BRL2A-TreKung

ur Ups C 528

Texten är inskriven efter SFSS 7:2 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Ändringar i handskriften markeras med parenteser, så att den ursprungliga texten står inom klammer, '{}', medan ändringarna står inom hakparenteser, '[]'.

# 915
J Colne arom äpter gudz byrdh M:o ci varo twa änkior likamlica syster mykit älskande oc hedhrande the hälgho thre konunga som ther liggia. tha hände thz oppa trättanda dagh iula at nar the hördho prädicas af ther kärlek ödhmiukt thiänist oc mödho oc hwat äro oc vyrdhningh the giordho varom herra oppa then daghin. tha toko the thänkia oc astunda vita hwat lön the fingo ther fore i hymirike oc vogho thz mykit i sino hiärta. hwi the ey hafdho enkannelikin höghtidhis dagh vm arit i hulkom aller cristin moghe skulle thöm ära oc lofwa som andra hälgha män Än vm nattina näst ther äpter syntis thöm badhom i sömpnenom som the varo oppa eno palacio aldra vänasto oc pryddo mz alle äro oc ther sato vidh bordh män oc iomfrur otalica i

störste fägrind glädhi oc hugnadh Än i höxsta säteno oc mit fore bordheno sato the hälgho thre konunga i ärlicom skrudhe oc fore thöm stodh en alra vänaste man. hulkins änlite var meer skinande än solin oc hans klädhe varo sua klaar at the görlica sagho likaman allan vara blodhrosughan oc enkannelica blödha hans händher föther oc sidha oc han rätte oppa for the konungana oc for alla the som vidh bordhin sato Än en iomfru stodh när honum ä hwart han gik ok hon skänkte allom thöm han gaf äta oc badh alla vara gladha oc välkompna them threm konungenom oc thön tw the gingo fore i gästabudhino mz alle glädhi oc hugnadh vm sidhe sagdhe thenne mannin til konungana sua väl signadhe varin j oc äwärdhelica säle J gaar var thz iämnom arom at i giordhin mik oc minne modher marie här staar när mik största vyrdhning äro oc dygdh oc offradhin os myrran rökilse oc guld oc mädhan vare vinir i iordhrike glöma idher här fore vyrdningh at göra tha skulum vi ärlkia oppa thenna daghin van kärlek idher thee idher oc allom thöm idher älska oc alt himirikis härskap scal glädhias af idhrom dygdhelicom gerningom Tha sagdhe iomfrun til thässa twa quinnor Fingin i änkte äta älla drikka här tha swaradhe the mz gratande tarom oc sagdho ney oc os lyster at ängom mat älla dryk oc fingom vi här vara tha sagdhe iomfrun thzta gästabudhit var änkte vtan en syn af the höghtidhinne i himerike scal morghon vara af thessom trem konungom oc tha skulin j thiit koma oc vara mine gäste ther äta middaghin mz thöm oc när thzta var sakt tha vaknadho the oc böriadho grata at thz var ekke sua sant som the

# 917 thänkto vtan them drömde Än tho laa änghin thera när andre vtan hwar thera heen til siin tha stodh annor thera op oc gik til kirkionna oc var ther gratande lankt vppa daghin Än sidhan hon hafdhe scriptat sik oc sakt thenna drömin tha gik hoon hem til sinna syster mz scripta fadhrenom oc the funno hona liggia a knäm ok grata oc när the spurdho hona aat hwi hon var ey vidher kirkio sua dax som hon förra fläghadhe Tha suaradhe hon Jac hafwer sua mykla länkt fangit til hymerikis at iac gither hwargins gangit oc sagdhe hwat hänne var drömpt tha badh scriptafadheren thöm taka gudz (likama) oc sua giordho the oc thzta liwstes oppinbarlica Än nar folkit stodh alt vm kring oc när var middagher tha syntis klärkenom twe väne oc skinande smasuena. oc sagdho til the twa systrena himirikis drotning badh at j skulin gaa til bordz oc fatadho hwar thera andra i fampnen oc styrto ginstan dödha For thzta iärteknit scult hafs mangom stadhom höghtidh i cristin domenom oc aminnilse af thöm hälghom trem konungomen annan daghin äpter trättanda dagh iula Tu autem domine miserere do gracias


 

Sidansvarig:  | 2024-06-17