogne mahn och ödhmiuke tienare Joen Stålhammar.
A Madamme Madamme Sophia Drake cete a Salshult Present.

#3g51
Aldrakieraste hierta och vtvaldeste beste vehn.
Min aldrakierastess och bäste vehnss angenema bref af Salshult d. 18 Junij bekåm iagh nu sistledhen påstdagh och fängnar migh af alt mit hierta att du sampt våhre k. barn mår vehl. Herren Gudh låtte alt framgent så continuvera. Jagh tackar och Gudh för helsan, sampt och alla ähre enu behåldne, som iagh bortförde uthan dhe iagh sist skref om. Ähnu ähr iagh her i Rijga, dock har iagh nu fått ordre såsom och skiep att gå her ifrån. Dock vett iagh icke vist vppå h[v]art stelle eller ort dhett sker fören ordre kåmma vidare. Så snart iagh går bort skall iagh skrifva medh påsten min aldra kieraste vehn till och ähr bäst du skrifver migh nu intet mehr till fören då [du] får vetta hvar iagh blif[ver] utaf. Jagh beklagar att våra fattiga bönder så måste gå bort och blifva soldater och på dett sättet lembna gårdarne öde. Jagh märker du har ett godt asistantie af Kielmahn; iagh har intet förtient något annat

#3g52 af honom en det som asistensierligit vohre. Ty iagh har nu gifvit H:r Gen. Lieut. Stuvert sin häst tilbakarss som hanss ryttare Anderss hadhe, effter dett vahr en sinkemähr, som intet dågde, och tagit Anderss till migh. Vill han betalla 120 D:r Sölf:t till Månss och Joen i Ömestorp hestepäningar, så vill iagh her kiöpa hanss Anderss en rytt[are] häst igen. Dett han kan skrifva migh till om; ellist har han hella munderningen behållen. Hvadh bostellet Vplanda angår, så lähre dhe godha herrar få syna medh mahnér. Att iagh ähr eller skall vahra obligerat att lembna bor och bänkar uthj hvart rum, dhett skall de visa migh Kongl. Reglemente uppå, elliest hoppass iagh dhett skall mögl. löpa af der medh. Ty dhen bygningen kåstar medh kiellaren och hvadh der på vahr giort, enehr iagh reste bort mehr en iagh fått till bygningzpäningar, som ähre, om iagh minss rätt, 215 D:r Sölm:t. Dock får du sielf se af copian der på, som lågh in hoss kiöpebrefz lådan. Helsa dem alla och bedh dem giöra migh rätt. Kanske iagh kan betalla dem medh min tienst igien om så skulle tränga. Bedh bror Knut Silf:rSpare vahra min fulmäcktige så på detta bostellet som Majorssbostellen*. Ingen sängh ähr iagh oblig[er]at att lembna på något bostelle och dhett dett fellass panel kan du gifva päningar åt dhen styfva Fruen så kan hon lätta giörat så på hersk** som de pläga hafva, dock effter verdie. Hvadh angår att flyttia dhen gamble store stallen, ähr best sättia den i linnia medh den lilla ladhan, dock så långdt ifrån, att du kan ha en liten fårhuss eller annat i mellan. Den lille stallet lätte du huga uppå och giöra som iagh har vist ått Adolp R-t, bedh honom bestella. Vlfvarpa husbondhe hetter [Peder] Bag[g]e, ähr Hofmarskalk; skrif honom till och

#3g53 lägh alla fogdenss bref deruthj sampt copia af hans reverss. Finer du att Sven Erson ähr intet braf, så tagh digh en annan, och bedh Knut Silf:rSpare han hielper migh till rätta uthj dett han kan, skall iagh dett ährl. förskylla ener iagh kåmmer så nähr; sker dett intet så giör du dett. Helsa bröderne, så vehl bror Chasper som Jahan S:H. Bedh dem skrifva migh till; af b:r Jahan har iagh fått nu ett bref. Lättse mitt lilla ¤:ta, laga vehl om Änghult och att iagh får hem mycket temmer dit, att om iagh lefver och kåmer igien, skall iagh giöra en braf gårdh der af. Laga att vij få mycke spån i förrådh. Jagh skicker her innelyckt en obligation på Hr Wätterham, samme som gaf oss giernet, dett du kan låtta upkräfva. 15 D:r Sölf:nt item och en på 5 D:r Sölf:t som Anderss Jonson i Dalla skall betalla; han ähr hemma i Nydalla socken. Tilhålt Sven Erickson att han bettallar dhe päningar han skulle vedh förledit åhr upbära af Ekesiöboen för dett huset för tobaket som han kan digh visa igiönom mina skreffter.
Nytt her på orten ähr alla handa, dock icke rätt notabelt*. Fredhen tallass littet om; Gudh vett best enehr dhett sker. Min aldrakieraste ven och besta Sopa lilla,

#3g54 helsa nest digh sielf och alla våhra k. barn, sampt mamma och våhra godhe grannar sampt kiörkioherden och corporal Nilss i Prästarph. Stakars Gyllentörner som ähr siuk. Helsa dem samptl. i Kårsbärga socken, alla våhra godhe vehner. Nu iagh innesluter Edher samptl. uthj dhen allermäcktigaste högste gudhenss nådige beskydh och beskierm till lif och siel, hvarmedh iagh inuthj dödhen framherdar min aldrakieraste venss trogne mahn och hörsame tienare. Joen Stålhammar. Rijga d. 21 Julij 1703.
Helsa Jahan Adolph, Octo och Adam lille. Bedh dem lära sigh vehl läsa, räckna och skrif[va]. Helsa och Anna Sophia och lilla stackarss Drutekin. Gudh hielpe Edher samptel. att iagh finge se Edher ennu en gångh. adiöö.

#3h54
Aldra kieraste hierta och vtualdeste enda vehn her i värden.
Såsom iagh nu omsidher hafver bekåmit Kongl Maj:ttz nådigste ordre och befalningh* att marsera her ifrån och taga alt dhett svenska manskapet medh migh bådhe till foot och häst, som alla Regimenter tilhörige ähre, hvilke kåmma till 4 ï 500 mahn, siövägen ått Dansick, det [c: om]

#3h55 vij för fienteligheten kundhe landhstiga; hvar och icke, måste vij gå till Statien [!]. Gudh gifve nu oss lycka och godh vin på resan och att [jag] en gångh kunde kåmma till armén igien. D. 11, som ähr öf:rmårgon och Gudh vill föruna oss godh vin, gå vij till segelss. Altså skrif migh till her effter intet hitåt uthan på armén. Så snart Gudh hielper migh fram, antingen hit eller tidt, skall iagh skrifva digh, min kieraste vehn till. Gudh gifve dett stodhe vehl till medh digh. Jagh har icke på en långh tidh fått något bref af digh. Medh mit sista bref iagh skref sende iagh uthj 2:ne obligationer; vill icke hopass uthan dhett lär vahra framkåmit. Inga bref har iagh hafft ifrån bror Chasper sedhan han reste her ifrån; och nu medh detta skrif:r iagh honom till och öf:rsender en växsel på dess 1702 åhrs lantlön 834 D:r 10 öhre Sölf:t. Bedh honom skrifva migh svar på armén uppå alt dett iagh honom tilskrifvit haf:r.
Kieraste min enda vehn och glädhie, helsa nu, nest digh sielf, mama och våhra kiere barn samptl. som och bror Jahan S:H., Kielman och alla våhra väner och grannar medh 1000 falt godt. Gudh gifve oss en gångh fredh för Christij skul att vij åtter en gångh måtte kåmma tilsammanss medh glädhie, och så få slipa så stort besvär, omack och försvär[?] som iagh nu haf:r. Nu till ett slut vill iagh Edher samptl. uthj Gudhz dhen allerhögstess milderika beskydh och beskierm bådhe till lif och siel recomenderat hafva och iagh i dödhen ähr och förblif:r Min aldra k. vens och endaste glädhie trogne mahn och tienare. Joen Stålhammar. Rijga d. 9 Augustij 1703.
Madamme Madamme Sophia Drake cete ï Salshult Present. Recomenderes.

#3i56
Aldrakieraste vehn och vtualdaste endha glädhie her i värdhen.
Såsom Gudh dhen allerhögste effter ett rätt surt och mycket svårt utståandhe i siön nu uthj 4 vikorss tidh i altför gräseligit stårm och ovädher entel. migh tillika medh dhe medh migh hafvande flere, som sigh af alla Regimenter tilsaman giör 400 mahn föruthan många officerare, gudhi ährat, vedh Danssick på redhen ankåm. Då migh mötte hanss Kongl. Maij:ttz bref och ordre, att iagh migh sampt medh migh hafvandhe manskap en 7 mihl der ifrån uthj en gamal pålsk fästningh Påutzsick benämbd [skulle begifva], hvarest iagh nu ähr så länge Gudh behagar, och hafver her nu så mycket att giöra, att iagh har begie henderna fulla. Jagh ähr rätt engsligh att iagh icke fått något bref af din angenema handh på en långh tidh. Gudh fadher velsinge och bevahre digh min kieraste vehn för all olycka, att du tillika medh våhre kiere anhörige måtte lefva och ha helsan, och att iagh måtte snart få något bref ifrån digh, min k. Sopha. Du min hiertanss vehn tror aldrigh huru ont vij nu uthj 4 vikor på siön vtstått hafve. Mehn nu, Gudhi ährat, ähre vij gladhe att [vara] kåmbne på landet igien. Gudh gifve vij vohre så lyckeligh att vij en gångh komme till armén igien. Hanss Kongl. Maij:tt står medh våhr armé för stadhen Torn, 25 mihl her ifrån, och bombarderer densamma. Så snart våhr Herre förhielper han[s] Kongl. Maij:tt att få dhen stadhen in hopass vij dhe lähre begyna att tracktera om fredh. Jagh vahr inne uthj Danssick och talte medh derass president. Dhe ähro grufveliga rädhe dher för dhe Svenska. Dher vahr och hembliga uthj förstadhen 300 mahn Saxser som pasadhe uppå migh, som ville öf:r rumpla migh och mit manskap. Mehn Gudh vahre ährat som migh halp att iagh fick kunskap der af fören iagh stegh till lanss, då vij ginge bättre up vedh stranden och kåmm så hijtt. Så snart iagh får lägenheet skall iagh skrifva min k.

#3i57 vehn till. Gudh ske låf: han[s] Maij:tt skref migh till rätt ett öf:r måttan nådigdt bref till, och försäkradhe om all Kongl. nådh.
Helsa, nest digh, bägie brödherne, mamma och våhre k. barn sampt alla våhra granner 10000falt. Nu Gudh velsingne Edher alla bådhe till lif och siel. Och iagh lefver din allartrognaste mahn och skyldigaste tienare så länge iagh lefver. Joen Stålhammar af fästningen Putzsijck* d. 16 Septembr 1703.
P.S. Här ähr iagh komendant, ingeniör, förvarkare och gudh vett hvad icke iagh nu för en karl skall vahra. Gudh hielpe migh vehl tillrätta. Valle!
A Madamme Madamme Sophia Drake cete ï Östedt ett Wäxsiöö Salshult. Inlösess wijdh Wexiöö Post. medh 9 öre S:ntt. [Sofia Drake har ej antecknat datum för mottagandet].

#3j57
Aldrakieraste min vtvaldeste vehn och högsta glädhie her i värdhen.
Dhett vett nu dhen alsmäcktige store Gudhen om du min allerkieraste, söttaste hustru lef:r eller huru dhett står till, emedhan iagh nu ingen bockstaf sedhan Junij månadh ifrån din angenema han hafft. Gudh strafe migh aldrigh så hårt att iagh något ont förspörgia skulle ifrån Edher mine kiere anhörige.
Jagh ähr nu her vedh Dansick och sehr på att Saxserne* siepass in ått

#3j58 Svergie. Jagh har legat uthj 2:ne månadher uthj en fästningh hetter Putzsick, derest iagh har vahrit comendant och nu går iagh först till Regimentet. Jagh skref strax iagh kåm hit på pålska grundhen min a. k. vehn till; vill håpass dhett vahra framkåmit. Nu skrif:r iagh detta medh Öfv.Lieut. Sinklar**, som går ått Svergie tilbakarss igen och skikar littet smått hem medh honom, som du min k. vehn hoss honom kan afhempta och innelagda lista utviser. Min aldhrakieraste lilla Sopha, du tror aldrigh huru iagh begynner tråtna och ledhass vedh detta mödhosama slepet. Gudh hielpe migh vehl her ifrån. Ingen fredh tallass her om och frukter iagh detta vahrer till dess mästedellen ähre tråtnadhe.
Kierste mitt l. hierta helsa våhra k. barn och hålt dem till gudhzfrucktan, och att dhe i medhlertidh lära något gott att dhe uthj längden kundhe hafva nytta af. Lätt se om du vilt skrifva migh till eller iagh måtte få något bref af din kieraste handh fören iagh budher farvehl. Nu Gudh som all mack[t] haf:r velsingne och bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel, som af migh 10000000falt helsadhe ähre. Herren Gudh före migh åtter engångh till Smålandh igien. Helsa bege brödherne och alla våhra granar och vehner. Nu iagh öf:rlefvererar digh min a. k. besta hustru uthj Jesu våldh bådhe till lif och siel och till dödhen ähr dhin allertrognaste mahn och t:e Joen Stålhammar.

#3j59 Olifia Klåster d. 23 Novembr 1703.
A Madamme Madamme Sophia Drake c[e]te ï Salshult bekom dätta d. 6 Januarij 1704 svarte därpå d. 14 dito.

#4a59
Aldrakieraste hierta och vtvaldaste besta vehn her i verdhen.
Min aldhra kierastes venss 2:ne angenema bref sedhan iagh ähr kåmen hitt till armén ähro migh vehl inhendigadhe fast dhe ähro mycket gambla, dhett ena af d. 4 Julij, dhett andhra af d. 15 Septembr förledhen. Fängner migh och mycket öf:r min aldhrakierastes vehnss godha helsa och vehlmågan som och att våhra k. barn måhr vehl, och att dhe så vackert har lärt sigh att skrifva som iagh sehr uthaf dess migh angenema bref, som iagh af så står glädhie har fängnat [mig öfver] att af glädhie fast mina ögon har runit, och tackar iagh dem samptl., iemvehl och dhe bege mina k. små för sina kiere helsninger, som icke ennu ähro så gambla att dhe har lärt skrifva. Herren Gudh bevahre Edher alla för all olycka, skadha och farligheet och låtte dem uthj Herranss frucktan stetzse tiltaga och förkåfrass uthj alla gudhl.- och kristeliga dygder.
Hvadh mitt tilståndh anbelangar, så har iagh stor orsack att tacka Gudh för en godh helsa och för en nådigh konungh. Hopass medh Gudhz hielph iagh skall vehl kåmma till rätta, fast iagh kan sägia, iagh har mycket att giöra, bådhe uthj ett och annat. Juledagen vahr iagh så lyckeligh kåm uthj en stadh uthj Armelandh, hetter Mehlsak och fick talla medh svåger Fredhrick Drake. Gudh ske låf,

#4a60 han måhr vehl, mehn svåger Möller ähr medh Rensiöldhz armé, länger uppe uthj Pålan* och har iagh enu intet få[tt] talla medh honom. Dock Gudhi ehrat, han lefver och måhr vehl. Gudh ske låf vårt fålk vedh armen ähro alla vehl fri[s]ka och stå vij nu uthj vinterquarter her uthj Prösen och håppass vij få blij her öf:r vinteren, 5 mihl ifrån Dansick. Vahr så godh skrif migh nu till på Dansick och giör utanskrifften till Hr Residenten CijperCrona** som stilla liger uthj Dansick, så får iagh dett strax. Jagh öf:rsender nu her innelyckt en sedhel af Hr Gen. Major Nierot på dhen hesten iagh her uthj [c: ute] har kiöpt för Hr Ryttm:tr Johan Prinsenskiöldh, hvilken ähr vehl så dyr och godh som dhen iagh fick af honom, så att hanss munderningh nu ähr rätt vehl behållen. Jagh håppass och att du mitt k. hierta nu redhan har fått mitt bref och de saker som iagh skickadhe hem her ifrån Dansick medh Hr Öfv.Lieutnanten Bror Sijnklar som vahr her och togh emot dhe Saxsiske fångerne. Skulle de ennu icke vahra ifrån honom hämptadhe skika strax till honom effter dem, och skrif migh till hvadh du har fått, och om du fick ricktitt effter medhfölliandhe då uppsatt. Hiertanss kieraste vehn vahr så godh, nest digh sielf, helsa alla våhra godha vehner och graner, ingen nämbdh och ingen glömbdh. Alla våhra her varandhe officerare och granner lefva och må vehl. Slutl. Edher samptl., mina kiera anhöriga uthj dhen allerhögstess mäcktiga beskydh och beskerm ineslutass medh

#4a61 förblif[van]de till min dödh min allerkierastes vehns hörsame tienare och trogne mahn Joen Stålhammar. af Dansick d. 8 Januarij 1704.
Kieraste mitt lilla hierta skrif migh snart svar till och drögh icke så länge.
P.S. Uthaf medhfölliandhe Hr Lieut. Eingerss* sedhel finner du att han emotagit uthj Dansick af min Gabril mine sköne flintepistoller som och en sadhel medh hel munderningh ener han reste hem, och låfvat till digh min kieraste vehn lefverera, dett iagh och håpass han och effterkåmit.
Kieraste mitt lilla hierta helsa bror Chasper, bed honom skrifva migh till om han har ricktit bekåmit dhen wäxselsedhellen till Ståckhålm på sin 1702 åhrs löhn, som iagh uthj agustij ifrån Rijga honom öf:rsende, hvar effter iagh kan migh rät[t]a.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Stetin, Strålsundh Ystadh ett Ekesiöö porto 23 öre.
Hr Befalningzman Kielman ähr så godh och skicker min k. hustru detta bref som iagh medh sky[l]dh. tienst aftienar. bekom dätta d. 25 Febr. 1704 Svarte härpå den 15 Martij.

#4b62
Aldrakieraste hustru och vtkåradhe besta vehn.
För 8:ta dagar sedhan effter min skyldigheet ifrån Dansick, då iagh uppå Regimentz vängner vahr der, månde iagh medh påsten på Hambårgh min aldhrakieraste vehn tilskrifva. Vill icke andherss förmodha ehn dhett min a. k. vehn nu lährer vahra tilhandakåmit [!] ia gudh gifve vedh helsan medh Edher samptl. mina k. anhörige, och ett sielfönskeligit tilståndh. Och som nu så godh lägenheet förefaller ähr iagh gladh åtter medh några radher att åtter min k. vehn mit tilstån notificera. Jagh har stor orsak att tacka Gudh som migh vedh helsan upehåller, fast mahn her ett stort dageliget slääp måste vtstå, så att ehn der igiönom snart bårt tråtnar. Dock hvadh iälper, iagh ähr endå gladh att iagh engångh kåm till Regimentet igien*, ia de alla sigh der öf:r frögdade, fast sombl. mente iagh skulle icke ha kumit. Jagh ladhe uthj dett sista brefvet, iagh skref min lilla kierste till, en sedhel, som min Genneral har aproberat en häst iagh kiöpte här för Hr Ryttm:re Johan Printzsensiöldhz rusthål, Fuglaleken**, undher mit compagnie, hvar af sehs kan huru iagh den hesten, iagh fick uthaf honom, har betalt. Altså sändher du bemelte sedhel till honom och låtter taga min til honom gifv[n]e revers tilbakarss. Jagh skickadhe och en sedhel medh samma som Lieutn. Einger har gifvit min Gabril på en sadhel medh alt behör sampt mina siöna flintepistoller, som han i Dansick togh af honom att digh hemma öf:rlefverera. Skulle dett nu intet vahra skett, så fråga dereffter och lätt migh dett vetta,

#4b63 och skrif migh nu offta till på Dansick och svenska Residenten Hr KijperCrona, så får iagh dett hvar iagh ähr. Jagh har intet fått något bref af din angenema handh sedhan i förledhen såmarse daterat; Gudh låtte Edher samptl. må vehl, och att iagh engångh vohre så lyckeligh att medh fredh och glädhie få kåmma till Edher och se Edher uthj godt tilståndh, men Gudh vett enehr dhett sker ty nu tallass intet mycket om fredh uthan alt rustass til kåmmande våhr åtter att begyna på medh hvarandhra. Gudh stå oss bij i Jesu nampn. Nu till ett slut så, nest digh sielf och våhra k. barn och mama, så helsa alla godha vehner och granner som i synerhet Magister Larss Algerus och vår preseptor medh, bedh dem så laga att vårra barn lähra vehl studera så uthj ett som annat, att dhe på tidhen kunna hafva någon nytta der uthaf, ty soldatter vill iagh intet gierna ha dem till*, ty dher får mahn vehl slitta ont och litet nogh profit vedh, och på sistone en utsleten kroph för alt byttet och profiten. Alla våhra officerare bedhia tienstl. helsa digh, de må nu samptl. vehl och ha vij nu våhra vinterquarter 4 mihl ifrån Dansick uthj Marievärder, ett gått landh. Gudh gifve dhett måtte vahra för oss något länge.
Om dhen gulla fållen intet vill fort, så giör digh af medh honum att en behöf:r icke kåsta for på honom. Jagh har her måst gifva för mitt avantiemente 100 dukater till Kantiliet, så att rätnu begyner pongen ropa hielph! och nu får vij inga månadhzpäningar, gudh vett hvar uthaf blif:r. K.

#4b64 mit lilla hierta läna inga päningar bårt om Gudh gif:r oss några, och acta dem vehl.
Nu himmellenss Gudh bevahre digh min a. k. vehn och alla våra k. barn samptl. Jagh fängnadhe migh högl. öfv:r derass angenema bref. Hvarmedh iagh till dödhen ähr och förblif:r min a. k. vehnss och sötestess hustruss trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Stanquarteret vedh Marienbårgh d. 17 Januarij A:o 1704.
Helsa lilla Druta och alla dem andre mina k. barn medh alt godt.

#4c64
Aldrakieraste hustru min vtualdaste beste vehn.
Min aldrakierastess angenema bref hafver iagh nu fyra, så gott sakt uppå en gångh, ehrhållit. Fängner migh högel. af alt mitt jnnersta hierta öf:r alless Edhra mina kiere anhörigess godha helsa och vehlståndh; Gudh låtte så länge I lefva alt framgent continvera.
Hvadh mit tilståndh anbelangar har iagh och orsack att tacka dhen allerhögsta Gudhen för en godh helsa och sundh krop, fast iagh elliest ähr af Gudh hemsökt något medh motgångh och bekömmer, idett att för en 3 vicker sedhan blef dhen hästen dödh som iagh fick af Printzskyldh, och några dagar der effter rymbde en kurländhz drängh bårt, emedhan iagh på Regimentz vängner vahr comenderat till Dansick; gick igiönom fönster jn uthj min kammar och utog mit skatul, som iagh nyss migh kiöpt hadhe. Slogh dhett söndher hvar uthj han fant i päningar 800 D:r sölf:r i dukater; sedhan togh han så många klädher han kundhe tarfva sampt en godh häst och for dher medh sin vägh, hvartut har ingen meniska kunat ehrfara. Så att iagh ener

#4c65 iagh kom hem igien, ägde iagh icke en fyrk. Dock håpass iagh att Gudh hielper migh vähl till rätta igien, ty iagh tackar Gudh för en nådigh konungh, gunstiga comendör[er] och många godha vehner, som iagh kan sägia alla fängnadhe sigh högl. öf:r iagh åtter kåm till Regimentet. Gudh giffve du min kieraste vehn kundhe skafa migh ett par brafva drängar ut medh richriterne i våhr, vohre dhett rätt vähl för migh, ty Gabril gaf iagh afskedh. Dhett vahr intet om honom, han hadhe försatt alt dhett her uthj som iagh hadhe, så nehr som 2:ne dhe störste hästarne vohre behåldna allenast, mehn alt dett andra vahr bårtta. Så iagh kan icke mycket rosa uthaf detta kriget en till dato, få nu se hvadh Gudh behagar att giöra.
Rättvehl, ährat vahre Gudh, har iagh nu å nyo munderat migh medh alt hvadh iagh kan tarfva. Gudh bevahre migh för vijdare olycka och slika arga mäniskor. Ehvadh du skrif:r om dhen herren Printzsenskiöldh att du måst bettalla till honom 120 D:r Sölf:r för hästen, har han giort som ingen braf karl och skall honom betalt blifva om iagh lef:r. Jagh har här för 3 månadher sedhan, effter min till honom gifvene revers, kiöpt rätt en siön ryttare häst till hanss munderningh sampt gifvit hanss sventienare 2 D:r Sölf:r päningar alt effter vårt slut. Och nu så bedrägeligen giör han uthj min frånvahran. Mehn hvadh skall iagh sägia. Enehr en giör som en vill, giör han som han ähr. Dock skall han icke dö medh dhen synden om iagh kåmer så nehr en gångh.* Jagh håppass nu att du lähr redhan haa fått mitt bref, som sedhlerna uthj lågo då du uthan kruss reser till honom eller skicker någon viss till honom och visa honom dena min mehningh [c: maning] att han strax betallar tilbakass, ty

#4c66 iagh ville ha önskt att hästen ha varit i hälfvitte för en iagh fick dhen skinke mähren. Han blef bådhe halt och blindh fören han dodh.
Lieut. Sven Mattson ville du bettalla 30 D:r Sölf:r, fast iagh enu icke ha fått rätt på bemelte päningar af Granquisten; dock får iagh dem vehl af honom. Granquisten ähr nu Lieut. undher dragonerna, som nu nyss uprättadhe ähre* och står sig braf; fast han icke får lön uthj Svergie, får han her brafva månatzpäningar, hvilket han giorde så lenge han vahr hoss migh comenderat. Bror Fredhrik Drake har iagh talt medh en gångh iulleaffton. Han badh helsa digh min k. vehn. Möller ähr hoss Rensiöldhz armé och mår vehl. Gudh gifve nu hanss lägenheet så vohre, så finge iagh de päningar af honom, som iagh behöfde vehl. Min kieraste vähn är bekymbrat och önskar att iagh vehl skulle vahra uthaf medh de päningar iagh upbar uthj Svergie: Gudh gifve dhett hadhe vahrit 100 gånger så många ha de nu rätt vehl behöfz vedh Regimentet. Kiera vehn fruckta icke för min handterningh, ty så lenge iagh lefver och mit hufvudh vitter up skall iagh aldrigh annat giöra en dhett som en braf cavaller bör giöra, fast iagh marker att dhe stackarss förtalsamme Småländingar, som nu sittia bak kakelongnen och steka päron, ha något att skualdra på en braf karl, dock skall iagh vijsa contrere medh Gudhz ielp och iagh får lefva något litet.
Jagh har hafft dhen ähran många gånger tallat medh min nådige konungh** och ähr försäkrat om hanss nådh. Gudh gifve eliest något vacant blif:r dett iagh vill haa.

#4c67 Hampuss Mörner* och iagh ähro alla timmer tillsammanss, han ähr rätt redhl. bådhe nähr och fier. Ber mycket flitit helsa digh. Alla våhra graner som Pär Erson och Bängdt i Bodha, Anderss i Bodabärgh, Joen i Öxsnabärgh, Sven för Prästarph** och elliest alla de andre må vehl och helsa de sina. Hämingh i Bodha han blef dödh innan han hinte kåmma till armen. Gudh ske låf vårt fålk har helsan och måhr rätt helt vehl bådhe medh maat och dricka, bettre en någonsin de hadhe uthj Svergie. Dock, Gudh hielpe oss snart ditt medh fredh och glädhie! Nilss i Skiögle låtter helsa sin hustru och bara ber att hon måtte skrifva honom till. Gamble Såne ähr enu hoss migh och mår vehl, han låtter helsa sin hustru och ber entel. att hans begie störste söner måtte kåmma hitt till honom, så skolla de vehl få godh lägenheet ener de kåmma. Dett kan best ske medh Reckriterne i våhr.
Om Ödmundatorp*** blif:r falt för 1000 D:r Sölf:t så behålt dett fast dhett vore 1100 D:r Sm:t. Major Leionhielmss bref, som lågh uthj mit, har iagh stelt honom. Han måhr vehl. Helsa s. Eba och Maja Rosenquist. Gyllenpampen| måhr vehl. Helsa Knut S:Spare. Jagh tackar honom, som icke glömer vår gambla venskap. Jagh ähr vehl förnögdh att han stackar fick läna päningar. K. barn, helsa våhr preseptor och sägh honom att här ähro rätt många onga Magister, som gå her och auskultera effter tienster; mehn icke dess mindre skall han vahra hoss migh uthj frist mine att giöra min högsta flit att recommendera

#4c68 honom enehr något ledit blif:r. Skrif migh till hanss nampn*.
Kiöpmahnens bref ifrån Christianstadh har iagh fått, hvilken fodhrar 90 D:r 17 öhre, hvar uthj lährer vahra Lieutnant Duses skul uthj om iagh minss migh rät, dy ville du lägia Dusenss obligation uthj dit nästa bref du skrif:r migh till, så vill han her betallan och enehr du får se min obligation ifrån kiöpman kan du betalat. Der lärer och vahra Marelss skul der uthj, hvilket han och skal en gångh betalla.
Säteriss friheet har iagh söckt på Enghult**, mehn iagh frucktar dhett lähr intet gå an, uthan ehn hadhe annat säterij slå ut istellet. Sune behr att hanss gåsa[r] entl. skolla kåmma hitt till honom och att Pär Gabril S:Hammar tar dem medh sigh. Lättse entl. stel migh 2:ne brafva drängar medh samma lägenheeten. Pär vartt dödh emedhan Gabril vahr ifrån dem; altså gick alt sin koss.
De saker iagh skickadhe digh medh Sinklar var: 4 ahln. rött skarlaken; ett stycke annat tygh; 12 ahln. nättelduk; 2:ne förgylta silf:r bägare, uthj bägarne ståpadhe iagh 2:ne stycken gull- och silf:r bandh, som kåstadhe 2 D:r ahln

#4c69 S. m:t; 2:ne justaakar af teen; dito en flaska och uthj en liten låda ladhe iagh en raar spegel af siölpadhe som och ett patronekiök. Skrif migh till om du har få[tt] dett. Han låfvadhe migh på parol att du dhett redhel. skulle få dett till digh. Påpelmahn har iagh nu hulpit till corporal vedh Regimentet, om hanss morbror vill nu sända honom päningar behöf:r han dem rätt vehl. Sventienaren för Svenamo ähr dödh. Jagh har kiöpt en siön häst her som venter på dess Recrit. Jagh kiöpte en häst af min Gen.-Lieutnant som kåstadhe 100 dukater, han ähr rätt siön.
Enähr du får talla medh mina syskon Chasper, Jahan, Britta S:Hammar, Lisken Strålle och derass barn helsa dem. Stackarss Gyllentorner som ähr siuk; hanss såhn* måhr vehl. Mangnus Rääf ähr nu min adiutant; dhett blif:r en braf karl af honom. Jagh skall hielpan till Cornet nu medh allerförsta. Axcel Rääf ähr dödh; var fändrik af gardit. Alla dhe Richritehästar, som Lanshöfdingen Lindenhielm och Kielman i förledhen såmarse utsände, har hanss Maij:tt befalt dhe skolla taga igien och strax betalla rusthållarne päningarne. Der iblandh vahr 2:ne gambla märer, som Kielmanskan plägar ha för sin charet, hvilket icke medh nåder blef uptagit och lär de nu få bref der om, som icke mycket lähr dåga och till ringa avantasie. Joen E[n]hörningz sohn** blef skutten för Torn, dhett vahr embne till en hel braf karl. Alla våhra ogiffte Ryttmästare låtta helsa Anna Sophia***. Lättse; fruckta Gudh, hålla Ehr braf, så blir vehl något af. Jahan G:pamp tallar och något iblandh. Om hushållet vill iagh nu intet skrifva, uthan Gudh gifve

#4c70 digh helsan och lifvet, förstår du dhett så vehl som iagh. Gudh alsmäcktigh låtte rätt våhra k. barn växsa up till Gudhz nampns ähra och att gåserne för Jesuu nampns skul studera flitit, och bedh dem aldrigh tänkia på att blifva soldater, ty dett ähr bara omak och löner litet. Helsa dem alla 10000falt. Förgiet intet lilla Efva; papa kommer vehl medh Gudhz hielp en gångh hem. Helsa och våra redhl. prästefålk; bedh prästen nu hålla up att giöra barn. Corporal Nilss i Prästarp och hans hustru helsass flitit sampt Mäster Hanss och hanss hustru, H:r prosten i Kårsbärga och hanss hustruu; Adolph och syster Heda, Nilss Silf:r Spare och Anna Maja.
Jagh håpass dhett blif:r vehl snart gott af ty pålackarne ha nu satt af sin kongh* och lährer såledhes kriget vahra mest alt i Pålandh.
Her inneuthj ähr en sedhel som Kirstin i Öxsnabärgh skall ha för en häst henness sal. mahn har upsat för Lilla Skiögle. Heisen ähr rymbder till fienden och Per Gabriel Wlsax** ähr ifrån Regimentet bortkiörder uthan afskedh, mehn Törnefält*** begår sigh vehl, mehn ähr illa sönderhugen af Pålackarne.
Enehr du skrif:r migh till adresera alla mina bref på svenska Residenten Hr ChyperCrona uthj Dansick så får iagh dett säkert ehvart iagh ähr. Dhett sista vahr intet mehr en 3 vikor gammalt; på Växsiö påsten ähr vist bäst

#4c71 ty dhett går strax medh påstiackten öf:r. Nu iagh skrif:r nu rätt så länge att bådhe du och iagh[!] lähr les[s] vedh att läsat. Jagh vill nu sluta medh en troinnerl. bön till dhen allerhögste gudhen att han af nådhe, för Christij skulle, ville velsingna och bevahra ifrån all skadha och olycka Edher alla samptl. mine kiere anhörige, och att Gudhz fredh som öf:rgår alt förståndh förvahre Edher andhe, kroph, lif och siel till Harrens Jesu Christij store tilkåmelsess dagh. Och iagh uthj min graf ähr din trognaste mahn och tienare Joen Stålhammar. Af vinterquarteret uthj Marienverder d. 8 Martij 1704.

#4d71 Vinterquarteret Domero* d. 21 Martij 1704
Hiertanss aldrakieraste hustruu och min vtualdaste enda vehn och glädhie.
Som iagh nu medh H:r Ryttmäster Skiöte**, som åtter går hem, af Östiöta Cavalleriet att rechritera, har lägenheet att skrifva, kan iagh icke undherlåtta, uthan min aldrakieraste vehn medh mit lilla bref molestera. Gudh låtte dhett trefa digh sampt våhra k. barn vedh helsan och ett sielfbegierligit tilståndh. Jagh tackar mycket för du nu ähr så flitigh att skrifva, och har iagh nu åtter bekåmit dit angenemma bref som Falkengren ifrån Chalmar migh skikadhe. Gudh vahre ährat att I må vehl och lefva.

#4d72
Eliest sehr iagh och uthaf H:r Lanshöfdingen Falsburgz* bref att de begiera hemmanet Dråtningahult** att utbytta och att iagh ett annat istellet utnämbna skulle. Ty har der medh icke så stor hast, att en får betänkia sigh hvadh till vederlagh begierass skall; altså kan du så oförmarkt förnimma hoss Camereraren om en får uthj annat län begiera vedhelagh eller hvadh för hemman dhe kunna taga att jordebökerne icke rubass skolla. Dhett ähr ett gått hemman och måste mahn hafva ett godt heman igien.
De saker som iagh sände hem medh Sinklar syde iagh in uthj en linpåsa och lefvereradhe honom igiönom Major Leienhielm i händer. Och kan iagh aldrigh troo att den enna silf:rstoppen, spegelen och asken skulle blifva bårta, och bör Sinklar skafa rätt på det, ty hadhe han intet villat tagit emot det, hadhe iagh vehl fått en annan som dett gierna hadhe giort. Jagh vill icke annarss förmodha uthan du nu lähr ha fått dhett brefvet, som iagh sende Gen. Lieut:z sedhel uthj som och Ehingerss. Lättse: gif intet Printzsenskyldh någon fredh fören han betallar strax tilbakarss; dhett vahr intet cavaleris[kt]. Låt och munsiör Ehinger strax ge pistollerne och sadhellen medh hölsterne tilbakarss. 30 D:r S:mt betaller du till Lieut. Suen Lindh i Raslebögdh, så behåller iagh dhe andra i stellet som iagh togh af honom; helsa honom. Bror Fredhrick skref iagh för några dager sedhan till om att han ville betalla migh effter iagh nu så olyckel. vahrit medh den leda drängen, som rymbde bort medh 800 D:r sölf:t. Jagh får nu se om han vill giörat eller icke. Håkan i Rösiöhålm*** lef:r och måhr vehl, mehn kan intet slippa. Helsa syster L. Strålle och sägh henne att Anderss S:Hammar mår rätt vehl, och iagh

#4d73 försäkrar han blif:r en rätt vaker och braf karl. Helsa och Wetterhamb och sägh honom att han skall skika Poppelman päningar att mundera sigh medh; iagh har nu hulpit honom till corporal vedh Mörnerss compagnie. För rusthål[let] Svenamo* ähr hvarken karl eller munderingh [i] behål, mehn häst har iagh kiöpt derföre till karlen kåmer hit derifrån. Preseptoren kan iagh omögel. her hielpa så snart, effter her ähr många som gå och auscultera effter tienster. Bedh honom patientera, iagh vill giöra min högsta flit. Bedh mäster Larss Algerus icke tråtass vedh gåsana och exsaminera dem och gifva metode till derass studier. Lef:r iagh skall iagh tiena honom och de hanss igien, hvar och icke villie vij frögda oss medh hvar andra uthj den tilkåmmande glädien.
Du tror aldrigh hvadh iagh dagl. för hella Regimentet har att giöra. Gudh gifve att iagh lenge kunde herda ut medh alt detta.
Kan du få Wlfvarph vohre vehl, hvar och icke måste man ha tålamo. Får du säkert kiöpa Ömenarph uthan g[r]avation så giör det om medelen så tilsägia. Lätt sökia Lanshöfdingen om asi[s]tensie att Skröder skall strax betalla och gif copia af räckningen. Lätt se mit lilla hierta: skafa migh svenska drängar om du kant, ty dhe andre sielmarne vij ta, ryma bort från oss och giöra oss stor skadha, alla som tränga till att ta dem an. Kielman skrif:r migh till och excuserar sigh att han intet rådher [c: rår för] att bönderne ähre tagna. Lätt intet Zakriss i Öf:råkra** blifva ryttare uthan han steller sigh en annan till gården. Den naren som vill ge sigh från askan i elden. Gut vett nu om dhett uthj våhr tidh blif:r fredh, ty nu begyna de sägia att konungen vill begyna reli[gi]onskrigh emot alla catolikarne, och då lär vahra en slät apperantie att kåmma mer till

#4d74 Smålandh. Gudh vahre medh oss och vende altingh till dhett besta. Mamass den gambla svarte ryttarehästen har iagh hoss migh fast han icke mycke dåger, sampt en pistol; mehr ähr af den gambla munderningen intet [i] behål. Nu vill iagh sluta medh en kierligh helsningh till min kieraste Sopha sampt våhr[e] kiere barn. Hären Gudh bevahre och vehlsingne Edher samptl. och låtte sina hellige änglar föra Edher samptel. uthj all godh värk och förvahra Edher kråp och siel till all godh fulkåmbligheet. Ammen. Och iagh i dödhen förblif:r m. a. k. venss trogna mahn och tienare Joen Stålhammar.
Helsa alla barnen och l. Druta, Gudh vett enehr papa kåmmer hem. Vale.
P.S. Helsa brödherne sampt alla våhra grannar, ingen glömbd hvarken högh eller lågh. Jagh försäkrar dem alla, jagh tienar hvar mahn om iagh kan, nu Gudh bevara digh. Vale.
Hiertanss kieraste vehn förgiet icke att helsa våhr kiera mamma; gudh gifve henne helsan så lenge hon skall lefva; helsa Ärlan Snickare ener du får talla vedh honom. Adiöö!

#4e74 Dansick d. 12 april 1704.
Aldrakieraste mit lilla hierta och vtualdaste enda vehn.
Min aldrakierastess migh kierkåmbne bref af Salshult d. 15 Martij sistledhen har iagh vehl ehrhållit; fängnar [mig] hierteligen öf:r min aldhrakierastess sampt våhra k. små barnss godha helsa och vehlgångh. Herren Gudh låte så

#4e75 continuerl. framherda, skall ingen tingh migh högeligare frögda.
Gudhi ährat, iagh ähr tämeligen frisk fast iagh måste tämeligen släppa kropen omkringh; Gudh förhielpe oss engångh till en nådigh fredh att en måtte engångh fören dödhen få en litten roo, dhett iagh migh rätt hierteligen öf:r fängna skulle. Dhett ähr migh och rätt kiert, att dhett brefvett kom vehl fram, som Gen. Lieut:s sedhel lågh uthj och att du fick päningarne igien. Laga att du min k. vehn får och mina vackra piståller igien från dhen oricktige Einger; dhett ähr vehl skam att ha sådhant partij uthj sin släckt, och egne skulle nämbnass, som intet mehra redhligheet hoss finess. Tänk om dhett vohre mera, huru en skulle kuna förlåtta sigh på dem! Dhett ähr och vehl att du bekåm igien mina skaberak och hölsterkapper; dhett vahr 2:ne skaberakar och 2:ne par hölsterkappor, sampt mit burderadhe patronekiök medh silf:rbeslagh. Helsa Sinklar, bedh honom icke vahra så illack uthan låtta digh få dhen rästerande bägaren sampt siöna spijgellen och asken. Dhett vohre elliest stor skam af honom; han må vetta hvem som har hafft sakerne undher hender. Lättse, mitt kiereste hierta skafa migh 2:ne drängar medh Richriterne. Sune vill entel. att hanss såhn, som vahr hoss Adolph, skall kåmma hitt till honom. Han ähr offta siuk; dock har iagh nytta af honom enehr han ähr frisk. Jagh har nu en långh tidh esomåfftast skrifvitt min aldrakierastz vehn till, harren Gudh giffve du dem recktit bekåmit hafver, så finer du svar uppå all din frågan om dhen kiöpmahnnen i Christianstat ville du mahn bettalla så mycket som obligationen inhåller. Om du icke alt har betalt Sven Månsson i Getinge så gif icke honom en fyrk mehr, ty iagh vahr icke skyldigh att giöra honom någon tienst för intet.
Min k. vehn, vahr så godh, nest digh sielf, helsa våhra kiera barn och mama sampt alla godha vehner 10000falt.

#4e76 Hvarmedh iagh, nest dhen allerhögstess trogna antvardhan, uthj dödhen framherdar min aldrakierstess venss trogna mahn och tienare Joen Stålhammar.
P.S. Skrif migh till om Dråningahult; ähr dhett icke rätt alfvara om byttet, så låss du kant icke svara dher till. Medh Enghult skall iagh giöra min flitt, dock tror iagh dett kan intet lätta giöra sigh. Valle!
A Madame Madame Sophia Drake la Majorin et chere feme. ï Ekesiöö et Salshult.

#4f76
Aldrakieraste mit lilla hierta och vtualdaste endha vehn her i verdhen.
Min aldhrakieraste hustruss angenema bref, af dhen 14 April daterat, ähr migh då strax dereffter vehl inhendigat, hvilket iagh och gienast skulle besvarat, mehn förmedhelst mina många, öf:rhopadhe embetessbestelningar blefvet till nu obesvaradhe. Vil och önska att dhetta måtte fina Edher samptl. mine k. anhörige uthj ett gott, helsosampt och sielfbegärl. vehlståndh, skall migh ingentingh högre fängna en slickt förspörgia.
Jagh har och stor orsack att tacka min Gudh, som mig alt her till vedh helsan uppehållit; Gudh låtte [så] framgent continuvera. Och fast dhen elaka drängen så många peningar och saker ifrån migh bårtstal, har Gudh gifvet migh nu åtter något igien i det iagh fick af bror Fredrick dhe 200 D:r S:mt, som han vahr skyldigh och sedhan har vij fått något till månadhzpäningar her uthj dese godhe vinterquarteren, att iagh kan vehl behielpa migh, fast mahn her altidh betarvahr päningher så till ett som annat som

#4f77 tilträngess. Angåandhe rusthållarenss Zakriss i Serarpss* begieran har högl. andragit hoss Gien. Lieut., mehn som Gen. Suvart har upsat munderningh, skall han och fuller hafva sin betalningh. Dock skali Zakriss få för dhen nu senare hästen, som upsatter ähr, hielph af dhen senare sammanlagde Regementzkasan. Om mammass munderingh ähr så beskafat, att den gambla munderningen ähr icke något i behål mehr en hesten, den iagh togh till migh, som icke myck[e]t dåger. Mehn rechriten Måns medh hella den utsende munderningen ähr vehl behållen och går för Karry.** Angåandhe linnet till sioder, så må du min k. vehn intet söri[a] för migh; dett slaget skall detta fruentemmert dra försårgh före. Per Råfvesson och Zakriss i Rösgålen*** lefva och må vehl, mehn att de slippa söldaten her blif:r intet utaf för en, vill Gudh, vij kåmma en gångh hem till Svergie.
Jagh håppass att dhett blif:r snart gott medh Pålandh och oss ty nu uthj dese dagar vällia de en annan kongh och så hopass iagh att vij slippa pålackarne. Staden Dansick ingick för 8 dagar sedhan dhe conditioner, som våhr nådigeste kånungh af dem begierte, fast dett vahr seget höö att dra. Vij vohre alla i marss dit medh alt attollerit att bombarderat dom.| Nehr de dett markte, giore dhe got [?]. Hvart ut nu dhett bär vett Gudh och ingen af oss. Rysen anhåller starkt om fredh medh,|| och brukar dertill Engelandh och Hållandh sampt Brandhenbårgh. Gudh

#4f78 gifve oss enu engångh fredh för Christij skul. Alla som kiäna vehl kånungenss sine sägia att han har icke stor lust att gå till Ryslandh, icke heller gör stor estim af dem.* Gudh venne till dhett bästa att en sluppe deta fören ehn aldelless vohre upsleten. Jagh redh medh kongen her om dagen, då han redh så skarpt att han tillika medh alla vij, som fölgde honom, fördarfvadhe hvar häst, mehn hvem som skall betalla få vij nu see.
Säterie friheet på Enghult ähr icke enu någon aperantz att få, dock gif:r tidhen. Medh Dråningahult må dhe giöra som de villia. Ähr dhett icke rätt expre befalningh kan dhett stå till en får se hvart ut vinden venner sigh. Lätt mahn Granquistens fruu betalla dhe 30 D:r som du har länt henne; iagh har nogh ont vedh att få dhe 10 iagh skall ha på Lieutnant Sven Lindhz vängnar. Kan du mit k. hierta kåma till vägia att lösa Ömenarph vohre vehl; hvar och icke må så vara. Lätt migh och vetta om du har fått något svar af Bag[g]en om Wlfvarph. Kieraste mit lilla hierta lätt våhra barn studera flitit och håll dem till gudhzfrucktan och tienligh aga att Gudh vnner oss glädhie af dem. Gudh uppehålle och förlene dena samptl. helsan och låtte dem tiltaga uthj alla Christeliga och låfliga dygder och excersitier. Preseptoren ähr här ingen rådh före vedh armén, ehuru mahn derom sigh beflitar. Ty här gå många och auskulterar vedh armén, som ingen lägenheet har. Inelagde sedhel skicka till Ryttm:e BärgenCrona;** helsan!
Nu vill iagh sluta och först helsar kierl. digh min enda k. vehn och mamma sampt alla våhra kiera barn, bådhe små och stora. Gudhz hellige englar lägre sigh medh sitt

#4f79 beskydh omkring Edher och bevahre Edher ifrån alt ont bådhe till lif och siel. Ammen. Dhett önskar din trogna Joen Stålhammar. Marienbårgh d. 28 Maij 1704.
P.S. Helsa Maija R-t. Gyllenpampen mår vehl, han ähr icke långt från migh om dagen.

#4g79
Aldrakieraste min beste vehn och vtvaldeste fängnadh her i värdhen.
Jagh tackar min aldrakieraste beste vehn för sitt angenema och migh mycket kierkåmbna bref och skrifvandhe, så ifrån sigh sielf som och ifrån mine a. kieraste barn, så dotter som söhner. Herren Gudh vahre evinnerl. ährat, som så vählsingnar dem att dhe tilltaga uthj godh lärdom och tienl. sakar, som dem medh tidhen kan hielpa och migh af alt hierta högl. frögdar. Harre Jesu Christij lätt migh altidh få hung[ne]l. och gladheliga tiender ifrån Ehr samptl. mine k. anhörige. Jagh tackar och tienstl. min besta vehn för drängen Carl som blef migh öf:rsändh och ähr han nu vehl kåmen fram till migh, så vehl som alla recriterne medh Per Gabril. Dhen andhra drängen, som min k. Sopha skrif:r um, tränger iagh nu intet till, och icke kan han nu mehr kåmma till oss, effter vij nu ähre upbrutne ifrån våhra vinter quarter och gå nu åtter ått Pålan igien. Gudh vett nu hvart vij stanna, eller hvar en mehr skall få bref emellan hvarandhra. Mehn så snart lägenheet gifvess skall iagh skrifva min k. v. till. Jagh öf:rsendher her inuthj 2:ne obligationer på 324 D:r, som min k. Sopa, du han hafva til hielpss att lösa Odmundatorph medh. Så snart dett blif:r verderat skall vehl Mangnuss Räf klandrat ener iagh får vettat.
Tack min k. Anna Sophia för armeklädhett. Enehr iagh får något gott skall iagh intet glöma bort Edher samptl. mine aldrakiereste bådhe hustru och barn. Alt annat,

#4g80 du min k. vehn begier blifva bestelt uthj ditt bref, skall iagh giöra min flit effter förmåga. Zakriss i Serarph skal och blifva hulpen. Larss i Mickelstorph skall strax bettalla. Mama skall få contant 100 D:r S:mt för sin häst hon sände ut ifiol. Helsa henne tillika medh digh sielf och alla våhre k. barn. Härranss ande komme öf:r Edher till lif och siel. Jagh har nu rätt så bråttom att iagh icke mehr får skrifva uthan her medh sluter och uthj dödhen förblif:r min aldrakierastess trogna mahn och skyldige tienare Joen Stålhammar. Uppå martien ått Varsau d. 14 Junij 1704.
Helsa preseptoren och sägh att ifrån Wäxsiö kåm nu allenast 3:ne präster till detta Regimentet som gå her och au[s]kultera och 4 har vij förått, att rättnu ha vij så många präster som ryttare. Helsa honom och bedh honom töfva.
P.S. Ryttmästar Gyllenpamph låtter helsa digh min k. vehn som och syster Maij Rosenquist. Helsa alla våhra godhe vehner samptl. och i synerhet barnen: Anna Sophia, Jahan Adolph, Otto Fredhrick, Adam lille och min lilla k. Drutta. Gudh alsmäcktigh bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel. Her föllier och en obligation från min quartermästa[re], den du kan äfven låtta upfodhra. Helsa Adolph och Heda*. Jagh önskar dem

#4g81 lycka till sin nya arfvinge. Valle! Helsa hanss lilla Johan Adolph R-t.
A Madamme Madamme Sophia Drake cete. Smålandh Wäxsiöö et Salshult Recomenderes Jnlöses widh Wexiöö medh 13 öre Snt bekom dätta den 10 Julj.

#4h81
Mitt aldhrakieraste lilla hierta och utvaldeste endha ven och glädhie.
Som iagh nu har så godh lägenheet medh Hr Öf:Lieutnant Mörnerss bref att skrifva kan iagh icke undherlåtta att låtta digh min kieraste vehn vetta att iagh för några dagar sedhan skref min a. d. vehn till om ett och annat smått, och der uthj ladhe 3:ne stycken sedhlar på några päningar, 2:ne till Regimentzskrif:n att bettalla och dhen 3:die till Comisarien Wetterham, som inalless vahr till 369 D:r sölf:t, ville önska att dhett vohre vehl min a. k. v. vehl till handha kåmit. Nu ähro vij uthj full mahrss till Warso åtter att gå mott pållakerne. Gudh vehlsingne våhr resa och hielpe oss enu en gångh att slå pållakarna och Ryserne, som sigh till en stor hooph samblat hafva. Helsa nest digh sielf och alla våhre k. barn 10000falt sampt alla våhra godha vehner. Hvar medh iagh till dödhen förblif:r Min aldhra k. lilla Sophas trogne mahn och tienare. Joen Stålhammar. Uthj största hast på martien i NyeMark* d. 18 Junij 1704.

#4h82
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salhult Recomenderes tienstl. till godh befodhran.

#4i82
Aldrakieraste hustru och min endaste beste ven och glädhie her i verdhen.
Som iagh nu en gångh åtter får dhen glädhien digh min allerkieraste vehn medh mitt skrifvandhe vpvackta*, kan iagh icke dett effter min skyldigheet låtta förbij gå; önskar af alt mitt innerste hierta att dhett måtte träfa dhigh och våhre kiere barn och angehörige vedh helsan och lifvett. Vett min Gudh att ingentingh migh her i värdhen högre fängna och glädhia skulle att förnimma. Hvadh mitt tilståndh anbelangar så har iagh stor orsak att taga [!] min Gudh för hertilss tembl. godh helsa, fast krop och

#4i83 lembar nu eliest begyna att sägia till, som intet stort ähr till att förundhra för min svåra tienst och embetess förrättningar skull, som iagh snart sagdt har roo hvarken natt eller dagh, att mången sigh der öf:r förundhrar. Gudh vett nu huru länge iagh orkar hålla ut her medh. Många taga afskedh aldelless och sombliga begier förlåf att resa hem, hvar iblandh ähr H:r Öf:Lieutnant Mörner, som nu ventar uppå sitt förlåf, då han sedhan lähr resa, då iagh åtter får tilfälle att skrifva min aldrakieraste vehn till utförligare om ett och annat. Isynerheet dett att iagh förledhen såmarse skref digh till medh Capitein Jerten*, som undher vägen blef fången åch alla brefven borttagna, hvar uthj vahr några obligationer. Dy skulle iagh önska att ener iagh en gångh åtter får bref af digh mitt lilla hierta att tu då skrif:r huru många obligationer du bekåmit.
Gudh vett huru snart iagh åtter får fängna migh af din angenema handh. Vi hafve nu i åhr rest hella Pållandh öf:r, ia 300 mihl och nu till slutet utkiört kånungh Augustuss och ihälslagit och ruinerat hella hanss armee och haft i blandh greselige blodige racontrer så att på många stellen 1500 ia [1]700 meniskor af fienden på platzsen liga dödhe, så af Ryser som Saxser**. Gudh vett nu huru snart detta griper endhe, hvilket nu så icke ut ser. Gudh vahre våhr hielph för Christi skul.
K. m. l. hierta helsa nest digh sielf våhra k. barn och mama 1000000falt. Hvar medh iagh nu måste sluta för

#4i84 hastigheet skul. Och iagh uthj grafven ähr och förblif:r min aldra k. sötte vehnss trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Gnisna uthj höghpållen* d. 1 Desembr 1704.
A Madamme Madamme Sophia Drake cete Ekesiöö et Salshult Present porto 10 styf:r fick dätta d. 9 Januarij 1705 Svarte där på d. 12 dito.

#4j84 Posen d. 27 Desembr 1704
Aldrakieraste mitt lilla hierta och endheste vtvaldeste vehn och glädhie.
Jagh skref fuller för en 14 dager sedhan min aldrakierste hustru till, vill icke andherss tänkia uthan dhett lährer vahra vehl framkåmit. Gudh fadher låtte detta fina min kierste vehn medh lif och helsa och att iagh snart måtte

#4j85 få några bref af digh min k. vehn. Jagh har intet hafft någon bokstaf af din angenema handh sedhan recriterne kåme till oss i Vårso. Ener du behagar att skrifva migh till så sänt dett på Wäxsiöpåsten ått Stetin och Posen, så får iagh dhett, ty nu har vij fått vinterquarter her på landet 3 mihl nähr Posen, en stadh belägit 24 mihl ifrån Stetin, på dhen sidhan emot Släisike gränsen. Jagh skall skrifva digh till medh allerförsta medh dhe förlamadhe gamble ryttarne, som nu få afskedh och gå hem, hvar iblandh ähr gamble profosen Busken, som iagh nu har släpast så länge medh. Gamble Sune ähr alt hoss migh och ryckter mina häster, iagh har stor nytta af dhen guben. Kiera mit hierta, gif ått hanss hustru 9 D:r sölf:mt att hon har något att fängna sigh ått uthj gubenss frånvahra. Han vill nu och hem, mehn iagh vill intet gierna släpa honom, iagh kan intet vetta om iagh kan öf:rtalla honom. Gudh singna digh för Carl, iagh fick hit till migh i Vårso. Gudh gifve iagh kundhe få några dränger mehr öf:r i våhr.
Gudh tröste oss för dhen stora contributionen, som vij der hemma skolla utgifva. Jagh skall sända hem medh dhe gamble guba[r] några obligationer upå 400 D:r sölf:t att du kan lätta upfodhra som iagh her uthe utlänt hafver. Gudh vahre ährat, iagh har nu åtter fått päningar igien så att iagh kan behielpa migh. Velsingnat vahre Gudh; iagh har godha munderninger och fålket ähr friskt, mehn Jönss har vahrit en lång tidh siuk, begyner nu gå uppe.
K. min hiertanss vehn, helsa våhra k. barn samptl. bådhe små och stora. Lätt se, hålt dhem till att studera för Gudh skul att dhe nu uthj vngdomen lähra något gått, att dhe uthj ålderen kuna hafva nytta dher af. Helsa preseptoren och förehålt honom att han har ett stort ansvar om han intet ähr ricktigh uthj lär[dom] och undervisningen. Nu för denna gången vill iagh slutt[a] medh en öf:r måttan k. helsningh så till digh sielf som våhre k. barn och mama 1000falt som

#4j86 och alla våhre granner. Hvar medh iagh till dödhen ähr och förblif:r din trogne mahn och tienare Joen Stålhammar.
P.S. Öf:Lieut. Hampus Mörner har tänkt rest hem nu, mehn han fick ingen parmition som han ville. Gyllenpampen låtter helsa digh och sin Maija medh. Han blef skuten bådhe uthj sin ahrm och buk, mehn nu ähr han bättre igien och kan dricka sitt godha bihr*.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete a franco Stetin et Wäxsiöö Salshult. Recomenderes deta Inlöses wijdh Wexiö poste. medh 13 öre Smt som hijt remiteras P. Bruzell**. bekom dätta d. 11 Feb. svarte här på d. 24 dito.

#5a87
Aldrakieraste mitt vtvaldeste hierta och beste vehn och glädhie.
Som iagh nu her ähr hoss hanss Kongl. Maij:tt min allernådigste konungh och hafvett dhen nådhen kysa hanss Maij:ttz handh och tackat honom för dhen stora nådhen, som han migh bevist i det han gaf migh fulmakt på öf:te Lieutnantz tiensten her vedh Smålandhz Cavallerie Regimentet uthj sahl. Hampuss Mörnerss stelle, hvilken blef dödh för 8:ta dager sedhan, alt såsom iagh vedh [c: vet] dese tiendher ähro min aldrakierste vehn angenema, fodhrar min skyldigheet min aldrakieraste hustru och besta ven slickt communisera. Vill dher hoss önska af alt mitt innerste hierta att dhetta måtte träfa digh, min k. vehn, uthj ett gott och sielfönskeligt vehlståndh iembvehl och tillika våhra k. barn och anhörige. Herren Gudh bevahre Edher samptl. ifrån alt ont och låtte migh snart få gladheliga tiendher ifrån Edher. Jagh ähr rätt le[d]se, nu har iagh icke en bockstaf sett uthaf din angenema handh, sedhan drängen Carl kom till migh i våhrass. Lätt se du skrifver migh till på Stetin och Posen, så får iagh dett vehl effter vij hafva våhra vinterquarter strax dher hoss. Lett se min ¤:tanss Sopa lilla, gif digh till fredhz uthj min frånvahran, fruckta Gudh tillika [med] våhra k. barn och stella Edher vehl. Jagh på min sidha skall giöra dhett samma och altidh vahra dhen samma som sträfva[r] effter ähra och dygdh. Så att dher Gudh förhielper migh hem en gångh [vi må] få glädhiass medh hvar andhra. Nu slutar iagh och medh nesta påst åtter skall skrifva dig till. Helsa nest digh sielf, alla våhra k. barn och mamma 1000-falt. Och iagh till dödhen ähr min allerkierstes trogna mahn och tienare Joen Stålhammar.

#5a88 Ravitz d. 30 Januarij A:o 1705. [utanskriften af annan hand]
A Madame Madame Sophia Drake a Wexsiö et Sahlsund Hwetlanda. Aflefwereras i Helsingborg medh posten åth Wexsiö. fick dätta den 5 Martj suarat här på d. 11 dito

#5b88
Aldrakieraste hustru min vtvaldeste besta vehn.
Dhen alsmäcktige godhe Gudhen må nu best vetta huru dhett tilstår medh Edher samptl. der hemma och sehrdelless digh min a. k. beste vehn emedhan alla mäniskor får nu bref hvar ifrån annan, och iagh ähr så olyckel. och inga bref eller dhett ringaste icke får vetta huru tilstår medh Edher. Gudh låtte Edher lefva och må vehl. Hvadh mit tilståndh anbelangar, så tacker iagh Gudh för en tämbeligh godh helsa fast iblandh iagh måste utstå en svår törvark uthj mina arm och axslar. Dock tackar iagh Gudh som ähr migh så nådigh att dhett åtter går bort iblandh. Jagh skref för en 14:ton dager sedhan medh en godh vehn, som reste hem ått Svergie min aldra kieraste vehn till -- vill icke annarss håppass utan dhett vahra framkåmmit -- hvar uthj iagh gaf m. a. k. vehn att vetta, dett Hampus Mörner ähr her sotdödh d. 13 Jan. och strax vahr hanss Maij:tt migh så nådigh och gaf migh fulmackt uppå samma Öf:Lieutnantz tiensten her vedh Regimentet. Jagh har stor orsak at tacka Gudh för alt godt och en nådigh kånungh. Jagh har nu skrifvit vår Regimentz skrif:e till hvar uthj detta föllier och begiert han flitit hedhan effter medh migh corespondera skall. Altså skrifver du migh till och sender dinna

#5b89 bref till honom, som sedhan medh sina skikar migh dem. Lätt se, min a. k. vehn skrif migh till, och helsa mina k. barn samptl. bådhe dhe äldre och yngre. Herren Gudh bevahre Edher samptl. vehl. Lätt se, fruckten Edher Gudh och stellen Edher vehl. Dhett samma vill iagh och giöra, så ähr Gudh oss så nådigh en gångh effter svårt utståandhe och förhielper oss tillsamanss igien. Nu iagh slutar och till dödhen ähr och förblif:r min a. k. besta venss trogna mahn och skyldige tienare Joen Stålhammar Gnisen d. 20 Febr. 1705.
Gudh ske låf, bror Fredhrick måhr vehl och lef:r. Gabril Gyllenpamph har tagit afskedh och lähr medh aldra första kåmma hem till sin k. Maja. Pipert[?] ähr major i mit stelle och Lifvensten Rytt[mästa]re i hanss stele. En hetter Paal* ähr blefven Ryttm:re uthj sahl. Carl Mörnerss stelle.
P.S. Her tallass att Granquisten skall vahra dödh nu uthj dese dagar.
A Madamme Madamme la Lieutnant Collonese Sophia Drake cete a Salshult Present. fick dätta d. 22 April suarat därpå d. 24 dito sendt til Regementz skrifvar.

#5c90 Gnesen d. 8 Martij 1705
Aldrakieraste hustru och vtvaldeste enda vehn och glädhie nest Gudh.
Som iagh igår vahr så lyckel. och fick fängna migh af ditt migh af alt hiertat kierkåmbna bref af Salshult d. 12 sistledhne Januarij daterat -- Gudh vahre evinerl. ährat som uppehåller digh och samptl. våhre k. bahrn medh lif och helsan hvilket ha[r] nu giort migh en så stor fängnat att iagh icke medh denne pänan kan förestella, i dett iagh icke på 9 månadher någon kunskap hafft om Edher* -- [alltså] skall [iag] nu och berätta mit tilståndh, hvilket jagh och stor orsak har tacka Gudh dhen allerhögste för en tämbel. godh helsa. Mehn intet att undhra iblandh har stor vark uthj låhr och armahr; dock tackar iagh Gudh för mögel:t [?]. Gudh låtte oss lefva så länge att vij enu en gån[g] måtte få se hvarandra medh lif och helsan. Jagh marker utaf ditt migh kierkåmna bref att våhra kiere gåsa[r] studera vehl och lära sig deriempte vakert speela fängnar migh icke littet. Gudh vehlsingne dem och låtte dem tiltaga uthj alla godha dygder.
Angåandhe att du har kiöpt Ömenarph ähr rät vehl och att Mangnus Räf** gier sitt sambtyke till fasta må ingen tuifla, ty iagh giör honom fodherstyke her uthe bådhe i ett och annat, ia alt han behöf:r. Alla mina drängar lefva och må vehl; som först Nilss, Jönss, Carl och

#5c91 gamble Sune, iempte de andre bådhe tyskar och pålakar. Våhr mamass munderningh står vehl till medh, så vehl och karlen. Jagh har skrefvet digh till nu många gånger och berätt[at] om mit avantiemente, iagh tuiflar intet uthan dett ähr framkåmit. Skrif migh till på Stetin och Kongl. höghquarteret så får iagh dett rätt vist. Gabril Gyllenpam[p] går hem nu snart. Uthj näste dager så skall iagh skrifva längre bref medh honom om alt dett iagh vett. Helsa våhre k. barn och iagh till dödhen ähr din trognaste mahn och ti[enare] Joen Stålhammar.
A Madamme Madamme La Lieut. Collonese Sophia Drake cete Ekesiöö et Salshult Present Recomenderes fick dätta d. 10 April. Suara därpå d. 17 dito med Calmarposten.

#5d91
Aldrakieraste hustruu, min utvaldaste endha ven och glädhie her i vährden.
Som iagh nu har så godh lägenheet att skrifva min aldrakieraste hustru till, fodhrar min skyldigheet dett att företaga. Önsker af mit innerste ¤:ta att dhett måtte anlända och träfa Ehr alla samptl. uthj ett sielfönskeliget vehlståndh. Jagh hahr orsack att tacka dhen alsmäcktige store Gudhen för en godh helsa, Gudh låtte altidh så på begie sidher continvera.
Jagh tackar digh och min aldrakieraste Sophiken för dine migh kierkåmbna bref, dhett sista af Libohult* d. 24

#5d92 Febr., hvar uthj lågh ett till svåger Drake, som iagh senner honom. Gudh vahri evinerl. ährat an I lef:r och må vehl fast dher hemma såvehl som hähr gifvass stora besvehr och pålagor. Mehn vadh hielper? Mahn måste bidha och lidha, hopass och förventa ett bättre kåmmandhe, ty, Gudh tröste, för syndhen[s] skull till vedhergäldningh hafve vij alt slijckt. Vij skolle förhåppass att dhetta vahrer dock icke länge, uthan dhett tyckess nu rätt som dhett ville licka vehl slutass medh kriget her i Pålandh och sedhan går dhett vehl för sigh medh Iesu hielph medh Rysen.
Jagh sehr elliest uthaf ditt angenema skrifvandhe huru såsom dhen prakaren uthj Bodha vill ruinera våhra frälsegårdhar dhersammastedhes medh syner och annan incomoditet. Gudh gifve iagh vohre så nehr, dock håpass en gångh att kåmma så skall han få see hvem han stungit haf:r. Jagh skulle önska vetta vadh dhett ellaka paket vill ha af gårdharne emedhan dhe ha tagit tilförna af obytt mark och giort sigh ryttare torph af, som dhe nu få 10 D:r sölf:t åhrl. af, dhett frälsehemmanen intet emot [c: i vederlag] haf:r. Jagh skrif:r nu dhen store regierandhe Kiälman till der om, och må dhe giöra som dhe villia. Ener, om Gudh vill, iag kåmer så nähr och migh förnehr ähr skett, skall iagh vehl kiöra hundhen utur den tilbakarss igien.
Stakarss Gyllenpampen vahr så hastigh uthj resolution och togh afskedh! Gudh gifve honom och hanss godha Maija vehlsingnelse och lycka uthj sitt hushål. Våhr preseptor, som du skrif:r om min k. vehn, att iagh skulle hielpa honom lägenheet her uthe och han vill kåmma hit, så kan iagh nogsampt försäkra att her ähr svänska präster nogh. Dock har han entl. lust att slitta ont och vill kåmma hit, kan han vehl kåmma under dhe nye dragon Regimenter som nu varfvass. Om han kan vehl tyska så går dhett vehl an och skall iagh giöran gott och hielpa hvadh iagh kan. Gudh fadher låtte gåsarna studera vehl och flitit och lära nu något gått uthj sine unga åhr att dhe

#5d93 medh tidhen kundhe blif:a capable till något hedherl. ämbete. Helsa och mycket flitit Hr Magister Algerus. Jagh tackar honom mycket för dess omvårdhnat medh exsaminerande och mehra han viser emot gåsarna. Jagh försäckrar honom att iagh skall tiena honom igien om iagh lef:r och kåmmer till landhet igien.
Eliest, Gudh ske låf, ähro drängarne behåldna, så många som svenska ähre, som Nilss i Skiögle, Jönss, iagh hadhe medh migh ut, och Carl sampt gamble Sune, hvilken ähr nu yngre en enehr han vahr hemma. Helsa syster Lisken Strålle och sägh henne att Anderss S.H. måhr vehl och bådhe ähr och blif:r en hurtigh karl. En sedhel på 100 D:r Sölm:t till Regimentzcasan föllier till henne. Pehr Råvedhsson och Håkan har iagh icke talt medh på 1 1/2 åhr, mehn iagh tänker dhe lefva. Mehn Månssess såhn i Quarnegårdhen, som vahr ryttare f[ör] Hullebo ähr dödh då vij vart uppe vedh Ryss-Lämbärgh en 200 mihl herifrån*.
Kiersta min vackra Sophiken laga entl. iagh får några dränger medh ricriterna i våhr och vohre vehl om iagh finge en förnäm drängh medh, som mahn kundhe förtro sina saker, så i klädher som silf:r. Gudh skelåf, iagh har nu kåck och fulkåmbl. hushåldh att iagh räss för ingen, som will giöra migh dhen ähran och besökia migh, antingen Gen. eller högre mähn, som iagh mångengån[g] her har trackterat och druckit din angenema skål. Skika migh och några ostar medh Ryttmästar Bäckmahn, som förer ricriterne ut i våhr. Intet alt för stora uthan tingliga och godha.
Du begier vetta om prästesånen Johan Melovius**, så lef:r han och steller sigh vehl, lehr och snart blifva

#5d94 corporal. Puppelmahn ähr secundhcorporal och håller sigh vehl. Vadh iagh kan skall iagh hielpa honom. En hetter Reslingh, som och ähr [af] Hr Wetterhambss släck[t] och vahr ryttare för hanss rusthål har iagh och hulpit till corporal och skall skaf[fa] honom munderningh medh första då efven Hr Wätterham ville betalla. Dhett ähr migh kiert du har få[tt] dhe 100 D:r Sölf:t af fruu Wendela Hammarskiöldh. Henness sohn* ähr Camerherre hoss våhr nådige kånungh och ähr en mycket human cavallier och min godhe vehn. Dhett ähr och vehl att du har kiöpt Ömundatorph och vill brukat till 1/2 och öf:ge Enghult; vij lära intet få sätterijfriheet derpå. Mammass ryttare Månss lef:r och måhr vehl och har rätt en kåstel. munderningh. Jagh har nu kiöpt en siön häst till honom.
Min aldrakieraste vehn, iagh beklagar nu intet gott ha att senda digh medh Gyllenpampen, uthan allenast dhe 8 ahl:r tyget du begiert sampt några alnar attlask och 3:ne gullmedallier, ett till digh, ett till Anna Sopiha och ett till lilla Druta** doter. [Hon] skall ha dett att ge sin fästemahn, om hon får någon braf carl. Får hon intet en braf, så må hon gå hemma hoss digh. Gåsa[r]na ska iagh icke glöma en annan gångh. Lite laprisspärlor föllia och medh sampt en silf:r sabel, en bysa, 1 par by[x]sor, som för migh ähro för små. Alt har Gyllenpampen emotagit. Jagh marker att Möller han skrepar enu och vill vällia sigh tienster hvar han vill***. Mehn nu ähr dhett för sent vedh

#5d95 Smålländinga, ty derpå har iagh Kongl. fulmack[t]. Jagh ähr gladh att iagh en gångh slap min Major[sbefattning] dhett är intet dhett [!] besta tiensten i fält. En mäsingz klåka föllier och medh sampt en gammal pålsk råk, som en kan giöra något till nytta af.
Våhr hare Jesuss förhielpe migh lefva så länge att iagh ennu ehn gångh fick se (se) digh medh lif och helsan och fängna hvarandhra. Min kieraste vehn hålt barnen i skeligh aga och lätt dem studera flitit, ty dhett hafva dhe gott uthaf enehr dhe bli gambla att dhe kundhe förti[e]na sigh ett styke brödh. Gyllenpampen har låfvat och villia se uppå dhem om derass studier iblandh.
Jagh kundhe vehl ha lägenheet att senda några päningar hem mehn iagh tänker på Wlsaxsen om Balslät: vij liga så långdt ifrån hvarandhra, iagh har intet talt medh honom mehr enn en gångh om samma ehrande. Då fick iagh icke något serdelless svar, mehn så snart nu iagh får talla medh honom ler iagh vehl få svar huru han vill. Jagh sehr och att öf:r Lieutnant Sinklar vill ha 8 daller sölf:t för sin försel af sakerna, som mycket slät ähr fortkåmit. Jagh tänkt[e] större conduvite skulle vahra hoss en sådan cavaller. Ge icke en halföre, kieraste min vackra vehn.
Helsa våhr godhe gamble kiörkioherde Hr Anderss Gradhmahn* och segh att inga svar ähro falldne ifrån hanss Kongl. Maj:tt på dess ansökningh och frucktar iagh icke heller sker, ty her skenkess intet stort bårt att många han sigh der öf:r gloriera. Helsa mycket tienstl. min godha syster Eba Läionkrantz. Dhen ährl. bror Leionhielm** kom för en 3 vikor ifrån sitt fängelse ifrån Saxsen medh alla dhe andhra fångerna som dher vahrit. Gudh ske låf, han måhr vehl. Helsa och vedh tilfälle min k. brodher,

#5d96 dhe lathundarne som icke skrifva migh till. Helsa och syster Britta och dhen stakarss Giöllentorner, corporal Nilss i Prästarph och mäster Månss i Näshult. Förgiet icke Knut Silf:rSpare sampt länssmahn Magnus Joensson. Och iagh tackar dem alla som hielpa digh till rätta, iagh skall tiena dem igien. Nu iagh vändher migh till digh, min kierste vehn sampt samptl. våhre k. bahrn och mama. Himmelenss Gudh regere och bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel och låtte sine hellige änglar vahra medh Ehr samptl. uthj alt Ehrt godha förhafvandh och lätte migh en gångh få lefva och se Edher; uthj medhlertidh och till min sista enda förblif:r Min aldrakieraste sötta hustruss trogne mahn och skyldige tienare Joen Stålhammar. Gnesen d. 24 April A:o 1705.
A Madame Madame Sophia Drake a Salshult Present.

#5e96
Aldrakieraste hustru och min enda vehn och glädhie her i vehrdhen.
Som våhra gamble nu uptråtnadhe entl. hafva bekåmit sine vehlförtienta afskedh och gå nu, stackare, hem till Svergie, hvar till de sina, iagh har tilfälle att medh mitt skrifvandhe min aldra k. vehn vpuackta, kan iagh effter min skyldigheet icke slickt förbijgå. Önskar nu som iagh dagl. uthj mine böner giör och giöra bör, att dhetta måtte träfa min aldrakieraste vehn och våhra k. barn vedh

#5e97 helsan och ett sielfönskel. vehlståndh, dhett mitt h[i]ertta fängna skall att förnima. Jagh hadhe dhen ähran för 3 vikor sedhan medh Hr Ryttmästar Giöllenpamph min aldrakieraste vehn tilskrifva; önskar att bådhe han och brefven vehl vohre framkåmmne, behr min k. vehn ville helsa honom. Enu stå vij stilla uthj våhra vinterquarter och vett ingen enu huru snart marsen geller. Keisaren ähr dödh*; Kånungh Agustus har kräftan och fransoser att han intet mehr kåmer sigh före. Alliansen ähr nu ricktigh emellan Brandhenbårgh**, Svergie och Pållen. Ryserne och Gienneral Leionhufvedh medh sin armé hafva hållit fältslagh*** och Ryserne hafva mist på platzsen 15000 mahn och dhe våhra 5000; mehn, Gudhi ährat, våhra behållet platzsen och fått alt hanss pagasie och stycken. Medh Gudhz tilhielph blif:r her snart gott utaf. Alla dhe små sielmar som Wisnovitzij, Potoskij, Smigelskij, Saranek ähro nu kåmbna medh stora böner medh sin fålk till våhra och villia blifva godha Svenska. Gudh skillie oss vehl snart ifrån alla dese bover, dhett ähr icke säkert fålk att litta uppå.|
Bror Fredrik Drake har helsan och måhr vehl; han behr så flitit helsa digh min a. k. vehn. Jagh har nu på

#5e98 en långh tidh inga bref hafft ifrån digh, min k. Sophia; Gudh låtte migh snart få bref och förnimma att I må vehl samptl. Jagh har talt medh Gyllenpampen, att han skall altidh skrifva migh till så kan I lägia brefven tilsamanss; iagh [har] låfvat bestå honom påstpäningarne. Aldrakieraste min vackra Sophiken, helsa nest digh sielf våhr k. mamma och våhra barn 10000-falt. Herren Jesuss vahre medh Edher samptl. i alla Edhra lifzdager. Helsa och Knut Silf:rSpare, och iagh tackar honom mycket för han ähr digh behielpel. uthj hvadh som förefalla kan. Förgiet eij syster Ebba; sägh heness mahn måhr vehl. Nu guderness Gudher och himellenss herre bevahre digh till lif och siel. Och iagh till dödhen ähr och förblif:r min a. k. vehns trogne mahn och hörsame tienare till den siste enden af lifvet. Joen Stålhammar. Demenitz* d. 27 Maij A:o 1705.

#5f98
Welb:na Fruu Öf:r Lieutnantska, högdtäradhe min endaste aldrakieraste beste vehn och hustru.
Rätt som iagh kom hitt till Warso, hvarest vårt och Östgiöta sampt Crusens Regimente nu stå her och skolla betäka dhe pålniske herrar som om fredhen handla skolle**

#5f99 -- Gudh gifve elliest ett gott slut! -- vahr iagh så lyckl. och fick ett bref ifrån din angenemma handh, daterat af Salshult d. 17 April. Fängner migh af alt hierta att I samptl. lefve och må vehl. Jagh har och stor orsack att troinerl. tacka min Gudh, som migh vedh helsan uppehåller tillika medh mine dränger och fålk, hvilka alla ähro vedh helsan och lifvet nembl. de svenske, som ähr Nilss i Skiögle, Sune, Jönss, Carl, Joen, för uthan några tyskar. Gudh singna digh min kieraste vehn för dhe 2:ne du nu migh sender. De tillika medh ricriterne ähre enu icke till Regimentet ankåmbne. Dock har vij förnumit att dhe ähre vehl öf:rkåmbne till Stetin. Gudh låtte dem nu alla lefva och må vehl, skall du nu slipa att senda migh flere drängar. Vij håppass nu och att Gudh ähr oss så nådigh och gif:r oss fredh i åhr, att vij tilkåmande åhr, dhen Gudh unner lifvet, kåmmer hem till Edher. Ty nu ähr dhen gamble [!] tyrannen, Saren i Musko, dödh blefven och håppass vij dhett giör en stor endringh uthj detta påståandhe kriget.
Fienden liger her på den enna sidan och vij på dhen andra sidhan om Weisellen, och byga vij nu på broen. Så snart hon blif:r färdigh skolla endera fly -- som vij håppass medh Gudhz tilhielp att dhett skall de giöra. Hanss Kongl. Maij:tt tillika [med] hella armén står enu stilla uthj sine vinter quarter* och vett ingen meniska enehr dhe bryter der ifrån up eller hvartut konungens tanker lehr vahra att utbähra. Gudhj ährat, alt krigzfålket ähr tämbel. friskt och vehl behållit, så nehr som dem, hvilka bera faver [c: "favörer"] af detta vackra kåtta fruentemeret, som öf:rflöditt her finess, Gudh bevahre vahr ehrl. mahn ifrån dem. Popelmahn, [som] min a. k. vehn begier vetta om, står sigh rätt braf och ähr nu quartermester vedh lifComp., dock

#5f100 sikundh, och ähr rätt gott håp om honom att bli fålk*. Den andra Hr Weterhams karl, hetter Rislingh, har iagh och hulpet till Corporal och iemvehl munderningh. Jagh skref uthj mit föra bref medh Gyllenpampen om en hästesedhel [?] för syster Lisa Strålle, mehn huru gierna iagh giör min flit att få den, går dett contrere, effter såhnen Anderss S.H. har tagit dhen gambla till sigh; dock skall iagh icke slepat enu så handlöst. Helsa henne medh min tienst. Bedh henne lätta giöra sigh rätt af bror Johan S.H. uppå sahl. brorss** saker som han bör giöra henne redha före. En klåka skall iagh medh första lägenheet skika digh, som skall vahra galant. Min a. k. vehn giör för Gudhz skull helsa gåsarne och bedh dem studera flitit Latin att dhe lära sigh dett perfait, ty dhett finer iagh dagl. hvadh nytta och förmån dhem samma ha, som ha lärt sigh skrifva och talla Latin***, huru fort den kan kåmma ut medh sina saker. Jahan Adolph| skall vehl snart på annat stelle hvar du finer best för honom att studera. Han begyner nu på och får åhren in, att kuna hafva förståndh att ackta sigh och sina saker snart. Herren Gudh hielpe dhe stackarss barnen att dhe kundhe lehra och betänkia huru högdt för dem angeläget ähr att dhe nu lähra sigh något gott medhan de vnga ähre, dhett dhe uthj ålderen kuna hafva gått utaf. Jag vill icke håppass uthan bror Gabril Gyllenpamph kåm bådhe snart och vehl hem effter

#5f101 iagh fick bref af honom från Ysta, som vahr icke mehr en 10 dagar gammalt. Dett ringa iagh skickade hem medh honom lähr du vehl ha fått. Helsa honom och lätt migh vetta hvadh han tar sigh före. Bedh honom se upå gåsarna iblandh och skrifva migh till, iagh består hanss påstpäningar. Hanss sohn har helsan och måhr vehl*. Wlsaxsen har iagh intet på 1 åhr talt medh; dhett kan icke så hasta medh gåren. Jagh tycker dhett ähr ringa profit att kiöpa gårdar nu mahn har intet uthaf dhem. Vahr dhett icke en stycke sielm, fogeden i Bärga, om Stora Wlfvarph, som han så skriftel. låfvadhe uthj Chalmar. Kanske en får bettalla honom derföre en gångh.
Nu -- iagh kåm intet längre medh detta brefvet fören iagh blef commenderader på partie**, och kom fienden öf:r elfven, 6000 pålackar och 4000 saxser och ginge på oss uthj vårt läger, då vij mötte dem uthj Gudhz nampn medh våhr vanl. lösen: medh Gudhz hielph och vohre vij intet mehr en knapt 1800 mahn, då vij slogess uthj 7 timer och gaf Gudh oss segeren att vi slogo af fienden och behöllo platsen. Mehn blef en stor hoop af fienden slagne som och derass General Lieutnant Paikul fången, som nu siter hoss vår kungh. Många brafva karlar af våhra blefve

#5f102 slagne, så officer som gemene. Hvar iblandh Öf:rLieutnant Bonde, Ryttmästar Lagerfält, Ry:tt Bag[g]e, Ry:tt Brömer*, Cornet Spångbärgh medh många, så Lieut. som Corneter, och vår präst Stadelius, Wrban, ähr fången. Gudh är mit vittne: iagh vahr många gånger kringhugen den dagen, mehn Gudh halph migh väldel. och iagadhe iagh 300 mahn pålakar uthj elfven, alt sedhan slaget vahr förbij, som stodhe på en annan ort och villat gått oss i rygen och kåm ingen meniska af dem derifrån. Gudh vahre ehrat och prisat som hielpar oss medh våhr lilla hoop emot så många mecktige våhra fiender**.

#5f103
Vi håpass nu att dhett blir dhen sista mäs[s]an medh pållakarne och saxser, ty dhe måste nu så löpa att dhe glömma intet brått dhetta giestabudet. Vå[r] herre vahre ehrat att iagh åtter slap medh helt skin, fast vij hafva många queste iblandh oss.
Dhe brefven, som låge uthj svågerss Fredhrikss ähro oss alla vehl tilhanda kåmbne. Så snart iagh får någon lägenhet skall iagh senda ehr solfläkter. Bror Läionhielm ähr longe ransionerat och kåmen tilbakarss och Gudhi ährat, står sigh rätt vehl, fast, stackar, då han blef fången miste sitt hvadh han hadhe hoss sigh. Inelagde bref steller du min k. vehn fort till dess egiare för dess angelegna [innehålls] skul. Iagh öfversendher nu en obligation af Lieut. Liungfält på 60 D:r Sölm:t som och en på 30 D:r af Poppelmahn, som och en af min munsterskrif:e efven och på 30 D:r Sölf:t. Ryttmäster Per Joensson i Fröredha begier afskedh och lähr gå hem; om iagh lef:r [!], medh honom skall iagh senda något till Edher dhett I begiert. Nu iagh skrif:r så mycket att du lehr ledhas vedh att läsat. Vahr så godh och nest digh, mitt k. hierta sielf, helsa samptl. våhre k. barn bådhe små och stora, våhr k. mama och alla våhra k. anhörige och grannar, ingen förglömbd, och serdelless bror Gyllenpamph. Jagh får nu intet tidh att skrifva honom till.
Gen. Major Leionhufvodh har slagess medh muskoviterne och nedherlagt 17000 mahn och fått alla derass stycke[n] sampt 3000 vangnar; der emot vij mist 1000 mahn*. De ha slagess uthj 1 1/2 dagh. Fienden vahr stark 45,000 och våhra 9,000 mahn. Nu i åhr basa vij up hvarandra tembl. braf.

#5f104
Nu, iagh vill nu sluta och recomendera Edher samptl. uthj Gudz alsmäktigass handh till lif och siel. Och iagh effter min skyldigheeth uthj dödhen förblif:r Min aldrakierastess och syteste venss trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Warsav d. 4 Aug[u]stij 1705.

#5g104
Aldrakieraste vehn och endhaste glädhie her uthj vehrdhen.
Jagh vahr nu åtter så lyckel. och fick 2:ne dine angeneme bref, dhett första af d. 24 April och dhett senare medh recriterne och drängarne, af Salshult d. 26 Maij. Gudh vahre evinerl. ährat, som föruner Ehr samptl. helsan, hvar annat endå påkåmma kan.
Tack min tieraste vehn för drängarne! Nu skall du medh Gudhz hielph slipa dhett bekymeret. Dhe tillika medh recriterne kommo till Regimentet d. 10 Agustij, alt vehl behåldna.
Ryttmester Per Joensson i Fröreda söker nu afskedh; så snart han far hem, skall iagh senda medh honom något som begiert ähr, att fängna Ehr medh. Jagh skref för 14 dager sedhan min k. vehn till medh påsten; håpass då [du] får det der uthj iagh ladhe 3:ne obligationer, som vohre alla på 120 D:r Sölf:t tilsammanss. Her nest skall och föllia något. Hvadh för oss måndhe angå, så ehra vahrij Gudh att bådhe iagh och mina drängar måhr vehl. Mehn beklagar att min svenska kååk har blefvet hufvudhsvaagh att iagh frucktar han blif:r intet bättre, hvilket ähr migh en stor skadha.
Kierast min vehn helsa Gyllenpampen; iagh får nu intet tidh att skrifva honom till. Helsa och våhre k. barn

#5g105 flittit; iagh tacker dem som skrifva migh till så vehl och vackart, dhett fängner migh rätt hiertel. Dotter skall ha tack för pungen; iagh skall skicka hene något igien, så vehl som gåserne. Helsa mamma flitet heness munderningh mår vehl sampt b. Fredhrik. Slutl. uthj dödhen förblif:r M. a. k. vackra hustruss tienare och trogne mahn Joen Stålhammar. Warsau d. 20 Agustij 1705.
A Madamme Madamme La Lieut. Collonese Sophia Drake ï Hamborgh, Hälsinghöhr [öfverstrukna] Ekesiöö Salshult Present.

#5h105 Warka* d. 19 Septembr A:o 1705
Mitt endesta hierta och allerkieraste hustru och bästa vehn.
Ditt migh af alt hierta kierkåmbna bref af Salshult d. 10 Augustij ähr migh nu igår här på partiet, som iagh står medh 300 hästar, 12 mihl ifrån armen comenderat, vehl tilhanda kåmmit. Och fängner migh af mitt innersta hierta att I samptl. hafva helsan och må vehl. Du, min endaste vehn, klagar att du icke åffta får bref. Så har iagh, så

#5h106 sant migh Gudh hielpe, skrefvett 3:ne bref sedhan vij kåme till Varsau*, och deruthj ladhe iagh 3:ne obligationer på 120 D:r Sölf:t tilsammanss. Jagh förmodher medh Gudhz tilhielph, att dhe ähr vehl digh tilhanda kåmbne. Dhett fängner migh och af alt mitt hierta utaf bror Gyllenpampss bref, som förmehler huru såsom dhett står så vehl till på Salshult och du ähr så makalöss godh hushållerska. Gudh velsingne dijgh, som steller alt så vehl till. Han skrifver och huru vackart [!] och snälla våhra kiere barn ähro och studera vehl och flittit. Herren Gudh gifve Edher alla sin milderika nådh och vehlsingnelse och tackar iagh digh min aldrakieraste vehn, som har så stort omak och besvehr, så för dine egne som mina saker och vehlfärdh. Jagh å min sidha försäckrar [att jag] icke skall grafva mitt pundh nedher, så lenge Gudh unner migh lefva. Dhett fängner migh och att du vill handla Ankersnäss; Trishult vill iagh intet ha, och skall iagh skika digh, min aller kieraste vehn, 1000 D:r Sölf:t medh allerförsta der till. Dock måste du se digh vehl före der medh att först dhett blif:r intet för dyrt och att päningarne lefvererass så att banken får sin betalningh och icke fruen försätter päningarne och blif:r så sedhan dherom graverat. Preseptoren skall blifva hulpen så snart han kåmer her ut. En präst blef slagen nu på sista slaget vedh Varsoo och gamble Vrban medh. Jagh [har] uthj mine förre bref alt om s[l]aget relaterat, som Gudhi ährat rätt vehl aflöph.
Om söndagh skall dhen pålska kongen krönass uthj Varso och får iagh nu intet dhen ähran att vahra dher medh**, förmedhelst iagh kåmer intet hem till Regimentet

#5h107 medh partij[et] iagh har att comendera. Gudh ähr mitt vittne min kieraste vehn, iagh för många nu blir brukter till alt hvadh som tarfvass och har iagh stor orsack att tacka Gudh för en rätt hellnådigh kånungh och skall iagh så laga medh Gudhz hielp att dhett skall blifva fålk af froerkarlar[?].
Dhett du skrifver om att Joen i Västragårdh i Nåttebäck har sackt att Per Sifredhsson skulle förtalt häradhzfogden uthj min nehrvahra, har han lugit som en sielm. Bedh dem låtta blij Per Sifredhsson. Han stälte ricktit ut sin sventienare medh migh. Dhe skolla tänka der hemma, vij kåmma snart hem till dem romormästarne, då de få vist sin betalningh.
De 100 D:r Sölm:t som Gyllenpampen fodhrar lätt honom medh lägenheet få. Gudh ske låf, bådhe iagh och mitt fålk hafva helsan. Nilss, Arfve, Iönss, Carl, Iohn. Sune ähr mycket s[i]ukligh, kåken ähr iagh olyckel. medh att han ähr yhr blefven och vill intet bättrass för honom. Nilss skall vehl bli hulpen enehr Arvedh först har lärt ut, mehn mitt k. barn, här ähr annat att giöra för Arfve en [han] hadhe hoss Ki[e]lmahn. Bror Fredherikss bref skafa iagh fort; han står sigh braf, mehn iagh har intet talt medh honom sehn uthj Bräslo* nu ähr iagh vehl 50 mihl der ifrån. Gudh vett lefverne[t] ähr oroligit och variabe[l]t. Nilss Tållasonss hustruss frågan effter dess söner, så kiener dem ingen her och icke vett vahr de ähro. Quitantieboken skall iagh och skika hem medh första lägenheet, dett ähr alt ricktit som fålket hemma har giort sigh bekymer före. Angåande Balslät har iagh icke fått talt medh Vlsaxsen der um och ähr dhett intet stort angelägit.
Slutel. medh 1000000falt helsningar till Edher alla

#5h108 samptl., ingen nembdh och ingen glömder, våhra k. barn -- förgiet icke Iahan Adolph måste lära sigh vehl Lattin om han skall ut till migh. Dock Gudh låtte oss snart kåma till Edher. Iagh skall sända gåserna her nesta lägenheet och hvar sin gulpäningh. Och iagh i dödhen effter min största skyldigheet förblif:r min aldra kierastess venss trogne mahn och tienare Joen Stålhammar.

#5i108
Aldrakieraste siel och besta vehn her på jordhen
Gudh ähr mit vittne huru ont iagh har om tidh emedhan iagh ähr på partie ennu och haf:r varit ifrån armén uthj 10 vikors tidh och står undher fienden och medh honom har att giöra stundel.*. Dock som iagh har dhen hiertanss fängnan och fick ett bref af din angenema handh, daterat Salshult d. 6 Septembr, iempte några flere** -- Gudh vahre evin[er]l. ährat att I ähre alla vedh godh helsa och leffva, hvilkett ähr migh en hierttanss fängnat att få spöria. Hvadh angår att min k. vehn vill att vij skolle kiöpa Trishult medh rusthållen och Gyllentårner i meningh att bytta Enghult till sätterie istellet, ähr [det] intet min villie eller rådh, för först spiszre[r] dett intet i storlek emot Enghult och sedhan vill iagh intet hafva medh rusthållen att giöra

#5i109 hvarken nu eller i framtiden, huru gott kiöp dhett blif:r och kienner iagh dett Trishult rätt vehl att dhett till ingentingh nyttit ähr. Jagh fick min aldrakieraste vehns bref att du ville kiöpa Ankarsnäss, dett sir iagh gierna om du kan få någorlundha kiöph på dett, hvilket du måtte talla medh min vehn och godhe brodher Axell R.quist, ty dett kan han för oss uträtta, der till iagh skall skika digh 1000 D:r sm:t till hielp. Dhe 100 Daller som Gabril Gyllenpamph fodhrar skall iagh och skika päningar, lätt honom få dem. Om våhr k. Jahan Adolph angåandhe, ähr han altför ung att kåmma hitt och måste han studera om han tillika medh dem andra skolla blifva något fålk af. Min aldra k. hustru och besta vehn förtänk migh icke att iagh skrif:r så hastit. Uthan I alla ähre 10000 falt helsadhe och uthj dhen alsmäcktigass handh ineslutne och förblif:r uthj dödhen min a. k. beste venss trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Brånevitz* d. 2 Novembr. A:o 1705.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete Salshult Recomenderes Present. Suarat härpå d. 3 Januarij 1706.

#5j110 Varso d. 23 Desembr 1705.
Aldrakieraste hustruu och min utvaldaste beste vehn
Jagh har orsack att tacka digh min endhaste ven, som ähr så godh och flitigh att skrifva migh [till], hvilkett ähr migh en särdelless fängnat. Och skulle iagh äfven giöra dhett samma, mehn orsaken har vahrit nu på en tidh att iagh icke offta har skrifvit ähr dett att iagh nu uthj 16 vicker har vahrit på partij upe i höghpållan* och kom iagh nu hem till armén i förgårse, Gudhi ährat medh helsan och lifvet. Gudh låtte migh samma hung[ne]l. tiendher ifrån Edher samptl. mine kiere anhörige få spörgia och förnimma. Dhett hungnar migh icke littet öf:r dhett brefvet mäster Larss uthj Åseda migh iempte dit kierkåm[n]a migh tilskrifvet huru flittit och vackert våhre gåsar studera och lära sigh något gått som de uthj framtidhen kundhe hafva någon nytta utaf. Herren Gudh låtte dem tiltaga uthj alt gott. Preseptoren tackass och mycket, som giör der vedh sin så stor flitt. Kåmer han her ut, skall iagh giöra mit till att han blifver hulpen.
Du skrifver uthj dett föra bref att du kan få Ankerssnäss medh dess tilhörige godhz till kiöpss dhett iagh onsker ske måtte. Der till iagh skikar digh några obligationer, som du kan lätta strax upbära uthj Calmar, dett Brantingen skall uträtta. Och skickar iagh elliest nu medh Ryttmästar Per Ionsson något littet som iagh kan mista. Hvadh angår Trishult tycker jagh intet om [det], för dett ähr ett lapriss hemman, och rusthål bevare oss Gudh ifrån**. Får mahn intet kiöpa dhett som gått ähr, ähr

#5j111 bäst lätta blit. Balslät och Klintatorph ähr migh rätt kiert att du har förpantat digh dett. Vlsaxsen och lilla Gyllentörner har varit långdt ifrån oss nu uthj ett åhr att iagh icke har fått talla medh dem. Alla brefven som ryttarehustruerne ha skrefvet uthj dit covert, har iagh lefvererat dem [c: männen] i händerne. Jagh sehr att dhe ha synt Husaby och Lijda, som iagh kiöpte af Silf:rSparen, till så lijtten ränta; hvarföre måste han refundera skadhan effter sin gifvene revers till fylnaden af så stor ränta, som han de begie hemman har sålt före. Du skrif:r min kieraste vehn att iagh skulle skika pistoller och värgior ått våra gåser, dett iagh och gierna giöra ville, mehn dhett ähr så besvärl. att föra så långh vegh. Dock enehr Ryttmästar Bråkenhielm* går hem, skall iagh skika något medh honom till Edher samptl.
Nu stå vij på språngh att gå öf:r Veisellen till fienden, som står 12 mil ifrån oss medh en stark armé**. Vill han stå, lärer blifva ett stort knipindhe af; Gudh stå oss bij, så blif:r dett enu en gångh vehl gått af. En liten bylta liger uthj kistan, hörer Hagentorn till; skika dett medh en viss till hanss fruu iempte dess bref. Nu her[re] Gudh bevahre digh sampt och våhra kiere barn samptl. som af migh flittit helsass och iagh uthj dödhen oföranderligen förblif:r Min aldrakieraste hustruss trogne mahn och tienare J. Stålhammar.

#5j112
Jagh skikar och 3:ne gulpäningar: en till hvardera gåsarne på dett de skolla läsa flittit. Obligationerne ähre på 100 D:r Sölf:t till Jönkiöpingz ränterie; till Chalmars ränterie ähr 900 D:r S:m. Rytt[mästar]e Per Jonssons sohn 130 D:r, som han betallar; Chlintens oblig. på 150 D:r, som dess fadher betallar; chammerhär Reyterckranss oblig. på 400 D:r, som dess frumor betaller. Hvilket alt giör en suma af 1680 D:r S:mt. Her iempte finer du ock en spetification uppå hvadh iagh sänder digh uthj dhen lilla kistan; hålt till godho och achta päningarne vehl. Min Jahan Adolph vill iagh intet ha hitt, ty her lähress mehra odyg[d]h en annat gott. Fredrik Stålhammar* ähr så gått som rymbd från Regimentet och vill blifva her quar uthj Pålandh ia Gudh gifve icke och katollisk medh, för de förbanadhe quinfålken skul, som här ähre. Lijlla Hillebardh ähr icke heller mycket värdh; dhett ähr en elak mehs. Per Gabril och Anderss S.H. ähre brafva och stålta karar. Nu himellenss herre regere och bevare Edher alla samptl. både till lif och siel, dhett iagh affton och mårgon uthj mina bönar Gudh om anropa skall. Valle!
P.S. inelagda bref skikass ricktit fort och serdelless Öfv.Lieutnant Reytterss** som ähr högdt migh angeläget.

#5k112
Aldrakieraste min vtualdeste vehn och högsta glädhie her i verdhen.
Igår[!] hadhe iagh dhen hungnadhen medh Ryttmäster Per Joensson att skrifva min aldra kieraste vehn till och

#5k113 medh honom hemsendhe några obligationer sampt något mehra, som dess hossföliandhe spetification utviser; nu skicker iagh her inneuthj 2:ne tilsammanss uppå 160 D:r Sölf:t dem min kieraste vehn efven behagadhe lätta upbära tillika medh dhe förige. Herren Gudh hielpe nu dhene stakarss gamble förlammadhe guben vehl hem och att Per Joensson* kunde oskadt lefverera ifrån sigh dhett iagh honom medhgifvit. Gudh fader hielpe nu oss som her igien ähre, att vij kundhe stå emot någott länge. Ty du min kieraste vehn må säkert troo att vij begyna tembl. tråtna vedh detta svåra kriget och blifva vij helt gambla. Jagh ähr nu intet mehra gråå, uthan helt vijt bådhe uthj huvodh och siägh och mina knä sägia och tembl. till.
Alla våra officer låtta mycket tienstl. helsa min k. vehn, hvilket iagh och så giör; förgiet intet våra k. barn och mama. Bror Fridrick måhr vehl, mamass ryttare står sigh braf och har en godh munderningh. Nu gudh vett huru snart iagh nu får skrifva digh min k. [vän] till. Herre Jese velsingne och bevahre Edher samptl. bådhe till lif och siel. Och iagh uthj grafven oförändrat förblif:r min a. k. beste venss trogne mahn och tienare J. Stålhammar. Varso d. 28 Desembr** 1705.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult Present.

#6a114 Litogen* d. 2 April 1706.
Aldrakieraste hustruu och min vtualdeste enda vehn
Jagh skulle vehl oftare skrifva, mehn Gudh ähr bäst vittne hvadh vij ha att giöra, iempte och dett vij nu uthj vinter ha slettet så ont idett vij, ia alla menniskor måtte nu i 4 månadher uthj denna starka kylden, natt och dagh legatt på snöen, så många, ia förnemma nogh, fröst händer och fötter af sigh, att de knapt aldrigh blifva bättre. Och ingen påst kåmer eller kan kåmma för fienden, som ähr nu så tiukt på alla sidher om oss. Mehn Gudhz helliga nampn

#6a115 vahrj ährat att vij medh Gudhz mack[t] så slå dem på alla väger och orter att dhe aldrigh bortglöma dhe svenske så länge de eller derass barn lefva.
Du begier vetta uthj dine migh angeneme bref om någon fredh licknass till. Dhett må Gudh vetta nehr den dagen kåmmer att blifva vij förlöste utaf detta iordiska elendet, vij alla snart att sägia, ähro så tråtta och utmattade att vij kunna icke lenge hålla ut ehuru gierna vij ville och kunde behöfvat. Vij slå ihäl 1000talss på alla ställen och här kåmer endå nogh utaf denne tyranner igien. Gudh skillie oss vehl af medh dem. Dock håpass vij nu likavehl att de blifva le[d]se att slåss medh oss snart, ia vij och. Gudh hielpe och till en nådigh fredh för Christij skull.
Jagh sehr uthaf Lansshöfdingen Hr Falsbårgz bref att enu rester[ar] 14 D:r, 14 öhre Sölf:r ränta på byttet medh Enghult och att de ha bortsynt så mycket af de hemman iagh gifvit igien. Altså skrif her Lansshöfdingen till eller visa detta brefvet och bedh honom att han, som en braf mahn och renomerat gynare för alt honet fålk, hielper migh till rätta uthj dett som honom anstendit ähr medh detta byttet. Du sehr af innelagde copia huru iagh har kiöpt sätterissfriheeten af Hillebardh på Säby, som skall giess istellet för Enghult och lär nu hanss Kongl. Maij:tt skrifva Lanshöfdingarne derom till att dhe inkåma medh rellation huru sammanhanget och godheeten vara kan. Då iagh icke frucktar uthan Säby medh de undherligiandhe rå och rörss hemmanen kundhe vahra större en Enghulta gållarne. Dhett som brister uthj dhen rättan, nembl. på Håsaby och Lijdha, hvilket iagh kiöpte af Ryttm:r Silf:rSpare skall han effter sin låfven och förskrifvelse upfylla, och der han icke dhett godhvilligen giöra vill, som iagh icke på tviflar, måste du sökia Lanshöfdingen att så stor räntta för honom blif:r sequestererat till dess han fulgiör sitt contract, då sedhan en får se huru mycket som fellass. Och då vohre bättre

#6a116 att taga Därsiöö och behålla Granhult eller och Dråningahult, som Hr Lanshöfdingen för begiert då iagh vett Hr Lanshöfdingenss siönerösitet lehrer vahra migh frånvahrande så benägen, att af dett icke måtte så bårtsynass som medh dem andre ähr skett. Och försäkrar iagh att min nådigeste kånunghz vill[i]e dett vohre. Imedhlertidh till dess alt ähr ricktit så måste du bettala fylnadhen åhrl. medh päningar. Jagh skref för några åhrs sedhan digh till att du ville låtta kiöra hem braf timmer till Enghult. Lätt se, giör dett och uptinga hoss socknemänhnerne der omkringh att iagh får spåån der till nogh att täcka en stor bygningh, som iagh tänker upsätta och hafva min pläsir af om gudh vill iagh kåmer hem. Dhen gamble hagen Willön, som sahl. Rytterskiöldh och Häradhzhöfdingen innehadhe, måste du nu uthj såmmer låtta inhuga och vett Arland snickare aldrabäst der om. Helsa honom, bedh honom laga sigh till att snickra och siuta [??] der, om iagh kåmer hem. Skulle dhett icke så Gudh behaga, så besteller du som digh sielf best syness, som länder Ehr till nytta och behagh.
Om dhetta svåra kriget icke sluttass någott snart, nödhgass mahn taga afskedh emott enss villie. Lätt se, min kieraste hustru, lätt barnen studera och lära sigh något gott och laga att Iahan Adolph kåmmer till Lundz ackademia. Ty att taga honom hitt ut ähr bara laprit och lärer en her mest svergia och slåss, ty iagh sehr att dhe unge, som iagh her icke vill nembna, blifva en stor del bara sielmar af och kunna snart her förse sigh uthj detta arbetet, hvilket icke tåll mycket fören lifvet ähr bårta.
Jagh vill icke tuifla uthan Ryttmester Per Joensson ähr hemkåmen och har medhbrakt dhe sakar och asingnationer som iagh medh honom hembsende effter spetificationen. Laga att du skikar Brantingen till Chalmar, som på en gångh kan taga ut päningerne. Får du Ankersnäss medh hella gottse, kiöp dett för dett som dett vert ähr, ty

#6a117 iagh önskete endå att få ett sätterij uthj Kårsbärga socken, att der låtta giöra min graf, om Gudh vill. Fellass mehr päningar der till, skall iagh skika. Kulla ville iagh och gierna ha, om du kant förpanta eller få kiöpat, effter dett liger nähr Enghult. A[n]gåndhe att giöra Hr Lanshöfdingen relation om skatträttigheeten på Enghult, så kan dett vahra lika mycket om dhett ähr skatte eller Crono, ty iagh får endå bettalla fult för fullo och viner Cronan der uthj, att hon får frelse för skatte, som de sedan kuna sällia till skatte och få päninga[r] till kånungenss nytta. Ty sehr iagh icke der uthj något angelägit vahra der om, och icke vett om dess sammanhangh och enehr de syna der, fina de vehl dess beskafenheet, om dess storlek och godheet. Bedh Hr Capitein Knut Silf:rSpare resa till Hr Lanshöfdingen Falsbårgh på mina vängnar. Bytt medh frun på Kulla Boasta* och gif igien dhett hon vill ha uthj Åseda eller Näshult socken Rååss.
Gudh vahre ährat att våhra söldater som vij ha undher Calmar infanterie, de lefva alla sammanss. Nu måste du, mit kieraste hierta, skika till bönderne uppå Säby och lätt dem höra den imition, som Hillebardh migh gifvit: att de betalla 10:den knicktepäningar och hvadh mehra som sätterissfriheeten föllier af. Iembvehl nu strax upsättia knicktetorph, som alt tar sin begynelse pro 1706. Jagh måste strax bettalla Hillebardh 400 Rd:r. Jagh fruckter dhett blif:r intet gott af honom. Jagh sender och her innelyckt ett bref till svegerskan fruu Lijsken Strålle som iagh för henne her har bestelt att hon får betalningh för en häst, som sattess för rusthållet Lida af sahl. Carlss hester**. Anderss S.Hammar ähr nu blefven sekundh Ryttm:e under mit compagnie. Jagh vahr hoss kongen och hialp

#6a118 honom der till. Gudh låtte min Genneral lenge lefva och behålla Regimentet; jagh har stor[t] förtroandhe medh [c: hos] honom. Mamass ryttare och munderningh ähr rätt vehl behållen. Helsa henne medh min ödhmiuka tienst. Förgiett icke digh sielf sampt våhra kiere bahrn och grannar samptl. Hadhe preseptoren vahrij her, hadhe han blifvit i Stadeli* stelle. Mehn ener han kåmmer skall iagh vehl hielpa honom. Nu himellenss Gudh bevahre digh till lif och siel och låtte digh lefva och må vehl och att iagh enu en gängh medh glädhie her i verden finge fängna [mig af] din liufliga nervarelse. Hvilket trolligen önskass af din ven intill dödhen Joen Stålhammar.

#6b118
[Följande odaterade apostille hör antingen till föregående bref eller närmast följande.<]
Kieraste hustru. Sedhan iagh lycktadhe detta mitt bref, fick iagh Kongl. Maij:ttz resolution att CammerCollegie[t] skall gifva konungen beskedh och underrättelse om sätteries friheetz byttet, som du kan se af medhföllijande copier. Jagh skikar digh åtter 230 D:r Sölf:tz asingnationer dem du kant lätta utfodhra.
Tänk Johan Stålhammars sohn Fredrik, som giöre sigh till sielm och rymbde ifrån oss medh en hoper Comp. päninger, som iagh måst bettala. Gyllentornerss såhn har nu franssosser och blif:r aldrigh fålk af honom. Axsell Hillebardh ähr för dess brått dömbdh ifrån lifvet; dock tror iagh han blif:r skont att tiena up sigh ifrån gemehn. Dett ähr en liderligh siel och kåmmer alt detta uthaf derass sletta upfödhelse medh stora sielsvål.
Du måste ha entl. bror Knut Silf:rSpare till Wäxsiöö och medh samma visa H:r Lanshöfdingarne byttet iempte Kongl. Resolution, som lehrer alt bestå på CammerCollegie berättelse, som från Lansshöfdingarne inkåmer, att dhe

#6b119 ähro migh her uthjnan icke vidrige och giöra några defilquuteter. Enehr du nu vill skrifva migh till måste du skika till H:r Bårgmäster Ekelundh* undher dess covärt till Gen. Lieut. Nierot. Giör din flit om Ankerssnäss; kan du få dhett medh hella gottsett för dett som dett värt ähr, kiöpt dett! Gack stert [c: starkt] på Silf:rSparen, att han måtte fulgiöra sitt slutna kiöp och contrackt. Du skrif:r migh till att du får 1300 D:r uthj min löhn; iagh mehnar att dhett skall vahra 1500 D:r, mehn bostellen medh inräknadhe. Lätt migh ett ordh der om vetta. Behöfver du intet dem, för arendera dem bårt, dåck till gott fålk, rätt bönder, uthj dyraste skillingen.
Nu himmelsen[s] herre beskyda Edher samptl. bådhe till krop, lif och siel. Du skrif:r att du en gångh har skickat Cronobårgen uthj din bestelningh till Växsiöö; dhett måste du intet mehr giöra. Ty dhett står illa skika en sielm medh sine förrättningar, dett alla vetta han ähr dömbdh till.
Slutl. helsa alla meniskor medh min tienst, bror Leionhielm, bror Drake behr helsa sina k. fruer. Helsa Gabril Gyllenpamph och sägh: han ähr en latthundh att skrifva migh till. Helsa mama och mina kiere barn samptl. Gudhz andhe vahre medh Edher alla sammanss. Joen Stålhammar.

#6c119
Min aldrakieraste husteru och vtualdeste enda vehn och glädhie.
Jagh skref för en liten tidh sedhan min aldrakieraste bästa vehn till och håpass dhe lährer vahra digh tilhanda kåmit. Nu, som iagh åtter har lägenheet medh en kiöpmahn, som reser her ifrån armehn till Dansick, fodhrer min skyldigheet medh dese få radhor min aldrakieraste vehn upvackta. Önsker af mit inerste hierta att dhett måtte fina digh min k. vehn sampt alla våhra k. små barn vedh helsa

#6c120 lif och sielfönskel:t tilståndh; skall migh ingentingh högre fängna her i verden. Jagh för min person har stor orsak att tacka min Gudh, som migh her tildagz vedh helsan upehållitt haf:r så vehl som mina dränger att vij alla enu lefva, fast de stundum hafva varit si[u]ka af dhen gräseliga kylden och strapliserningen vij hafve utstå måst uthj denne kalle vinter, så att vij alle ähre blefvene rätt gamble och malate. Herre Jesu hielpe oss rättnu snart till fredh. Her dör rätt mycket fålk, i[a] förnemma nogh iblandh.
Så snart iagh får svar ifrån Kongl. KamerColegio om dhett byttet angåandhe Enghult och Säby säterissfriheeten lär iagh få hanss Maij:ttz nådiga bref der uppå, hvilket iagh digh vedh lägenheet skall communiscera.
Armén står nu her up vedh ryske gränsen. Gudh vett hvart ut hanss Kongl. Maij:tt sigh nu venda lehrer. Alla ryser, som till ett stort antal vahrit her uthj Litogen, hafva flitt halsöf:rhuvudh tilbakarss in i Ryslandh igien. Dhett sägess nu åtter för viso att Zaren af Musko skal vahra dödh blefven. Sombliga mehna att vij lär vända oss ått Saxsen*. Giör vij dett och säcker lägenheet kan gå, råda migh många att ta Jahn Adolph till migh. Dock kan man ennu icke vetta huru iagh skall; ty blif:r intet snart fredh af, orkar iagh, min siehl, icke lenge herda ut.
Nu, min k. vehn ähr af innerste hiertat flitit helsader, iembvehl och mamma sampt våhre k. barn hundrade 1000falt. Helsa och våre k. grannar och vener medh min skyldiga tienst. Hvar medh iagh till döden stetze framherdar och in i grafven förblif:r min aldrakieraste dygdigass hustru och trogna venss hörsame tienare Joen Stålhammar.

#6c121 Januvo* d. 18 Maij 1706.
A Madame Madame Sophia Drake en Salshult. Present. Fick dätta från Estri Greta [Sabelfält?<] d. 6 Julj suara därpå d. 11 dito.

#6d121
Aldrakieraste hustru och min utvalda vehn och glädhie.
Jagh har nu på en tidh intet skrefvitt min endaste vehn till, effter vij vahrit uthj en så stark marsie begrepne ifrån Pålandh hitt in uthj Saxsen, hvarest vij nu stå medh hella den svenska armén vedh stadhen Leibsick. Alla saxser,

#6d122 som her i landet vore af söldater, ähre alla bårtflugne och ähr nu stilstandh giort emellan dem och oss uthj 10 vijkorss tidh. Vij håpass nu dett besta, att Gudh ville giöra en[d]skap medh detta jemerliga och mödosamma kriget.
Jagh skulle vehl nu önska att Jahan Adolph vohre her om mahn på något sätt kundhe kåmma. Dy kunde han så vehl lähra her nu någott som uthj Svergie. Effter iagh nu tänker han begyner att blifva stor och icke tienar lengre att gå så hemma. Gudh vett på hvadh dett giörligaste dett kundhe låtta sigh giöra. Effter vij nu fått spörgia att rekriterne ähr redhan hitt ut kåmbne och då lähr den gamble preseptoren vehl vahra medh demm, eliest har han tagit honom medh sigh. Min godhe Comendör och Öfverste ähr blefven Kongl. Rådh och President uthj Jönkiöpingz håfrät och lär nu medh första gå hem ifrån oss som vij alla storliga beklaga. Och har hanss Maij:tt gifvet Regimentet ått en tysk, som vahr för Öfverste af infanteriet, hetter Daldorf. Han var för hoss sahl. försten af Hålsten. Gudh vett huru gott dett giör migh. Mehn hvadh skall mahn sägia. Kånungens villie ähr våhr laagh. Jagh begierte afskedh nähr iagh dett fick vetta, mehn kånungen svaradhe neij. Hvadh nu vidare blif:r af gif:r tidhen.
1000 Dahl. sölf:t skall iagh skika digh min kieraste vehn medh allerförsta. Får du fatt Siusta* för dett som rätt och skelligit ähr, kiöp dett. Hvar och icke, så giöm päningarna och läna intet bårt mehr. Dett du har behagat att giöra, ähr vehl giort. Medh nesta påst skall iagh skrifva digh min k. vehn till. Emedhlertidh ähr du sampt våhre k. barn tusendefalt helsadhe. Hvar medh iagh uthj nedherste grafven ähr och förblif:r M. a. k. hustruss och enda vehns trogne mahn och tienare J. Stålhammar.

#6d123 Leibsick d. 1 Octobr A:o 1706
P.S. Om Änghult och dess bytte besteller iagh vehl sielf her hoss Kongl. Sekretererne hvilka ehr mine vehner. Adiöö. valle.
A Madamme Madamme la Lieutnant Collonese Sophia Drake a Stetin Ystadh et Vexsiöö. Inlöses vijd wex. postc. medh 20 öre Snt P. Bruzell.

#6e123
Aldrakieraste hustruu och min endaste besta vehn och hungnadh her i verden.
Uthj förledhen veka skref iagh medh påsten min a. k. vehn till; vill önska att dhett vahret kåmmit digh till handa [!] der uthj iagh och ladhe bref till Drangel och Knut Silf:rSpare. Drangel och Regimentzskrifvaren behr iagh att de taga alla mine hemmanss åboer tilsammanss och giöra ett vist för alt medh förhögningen hvadh de skolla ge åhrl. att man kan giöra sitt fasit der på. Jagh tänker att du behöf:r icke bostellen att lätta bruka till 1/2 medh. Angåandhe att Cornet Klint intet vill bettalla för sin såhn* uthaf hanss egne räntor de 150 D:r Sölf:t för den hästen han fick af migh, så sägh honom dett om han intet strax bettallar, så skall iagh skrifva Regimentzskrif:n till han skall excequera ut dett, ty den ähr alt skett till kånungens tienst. Äfvenså ähr medh Corporal Siepmahn beskafat om hanss far

#6e124 icke strax bettaller, så skrif migh till, skall iagh taga hesten ifrån honom och då blif:r han af medh tiensten. Han sägier att han lembnadhe vehl så myckett godt effter sigh nehr han reste hemifrån [så] att faren vehl kan bettalla den skullen, fast dett vohre 4 dubelt så stort. Medh första påst skrif migh till på Stetin och Leibsik, ty iagh står en mihl ifrån Leibsik. Jagh skickar nu medh brefdragaren, Hr. Öf:rste Hillebardh*, hem till digh ett turkiskt bordtäcke, 13 ahlnar sidhentygh, tuene stycken slesingh, 12 ahl. rött rask, en burderat pungh sampt en obligation på 500 D:r Sölf:t, en dito på 140 D:r, nock en på 18 D:r, en på 24 D:r, 4 stycken häste-sedlar 400, som giör tilsammans 1082 D:r Sölf:r.
Kieraste min vehn, förvahra nu vehl dese päningar och länna nu rätt ingen mahn, han må nu vahra hvem han vill. Du må tro, min vehn, iagh får dese intet så lätt, uthan surt nogh dem förvarfver. Kan du få kiöpa Siusta medh dess godhz för dett som rätt ähr, så skrif migh der om till.
Skulle mahn kuna medh någon godh lägenheet få Jahan Adolph hitt torde dett vahra honom bäst [och] nyttigast, iu för, iu heller.
Angåandhe byttet medh Enghult skall iagh vehl sielf bestella, ty der om kan Kammereraren ingen tingh vedh giöra.< utan allenast Chammer colleigio. Hvadh du skrif:r om Ankerssnäss, att dhett ähr intet falt, så må de behållat uthj Gudhz nampn**. Angåandhe Säfzsiöö, som Skrödher biudher ut, vill iagh

#6e125 icke ha dett fast för ingentingh. Ty får ehn intet dhett som duger, estimerer iagh intet, uthan har hellere päningarne behåldne. Den risfällan, som Nårhulta åboer ha huggit på Villön, skal de ingalunda behålla, ty sedhan kan de sägia att de der uppe ha hafft häfd. Om skogen ähr bytt, må de ha på sitt stycke och kan mahn heller ge dem lite der före.
Du skrif:r att iagh intet får mehr af mine löningzhemman mehr en 1390 D:r. Dett ähr alt för littet. Prinsiöldh fick 1500 D:r; altså måste Drangel och Regimentz skrifvaren hielpa till rätta och sända migh sedhan en spetification der öf:r.
Jagh håppass likavehl att Gudh hielper oss en gångh till en nådigh fredh, enehr vij ha hint öf:rvina Gudhz vredhe medh en stadhigh bön och en san förtrösttan på honom.
Dhett giör migh godt att iagh spörier att Åtto Fredrik* ähr så snel och hurtigh och lähr sigh så vakert att spella medh mehra. Kåmer iagh hem till honom, skall iagh ha något vackert medh migh till honom för omaket. Gudh dhen allerhögste låtte dem samptl. stella sigh vehl och blifva fålk af dem, så gierna iagh skall see dett. Tuij vahre de ledhe Giöllentörnerss döttrar och Gudh förlåtte moran, som dem så har upfött**. Jagh har altidh tänkt dhett skulle så gå den, som vill lägia sigh i lagh medh en hop slokar, så blif:r dett sådant af.

#6e126
Kieraste min hustru, lätt Gyllenpampen se detta, att iagh håller honom för en N. att han intet betre håller hvadh han migh låfvat haf:r medh skrifvande. Gudh ge att han måtte lefva till iagh finge talla ve honom. Helsan, sampt och Adolph och derass fruer 100000falt. Bror Fredrik skikadhe iagh ditt bref; Gudhi ährat han mår vehl, äfven och bror Läjonhielm. Helsa syster Eba, hon må intet förtänka honom att han ähr något galant hoss dett saxsiska fruentemeret. Lätt nu se alla ihop huru hurtiga I ehren att skrifva oss till, så vij icke glöma bårt Smålandh her hoss desse skiöna dammer.
Herren Gudh hielpe våhr k. mama till helsan och den del hene best vahra kan. Helsa Arlan Snickare, han skall ha tak för sitt bref han skref migh till. Om iagh lef:r skall han få flytta sin veska till Enghult. Kieraste min vehn, förgiett icke att helsa Joen Enhörningh, Axcel Rosenquist och H:r prosten i Kårsbärga sampt Hr Anderss Gradmahn medh corporal Nilss Nilsson. Nu, iagh sluter medh en jnnerl. önskan att Gudhz mäcktiga handh styre och regere Edher samptl. bådhe till kråp och siel, hvar medh iagh uthj dödhen förblif:r Min endaste venss trogne mahn och skyldige tienare J. Stålhammar. Leibsik d. 2 octobr 1706.
P.S. Min k. vehn förgiet intet att helsa samptl. våhre kiere barn. Gudh bevahre dem vehl och förhielpe dem till att dhe måtte lära något gått nu uthj sin ungdom, förgiett icke digh sielf. Gudh velsingne Edher samptl. Adiöö! Valle!

#6e127
A Madamme Madamme Sophia Drak[e] cete a Salshult Recomenderes Present Porto 17 ö. S:r. fick dätta d. 29 oktob. suarte därpå d. 1 Novemb. på Eksiöö post som och på dä förra af d. 1 ocktob.

#6f127
Aldrakieraste hustru och min utvalde besta vehn och glädhie her i verden.
Jagh har medh påsten några gånger skrifvitt min aldrakieraste ven till, vill icke annarss förmodha uthan dhett ähr vehl framkåmit. Gudh låtte och detta finna digh sampt alla våhre kiere barn uthj ett godt och önskeligit tilståndh. Och beklagar iagh rätt högel. att iagh icke har fått något bref af din angenema handh sedan Julij månadh daterat. Dy ähr iagh rätt engsligh för en iagh får nu bref af digh att iagh får vetta huru medh Edhert tilståndh ähr. Jagh sender och her iempte svar på dhett brefvet som Hr Gen. Major Wlsparen* migh tilskref, dett du vill honom öf:rsenda.
För några dager sedhan fick vij elaka tiendher ifrån dhe 7 Regimenter som kånungen lembnade effter sigh uthj Pålandh, i dett att kånungh Augustus kåmit medh 40000 mahn Ryser och dem öf:rfallit och hvadh icke ähr nedhergiort har han tagit tilfånga**.

#6f128
Migh blef för kort anbuditt Öfverste caretör och öfv. Lieutnantz pention om iagh ville taga emot dett, mehn enu har iagh der till intet resolverat. Jagh vill först vetta vadh du tycker. Om intet Gudh vill gifva oss fredh i våhr, vett iagh intet hvadh en skall sägia, ty dett begynner nu blifva alt för långsampt. Enu stå vij her uthj Saxsen och förmehne att blifva öf:r vinteren her. Herren Gudh vende till dhett besta.
Jagh har enu de förumtalte obligationer och hestesedlar; iagh ville gierna skika dem öf:r så snart iagh får lägenheet. Dhett lähr blij på en 1200 daller Sölf:rmynt. Skulle Siustadh blifva falt för dett som skeligen ähr, såge iagh gierne vij fingedh kiöpa dett. Gudh gifve att Jahan Adolph vohre her, så kundhe iagh sättia honom undher gardit, då bror Fredrick låfvar villa lära honom excersitierne att medh tidhen sedhan kundhe kåmma vidare fort.
E[l]iest, Gudij ährat, må vij tembl. vehl. Carl Mangnuss Silf:rSpare* blef dödh för kort sedhan. Alla mina dränger mår vehl, behr helsa sina anhörige. Nu förefaller migh icke något mehr att skrifva uthan, nest digh sielf och våhre kiere barn sampt mama flitit helsadhe. Hvar

#6f129 medh iagh uthj dödhen ähr och förblifver min aldrakieraste vehnss trogne mahn och tienare så lenge iagh nämbness J. Stålhammar. Lebsick d. 29 octobr A:o 1706.
A Madamme Madamme La Lieutenant Collonese Sophia Drake Cete a Stetin, Ystadh et Wexsiöö Salshult Inlöses wijdh Wexiöö påstconthoir medh 20 öre Smt. P. Bruzell fick dätta d. 28 novemb. suarte därpå d. 29 dito sende til Calmar från Libhult.

#6g129
Aldrakieraste mitt lilla hierta och vtvaldaste besta vehn.
Som våhr godhe grefve* skickar sin drängh medh några saker förut hem till Svergie, har iagh och legenheet medh samma att sä[n]dha detta lilla byltet medh hem til digh. Hvar uthj liger ett bordhtecke, 1 stycke sidhentygh, 2:ne stycken slesingh, 1 burderat pungh, något rött sarss. Gudh gifve iagh finge snart bref af digh, ty iagh ähr rätt ängslijgh der öf:r innan iagh får vetta huru medh Edher tilstår. Jagh skulle vehl skrifva mehra, men sannerl. iagh har intet tidh. Jagh skall skrifva alt som åfftass digh, mitt hiertta, till. Våhra rechriter ähro intet kåmbna till oss, uthan stå de uthj Pomeren. Om intet preseptoren ähr bortta lätt honom föra Jahan Adolph öf:r medh sigh. Nu, Gudh bevahre digh till lif och siel sampt alle våhre k. barn

#6g130 och du 1000falt helsadhe. Hvar medh iagh till dödhen ähr din trognaste mahn och tienare så lenge iagh lef:r J. Stålhammar Leibsik d. 2 Novembr 1706.
A Madamme Madamme La Lieutenant Collonese Sophia Drake cete Salshult.

#6h130
Aldrakieraste mitt lilla hierta och utvaldaste besta vehn och glädhie.
Som iagh nu har så frögdefulla tiender att umröra, kan iagh icke förbijgå uthan dem comunisera, i dett att Gudh har bögdt Konungerness hierta[n] till fredh såledhess att emellan Pålandh Säxsen och Svergie ähr fredhen sluten och aldelless i förleden Lördagse ratificerat och undherskrif:n*. Angåandhe Rysen ähr enu intet omrört, dock håppass vij medh Gudhz tilhielph att dett lär medh honom snart gå för sigh. Ty dhe andre potentater lär vehl intet släpa för en han och komer uthj fredhen medh.
Heren Gudh vahrij ährat för den nådige begynelsen att hoss oss en gångh begynnes att talla och nämbnass

#6h131 om fredh. Jagh hopass nu medh Gudhz tilhielp uthj tilkåmmandhe åhr få see Edher, mina k. anhörige. Gudh dhen allerhögste upehålle oss sampteligen uthj medhlertidh vedh helsan att mahn en gångh får frögd och glädhie igien för alt dett myckna ondha mahn uthj dese svåra tidher har utstå måst.
Alla våra grannar, Gudhi ährat, lefva och må vehl. Bror Fredhrick vahr för några dager sedhan hoss migh. Han badh så öf:r måttan att helsa digh. Gudh ske låf han står sigh rätt vehl.
Gudh tröste migh, iagh ähr rätt engsligh att iagh nu sedhan Julij inga bref af digh bekåmit. Haren Gudh gifve att du måtte ha helsan och begå digh vehl. Jagh haf:r nu skrefvit her ifrån åtskillige bref; håpass att tu dem vehl bekåmit haf:r. Hvadh vidare passerer skall iagh nu flitit skrifva. Kieraste min enda glädhie skrif migh flitit till att iagh då måtte få engån[g] hungna migh af din angenema handh. Vij har fått vetta att ricriterne skola vahra kåmmbne till Pomeren. Mehn en ähro de intet hoss oss. Nu, för denna gången vill iagh sluta nest en 1000falt helsningh till digh min k. vehn sampt alla våre k. barn och granner. Here Jesu velsingna och bevare digh till lif och siel. Hvar medh iagh uthj grafven ähr och förblif:r min aldrakieraste venss trogna mahn och tienare J. Stålhammar. Leibsik d. 8 Novembr 1706.
A Madamme Madamme La Lieutenant Collonese Sophia Drake cete Wäxsiöö et Salshult

#6i132
Aldrakieraste beste vehn och min endaste k. hustruu.
Som iagh nu sedhan mitt sista bref måste flyttia quarter*, har iagh icke på 14 dager skrefvit min kieraste vehn till. Ty måste iagh nu jncommodera digh medh detta. Önskar af alt mit hierta dhett måtte fina min allerkieraste vähn uthj ett sielfönskeligit vehlståndh, skall altid vahra min högsta glädhie sådant att förnimma.
För en liten tidh sedhan kom preseptorer Weterman hit till migh medh 3:ne dina som och barnenss bref. Gudh vahre ährat att I samptl. då måtte[!] vehl. Gudh vett huru påsten går her emellan i dett iagh många bref har skrefvet sedhan iagh kåm hit in i Saxsen, mehn ingen bockstaf der af svar fått. Dett ähr migh kiert att tu min k. vähn fick kiöpa Vlfarph**. Angåandhe Ryningzhålm så vohre vehl om det blefve falt och mahn kundhe betallat. Enghult skall iagh giöra mit besta medh.
Hoss vår nådige kånungh ähre nu gesanter från alla potentater; Gudh gifve något got uträttadess till fredh att vij finge en gångh kåmma hem igien. Grefve Nierot lährer vehl gå snart hem, då iagh skall senda medh honom 1200 dallerss obligationer till digh. Gudh tröste Smålendingarne att de giore dhett byttet medh öfverster. Denne ähr verre en Prinsensiöl***. Nu hvadh hielper, man måste tiga och lida för synden skul.

#6i133
Iahan Adolph vohre vehl om ham vohre her; mehn kan ske dett går intet an, effter han har ingen till föllie, skrif migh till medh aller första. Våra reckriter ähr enu i Pomeren och vett ingen huru snart de kåmma hijtt. Nu, iagh sluter denne gången medh en 1000[falt] helsningh till Edher allesammanss mine k:e anhörige, ingen förglömbdh, medh försäckran att iagh uthj grafven ähr och förblif:r min allerkierastess vehn trogne mahn och tienare J Stålhammar. Frijbergh d. 28 Novembr A:o 1706.
A Madamme Madamme La Lieutena[n]t Collonese Sopiha Drake c[e]te Salshult Present. Fick dätta den 21 Janurij 1707. Svarte där på d. 22 dito.

#6j133
Aldrakieraste hustruu och min besta vehn.
J dagh vahr iagh så lyckel. och fick ett bref af din angenema handh af d. 1 Novembr, hvilket iagh [c: mig] hierteligen fängnadhe att iagh fick nu vetta, att mina k. anhörige ha helsan och må vehl. Hvadh mit tilståndh angår, så har iagh orsak att tacka min Gudh för helsan, som ähr dhen besta; mehn i öfverigit lefver [jag] uthj ett siegrent [c: chagrinant] lefverne, ty dhen nykåmbne öfversten sätter oss för mycket uppå att iagh fruckter iagh kan intet

#6j134 länge hålla ut medht om kriget skall vahra. Dock tiger iagh uthj dett längsta. Mehn iagh tror de hafva alla våhra officer[are] samma tal.
Nu skicker iagh digh 14 obligationer som bestiga på 1358 D:r Sölf:t, dem du kant lätta upfodra och förvara. Jagh glädher migh öf:r att Säby ähr synt till 7 fier[de]dellar uthj knicktehål, altså lähr vehl byttet gå för sigh medh Säby och Enghult. Hvadh angåandhe medh Siustadh eller Ankersnäss gifver tidhen om icke dhett blif:r alt för dyrt.
Helsa bror Knut Silf:rSpare och iagh letter tacka honom för sin upricktigheet, för sitt omak om mina bestelninger uthj min frånvaran. Jagh försäkrar honom, om iagh lefver och kåmer så nehr, skall iagh recompansera hanss omak.
Du begier vetta om Svanbärgh, ty ähr han min quartermästar, och iagh försäkrar att han intet tar Anna Stina, den horan, mehr igien; tuij henne för hon har stelt sigh!
Medh våhr Jahn Adolph måste vehl bero till i våhr, om Gudh vill. Den lilla sahl. Carl S.H:[s] sohn ähr her; Gudh vett vart den skulle her, som ähr så liten, att senda ifrån sigh* Mina drängar lefva alla och låtta helsa sina anhörige. Nilss ähr nu blefven corporal; Gudh vett vem iagh får nu uthj hanss stelle. Preseptoren ähr nu till kongen att lätta höra sigh, och fruckter iagh om hans person, ty han ähr mycket slät studerat, dock skall iagh giöra hvadh migh står till att hielpa honom.**

#6j135
Min aldrakieraste hustru, helsa nest digh alla våhra k. bahrn och iagh tackar dem samptl. för derass angenema bref och skrifvandhe; förmana dem att de studera flitit, ty dett ähr dhett besta de få her i verden, att de lähra nu något uthj vngdomen. Helsa och våhr godha mama. Bror Fredrik mår vehl, och mamass ryttare och munderning sammaledess. Nu, himellenss Gudh och alla herrars herre velsingna och bevare Edher samptl. till lif och siel och låtte digh lefva och ha helsan och att iagh måtte engångh kåma hem och få se Edher medh frögdh och glädie.
Jagh sender och hem uthj ett förseglat paket sahl. Bondenss* handlingar, som skolla vehl förvarass till iagh kåmer så nähr, ty dhe ähro angelegna. Helsa mäster Larss Algerus mycket flitit, och iagh tackar för den godha upsickt han har hoss mina gosar. Du skrifver om Lanshöfdingetiensten; tagh mindre till för Gudhz skul och lätt digh nögia medh dhett Gudh har giort medh digh. Nu iagh vill sluta för denne gången medh den oförandrade försäckran att iagh skall vahra och förblifva intill min dödh, fast her

#6j136 ähr vackert fruentember, din trognaste mahn och hörsameste vehn och tienare J. Stålhammar Frijbergh d. 8 Desembr A:o 1706.
Detta brefvett vahr först hoss hans Exellens Nirott och iagh togh dett igien medh alla sakerna al[t]så låtter iagh föllia medh detta. Valle.

#6k136
Min aldrakieraste hustruu och utualdaste beste vehn och glädhie.
Jagh skref för 14 dager sedhan min aldrakieraste vehn till, då iagh och vahr så lyckel. och fick et bref af din angenema handh, daterat d. 1 Nov., hvilket [mitt bref] jagh sende tillika medh en 14 obligationer på 1368 D:r Sölf:t medh min gamble öfverste gref Nirot, hvilken togh afskedh ifrån vårt Regimente medh tillika månge rinnandhe ögion -- i meningh han då strax vahr i tankar att resa ått Svergie. Dock har iagh sedhan fått vetta att han blif:r intet så snart affärdigh.
Gudh dhen allerhögste låtte nu detta fina Edher samptl. uthj ett godt och helsosampt tilståndh och förlene Edher en frögdeful julefäst och der på fölliande nyåhr medh helsan och al sielbegierl.heet att öf:rlefva, Idett och att vij effter Gudhz villie och behagh medh fredh och glädhie måtte kåmma våhre kiera anhörige och fädhernesslandh så nehr att vij en gångh åtter måtte få see hvar andhra.
Den ut affärdhadhe Anderss Wettermahn giör iagh vehl min högsta flit att han måtte få her någon lägenheet, mehn Gudh hielpe, han ähr mycket slet studerat karl, han hadhe

#6k137 vehl behöft lengre att vahrit undher informatores en att informera. Ähr Cornelius intet better, måste mahn för Gudhz skul intet bruka sådane till barnen, ty huru skall den lera andra som intet kan och lika fult pretendera [att anses för] en rät preseptor och [få en sådans] löhn.
Jagh ähr gladh att Säby ähr synt till 7 fierdingar uthj knickthål, altså lär vehl gå för sigh medh byttet om Enghult. Lätt se, min kieraste vehn, lätt kiöra vehl timmer hem till Enghult och skafa till kiöpss mycken spån att täcka medh, ty iagh vill ha der en bygning och dubel högh*, intet på smålänska. Jagh håpass medh Gudhz hielph att vij kåmma hem till Edher i tilkåmandhe såmer. Kan du få Lilåker och Kulla af Knustorpa till kiöpss såge iagh gierna att vij hadhe der några gållar.
Gudh ske låf, medh migh och mit fålk står vehl till. Nilss ähr blefven corporal; gamble Sune blir hoss migh så lenge han lef:r. Arfve[d] har afskedh, han dogde intet.
Nu, iagh vill för denne gången sluta medh 1000falt helsningh till Edher samptl. medh förblifv[an]de in till min dödh min aldrakierastes ven och tienare J. Stålhammar. Freijbärgh d. 20 Desembr A:o 1706

#6k138
A Madamme Madamme Sophia Drake cete ï Salshult Present. bekom dätta d. 26 Janu-ij 1707 suarte där på d. 28 dito.

#7a138 Fribärgh d. 4 Januarij 1707.
Aldrakieraste hustru och min vtualdaste vehn.
Dhett ähr vehl fiorton dager sedhan iagh nu skref min aldrakieraste hustru till. Önskar att bådhe dett sampt detta finna Edher samptl. uthj ett gott och helsosampt vehlståndh. Jempte en innerl. önskan till ett frögdefult godt nytt åhr medh många dher på fölliandhe att öf:rlefva oss allom till glädhie och förnögielse.
Vadh mit tilståndh angår, så har iagh orsak att tacka min Gudh för helsan. Gudh låtte så å bådha sidher långvarit continuvera. Nytt förefaller icke rätt skrifvärdigit, uthan bägie kongarne, så Augustus som vår kånungh ähr dagl. tillsammanss. Hvadh de koka tilhopa* gifver tidhen i våhr vartut dhett gieller.
K. min hustru lätt Öfverste Hielms** far få dhe 40 D:r Sölf:t iagh skref att du lefvererar till Larss Jngemarsson i Spånghult och iagh får hanss quitantie hitt till migh medh snareste. Jagh åstundher vetta huru dhett står till

#7a139 medh Öfversten Kiöningzfält* uthj Chalmar om han lefver eller mehr årkar tiena. Ty om dhett vohre ledit tordhe iagh vehl få dett. Giör digh der om bekant och lätt migh vettat.
Jagh skikar en obligation på 30 D:r Sölf:t hvilket du kan lätta upfodhra af trumpetarenss hustru. Hon bor uthj Klöfvan i Frödhery sochn. Nu, iagh vill sluta medh en tienstl. helsningh till Edher samptl., ingen nämbdh eij glömbdh och iagh i dödhen ähr och förblif:r min aldrakieraste venss trogne mahn och tienare J. Stålhammar.
Anderss Vetterman ähr nu åsta att skall blifva präst uthj min skuadronepräst stelle nembl. Austril som [är] blifven präst i Gladhambra. Om dhett går an tuiflar iagh emedhan han ähr ingentingh studerat.
A Madamme Madamme La Lieutenant Collonese Sophia Drake Cete ï Salshult Present. Obligation har Suän Spolle.

#7b139 Freijbärgh d. 1 Februarij 1707.
Aldrakieraste hustruu och min allerbeste ven och glädhie her i verden.
Jagh vahr så lyckel. för några dager sedhan och fängnadhe migh uthaf ditt kierkåmbna bref af d. 21 Novembr.

#7b140 Glädhier migh af alt mit hierta att du min k. wehn sampt våhre kiere barn ähre vedh helsan. Herren Gudh låtte så å bådhe sidher lenge continuvera. Jagh sehr och att Säby ähr synt till 7 fierdinger eller för ett helt knickthål, hvilket iagh vehl tänkte och ähr dett intet för högdt. Ty iagh kienner dess godheet vehl. Dhen ährl. Knut Silf:rSpare har mycket omak och besvehr för migh och viser ett trogett ierta effter sin utfäste låfven i min frånvahrande. Han skrif:r migh till och behr migh, dher han skulle trängia, länna sigh 50 D:r Sölf:t. Nu skienker iagh honom her uthj sitt bref en obligation på 18 D:r sölfr:t ifrån Munsterskrif:n Harman, hvilket hanss hustru skall honom bettalla. Skulle han vahra uthj någon nödh, så måste du hielpa honom.
Vij samptl. hella svenska armén ligia nu her enu uthj Saxsen och ähr bådhe vår kongh och Augustus dagl. tijtt och åffta tilsammanss; hvadh dhe koka tilsammanss gif:r tidhen. Her tallass att en rysk ambasidör skall kåmma hitt till höghquarteret. Gudh gifve så vehl vohre, torde dett snart blifva gått å öf:r alt, som her och mehnass, att vij medh fredh kåmme engångh till dhe våhre och vårt k. fädreness landh, hvar uthj sin fungsion.
Ryttmäster Carl Mangnus Silf:rSpare blef dödh her uthe af en främadh siukdom. Her liger många nogh af samma, om de kuna öf:rvinat. Dhen redhelige Regementzquartermäster Klint blef ochså dödh nu för någen tidh sedhan. Wettermahn har vahrit inne hoss Fältsuprin[ten]denten i meningh kunat blifva präst, mehn han fanss förletan [c: för lätt] och blef tilsagdh att gifva sigh hem eller till någon akademia och lära sigh. Gudh vett hvadh en skall giöra medh en så gamal 1/2lärdh person. Gudh gifve att icke Cornelius ähr efven så, så att iagh eng[s]lass öf:r barnen att dhe sku ha sådanne och [c: som] villia paseera för rätta preseptorer och kuna intet sielfva. Jahan Adolph sehr iagh rätt gierna att han vohre hoss migh her, mehn

#7b141 Gudh vedh huru han skall kåmma. En ähro våhra Rekrytter uthj Strålsundh och Pomeren. Kongl. Maij:tt har sackt att de må bli der så lenge, då öf:rstarne ha begiert skika effter dem. Ennu ähr våhr godhe grefve Nirot her och vett icke hvadh tidh han kåmmer att gå her ifrån, altså har iagh tagit mit igien ifrån honom, som iagh vill senda medh min präst Magister Austril, h[v]ilken ähr blefven präst och kyrkioherde uthj Gladhambra pastorat, så snart han nu medh första blif:r affärdigh. Afskedh tar iagh nu intet till dess iagh får se hvart ut dhett vendess.
K. min vehn, laga att Öfverst Hielmss faar får dhe 40 D:r som Larss Ingemahrson i Spånghult vett beske[d] om -- han bor uthj Konga eller Kinevaldz häradh* -- och skika migh hanss quitantie. Alla mina drängar ha helsan. Nilss ähr nu från migh och ähr secundhcorporal vedh Wettlanda comp.
Helsa Gyllenpampen och alla mehniskor som migh effterfråga. Förgiet intet digh sielf och våhre kiere barn och mamma. Slutl. uthj dödhen ähr och framherdar min aldrakierastess vehn och trogne mahn så lenge iagh lefver och hetter Joen Stålhammar.
P.S. Svåger Drake ähr, Gudhi ährat, vedh helsan och måhr rätt vehl. Hör till om mahn på något sätt kan få beg[g]e Boasta-gårderne af Kullebo[r]na antingen till kiöpss eller bytte, såge iagh gierna. Gud gifve du kundhe få spån nogh och lätt rusta om bygningen och lätt tä[c]kana medh spåån. Medh brädhe ähr nu så flikat värk och vahra[r] endå icke och sehr illa ut. Om iagh lef:r och kåmer hem, skall iagh lätta täka alla husen medh spån. Om I, vårt kiera fruentemer i Svergie, villia hafva några rätt snälla och manerliga pijgor her ifrån till Edher ått Svergie kan man få dem her, hvilka kuna arbetta rätt siönt medh sina hender. Ty här blif:r slätt uthj Saxsen effter oss

#7b142 enehr vij fara bårt en svår tidh, och de behöfva man icke stedhie hvart åhr. Her ähro åttskillige, som tilbudha sigh villia på begieran resa öf:r. Her ähr öf:rflödit af quinfålk och rätt snälla mäniskor. Svara migh snart her på. Valle.

#7c142
Aldrakieraste mit lilla och utvaldeste hieha.
Dhett sista dit angenema bref af Salshult d. 22 Januarij ähr migh nu för några dager sedhan vehl inhendigat. Glädher migh att I samptl. ha helsan och må vehl. Hvadh mit tillståndh angår så tackar iagh Gudh för mögeligit*. Dock har iagh en lång tidh hafft en svår värk uthj armahr och behn och derpå en förträfel. bröstvärk, som går i svang hoss oss. Her ähr rätt tämbel. stilla att mahn icke får vetta stort hvadh dett vill blifva af. Mehn alla mehna vij få fredh medh Rysen och Gudh gifve så vehl vohre att vij sluppe en gångh detta slepet. Våhra rechrytter liga enu uthj Strålsundh. Dit kundhe Jahan Adolph vehl på 8 dager kåmma och ähr bäst att han kåmer dit. Så snart iagh får vetta han ähr der, skal iagh giöra anstalt han kåmer till migh, effter iagh hör han vill intet läsa. Dett ähr migh okiert att dhett olerda aset Wetterham [!] har så länge uphållit sigh för preseptor hoss dem, som [c: och] dock har så stort beröm; till gårsfogde har han betre förståndh en till studier och för sin enfaldigheet kan han icke blifva prest. Jagh har anbudit honom vedh alla Regimenter.**

#7c143
K. min vehn, gif digh nu tilfredhz om du icke får heeta öf:rstina. Dett vill nu Gudh så hatt. Jagh ähr vehl förnögdh medh den del, som min Gudh gier migh.
Om vij gå hem i såmmer skall iagh se til att kiöpa något hem medh migh, som skall vahra galant för digh. Mehn barnen intet effter iagh sehr de intet ha lust att lära sigh något gott.
Slutl. in till min dödh förblif:r min aldrakieraste venss trogne mahn och tienare. J. Stålhammar. Fafrodha* d. 15 Martij A:o 1707.
P.S. Min kierste vehn, helsa våhra k. barn. Lätt dem studera om dhett skall bli något gott af dem och icke bli alt för snart iunkare af dem, ty dhett få de sielf finna medh tidhen [vara illa]. Helsa och våhr kiera mamma. Valle.
A Madame Madame Sopiha Drake [c]ete, ï Salshult Present. Recomenderes till godh befodhran.

#7d144
Aldrakieraste hustru och min beste vehn.*
Jagh glädhier migh öf:r dinna 2:ne nu kierkåmbna bref, hvilka iagh [c: mig] af a[l]tt hiertat fängnat och deraf sehr att du min kieraste vehn har helsan sampt och våhre k. barn. Mehn dett du skrif:r att du giörss gammal** och grå ähr intet att förundra, och försäckrar iagh der emot iagh gier intet effter, ty iagh ähr icke allenast gråhårigh uthan hell vitt gubbe och effter detta föllier nehr iordhen. Dock, Gudhj ährat, har nu tembeligh godh helsa. Herren Gudh gifve oss snart fredh, elliest går mackten öf:r kånsten. Sedhan min öfverste och iagh ähre blefne bekante, tror iagh vij kåmma vehl öf:renss; han har fått ennu ett Regimente till uthj Hålsten, hvarest han har sinna godhz. Jagh tror att han blif:r ingen Småländingh till slutet. Dock står alt uthj Gudhz villie, hvar medh altingh går vehl och iagh vill vahra förnögdh. Och effter nu min gamble präst går hem till dett pastorat, som konungen har skiänkt honom, sändher iagh hem till digh effter medhfölliandhe upsatz några obligationer och skriffter. Dem som ähro sahl. Ryttmästar Per Loodh*** angåandhe, de lefvererar du till dess fruu, baronese Rebendher emot quitantie. Ty de lära vahra henne mycket angelegna och hel kierkåmne. Ty iagh har desponerat hans quarlåtenskap, henne till stor nytta att hon skall tacka migh före.

#7d145
De andh[r]e skriffter ähro om sahl. Öf:rLieut. Clas Bondhe af Östgiötta Regimentet, som blef slagen vedh Varsau. Ty iagh blef commenderat att revidera och låtta förautsionera hans quarlåttenskap, som finss her uthj all undherrättelse; copialliter lika lydandess har iagh skickat dess arvingar.
Obligationerne som ähro till 1534 Dh:r Sölfr:t låter du upbära och förvahra päningarne vehl. Du må tro, iagh har vehl talt medh grefve Piper och försäckrat honom en diskeretztion om 500 dukater om han vill hielpa migh, men hvadh dett blif:r af gifver tidhen. Dock skee Gudhz villie, som ähr dhen bästa. Dätt ähr rätt vehl att du betalte dhe 40 D:r till Hr Öfverste Hielmss far; sänt honom ennu 40 D:r för detta åhret och sänt migh dess quitantie, så får iagh dett vehl igien, han [c: öfversten] ähr så min synerl. vehn. Jagh sehr och att de knotta om byttet medh Säby och Enghult, hvilket iagh icke acktar. Om några dager håpass iagh få konungens parmition, så få de knytta i byxsecken. Jagh har nu länt Axsel Hillebar 40 R:dr Spetie, som du ser. Dem fodrar du af Capiten Jort som ähr hanss fulmäcktigh. Och vill han ingen annan ha, fast de ehrbiuda sigh -- dock alt till derass nytta. Helsa bror Knutt; iagh tackar honom för hanss bref, iagh skall bestella om Klintenss handlingar medh dett första. Eliest, Guhj ährat, lefva alla våhra grannar, tilika medh flere, och må vehl.
Må nu Gudh vetta hvart dett gäller. Rysen graserer uthj Pållandh och nu ähro alla ambassidörer ifrån alla potentater hoss våhr kånungh. Iembvehl och en förste uthj dese dager kåmen ifrån Engelandh, hetter Duck de Marlenbruk, som uthj vicktiga affärer [infunnit sig]; hvadh dett blif:r af gifver tidhen.
Gudh gifve att Jahan Adolph nu vohre vehl kåmen till migh, ty ähr han hoss rechriterne kåmmer han sedhan vehl fort. Jagh längtar att der om vettat. Förmana Octo

#7d146 och Adam att de studera flitit, elliest skall iagh intet hålla af dem. Octo skrif:r om [en] värgia; dett slaget kan han vehl få dett ähr intet så rara saker. Min kieraste vehn skrif:r om ett vitt räfskinssfodher; medh fallandhe lägenheet skall du och dett gierna få. Kiersta Sopa, tråttass intet vedh att giöra din flitt till vårt bästa, som iagh ingalunda på tuiflar. Gudh uppehålle digh vedh lif och helsan. Jagh skall effter yttersta förmågan på min sida giöra min flitt att contribuera till allass våhr nytta och vehlfärdh så mycket iagh hinner och Gudh unnar migh lifvet.
Mina drängar må alla vehl. Daniel ähr hoss migh; Carl för Storarph lef:r och ähr rätt en fulkåmbl. ryttare och har enu sin svenska häst och hella munderningh vehl behållen. Utaf medhfölliande bref få de se huru dett ähr medh dem andra. Anna Stina tar heness mahn* intet igien, uthan må hon blifva vedh dett hon helst vill vahra. Bror Fredrik måhr vehl, iagh fick i dagh bref af honom. Helsa våhra k. barn och mama. Herren Gudh upehålle digh till lif och siel och låtte migh vahra ennu en gångh så lyckeligh och få se digh, att alt står vehl till, att vij finge hungna oss af vår sammanvarelse. Hvar medh iagh till dödhen framherdar din trogne mahn och tienare. J. Stålhammar.
Min aldrakieraste vehn. Sedhan iagh har skrifvitt detta bref fick iagh konungenss resolution att iagh får intet bytta friheeten emellan Säby och Enghult, uthan vill kånungen intet ruba knickthållen eller förendra dett ringaste der vijdh.
Altså måste vij låtta dett byttet. Om mahn finge sällia skatträtten igien och Silf:rSparen ville ta sina gållar igien, som iagh kiöpte, hadhe iagh lust lätta aldelless blij Enghult och vij behålla vårt, fast vij ha kåsta något på, acter iagh icke dett så stort. Medh Säby och Hillebardhen kåmer iagh vehl til rätta.

#7d147
Gudh gifve Jahan Adolph vohre nu vehl hoss migh. Jagh tänker att han vehl ähr på vägien medh rechrytterne. Jagh kåm igår från högquarteret, då iagh uthj vägien kiöpte littet smått, håll till godhe! Her nest mehr. Hillebardhz obligation behåller iagh hoss migh; han tränger altidh till mehr, då iagh vill förpanta migh Säby och måste de der icke byga något knicktetorph. Min k. vehn läna inga päningar bårt, ty iagh har låfvat Ryttmäster Hagendorn 3000 D:r att kiöpa Rosenhålm* före och vij ha dett så lenge i undherpant för päningarne. Giör din flitt om Ankersnäss; om dett kundhe blifva faalt ville iagh gierna ha dett. Utfrälse ville vij intet mehr kiöpa. Per Carlsson Stålhammar har fått 50 D:r Sölf:t af migh till på Valsiöö. Jagh förnimmer af Regimentzskrifvarens bref att han har giort sin flitt medh att acordera medh mine stabssräntor. Då ha Cronoborgen vahrit fulmecktigh medh. Jagh vill intet ha hans tienst, ty vem som milerer sigh medh oärligit fålk blif:r bedragen, och står intet vehl, ty iagh kienner dhett partiet altförvel.
Nu, herren Gudh bevahre digh och alla samptl. mine kiere anhörige bådhe till lif och siel och låtte sine hellige englar regiera Edher samptl. och föra oss en gångh medh fredh och glädhie tillsammanss.
Obligationerne ähre 1494.< 3:ne mys[s]er 3:ne snippaklädhen.< 1 förklädhe af silf:r[tyg] 3:ne solfläckter Ett silf:r tygh.< 2:ne dusin talrikar.< En piska.< 2:ne tobaksspipor af silf:rbeslagh 2 par skoospene

#7d148 Ett fyrfat Ett vijtt räffodher Ett bellette af kåper Mitt conterfäij En sabel [c: sobel] skinssmysa 2:ne virkadhe pungar En krutflaska En lagbook.

#7e148
Aldrakieraste mit lilla hierta och utvalde beste vehn
Medh största glädhie förnimmer iagh uthaf Jahan Adolf ditt helsosama tilståndh, hvilken ähr vehl och lyckel. framkåmen och vahr 16 dagar emellan Salshult och migh her i Saxsen. Han har kåmit medh i fyllie [af] en Saxsiss Lieutnant, som har vahrit fången och kändhe digh, hvilken iagh gaf 20 Rdr för sitt omak. Min kieraste vehn, iagh skref digh till medh hanss Excellens grefve Nirot då han reste hem, och medh hans drängh Anderss skickadhe iagh hem ett bylte, hvar uthj lågh ett bordhtäcke medh mehra; iagh undhrar om dhett ähr vehl framkåmmit, lätt migh dhett vetta medh nesta påst. Iagh skref digh och till för 3 vickor sedhan medh min föriga präst, då iagh sändhe hem en litten coffort ful medh bråtte. Iagh vill icke annarss förmodha en dett ähr nu hoss digh. Lätt migh medh nesta påst alt der om få vetta.
Gudh gifve Jahan Adolph vohre störe. Min Öfverst vill ingalundha han skall annorstedhess uthan han vill hielpa honom. Vij få se hvadh dett blif:r af. Gudh hielpe, studhier har han intet att beröma sigh af. Kieraste mit hierta, håll dem andhre till att flitigare studera och sägh ått Cornelius han må icke tänkia att han så hastit kan blifva her uthe emplogerat, ty de hafva fått en ny metode her vedh fält Consistorio att exsaminera dhe utkåmandhe präster och

#7e149 denn, som håller dett probet, må vehl vahra präst. Iagh frucktar att Wettermahn står intet probet, derföre ähr han en gångh afvist. Iagh såge heller min kierste vehn att de andre sändess till Lundh, antingen medh Cornelios eller någon braf karl, ty hielpe migh Gudh att dhe lähra bettre att läsa ener de kåmma bårt en hemma. Nu, iagh hemsteller detta alt uthj Gudhz och ditt behagh. Gudh ähr mit vittne, iagh vill all mödha hafva ospardh, allenast barnen villia stella sigh vehl och blifva fålk. Iagh skulle icke tiena en dagh om icke dett vohre för derass upkåmst skul: iagh finge vehl så mycket medh Gudhz hielp att iagh kundhe nähra min kråp medh. Ty iagh ähr gamal och hel utsletten och lär intet så länge giörat. Ålderen ähr inne, och dhen som her skall vahra måste vahra flycktigh.
Enghultz bytte blif:r intet af, effter ingän ändringh hedhan effter blir medh något säterij. Gudh tröste våhr k. mamma som sitt godha ha mist.* Min Ryttmäster Robak och Lieut. Larss Svenson sökia afskedh; om dhe dett bekåmma skall iagh skicka medh dem hem någott och några obligationer. Lätt se, giöm päningerne vehl. Iagh har hört att Axsell Rosenquist vill förpanta Åby eller aldelless sälliat. Bedh bror Knut resa till honom och förhöra der om och lätt migh dett vetta och hvadh dhett kåstar, så vill iagh dett bettalla. Helsa honom och hanss fru medh min skyldiga tienst, om så ähr vett iagh han unnar migh dett så när som någon annan oskyl[d]. Ankerssnäss ville iagh gierna egia om dett kundhe låtta sigh giöra. Lätt migh och

#7e150 vetta huru mycket du har gifvit Nilssess hustru i Skiögle sedhan iagh reste bårt.
Eliest förefaller intet som serdelless skrifvärdigit ähr och vetta vij intet enu huru lenge vij stå her uthj Saxsen. Gudh gifve vij få icke larm medh hella verdhen till slutet, her ser nu rätt bundt ut på alla sidor.
Min Sopa helsa bror Gyllenpamph och mäster Larss. Iagh tacke[r] dem för derass mödha medh exsamen af barnen. Var iagh hemma giör iagh dem gierna tienst igien. Nu iagh vill bespara till en annan gångh medh mera och sluta digh min k. vehn och våhra k. barn uthj dhen allerhögstes beskydh och beskierm och till dödhen förblif:r din trogene mahn och tienar[e] J. Stålhammar. Freibärgh d. 10 Junij A:o 1707.
Helsa alla graner flitet.

#7f150
Aldrakieraste vehn och utvaldeste gledhie och förnögel[se].
För några dager sedhan fick iagh ett ditt kierkåmna bref, som du ha[r] skrifvit ifrån Ekesiöö medh en resande.
Fängner migh att du min k. wehn måhr vehl och sehr iagh att min älste bror* ähr i herranom afsombnadh. Gudh frögde sigh öf:r dess siel! Dett vahr och hans besta, ty ålderen vahr redhan inne och oförmögenheeten togh öf:rhanden.
Jagh låtter digh, min kiersta vehn vetta, att effter iagh icke fick bytta medh kånungen säterissfriheeten har

#7f151 iagh länt Axell Hillebardh 700 D:r Sölf:t och förpantat migh Säby medh torpen emot åhrl. afgåande interese, dett du kant åboerne communisera. Corporallen Siepmahn har betalt till migh 60 D:r Sölf:t, Cornet Klint har och betalt effter din sedhel 65 D:r Sölf:t her till migh; dhe öfrige 41 D:r tager du af hans quartermäster-bostelle. 44 D:r har Regimentzsk[rifvaren] till digh betalt, så giör dett 150 D:r. Cornet Löttmahn har iagh och her uthe betalt såledess att Per Lo[od]ss fruu får för hans gifvene obligation 24 D:r 6 öhre Silfr:t, hvilken obligation du tar till digh och dett öfveriga, som ähr 47 D:r behåller du, som iagh honom her ute betalt.
Lätt migh vetta huru sahl. Per Loss änkia vahr till modhz nähr hon sågh huru iagh har tient henne uthj mahnens frånfelle, och huru prästen har lefvererat sakerne ifrån sigh, som iagh skika dig. Dätt ähr vehl du fick det byltet medh grefven. Lätt migh medh nesta påst alt vetta, iempte och hvadh en dukat gieller der hemma.
Nu håppass vij medh Gudhz tilhielph att vij kåmma snart på hemvägien, ty nu förmeness fredhen och vahra sluten medh muskoviteren medh, Gudh gifve continnuvation*
Klåcka skall iagh kiöpa ått mäster Larss Algerus, mehn för redhl. betalningh, ty hans resor till Salshult meritera icke en klåcka. Jagh har länt till åttskillige her päningar; så snart iagh får viss lägenheet skall iagh sända obligationerne hem. Lätt se du giömer vehl päningarne att du icke kåmer på ballansie uthj din siurnalräckningh. Iagh skall buda till att anvenda dem till våhr nytta och heedher. Jahan Adolph låtter helsa digh. En ähr han hoss migh till iagh får se hvadh han duger till. Helsa alla meniskor som behagar fråga effter migh iempt[e] våhra k. barn. Förgiett icke digh sielf. Hvar medh iagh i dödhen ähr din trognaste mahn Joen Stålhammar.

#7f152 Fafrodha d. 2 Julij 1707
P.S. Jagh gaf ått Pehr Carlsson Stålhammar her uthe 100 D:r Sölf:t enu på Valsiöö och så hörer nu gårdhen migh till medh allo. Lille Jahan Fridhrick har iagh och länt 30 D:r Sölf:t på dess gårdhz Jartaryss åhlräntor att igientaga. Den lilla stackaren ähr her hoss sin älsta bror, doch ähr gått håp att dhett blif:r fålk af honom*. Helsa bror Knut och bedh honom ehrfara hoss Axcell R[osen]quist om Åby effter her tallass han vill sälliat. Valle. Gudh bevahre digh. Adiöö.
A Madamme Madamme La Lieutnant Collonese Sophia Drake Cete. a Hamborgh, Helsingborgh et Wexsiöö. Recomenderes. Pr[e]sent. Porto vijd Wex. postc. 14 öre Smt.

#7g152 Fafrodha d. 31 Julij 1707.
Min aldrakieraste beste vehn.
Dhett förundhrar migh storligen hur dhett förevitter medh min gamble präst Magister Austrin, som medh kongl. vocation gick till Svergie d. 15 Maj her ifrån och låfvadhe så vist strax vedh sin öf:rkåmbst att skrifva migh till och fören han reste till sitt hem resa till digh och afgiffva dhe

#7g153 sacker iagh uthj en kåfert medh honom hemsende, hvilket mäst vahr angelegna skriffter och ducomenter uthj. Jagh kan nu aldrigh annarss troo en han ähr vehl hemkåmmen och som nu min Ryttmäster Aron Roback har fått sitt afskedh och går hem, får iagh åtter lägenheet att skrifva sampt sända ifrån migh hvadh iagh icke kan trängia till, hvilket ähr en flaskefodher medh 6 kåperflaskor uthj och en tee sarvis af sarpentin och säx hundradhe dukater uthj gull. Jagh kan haffva så många igien som iagh kan hielpa migh medh.
Lättse, min kierste vehn; vahr dhett knappeste medh päningar som du kan och tienligit ähr, dock så att hvadh nödhvendigt tarfvass måste vahra. [Så] att mahn nu, medhan en ähr i tiensten kan lägia ihooph något till sin, uthj ålderdomenss, uppehelle och barnens upkåmst. Ty sedhan en intet mehr årkar tiena, lähr vehl alt taga af. Nu, Gudh vett, dhett blif:r intet länge iagh årker drasla medh. Dhett ähr nu ingen ryttare mehr quar vedh Regimentet, mindre någon officer, som ähr så gammal eller vahr vedh Regimentet nehr iagh kom till, uthan dödhe och fått afskedh -- dhett bör migh nu hernest. Dock sträfver iagh så lenge iagh någonsin kan, att iagh kan hielpa Jahan Adolph något på fötterne innan iagh biudher fara vehl. Dock står alt uthj Gudhz handh huru lenge en leffver.
Vij haffva tänckt att Gudh skulle ha villat giffva oss fredh, mehn nu fruckter iagh att kriget rätt först begynnass* på alla sidor. Dock står alt i Gudhz handh hvadh dett blif:r af.
Du skalt intet tyckia illa vahra iagh skickar digh en räckningh på dhe päningar uthj obligationer och hest-sedhlar iagh har

#7g154 till digh hemsändt, som bestigar sigh till 7,836* D:r Sölf:t. Gudh vett bäst dett ähr surt nogh förvarfvat på min sida. Gudh gifve att icke utgiffterne ähre alt för många der hemma; tuiflar iagh icke på din sida du giör vehl din flitt. Gudh upehålle oss medh lif och helsa, att vij en gångh komme tilsammans gif:r Gudh oss [nog] brödh så lenge vij lefva. Att håppass på stora tienster hereffter lähr vahra fåfängdt, ty vngdommen ähre nu dhe högste uthj anseandhe hoss denne regerningen och skafass de gamble effter handh af**.
Du skrif:r uthj dit föra att mahn skulle sökia hielp för våhr kiera mama för sin olyckeliga brandh. Dett blif:r intet af, ty her skenkess ingentingh bort. Lättse: skrif migh strax svar till huru Per Lo[od]ss fruu ähr förnögdh medh henness hemsende dukomenter och om alt iagh digh tilförne har tilskrifvit, medh nesta påst. Helsa alla meniskor der hemba. Glöm intet bort digh och våra kiere barn. Laga att preseptoren giör sin flit medh barnen och lätt dem flitit studera. Nu iagh insluter Edher samptel. uthj Gudhz beskydh och beskierm till lif och siel och iagh i dödhen ähr din trogne mahn och tienare J. Stålhammar.
P.S. Gamble Sune låtter helsa sin hustru. Han föllier de gamble förlåfvadhe hem som medh första lägenheet gå ått Svergie.
Min aldrakiereste vehn, iagh sendher och nu medh 1 par pistoller, hvar[s] licke mahn vitt i verdhen skall sökia effter. Lätt dem vahra digh recomenderat att dhe icke råstass bårt. Helsa våhre k. barn 100000falt.
Uppå Säby och tårpen skall dem kungiörass Hillebardhz förpantningh och in-protukoleras vedh Västraheradhz tingzrät, så kiöpet

#7g155 som förpantningen, dett bror Knut Silf:rSpare besteller. Helsa honom. Valle.
Per Carlsson Stålhammar gaf iagh 100 D:r Sölf:t till på Valsiöö så dett ähr aldelless betalt.
A Madamme Madamme Sophia Drake cete. Salshult. Present. Suarat här på d. 5 Ocktob. och lagt i Palmbärgs couert.

#7h155
[Så finnes en breflapp, kanske hörande till ett senare, ej bevaradt bref, af följ. innehåll:<]
Rättnu på timman fick vij ordre att i dagh brytta up och marsera utur Saxsen. Gudh gifve oss licka och så snart iagh får åtter lägenhett skall iagh skrifva digh till. Jagh har nu intet fått bref af digh, sedhan dett som vahr daterat 2 Junij. Gudh vett, om intet prästen ähr hemkåmen, må Gudh vetta hvadh dett blif:r af; han hadhe många angelegna dukomenter och sacker medh sigh. Jagh hoppass dock att han ähr hemkåmmen.
Jagh fick ett bref ifrån Camereraren Törner ifrån Ståckhålm. Han gier migh ett annat förslagh att få säterissfriheet på Enghult, dhen ena gårdhen. Gudh vett om dett går an. Medh första skall iagh låtta digh derom vetta.
Gudh gifve iagh snart fick hungna migh af ditt angenema skrifvandhe att iagh fick vetta hvru dhett står till, om prästen har lefvererat ifrån sigh dett iagh skika medh honom. Nu har iagh icke mehra tidh att skrifva uthan insluter Edher samptl. nest en tienstl. helsningh uthj Gudhz mäcktiga beskydh och beskierm till lif och siel och iagh i dödhen förblif:r m. a. k. venss trogne mahn J. Stålhammar. Fafrodha d. 19 Augustij 1707.

#7i156
Aldrakieraste min hustruu och utvaldeste vehn.
Jagh har nu på några dagerss tidh sedhan fått 2:ne dina angenema bref, dhett ena af d. 25 Julij, dhett andhra af d. 13 Augustij. Fängnar migh af alt hiertta att tu har helsan och måhr vehl, mehn beklagar af alt mit hierta att dhen prästen nembl. Klagdius Austrin, som fick sitt pastorat nedher vedh Vestervick, hetter Gladhambra, som reste ifrån migh uthj Saxsen dhen 18 Maij, ähr icke framkåmen. Altså måste han vehl vahra umkåmehn, antingen på siöen eller inan han kåm så långdt. Gudh vett dhett ähr migh en obottligh stor skadha, ty iagh gaf honom en kufurt medh sigh, der uthj lågh alla sahl. Per Lodhz skriffter och obligation[er] på 2000 D:r Sölf:t sampt många flere, bådhe mina och andrass sacker. Jagh kiöpte digh ett siönt vijtt räfskinss fodher medh mehra smått bådhe ått digh och barnen, som kåm på några päningar. Och effter han nu ähr intet framkåmen, lähr dett vehl blifva bårta. Mehn der vahr en karl medh honom, som har tient kånungenss kasör Adlerfält*, hetter Mangnuss, födh uthj samma gårdh som prästen. Anna Båk lär kiänna begie, hon hadhe sina föreldrar dher som denne prästen hadhe sin mohr, uthi Låffte socken, som liger der Hedhevick Pistol** ähr födh. Ditt måste du skicka en expre, som frågar säckert effter om han då vohre framkåmen, ty han skall giffva beviss hvart prästen ähr blefven och sackerne. Och för Gudhz skul skrif migh snart svar på Dansick och armehn som nu står icke långdt ifrån Varsav uthj Pålandh och lähr vehl muskovitterne och vij nu vehl hålla ett fältslagh fören vij sielsiass ått***. Vij stå vahrandhra tembl. nähr och dett

#7i157 blif:r vehl den sista mäsan, Gudh h[i]elpe oss. Jagh sende medh Aron Robak 600 dukater uthj gul. Dem vett iagh vehl medh Gudhz hielp du har fått, ty iagh fick bref af honom ifrån Strålsundh. Medh Änghultz byttet till sätterij har iagh åtter ett godt håp att dhett skall gå an. Axsel Hillebardh for her ifrån uthan att iagh fick talla medh honom, nu lähr han vehl vahra hembkåmmen. Du skrif:r om att Jahan Adolph skulle blifva auditant vedh Regimentet -- Gudh nådhe, dett vill annat förståndh och förfarenheet att vahra auditant, ty derpå henger alt Regimentz angelägenheter. Han ähr ett barn; han måste först krypa för han lährer gå. Nu, Gudh hielpar honom vehl. Dett ähr migh kiert att gåserne ähro bårta att studera, ty dhen hemma läsningen ähr alss intet värdt medh, hvilket mahn någsampt finer. Corporal Sieepmahn har betalt her 60 D:r till migh, och Klinten och en del betalt.
Få vij kiöpa Ankerssnäss, såge iagh rätt gierna, hvadh dhett kåstar. Kant tu få en braf hoop spån tilsammanss, giör din högsta flitt, ty aldrigh mehr skall iagh täcka medh näfver. Britta S.Hamarss östgiöttagårdh må ha anståndh till dess iagh får see hvart iagh [bortrifvet] vendher. Nu iagh måste denne gången slutta och önskar af alt hierta att iagh måtte lefva att iagh måtte enu flere gånger skrifva digh till och läsa dine bref, som iagh medh längtan åtter venter. Himellenss Gudh bevahre digh och alla samptl.

#7i158 mine bådhe små och stora till evigh tidh. Och iagh i dödhen ähr din trognaste mahn och tienare J. Stålhammar. Lägret 16 mihl från Varsav* d. 23 Septembr 1707
Jahan Adolph har helsan och helsar digh och samptl. sina syskon. Jagh mehnar att iagh sätter honom rätt undher gardit att han der kan lära först till foott -- valle!
Min Öfverst Daldorf ähr mycket siukligh utaf sine svåre blesurer**. Han blif:r knapt någon Smålendingh. Helsa Äba Gyllenpampen och alla våhra k. barn sampt mamma -- Vallet
A Madamme Madamme la Lieutnant Collonese Sophia Drake cete

#7i159 Strålsundh Växsiöö ett Salshult Present Porto vidh Wex. postc. 19 öre Smt fick dätta d. 9 Ocktob. suarte där på d. 10 huius.

#7j159
Aldrakieraste hustruu min beste vehn.
2:ne dine angeneme bref af d. 25 Julj och d. 13 Aug[u]stj ähro migh vehl tilhanda kåmbne. Fängner migh hierteligen att du måhr vehl tillika medh våhre kiere barn och angehörige. Dhett ähr migh och helt kiert att dhen prästen Augustin [!] ähr vehl öf:rkåmmen och har ricktit lefvererat digh det iagh öf:rsent. Och lär vehl Ryttmester Aron Robak och nu äfvenvehl framfört och lifvererat dhett han hadhe medh sigh, nembl. 600 dukater uthj gul; ett flaskefodher, en tee sarvis och ett par dyra pistoller medh gul inlagda, som vehl måtte acktass att eij råstass och icke henga uthj för stark varma.
Min k. wehn skrif:r att gåserne vedh Mikaelij sändess ått Lundh medh Chornelij att studera [som] ähr migh kiert ty altidh lär de mehr der en hema. Hvadh dett då kåstar finer mahn dett vehl igien medh Gudhz hielph. Jahan Adolph far nu till gardiet att blifva voluntör der till dess han lär något effter der alla exersitier brukass som ungdomen kan bruka till sin fortkåmst. Dhett har bror Fredrick låfvatt migh att han skall vahra hoss honom och har iagh många godha vener der som och se på att han skall blij fålk medh Gudhz hielp. Du skrif:r om Ankerssnäss att fruen vill förpanta bort dett, hvilket iagh der medh förnögdh ähr dock att godset Änembl. Hålm medh, som prosten har, att han får sine päningar igien, och sedhan att hvadh som kåstass på reparattion blif:r refunderat ener betallningen sker]* blif:r och uthj förpantningen begrepen och att

#7j160 mahn tar en förståndigh som bror Knut der vedh nehr dhett sker. Min kieraste hustru nämbner och huru hurtigh och villigh Chronoborgen ähr och att Lanshöfdingen har sackt, att enehr han har stått sitt straf, skulle ingen få vitta honom. Mehn dett ähr intet så; han har fått en dom att han skulle sittia uthj 3:ne åhr i Mastran och sedhan aldrigh mehra vahra värdigh att tiena konungen. Altså ähr han icke heller betrodh att någonsin vidimera något bref icke heller vittna uthj någon sack. Flyter deraf att han ähr ingen ährl. karl och medh sådan vill icke heller någon, som ähr af condition umgå. Och iagh vett att han förer icke något gott uthj sin skiöldh, dett han ald sin dar har brukat.
Jagh håppass lickavist att iagh får bytta migh säteriss friheeten till på Enghult fast dhett går svårt. Vår k. mamma ber migh uthj sitt bref att iagh skulle hielpa henne tilgifft för dhen förbrenda tredingz munderningen hoss Kongl. Maj:tt, mehn dhett går intet an. Ty ville du min k. hustru taga 100 D:r Sölf:t af mina päninger och skienkia våhr k. mahma der till. Vidare hielph kan iagh icke uträtta. Gudh tröste alla bedröfvade.
Vij ähre åtter inkåmbne uthj Pålandh som iagh i mit föra berättadhe. Enehr vij kåmma her ut står hoss Gudh. Min gamble Sune årkar nu intet längre föllia medh uthan går nu hem medh de andre gamble förlåfvadhe. Han har fått pention uthj sin lifztidh. Medh honom får I vetta vårt rätta tilståndh, då iagh och skall skrifva om iagh lefver. Nu vill iagh sluta dena gången och öf:rlefvererar digh min k. vehn sampt alla våhra k. bahrn uthj Gudhz och Jesu våldh medh en iertl. helsningh och till sista dödztiman förblif:r Min aldra kieraste hustruss trogne vehn och tienare Joen Stålhammar.

#7j161 Falbogora d. 22 octobr Anno 1707
P.S. Min aldrak. wehn fiiner uthaf hosfölliandhe Axell Hillebardhz obligationer copialliter criditorerne anhålla her högel. om betalningh af migh. Dy ville du låtta ansägia honom, emedhan iagh tänker att han ähr nu hemma och förhöra huru han vill der medh och migh medh fodherligste vetta låtta, om iagh dett her bettalla skall eller icke och hvadh iagh får igien. Du nembner och om [att] dukkater giella icke mer der en 7 Charolliner; iagh [har] måst gie her 8 för hvar, och några gråss mehr till, ty her geller de öf:r alt så. Medh Capitein Wlsax har iagh talt och ment få kiöpa Balslätt; mehn han vill intet mistat utan svarar [sig] villia betalla dhett han länt haf:r der på. Kiöppebref på Valsiöö* föllier och nu medh, så vehl och 2:ne obligationer på 170 D:r sölf:t, dem du kant låtta upbära. Lätt migh vetta om Fru Rebender vahr vehl nögdh och hvadh svar bror Knut fick der. Jagh skref vehl uthj mit föriga att du adrescerer dina bref på Dansik, mehn iagh tror dett ähr best att skrifva på Stetin och kongl. armehn.
Nu Gudh bevahre digh till lif och siel sampt våhra k. barn och angehörige. Adiöö. Valle. Din trogne vehn och tienare, helsa Knut Silf:rSpare.

#7k161
Aldrakieraste min besta vehn och endeste glädhie.
Jagh skref för kort sedhan min aldrakieraste vehn till medh min gamble Sune och de andre gamble förlåfvadhe, som ginge hem till Svergie. Gudh låtte dhett finna digh och alla våhre k. anhörige uthj godt och sielfönskel. vehlståndh. Nytt å denne orten ha vij icke serdelless att skrifva som

#7k162 säckert ähr sant. Nu spargeras att ett stijlståndh skall vahra giort emellan Muskoviterne och oss. Gudh gifve dhett vohre sant, så tör dhett vehl betyda gott der på. Vij ähro nu uthj marsie medh armén och som tyckess bära ända ått Varsauv vadh vidare gif:r tidhen. Herren Gudh giöre en nådigh endringh snart på detta långsamma ledosamma kriget att mahn en gångh kundhe slippa. Jahan Adolph ähr nu redhan undher gardiet för vollontör hoss bror Fredrick Drake; herren Gudh gifve honom lycka och vehlsingnelse. Nu sender iagh medh quarteremästaren Håkan Klint en diemantringh, som du skalt bära migh till hugkåmelse, han ähr tämbl. dy[r], sampt 3:ne silf:rpäningar, som öf:r sinne vis[s]e måhl giordhe ähre*. Gudh låtte migh vahra så lyckel. att en gångh ennu få talla medh digh, mitt kieraste ¤:ta. Sven Erickson skrif:r migh till att dhen frälsegårdhen uthj Eckredha som Ingibor[g] bor uthj skall vahra tilkiöpss; om du kant få honom för dhett rätt ähr, kiöp honom. Jagh sender digh och en obligation af Jahan Stålhammar på förpantningh af hella Sieppesta gårdh**. Gudh hielpe migh, iagh har en stor hääf af de gåser her ute, de måtte ha alt dhett dhe tränga till af migh. Gif gamble Sune 9 D:r Sölf:t nähr han kåmmer till digh; han ähr en ährl. trogen karl. Du kant vehl skicka honom iblandh till smått att bestella. Gif Nilsess hustru och 9 D:r Sölf:t att hielpa sigh medh. Dhe andhre alla drängerne mår vehl. Helsa mester Larss i Åseda; klåkan skall iagh medh första och kiöpa och senda honom.
Skrif migh till medh första på armehn, iagh längter effter bref. Dett vahr vehl att Robak och prästen ähro vehl hemkåmbne. Dukaterne måste du icke gifva ut utan för

#7k163 8 Caroliner. Slutl., nest en tienstl. helsningh till Ehr samptl. och iagh i dödhen framherdar min kierstess vehn och tienare J. Stålhammar. Standhquarteret vedh Veisellen d. 18 Novembr 1707.
Cornet Klintz obligation lefvererar du till dess brodher ty her betaller han migh resten 41 D:r Sölf:t. Valle!
A Madame Madamme Sophia Drake Cete ï Salshult Present.

#7l163
Aldrakieraste ven och min kiera hustruu!
Såsom min skuadrone predikant Hr Magistor Jehan Siömahn* ähr en främblingh uthj Smålandh och har sin hustru och släckt boandhess vedh Ståckhålm, icke så nähr vedh handhen att åhrligen kunna emotaga dhen löhn honom kan tillfalla, har [han] migh umbudhit att få låtta samma löhn åhrl. af Regimentzskrifvaren lefverera till digh min k. hustru uthj gott förvahr till vidare dess skrifftel. disposition. Dy iföllie af dess anhållan ville du min kierste hustru samma pänninger emottaga enehr Regimentzskrif:n digh den[!] leffverera låtter, giffvandhess honom öfver samma päninger quitantie. Min munsterskrifvare har mycket godh tidh åhrl. samma predikantens löhn att upbära såsom och min, hvilket han skyldigh ähr att giöra, allena[s]t han åhrl. giör räckenskap derföre, ty der på behöfvess icke något på andra kåsta effter dett åliger honom dett att giöra.
Detta ähr dhett 3:die brefvet iagh skrif:r medh dese officer som ha fölgdt rechriterne och nu gå hemföre.

#7l164
Lieutnant Örnebärgh har budit migh att gie dess såhn 60 D:r Sölf:t och han ville först leffverera dem der hemma emot quitantie till digh och så snart iagh får dit quitantie hitt till migh skolla päningerne betallass, mehn iagh frucktar han får annan resolution. K. min vehn helsa alla våhra godhe vehner och grannar. Förgiett icke digh sielf och barnen sampt mamma. Gyllenpampen och Maia helsass och min dygdiga syster Ebba. Henness k. mahn* måhr vehl; begynner blij gammal, han som iagh.
Nu Gudhz mäcktige handh vahre Edhert försvahr och bevahre Edher ifrån all olycka till lif och siel, hvar medh iagh till dödhen förblif:r Min dygdigaste k. hustrus trogne mahn och tienare J. Stålhammar. Standquarteret d. 29 Novembr 1707.
A Madamme Madamme La Lieutnant Collonese Sophia Drake Cete. ï Salshult. Present.

#7m164
Min aldrakieraste hustruu och beste vehn.
Jagh har nu intet skreffvit digh min kieraste vehn till sedhan medh quartermester Håkan Klint som gick hem för en 14 dager sedhan. Vill icke förmåda annat en dett nu ähr vehl frambkåmit digh till handa sampt den diemanteringen iagh skikadhe medh honom till digh. Gudh låtte alt finna digh min kierste vehn vedh helsan och sielfönskeligit tilståndh, ähr [c: vore] migh en hiertanss fängnadh att

#7m165 förnimma. Evadh mitt tilståndh anbelangar, så tackar iagh Gudh, som nådel. migh medh helsan uppehåller, fast tidhen nu begynness giörass långh att mahn fast icke sehr någon förhopningh att bliffva fredh på långl. tidher. Ty her hoss våhr kånung* har nu uthj 14 dager vahrit en stor turkisk ambasidör, som förmeness på dess Keijsaress vengnar vill vahra försäckrat om att icke våhr konong skall giöra fredh medh muskovitaren då och turkerne villia brytta löss på Rysen. Mehn egientel. vadh svaar han der på bekåmit ähr enu icke bekant. Och stå vij nu alla dager färdige att gå öf:r Veiselströmen**. Vart ut vår marsie gieller tyckess som skulle bära ått Ryslandh, mehn ähr hoss oss helt tyst. Gudh hielpe migh, som gammal ähr att kuna herdha ut på en så svar campanie. Vedh hella armén ähr nu ingen mehr igien öf:r officer, som så lenge har herdatt ut medh uthan fått afskedh eller dödhe. Jagh giör nu mit yttersta her vedh; får nu see huru dhett vill aflöpa.
Våhr Jahan Adolph ähr nu vedh gardiet; iagh har icke talt medh honom på 8 vikor. Gudh ske låf han har helsan. Han måste nu medh någott begyna fast dhett ähr svart. Dhett ähr bäst han har bror Fredrik så nära sigh att hielpa honom till rätta; vadh han ta[r]fvar så hielper han honom till rätta.
Gudh dhen allerhögste han vehlsingne och uppehåller digh min k. vehn medh lif och helsan och förlene digh och våhre k. barn en frögdeful jullehögtidh och der på fölliandhe gådt nytt åhr medh många der på fölliandhe att öf:rlefva. Ja att iagh en gångh finge enu see digh, elliest våhre min värdh och lefverne alt för tungh och olyckeligh.

#7m166 Så snart iagh kåmer nu till något stilståndh och en blif:r bätter underrättat hvart dhett gieller, skall iagh skrifva digh till. Nu i medhlertidh vill iagh denne gången sluta och öf:rlefvererar digh min k. vehn sampt våhre k. barn, nest en tienstl. helsningh uthj Gudhz och våhress herress Jesu våldh och beskerm och till dödhen framherdar min allerkiersta hustrus trogne mahn och tienare J. Stålhammar. På marsien d. 28 Desembr A:o 1707.
P.S. skika detta [c: inneliggande] bref till Per Looss fruu*. Valle!
A Madamme Madamme La Lieutnant Collonese Sophia Drake Cete ï Ekesiöö et Salshult Present.

#8a166 Grådnav d. 3 Febr. 1708.
Min aldrakieraste hustruu och utvaldeste beste vehn.
Som nu Lieutnant BärgenCrona** icke länger tycker om detta lefvernett och svåra travallier uthan vill resa ifrån

#8a167 oss hem igien; ty tar iagh dett tilfället medh honom min aldrakieraste hustru att tilskrifva. Ty nu mehr har iagh ingen aperans snart att få skrifva digh till effter vij nu gå enda ått Ryslandh och ähro nu uthj flygandhe martij effter Ryserne att drifva dem utur Pålandh in i Ryslandh tilbakarss. De löpa nu tembl. fort, huru snart de stanna giffver tidhen. Gudh stå oss bij för Christij skull.
Dhett blif:r nu någott af, antingen äg[g] eller unger till ett entl. slutt på tijdhen. Gudh une oss lifvet någott så ypar sigh vehl fredh på detta vijset.
Gudh giffve att detta måtte fina digh min k. vehn uthj ett godt och helsosampt tillståndh tillika [med] våhre k. barn och angehörige. Vij haffva en svår martij, dock herdar Jahan Adolph, Gudhj låf, vehl ut. Han ähr vedh gardiet och håller sigh braf, tycker alt vehl vahra. Gudh singna bror Fredrik, som har honom uthj sin upsickt. Jagh fick bref ifrån Gabril Duse*, som nämbner om att du har fått desposition öf:r Ankersnäss och dess godhz. Begier Hålm** att få för skatt bruka. Gudh gifve så vehl vohre att dhett medh alle vohre betalt.
Jagh längter enu en gångh att få bref af digh, min k. vehn; iagh har inga fått på 2:ne månader. Gudh låtte digh lefva och ha helsan. Fast iagh måtte slita mycket ont, så ähr då min gläde att iag tänker, der iagh lefver, en gångh få se dhigh igien. Emedhlertidh har iagh icke längre tidh uthan slutar medh önskan att Gudhz nådh och fredh stetze och altidh ville vahra öf:r Edher samptl. Hvar medh iagh till dödhen, iaa nedher uthj grafven ähr dhin trognaste mahn och skyldigaste tienare J. Stålhammar.

#8a168
50 D:r Sölf:t har iagh länt BärgenCrona att hielpa sigh på vegien medh, dem du tar up hoss honom. Adiöö. Valle.
P.S. Medh quartermäster Klint skikadhe iagh digh en diemanteringh sampt obligation på några peningar. Jagh hopass du redhan har fått alt.
A Madamme Madamme La Lieut. Collonese Sophia Drake Cete Salshult. Present.

#8b168
Aldrakieraste min hustru och beste vehn.
Jagh låtter digh min k. vehn vetta att iagh har åtter inlagdt en suplique å nyo till hanss Kongl. Maij:tt om byttet medh Säby och Enghult och fått remition till Redu[c]tions Collegio, som iagh nu medh samma Hr Camereraren Tö[r]ner tilskikat, hvilken mig låfvatt att [han] på besta sättet vigillera vill och håpass iagh snart der om få svar. Om Hillebardh ähr hemma, skika bror Knut Silf:rSpare till honom och bedh honom gifva Lilla Skiögle, som han på sin lott fick, för dhe 300 D:r Sölf:t han fick sist och tagh fulkåmbl. kiöppebref der på. Jagh har aldrigh tilstått Per Stålhammar att taga något effter sahl. Klinten och icke der om vist något dhett ringaste, dock för bror Knutz skull vill iagh dett bettalla, fast iagh får icke något igien. Min k. vehn, iagh ähr rätt gladh att du förpantat Ankersnäss, Gudh gifve dhett vohre aldelless betalt. Jagh håller af den gållen. Lätt se; stell bra böndher, som bruka vehl up åkeren att han kåmer till maktz igien. Lätt migh och vetta hvilka gårdher som ähre undher förpantningen. Du måste intet ge ut dukater, ty hvar dukat gieller her 5 D:r 8 öhra Sölf:t, så skall iagh vehl se till sättia om dem igien. Se till att

#8b169 effter handh du lätter hugia någott timer, som kan brukass så till Ankerssnäss som Enghult; item och mycket spåån ty aldrigh skall iagh täcka mehr medh näfver.
Månses son Joen i Öxnabärga blef för några dagar [sedan] sottdödh. Alla mina drängar lefva. Helsa gamble Sune. Hielp honom till rätta; dett vahr en ährl. gube. Lätt se: skrif flittigare; iagh har inga bref af digh sedhan d. 6 Desembr och lätt migh vetta om du har fått alt dett iagh har skikat digh. Nest digh sielf helsa alla barnen 1000falt och alla våhra granner. Laga att lilla Efva lähr vehl läsa och skrifva, så får hon vacker mahn. Nu, Gudh bevahre digh till lif och siel och iagh i dödhen ähr din trogna mahn och tienare J. S:Hammar. På martien i Litogen d. 21 Febr. 1708.
Du fråger om du skalt kiöpa Näfvelsiöö* och Ekredha, giör dett ty iagh kiendher dem att dett ähr rätt brafva gårdher. Der kan blifva gott sätterij af medh tidhen. Jagh ville vehl skika digh något, mehn nu ähr vij så långdt bårta.
A Madamme Madamme La Lieutnant Collonese Sopiha Drake Cete Ekesiöö et Salshult. Suarat här på.

#8c170 Minskij d. 12 April 1708.
Min vtualdeste beste vehn.
Effter påsten går ricktit, så må iagh och flitit skrifva min a. k. vehn till som iagh förledhen giordhe af d. 25 Martij*, då iagh besvaradhe ditt sista af den 6 Febr. Och som öfverheeten har låttit sigh märkia att villia giöra migh till Öfverste och törhenda intet längre Öfr.Lieut., så ähr migh anbuditt att få dhett Regimentet som Larss Hierta hadhe der hemma. Hvadh dett duger till vett iagh icke. Lätt migh medh nesta påst vetta vadh du tycker om dett eller vadh dett duger till om dhett ähr någon hedher medht. Eller behåller iagh heller dett iagh har. Ty, Gudh vahrij ährat, att min allernådigaste kånungh ähr migh rätt nådigh och lähr vehl icke mindre tänkia på migh än andhra sina tienare, som så lenge hålla ut medh honom. Han taller så offta medh migh som någon annan och ähr, Gudhj ährat, migh rätt godh och nådigh. Får iagh icke dhett som ähr någott af verdhe, tycker iagh [jag] må blifva her kan ske så lenge till Gudh tar migh till sigh. Ty dhett besta ähr redhan afslitit och kan skie rästen föllier.
Vij lär vehl gå så snart gräss blif:r ända fort ått Ryslandh, så blif:r dett vehl någet af innan vij kåmma dädhan**.

#8b171
Öfve[r]ste Rank*, som har Kalmar infanteriet vill öf:rsätta 400 dukater hem ått och effter de giella så littet der hemma, har iagh tagit de samme her af honom och du bettaller till den som upvisar min reverss igien, samma 400 dukater igien emot ett ricktit quitansie. Mitt ¤:ta skall vehl få fyldnan igien igiönom obligationer, som iagh skall hemsända. Skrif migh strax svar hvadh du tycker om den öfverstetiensten. Så mycket vohre dett att mahn kåmme då strax her ifrån, om dett vohre nyttit. Helsa barnen och våhr mamma. Jahan Adolph ähr nu undherofficer undher ett annat compagnie af gardiet. Nu Gudh bevahre digh till lif ock siel. Jagh ähr i dödhen tin trogne mahn och tienare Joen Stålhammar.
A Madamme Madamme La Lieut. Collonese Sophia Drake Vexsiöö et Salshult Present. Porto wijd Wex. postc. 17 öre Sm:t. Suart här på d. 23 Mij 1708.

#8c171 Minske d. 22 April 1708.
Min aldrakieraste hustru och beste vehn.
Som iagh skrif:r medh detta till hanss Excellens greven H:r Carl Nierot, så har iagh tagit migh tilfälle medh samma att besöka digh medh detta. Önsker att dhett måtte träfva digh uthj ett sielfbegierligit vehlståndh. Jagh har nu

#8c172 på kort [tid] skrefvit åtskilige bref; Gudh gifve att du måtte redhan dem bekåmit. Hvadh mitt [till]stån[d] vedhkåmer, har iagh orsack att tacka min Gudh för helsan. Gudh gifve på bådha sidor framgent [så] continuvera ville, fast mahn allahanda besvehr utstå måste. Eliest har iagh nu fått af den stackarss Dusen* 70 D:r Sölfr:t på dess låntagne obligation. Han ähr nu rätt ollyckeligh, idett han har försett sigh att han ähr dömbd ifrån sin tienst och aldrigh mehr vahra värdigh att tiena konungen. Och tycker migh att fa[d]ren medh sin otidhige gierugheet mott dess Öf[ver]ste medh betalningh för honom, har hiulpet der till.
Jagh skref en asingnation på 400 dukater till Öfverste Rank; den låtter du strax betalla ener han upviser min skrefft. Jagh får her 10 Caroliner för en dukat; iagh skall vehl senda digh fylnadhen igien. Nu föllier her uthj några obligationer på 148 D:r Sölf:t. Anderss Stålhammar har iagh och länt 150 D:r Sm:t på sin gårdh Hult i Kårsbärga socken; får vij behålla Ankersnäss, så liger dett vehl der till. Ståck** kan nu få ha mullebette på dess ägior medh, som de för har hafft. Om vij intet ha fått Hålm medh uthj förpantningen, måtte vij dett och ha, ty kuarnen ähr oss nyttigh. Nävälsiöö och Ekredha önskede iagh att du hadhe betalt medh.
Gudh dhen allerhögste gifve oss sin vehlsingnelse att alt måtte vehl gå. Fast iagh ähr långdt ifrån tänker iagh så myckett mehr på Edher att vij medh tidhen kundhe ha födhan uthan att iagh skall släpass medh detta mödhosama kriget, som syness för meniskelighe ögion vahra länge.
Nu, Gudh medh sine hellige ängler uppehålle digh medh helsa och lif, att iagh måtte få se dhigh en een gångh. Helsa barnen och alla godha vehner. Tacka Gabril för

#8c173 han skref migh till; ge honom der till påstpäningar. Skienk 10 D:r till Steenbärga kiyrkia. Fahr vehl min dygdiga vehn. Joen Stålhammar.
Skiänk och 10 D:r till Lemenhult* och Kårsbärga kiörkior -- Valle!
Helsa hr Anderss Gradhmahn och Nilss i Prästarph.

#8d173
Aldrakieraste min hustruu.
Som du skrifver migh till att dukater så litet giella uthj Svergie, har iagh her tagit 400 dukater uthj gul af Hr öfversten Rank och dem her förvexlat uthj annat mynt, dem iagh per wäxsel 2000 D:r Sölf:t digh tils[t]ella skall. Altså har iagh gifvet samma Hr Öfverste Rank min revers att så snart den hoss digh upvisess, skall du samma fyrahundrade dukater uthj gul clarera. Jagh får nu se medh hvem vexsellen skehr, då iagh digh tilskrifva skall. Jagh längter nu rätt effter bref ifrån dig, min k. vehn, att iagh får vetta om mina bref iagh her ifrån skrifvet ähr framkåmbne.
Min Major Piper** blef för några dager sedhan dödh, och ähr Hagendorn*** blifvet Major i stellet. Lett hanss fru dett vetta. Capitein Fitinghåf| satte kånungen till Dravant för några dager sedhan, som iagh tror icke rätt effter hanss villie.

#8d174
Elliest ähr nu mycket stijlla hoss oss, effter vij lähr vehl snart brytta up her ifrån. Helsa, nest digh, barnen, mamma och alla godha vehner. Hvar medh i dödhen iagh framherder min a. k. hustrus trogne mahn och tienare Joen Stålhammar. Minske d. 14 Maij A:o 1708.
P.S. iagh vahr för några daghar sedhan olyckeligh och miste min besta häst. Sägh gamble Sune dett vahr dhen grå Sibenburgaren; han kåstadhe 100 dukater. Dett vahr knapt bettre eller siönnare diur vedh våhr armé. Jagh sörgier rätt honom och mister iagh hvart åhr dhen besta. Dhett har nu så pascerat 3:ne åhr på radh. Helsa den stolte Hr Gabril Gåldenpamp! Adiöö! valle! Helsa Eba, far lef:r, mår vehl.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cete Salshult Present. Suarat här på

#8e174 Minskij d. 25 Maj 1708
Min a. k. hustru och utvaldeste beste vehn.
Jgår var iagh så lyckeligh och fick ett dit bref af d. 11 April, hvilket migh mycket kierkåmit vahr effter iagh icke på långh tidh fått något. Gudh ske låf och priss att du mår vehl medh våre kiere barn. Eliest skikar iagh detta brefvet uthj dett iagh nu skrif:r Regimentzskrif:e Hagström till och gier honom comition att igiönom min munsterskrif:e utaga 2400 D:r Sölf:t uthj Ståckhålm af Regimentzskrif:r Carl Hållingh af gardiet

#8e175 och setter dem in uthj Banko till vidare min eller din disposition, och enehr han har dett uträttat skall han lefverera digh bankosedellen. Ty dhett ähr så beskafat att iagh togh af Öfversten Rank 400 dukater uthj gul som du effter mine föra bref och asingnation till Hr Öfverstenss fulmäcktige emott quitantie betaller och i stellet får du dese 2400 Daller Sölf:t igien, effter dukater giella her mycket och der hemma så littet. Och sätter iagh dem i Banko derför att mahn kan ha interese der af så lenge att icke en så hårt behöf:r dem.
Du skrif:r du har icke nu några päningar igien. K. min vehn, ackta päningarne dhett besta du kant, der om iagh icke tuifler. Jagh på min sida giör min flitt som du sielf:r vehl sehr. Laga att du får af Axel Hillebardh Lilla Skiögle för dhe senare 300 Daller. Medh Säby blifver dett vedh säterissfriheeten som giort ähr, ty iagh håpass få der på resolution och ett got utslagh medh byttet, sedhan må dhen stora Hillebarden ha lenge nogh sin pant. Jagh sehr att syster Britta har fått 150 D:r på Fornabo, hvilket ähr vehl.* Vill hon säliat, gif henne ut mehr dertill. Helsa bror Knut Silf:rSpare; bedh honom icke tänkia annat ehn att iagh skall bettalla hanss omak, som han har medh mina bestelningar. Ryttarenss bref för Långhult** har han fått och medh nesta skall föllia svar [där]på. Stackarss gamble Sune vill ha torp på bostelle[t]ss egior. Gudh tröste honom som ähr för gamal att bruka hemman. K. min vehn, gie honom något iblan, ty han vahr en godh gube, helsan ifrån migh. Så vehl skrifvaren herom Hr Ryttmästaren Gåldenpamph såvehl [som] ifrån dess bror och her sohn. Min

#8e176 dygdiga vehn corespondera medh Regimentzskrif:n huru alt medh detta blif:r bestelt uthj Ståckhålm och skrifve migh svar. Ty wäxselsedhlarne ähre duble, om en kåmer bort, skall mahn haa den andra i behål; derföre ähr dett på prima och secunda stelt. Giör migh spetification på dhe gårer, som stå i förpantningen på Anker[s]näss, att iagh får se dett medh nesta påst.
Nu, himellenss Gudh velsingne och bevahre digh till lif och siel. Och iagh uthj dödhen framherdar din trognaste mahn och tienare J. Stålhammar.
Medh nesta skall iagh gie beskedh om ryttaren för Fagrängh. Adiöö. Valle!
A Madamme Madamme Sophia Drake cete Salshult Present.

#8f176 Minske den 8 Junij 1708
Min aldrakieraste hustruu och besta vehn uthj verdhen
Som 2:ne Lieutnanter, Lingen och Silf:rbrandhen* her vedh Regimentet, hafva söckt och bekåmmit sinne afskedher, har iagh åtter lägenheet min dygdiga kiera vehn att medh några radher tilskrifva och der iempte ifrån migh sendha hvadh som iagh icke nödigdt haf:r att slääpa mädh migh

#9f177 som innelyckte lista viser. Ty nu bär dett enda ått Ryslandh och hvett Gudh dhen alsmäcktige enehr ehn får skrifva eller bekåmmer bref mehra. Gudh stå oss nu bij för Christij skul. Och lähr vehl alla intet kåmma dädhan som gå derin.
Jagh skref för 14 dager sedhan till min k. vehn så vehl och till våhr Regimentzskrif:e, der uthj iagh ladhe ett original som och duble copier af vexsel zedhler till Regimentzskrif:n af Kongl. gardiet i Ståckhålm på 2400 D:r Sölf:t och som vexsellen ähr dubel skrifven, ty sendher iagh nu dhen andre att i fal och oförmodhan dhen före icke skulle vahra framkåmben, kan denne giöra dhett samma gangnet. Jagh sendher och effterrättelse om rusthållarness reckriter från Fagrängh och Torph, hvar effter de hafva sigh att rätta och della sin[s] emellan.
Dhett glädher migh rätt högeligen att våhra gåser hafva gott beröm af sigh att de studera flitit*. Gudh vehlsingne dem att de måge kuna lära något gott uthj derass ungdom, så fina dett för sigh då dhe behöfvatt medh åhren. Hadhe iagh vahrit så klook och studerat i min vngdom, så hadhe iagh nu kan ske vahrit en annan carl och icke behöft slitta så myket ont som iagh måste nu utstå. Ty dett ähr stor åttskillnadh på en lärdh och en olärdh karl. Päningar måste de vehl hafva till derass fortkåmst dock så att icke [det leder] till någon öf:rflödh ovahna. Helsa så vehl dem som Inspectoren och preseptoren. Bedh dem vahra flitige uthj sin fungtion så lär vehl Gudh hielpa dem.
Om iagh har villat och tänkt att dhett vohre någon hedher medh att blifva öfverste för 5tingen i Larss Hiertass* stelle,

#8f178 kundhe iagh vehl blij, ty ennu ähr dhett icke bortgifvit, hvarom iagh uthj mit föra digh notificerade. Min Öfverste ähr en ung karl. Kan lefva länge nogh om dett ähr Gudhz villie. Rusthållarenss såhn i Ringhult, Corporallen lähr nu blij ständigh Corporal snart. Han [c: rusthållaren] måste nu strax betalla rästen på obligationen. Iagh hialph honom en braf karl her uthe i stellet för Corporallen. Han har mehr att tacka en klaga dhen mahnen, ty elliest skulle han ha lagdt ut karl i stellet, då han måst pungat ut bättre, dhett han betänka måste. Hempta honom till digh och lätt honom detta höra, att han icke visar otack för vehl giort. Rytarenss bref för Långhult har iagh sielf honom i hender lefvererat; svar låfva han ge medh första der på. Nu ähr han i arest för maroderie, dock lär han vehl kåmma lööss igien. Jahan Adolph ähr, Gudhj ährat, frisk, håller sigh braf och lähr vehl medh tidhen blij karl af honom, fast han som andra måste utstå någott. Frunss söhner i Flishult** låfva villia her bettalla den skull vij ha der att fodhra fast intreset blif:r efftersat. Dhen skulden som fruen i Hålma*** ähr skyldigh måste nu vehl vigilleras medh att mahn får säkerhet om betalningen medh intreset. Helsa bror Knut Silf:rSpare, han måste stå karl medh mine bestelninger. Gif honom 20 D:r Sölf:t att kiöpa sigh något, för han altidh ähr redheligh uthj mina bestelningar, iagh skall vehl intet glömma honom om iagh lef:r.

#8f179 Jagh sendher digh och nu en obligation af Ryttmäster Anderss S.Hammar på 150 D:r Sölf:t, som han Hult i Kårsbärga socken satt i pant före. Gudh ähr vittne att de barnen kåsta migh något; dock skall iagh gierna giöra hvadh iagh kan i stellet för far. Gudh ske låf: de ähro och blifva fålk; mehn der till behöfvess munderningar och dito päningar. Ty her som [man] intet har kåmma icke många som biuda sigh till att hielpa den andra. Lätt migh vetta huru Hr Flintensten visar sigh medh betalningen på dhe 300 D:r Sölf:t iagh länte hanss sohn, dem du prisice låtter utaga, du ser han her betalt så nehr som 30 D:r Smt. Gudh nå[de] hans fahr* som ähr en sådhan nidingh och icke vill giöra faderss verk medh dess såhn. Tänk för maroderie, som ähr icke så synerl., ähr han satt ifrån sin tienst och aldrigh mehr vahra värdigh att tiena kånungen. Nu ähr han bårta, Gudh vett vart, stackar. Dett vahr stor ynka, han vahr en vacker ungh karl. Dett kåmer altt sådant af [att] nidinga [!] för mycket uthj otij.
Detta, som iagh nu har lefvererat till Hr Lieutnant Lingh, som ähr en godh, ehrligh och förståndigh karl och låf:r stellat fort, ähr:
En räfskinssråk till digh 1 burderat skaberak af rött samet 1 damask drälssduk 1 silf:r tygh medh all behör helt behållet 1 gulvirkat täcke medh doper omkringh

#8f180 1 en liten natmysa En liten ringh medh stenar
Och fast dett ähr icke af så stort verde, effter iagh har lägenheet må det dock heldre vahra hoss digh. Gudh gifve oss fredh att icke iagh måste nödgass giöra dett iagh icke tänker och taga afskedh, ty Gudh ähr mitt vittne, iagh har stor pastion uthj armehr och ben af verk, dett iagh aldrigh har hafvet för mehr en nu på 1/2 åhr som sigh alt förmerer. Mehn vadh har en att sägia: 50 åhr ähro där och mycket ont utståt, som hella värdhen kan contestera. Dock giör iagh dett längsta iagh hiner bådhe för nyttan och ähran.
Gudh uppehålle digh, min k. vehn, vedh lif och helsan, elliest ähr laprie medh vårt hushål. Helsa mama, våhre k. barn och alla våhre graner och vehner, som migh effterfråga, 1000-falt, förgiet icke digh sielf. Gudhz hellige englar regera digh till lif och siel att du altidh har din gudh för ögionen och hanss helliga nampn frucktar. Helsa och våhr gamble präst; Gudh gifve honom gott för han kåmer ihugh migh uthj sina böner. Gudh låtte honom medh de hanss sampt alla våhra socknefålk gå vehl, att [de få] lefva medh helsan och glädhj vahr vedh sitt fikone trää. Vårt lefverness låph ähr orollit och myckiett mödosampt. Gudh förlöse oss her vehl ifrån att vij finge och vahra medh fredh och rolligheet en gångh i denna verden.
Nu, iagh vihl åtter slutta denna gången och digh, min k. vehn, sampt barn och angehörige uthj dhen alsmäcktigess hängn och beskydh till lif och siel innerligen och befallat och till grafven förblif:r Min aldra k. wehnss och trogna hustruss upricktige mahn och tienare Joen Stålhammar.
Helsa syster Ebba och Gyllenpampen medh många flere gynare. Valle.

#8g181
Aldrakiereste min hustru och utvaldeste vehn.
I går skref iagh min kieraste vehn till medh Lieutnant Lingh och detta skrif:r iagh medh Lieut. Silf:rbrandh, ty de ähre begie uthj ett föllie hemått effter de ha fått sine afskeedh och medh denne Silf:rbrandh sendher iagh effterfölliandhe saker hem till digh förutan dett som Lieut. Lingh har medh sigh nembl.
En knif medh gull inlagdt uthj ett fodher En liten sax uthi ett fodher Ett gulfranser gehenge medh förgylt syllia Ett par bunderadhe hanskar Dito släta En singnetzringh medh steen uthj Ett värgiebandh Ett par rödha fijltstrumper Ett par pålska rödha skallagenss byxsor Ett rött pålskt skaberak En rödh pålsk råk Ett stycke rött foder Ett kamfodher medh 2:ne elfensbens kamer uthj Ett par pålska stöflar En grön burderat klädesspungh
Dett ähr vehl alt intet så stort af verde, mehn dock ähr dett vert att förvara.
Nu som iagh skrif:r fick iagh bref af den ährlige Camereraren Törner, som giör migh åtter håp att få bytta sätteriessfriheeten på Enghult, som du kant see af copian till Kongl. Maij:tt ifrån Redu[c]tions deputerade. Och håpass iagh, nest Gudhz hielph, att dhett lärer gå för sigh, byttet. Så må den store Hillebardh* ha lenge nogh Säby

#8g182 i pant och rör nu intet mehr der om för en iagh medh Gudhz hielp skikar digh kongl. resollution der på. Om unge Hillebardh vill gie Lilla Skiögle för dhe 300 D:r Sölf:t han sist fick, ähr iagh nögdh, mehn kiöpet måste stå på frijheeten om Säby för dhe 400 D:r Sölf:t, hvilket uthj ingen del rubass skall. Detta måste du consillera medh bror Knut Silf:rSpare, som måste stå karl uthj detta. Kan du få någon som vill byga up ett torph uthj Villön vohre vehl, och der måste du bruka Arllan [c: Erland] Snikare till hielph om, ty ingen vett bettre beskafenheeten der en han. Helsa honom och bedh honom laga sigh till att giöra Enghult vackert att en kan boo der iblandh. Skulle vij nu få de gårdher som dumben i Knustorp egier, vohre vehl, sampt Boasta af Gretta Skedingh*.
Nu, Gudh bevahre digh till lif och siel. Helsa alla meniskor på mina vängnar, Hr Gabril Gyllenpamp medh dess Maija. Förgiett icke digh sielf och iagh i dödhen förblif:r Min dygdige k. hustruss trogne mahn och tienare J. Stålhammar. Minske d. 9 Junij A:o 1708**.

#8g183
P.S. Helsa begie flickorne. Gudh låtte dem stella sigh vehl och blifva hurtige och manerl., ähr her många som talla om dem, ia förneme baroner medh. Enehr iagh kåmer på den ort något vankar, skolla de blij ihugkåmbne. adiöö, valle. Dett måste icke vahra iblandh slett fålk.
A Madamme Madamme Sophia Drake Cette Salshult.

#8h183 Uthj marsien* d. 11 Junij 1708.
Aldrakieraste min hustru och besta vehn
Som Hr GenneralAuditanten Jacoph Uglevij har en syster, som ägde sahl. Lieut. Johan Törnefält, bohr uthj Höcklinge uthj Dödherhult socken, nu har utverkat sinss svågerss rästantier af fälttracktamenter, som bestiger uthj en summa tvåhundrade nitio och tree Daller Sölf:t, h[v]ilka päningar GenneralAuditanten migh her lefvererat medh begieran iagh samma summa 293 D:r igiönom växsel till digh min k. ven, dess Fru syster tilstella ville. Och som samme Hr Gen. Auditant ähr min synerl. godhe vehn, vill iagh eij dess begieran utslå. Dy ville du, min kieraste hustru dhen anstalt fatta, att samma summa 293 D:r till Fru Chatrina Uglevij betalt blif:r och henne detta communijscerer. Du kan taga hvadh päninger först till hanss ähr att dett betalt blif:r.
Nytt har iagh min dygdige k. vehn, denna gången icke för hastigheeten skull att skrifva, ty vij ähro nu uthj full martie directe ått Ryslandh. Gudh velsingne oss på

#8h184 resan. Jagh skref för 4 dager sedhan bref bådhe medh Lieut. Lingh och Silf:rbrandh, som finge afskedh och ginge hem, medhsendhe iagh någott smått; Gudh gifve att dhett vehl kåmer digh till handa. Gudh låtte migh få ennu ett bref af digh min k. vehn. Och nu frucktar iagh att du på långh tidh icke får mehr bref af migh, ty her effter går ingen påst snart från eller till oss. Gudhz hellige englar vahre medh digh sampt våhre kiera barn till lif och siel och iagh i dödhen framherdar Min dydiga k. vehns trogne mahn och tienare Joen Stålhammar.
Helsa alla våhra granner och vehner.
A Madamme Madamme La Lieut. Collonese Sophia Drake Cete Salshult. Suarat här på.

#8i184 Visåkij d. 8 Julij 1708*.
Aldrakiäraste hustru och bästa wähn!
Jag tackar dig för ditt angenemma bref af Salshult d. 23 Maj. Glädier mig att du och wåhra kiäre barn mår

#8i185 wähl. Men beklageligdt att iag uthi nogra wickor warit opaslig. Orsaken är mäst för den swåra och store marchen som wij nu uthstå och förträffeliga elacka wägar, att efftersättia fienden, som dageligen godt för oss. Då fienden sig omsider resolverade och satte sig, för honom wed ett fördelachtigdt pas och morast, till 40000 man starck med stycken och all des behöör. Och ehuru wähl hans Majestet med wår armee, för wägarnas elackheet skull, intet alla woro framkomna, ja icke stort öfwer tredingen af oss, kunde än då eij lengre wenta uthan resolverade sig med Dravanterne, Gardiet, LijfRegementet, Lijfdragonerna, Smålenningarne till häst, Dalregementet, Uplenningarne, Östgiötarne till foot och häst, sampt Nylenningarne och Wästmalenningarna. Då hans Maijst. d. 4 om morgonen i dagningen på fienden avanserade och effter så swårt och skarpt träffande som iag aldrig tillförende hört hafwer uthj 4 timmar contineerligen continuerade gaf Gud den aldrahögste oss seeger och lycka, att vij fienden från sin förskansade ort förjagade och bortdrefwo. Ja Gud är mitt witne med hwad kraffter iag den dagen fächtade. Dock Gudh ske ährat, jag oskat med ähran der ifrån kom, fast på wår sida många brafwa cavaljerer most sätta lifwet till; ja och en stoor dehl bläsierade, deribland broor Fredrick Drake skuten uthi sin högra sijda, jemwähl och Iaen Adolph Stålhammar, skuten uthi sitt högra been. Dock Gud skee ähra: bäge uthan lijfzfahra. Fienden fick, Gud skee loof, en stoor skräck; lemnade på platsen effter sig all dess Atollerie och nogra 10000 man sampt 2:ne Genderahler. Ränner, Gudi ährat, med all macht, war wijdare han stannar gifwer tijden. Så snart iag nogon lägenheet får skall iag wijdare dig tillskrifwa. Ryttaren Iaen Melovius lefwer än.

#8i186 Lägenheten medgifves icke lengre att mehr att skrifwa, uthan iag insluter dig med barnen uthi Jesu wåhld och beskyd till lijf och siähl sampt flijtig hälsning och förblif:r till dööden din trogna man och tienare Joen Stålhammar.
Gudh bevare digh min k. vehn, far vehl.
En har iagh ingen resolution fåt på byttet, dock håppass att dhett blif:r gott. Valle.
[Namnunderskriften och de följ. raderna äro af Jon S-s egen hand. Men så finnes där ett P.S. af samma hand, som skrifvit brefvet för öfrigt:<]
P.S. Min aldra kiärsta Frumoder sampt alla syskona är flijtigdt af mig hälsad. Jag låter och weta att dravanten Palmberg* lefwer, men warit en tijd siuk och än intet frisk. Min öfverste Posse bad sidt när iag skrifwer hälsa Fru moder. Anmälar nu tienstelig hälsning till Fru mormoder och lätha henne weta att hennes rytare lefwer. Fru moder tienstelig hälsar alla som mitt nampt käna. Vale. Iaen A. Stålhammar.
A Madame Madame Sophia Drake Cette.

#8j186 Mogillo** d. 1 Augustij A:o 1708.
Aldrakieraste min hustru och endaste ven her i verdhen.
Jagh kan fast beklageligit notificera huru såsom våhr kiere sohn Jahan Adolph Stålhammar medhelst sin på slaget

#8j187 undhfångne blesör och sedhermehra tilstötandhe hetzige siukdommer effter Gudhz gudomellige villie och behagh förledhen d. 20 Julij uthj heranom måste sättia lifvet till, fast iagh strax då han blef skutten uthj sitt högra ben, mehn kullan blef innesittiandhe, togh honom till migh och brukadhe våhr Regimentzfälskar iaa och andra medh på giörligaste sättet och medhlen öfvadhe, att han mästedellen vahr läckt. Mehn tilslogh sigh ett häfftitt durkloph och en stark hetzigh feber, som her mycket hoss oss går i svangh. Kundhe han icke längre motstå, uthan sacktmodheligen vedh min sidha afsomnadhe. Ty, Gudh tröste, iagh äfvenfalss nu uthj 7 vickorss tidh måst hålla vedh sängien. Mehn nu, Gudh vahrij evinnerl. ährat att iagh begyner att årka någorlunda gå uppe och begyner att villia täckass maatt och dricka, dhett iagh på en långh tidh icke niuta kunat. Gudh förlene vidare kraffter.
Jagh condollerer högeligen dhett frånfället och ähr af iarttat sorgse. Mehn hvadh skall mahn giöra, uthan altidh undherkasta sigh Gudhz nådige ville och behagh, som

#8j188 uthj altingh ähr dhen besta -- dhett må då tyckass för våhre mäniskiotankar dhett vohre så eller så, så ähr dock Gudhz alsmäcktige ville och disposition dhen besta.
Han ähr, så sant migh gud hielpe, af alla der vedh Regimentet för sin skickeligheet och hurtigheet skull, storligen beklagat och hadhe han leffvet uthj 8 dager, hadhe han fått fulmackt på fändrickss tienst. Mehn Gudh hölt honom kier, derföre skyndade han honom bort ifrån dhett myckna onda, som vij måst nu utstå. Och går vehl nu mången braf svensk mahn jnuthj Ryslandh, mehn står till Gudh och lyckan den som sliper der ifrån. Dhett ähr ett barbariskt fålk att dragass medh; Gudh stå oss bij för Christij skull.
Jagh låtter digh och, min k. vehn, vetta att Öfv:r Lieut. Silf:rhielm har her till migh betalt dhe 200 D:r Sölfr:t som fruen i Flishult gifvet sin obligation på, den du min kieraste vehn ville henne åttersenda. Intereset skenkte iagh dem effter att han vahr så redeligh och betalte för sin mohr fast kan henda [han] har sielf icke stort öfverigit.
Enu har iagh icke fått någon resolution på byttet medh sätterien, mehn dhett kåmer mycket deraf att iagh vahritt så länge siuk, att iagh icke vahrit uthj högquarteret och fått fråga effter min angelägenheet. Dock håpass iagh att iagh medh Gudhz hielph får byttet ricktit.
Nu håpass iagh du har fått dhe saker redhan i hender iagh skikadhe medh Lieutn. Silf:rbrandh och Linghen. Dhett vahr icke så mycket viktiga saker, dock dåga de att förvara till en nytta.
Eliest Gudh ske ährat att våhra venner mäst* lefva som bror Leionhielm, alla Stålhammbrarne, hvilka iagh haf:r en stor hääf af medh hvadh de tränga till. Ty nu hoss oss ähr så knapt effter dett mahn tränger till som dett [ej] vahrit sedhan vij ginge utur Svergie.

#8j189
Min aldra k. vehn, nest digh sielf, helsa alla godha vennor, som migh effterfråga: syster Eba, Gyllenpampen och hanss hushåldh, alla våhra graner 1000falt. Förgiett icke våhr k. gambla mama och [våra] barn, bådhe dhe hemmavarandhe och frånvarande. Ener du dem tilskrif:r förmana dem visa flitigheet för den påkåstnadh dem tilstelless så frampt de villia ha vidare hielp att venta. Och måste de bruka der vedh tanka och åhågia ellist ähr bara lapperij och blir prack af medh dem. Lätt dem dese ordhen få vetta.
Nu, himellenss Gudh uppehålle och velsingna digh till lif och siel och låtte migh ennu engångh kåmma till Salshult att se Edher medh fredh och glädhie. Ty nu ähr iagh rätt tråttnadh. Slutl. till dödhen ähr och förblif:r Min k. venss trogne mahn och tienare J. Stålhammar.
Bror Fredrick Drake* begyner och gudhskelåf och gå uppe, mehn verst ähr att kullan sitter enu inne uthj hyfften. Mahn håppass att på tidhen siunker hon vehl att en kan få ut henne. Ellist gudhske låf har ingen fara medh honom uthan han kåmer sigh vehl till rätta. Helsa hanss vackra fruu medh min tienst som och fru biskopinnan 1000falt.
P.S. Liskenss man uthj Åseda, Cornet Svaan**, blef på slagett illa skuten uthj sitt hufvudh, mehn ähr gudhi ährat rättnu färdhigh igien. Många brafva, stålta karar har nu måst sättia lifvet till uthj denne axtionen. Valle.

#8j190
Min k. vehn iagh har inga svar fått om dhen växsellen på dhe 2400 D:r Sölf:t af gardies Regimentz skrifvar Håldingh, som han skall bettalla. Nu föllier bref till Hagström, som der om bestella skall. Stell dett strax medh säker handh till honom.
Rätsom iagh hadhe förseglat detta föll fienden in på mina dränger, som vohre uthe att foragera, och ihielsloge 4 dränger sampt min profos och bortoge 8 stycken hästar för migh. Drängarne vohre alla svenska, hvar iblandh vahr Carl och Daniel. Gu må nu vetta huru iagh kåmer tillrätta; dhett vahr altförstor ollycka på en gångh. Gudh hielpe migh fattigh mahn.
Jagh ville önska att iagh vohre vehl her ifrån mehn nu ähre vij så långdt bårta att en ingiastan[s] kåmer uthan måste hålla ut medh. Gudh hielpe migh till rätta. Valle.
A Madamme Madamme La Lieutnant Collonese Sophia Drake Cete et Wäxsiöö Salshult Present. Franco [?] keipiskj. Porto wijd Wex. postc. 17 öre Smt. P. B.

#8k190
[Detta var det sista bref Stålhammar skref hem, åtminstone det sista, som kom hem. Och nu ligger i samlingen följ. utdrag af bref (en afskrift) från hans efterträdare vid regementet till sin fru].
Min käreste hustru, bästa wän!
Præmissis aliis [afskrifvarens anmärkning].
Wår redelige Jon Stålhammar, som för detta warit Wår Öfwerste-Leutnant är d. 3 Novemb. igenom döden afgången efter en

#8k191 swår och långlig siukdom och iag efter min aldrakäreste Gudz behag och min Konungz nåd är d. 4 Decemb. benådat med Öfverste-Leutnantz fullmacht i hans ställe här wid wårt Smålandz regemente til häst etc. etc. Haija* uti Okraijn d. 12 Decemb. 1708. A. v. Hagendorn.
Ex originali vidi J. Myrberg. M. p.ia.

Sidansvarig:  | 2024-03-14