Nils Mattson Kiöpings resor (tredje trycket från 1743)

Nils Mattson Kišping fšretog tre resor till Ostindien. En kort beskrivning av resorna utgavs fšrsta gŒngen 1674, tillsammans med en beskrivning av Japan. Denna text Œterger den tredje utgŒvan, gjord av Salvius 1743. Maskintexten Šr inskriven efter xxx och har tillkommit genom Erik Petzells fšrsorg. 


Texten var frŒn bšrjan fšrsedd med ett stort antal markeringar  fšr fšrkortningspunkter, kursiveringar, rubriker, citat m m. Texten i denna databas har av Lars-Olof Delsing anpassats till Textbankens principer, sŒ att metatecken Šr borttagna och att bindestreck i avstavade ord har tagits bort. Ord som Šr avstavade šver sidgrŠnser har skrivits ut i sin helhet fšre sidnumret (som Šr angivet efter '#')

Fšrsta upplagan av texten (utgiven av Johan Kankel 1674) Œterfinns hŠr.[Nils Mattson Kišpings resor, tredje trycket 1743]

BESKRIFNING Om En RESA GENOM ASIA, AFRICA Och mŒnga andra HEDNA L€NDER, Som Šr Giord AF NILS MATSON K…PING F…R DETTA KONGL. MAJ:TS SKEPS LIEUTNANT.

FšrbŠttrad och Tredie GŒngen Uplagd AF LARS SALVIUS

STOCKHOLM Tryckt Œr 1743.

# Fšretal:

Til Den Gunstige LŠsaren!

SIutio r Šro nu framflutne, sedan denne Resebeskrifning sista gŒngen gafs ut pŒ Trycket, i Wisings Borg af Hans HšgGregvelig Exellence Riks Drotzen Herr PER BRAHES Boktryckare Johan Kankel. De mŒnga behageliga Šmnen och mŠrkvŠrdiga omstŠndigheter, som deruti finnas, Šro sŒ vackert och nŠtt samlade, at Boken blifvit mycket begŠrlig: tminstone Šr det nu mycket svŒrt, at komma šfver nŒgot Exemplar deraf; ty har jag tyckt, at det ej skulle vara mishageligit, om hon nu Œ nyo kommer ut i et mindre och nŠttare Format.

Det vore šnskeligit om flere, som vandra och ferdas i frŠmmande LŠnder, ville tjena det almŠnna med dylika goda anmŠrkningar. Deras €reminne skulle dŒ ej sŒ snart glšmmas bort, utan alt framgent lefva hos alla dem, som Šro kŠnnare ock Šlskare af slika saker. Ho skulle vŠl nu komma ihog, en Kongl. Maj ts skeps Lieutnant Nils Matson Kšping,

#2 fšdder i WŠssmanland fšr mer Šn hundrade Œr tilbaka, sŒ framt han icke sjelf hade i lifstiden sammanskrifvit sit besfvŠrliga lefverne och mšdosamma vandring?

Jag mŒ ej her eljest orda nŒgot om de mŒnga fšrmoner, som hemtas af goda Resebeskrifningar. Deras Œtskilliga Šmnen lŒcka LŠsaren at med nšje samla sig en grundlig kunskap om frŠmmande folks serskilta Rgerings-arter, Religioner, Seder, sinnelag, styrcka och ršrelser, med mera. Ja, deraf kan ock mycken vis het inhŠmtas om Naturliga ting, NŠr de noga beskrifvas; Men fram fšr alt, sŒ frŠmjas Guds Šra derigenom sŒ mycket. NŠr Hans kŠrleksfulla omvŒrdnad om menniskan lika som pŒ en tafla, skŠrskŒdas, och huru Han fšrer de sina underliga genom hvarjehanda omskiften i hela deras lefnad.

Hvad eljest denna uplŠgningen enkannerligen vidkommer, sŒ har jag tagit mig nŒgon frihet, at rŠtta Constructions ordningen uti meningarne, hvilken efter den tidsens skrifve-sŠtt, dŒ boken fšrra gŒngen blef uplagd, varit mycket inbunden. Jag har ock nu tilškt henne med en uptekning pŒ alla Capitlens innehŒll. De tryckfel, som mest vid min frŒnvaro smygt sig in, behagade den Gunstige LŠsaren sjelf rŠtta efter det, som aldrasist i Boken Šr upsatt. I šfrigt lemnar jag altsammans uti den Gunstige LŠsarens milda omdšme.

LARS SALVIUS.

# CAPITLENS INNEHLL

1. Cap.                          Om Resans bšrjan.                                                        Pag.        1

2. Cap.                          Om Folket Caffers.                                                                      2

3. Cap.                          Om nŒgra Blindklippor, och Insula Ascensionis.                            3

4. Cap.                          Om šn Helena, och des underliga vŠrkan.                                     5

5. Cap.                          Om yttersta udden pŒ Africa, och et mycket

                                      skamlšst folk, som der vistas.                                                       7

6. Cap.                          Om en strid emellan en Valfisk och en SvŠrdfisk.                          9

7. Cap.                          Om Berget Cumba de Tristan.                                                      13

8. Cap.                          Om šn Mauritius.                                                                         13

9. Cap.                          Om šn Madagaskar eller St. Laurents.                                          14

10. Cap.                        Om šn Sokkotora.                                                                       17

11. Cap.                        Om Ršda Hafvet.                                                                        18

12. Cap.                        Om en š i Ršda Hafvet midt fšr Staden Meka.                             20

13. Cap.                        Om Rika Arabien.                                                                        22

14. Cap.                        Om Meka vid Streto

                                      Babel Mandel.                                                                             24

15. Cap.                        Om Staden Aden.                                                                        27

#

16. Cap.                        Om Staden Maskalet.                                                                  27

17. Cap.                        Om Staden Zibet.                                                                        28

18. Cap.                        Om en herlig trŠdgŒrd, deruti jag blef stŒteliga undfŠgnad.             30

19. Cap.                        Om Staden Ziden.                                                                        34

20. Cap.                        Om en ort, som kallas Jamborg.                                                   35

21. Cap.                        Om orten Zerzes.                                                                         36

22. Cap.                        Om Sinai Berg.                                                                            39

23. Cap.                        Beskrifning šfver Bergen Sinai och Horeb.                                    40

24. Cap.                        Om Horebs Berg.                                                                        45

25. Cap.                        Om Staden Taquem.                                                                    48

26. Cap.                        Om deras BokstŠfver och Papper.                                               48

27. Cap.                        Om mindre Armenien.                                                                  49

28. Cap.                        Om Armenianernes Gudsdyrkan.                                                  50

29. Cap.                        Om Meden.                                                                                 53

30. Cap.                        Om Partia eller Parten, som nu kallas Arak.                                  54

31. Cap.                        Om Staden Ispahan.                                                                    56

32. Cap.                        Om Persiska Hofstaten.                                                               57

33. Cap.                        Om Konungens JŠgeri.                                                                 59

34. Cap.                        Om Persien eller Tarsien                                                              61

35. Cap.                        Om Staden Jessed.                                                                      64

36. Cap.                        Om tvŠnne smŒ StŠder Korastan och Kurbazatrihan.                    66

#

37. Cap.                        Om det hšga Berget Udian.                                                          67

38. Cap.                        Om resan up Œt Berget.                                                                69

39. Cap.                        Om uphofvet til et stygt framfarande.                                            73

40. Cap.                        Om Tu andra Berg.                                                                      74

41. Cap.                        Om nya Persepolis eller Sciras.                                                    75

42. Cap.                        Om en stor TrŠgŒrd.                                                                    78

43. Cap.                        Om Staden Lara.                                                                         79

44. Cap.                        Om den orten Stabbaron, och Bezoar stenen.                               81

45. Cap.                        Om Staden Gammaron.                                                               82

46. Cap.                        Om Landet Ormus, och des hŠrliga PŠrlefiske.                              82

47. Cap.                        Om Staden Bassora.                                                                    86

48. Cap.                        Om Bagadat eller nya Babylon.                                                    87

49. Cap.                        Om HandtvŠrkarena, och deras ordning.                                      91

50. Cap.                        Om Fulego eller det gamla Babylons qvarlefvor.                           92

51. Cap.                        Om Staden Surate.                                                                      95

52. Cap.                        Om detta folkets dierfhet och šfverdŒd.                                        96

53. Cap.                        Om deras stora afgudadyrkan.                                                     98

#

54. Cap.                        Om deras Prester och Prestaskruder.                                           100

55. Cap.                        Om faselige stora Ormar.                                                             101

56. Cap.                        Om Diu, Dive och Daman.                                                           103

57. Cap.                        Om Vingula.                                                                                104

58. Cap.                        Om Staden Goa.                                                                          107

59. Cap.                        Om den stora šn Ceylon.                                                             107

60. Cap.                        Om deras RŠttegŒnger.                                                                109

61. Cap.                        Om tvŠnne Bšnders RŠttegŒng.                                                    111

62. Cap.                        Om denna šns fruktsamhet.                                                          113

63. Cap.                        Om det fšrbudna trŠdet i Paradiset.                                              114

64. Cap.                        Om kanŽl ock andra sŠlsynta krydder.                                          115

65. Cap.                        Om Elefanter, och huru de fŒngas.                                                117

66. Cap.                        Om Apor och Babianer.                                                               120

67. Cap.                        Om Bufflar och andra diur.                                                           122

68. Cap.                        Om Kobrakapel, den giftigaste Ormen.                                        124

69. Cap.                        Om Œtskilliga slags Ormar.                                                            126

70. Cap.                        Om den fromma Kameleonten.                                                     127

#

71. Cap.                        Om Folket kulis eller BŠrare.                                                        128

72.Cap.                         Om PŠrlefiskeri.                                                                           130

73. Cap.                        Om de Maldiviska šjar.                                                               131

74. Cap.                        Om Capo de Camerin.                                                                 132

75. Cap.                        Om StŠderna Negepatan, Tegnepatan, Trankebar och

                                      Slottet St. Joris.                                                                           134

76. Cap.                        Om Staden Narsingapatan, ock huru debrŠnde up sin

                                      Furstesdšda krop.                                                                       136

77. Cap.                        Om St. Tomas, Pelikatte, Masulipatan och Bengala.                     142

78. Cap.                        Om Konunparikena Ava och Pegu.                                              144

79. Cap.                        Om šn Nicobaer.                                                                         144

80. Cap.                        Om Malaka eller Gyldene Chersonesus.                                       146

81. Cap.                        Om Sumatra den mindre.                                                             149

82. Cap.                        Om det vŠldiga Konungariket Siam.                                             151

83. Cap.                        Om Jlia Formosa.                                                                        154

84. Cap.                        Om den šn Ajonam.                                                                    157

85. Cap.                        Om šn Tarnado.                                                                          157

86. Cap.                        Om et SŠlsamt Folkslag,hvilket utrotas sŒsom

                                      en annan ohyra.                                                                            159

87. Cap.                        Om šn Amboina.                                                                         160

# Fšljande fel, tŠcktes Den Gunstige LŠsaren rŠtta.

PAg. 7 och 8de raden stŒr: icke en gŒng en mygga eller fluga, som visa sig skenbarligen vid elden.

LŠs: Om nŠtterna skrŠmes folket af spšken, som visa sig skenbarligen vid elden; men gšra ingen skada.

Pag. 19. 21 raden stŒr: hela pŒ himmelen.

LŠs: pŒ hela himmelen.

Pag. 30. 16 raden stŒr: undfŠgnadder.

LŠs: undfŠgnad.

Pag. 64. sista raden stŒr stort. LŠs Slott.

Pag. 103. 20 raden stŒr sŒ. LŠs fŒ.

Pag 107. 2 raden stŒr BalmtrŠ.

LŠs PalmtrŠ.

Pag. 109 22 raden stŒr krymt. LŠs grymt.

Pag. 122 9 rad. stŒr Buf-flar. LŠs Bufflar.

Pag. 145. 9 raden stŒr byta. LŠs: byte.

Pag. 152. 25 raden stŒr: namnkanniga.

LŠs: namnkunniga.

Pag. 154. 14 raden stŒr: Chinenerserna.

LŠs: Chineserna.

Pag. 156. 23 raden stŒr fŒ. LŠs sŒ.

Pag. 158. 11 raden stŒr Mahemotaner.

LŠs: Mahometaner.

#

I. CAPITLET.

JAg seglade Œr 1647. frŒn Holland, genom Sundet mellan Frankrike, €ngeland, Holland och Spanska Sjšn, och for om Canarie-šjarna, som lyda under Konungen i Spanien, ligga mit under dagjemnings streket i Africa och Šro allom kunnige.

NŠr vi kommo uti stora WŠsterhafvet, jagade nŒgra Sjšršfvare oss utur leden, sŒ at vi mŒste hŒlla in pŒ Guineiska redden, tŒ vi kommo til Capo de Verde, som fordomsdags kallades Hesperides, om hvilka Ovidius skrifver.

#1

2. CAPITLET.

Om Folket Caffers.

DE, som bo i Capo de Verde, kallas Caffers: et resligit folk, som ser grymt ut. Desse samkade sig hopetals omkring oss, der vi hemtade vatten. Alle voro vŠpnade med pil och boga. De fšrde en stor hop boskap och Citroner til oss, hvarfšre de icke annat ville hafva igen Šn jern, hŠlst knifvar: De gingo spiller nakne: Och fast de voro hel svarte, syntes likvist blŒ och ršda strimor rundt om deras krop, hvilka de ristat up med knifvar, och sedan slagit fŠrg deri, och lŒtit dem sŒ sedan gro ihop. Deras kvinnar veta af fšga eller alsingen blygd. TŠnk! en fšdde barn, dŒ vi alle stodo och sŒgo derpŒ, och ingen var som hjelpte henne; ej eller tycktes hon gifva sig det ringaste af nŒgon sveda; utan, sedan det efter en handvŠnning var bestŠlt, stod hon straxt up lika frisk, tog fostret pŒ armen, bar det til sjšn och tvŠttade det. NŒgot derpŒ kom hon tilbaka med fostret pŒ ryggen bundet, och bar en hop citroner med sig uti en korg, som var flŠtad af gršna blad.

     Ibland andra, som dŒ hŠlsade pŒ oss, var en mycket reslig ung man, som hade sin boga

#2 och sina pilar i handen, och var omgjordad med en rem, pŒ hvilken hŠngde sex stora knifvar i en skida. Han talade god HollŠnska, sade sig varit uti Holland, sŠrdeles i Amsterdam, Rotterdam, Delfft, Hag och annorstŠdes, och bšd oss, med alfvarsamt tiltal, packa oss strax dŠdan, ty de ledo oss icke pŒ sit land. Jag blef hŠr ej varse nŒgre odjur; kunde ei eller fŒ veta, hvad som var til fŒngs i landet, emedan jag rŒkade ingen, som kunde tala med mig. Det Šr likvist troligit, at der skulle gifvas slemme och arge vildjur, efter de svept sina barn uti korgar, som voro gjorde af blad, och hŠngt dem up i trŠna.

2. CAPITLET.

Om nŒgra Blind-klippor och Insula

Ascensionis.

Ngre hŒllar, som heta …pna …gon, och Šro en hop Blind-klippor, ligga emellan Capo de Verde och Capo de Bonne Esperance, vid pass 60. mil til sjšs. Alle sjšmŠn Šro mycket rŠdde fšr dem och mŒste granneliga taga sig til vara, at de icke drifvas dit af stršmen, hŠlst ingen kan bŠrgas, som en gŒng stannat derpŒ. Men nŠr en Šr kom

#3 men om den, har han inga Blind-klippor at vara rŠdd fšre uti hela Etiopiska och …sterlŠndiske hafvet.

          Insula Ascensionis Šr en š utan Œboer, vid pass 4. mil omkring. HŠr finnes ej annat, mellan stenarna och sanden, Šn en stor myckenhet Skšlpaddor och stora FiskmŒssar, som Šro sŒ litet skygge, at de lŒta taga sig med hŠnderna. Skšlpaddorne Šro sŒ store, at nŠr vi stego 5. personer pŒ en sŒdan, geck hon med oss vart hon ville. Vi samlade en stor hop deras Šgg, hvilka de grafvit neder i sanden, at solen skulle vŠrma dem ut. Desse Šgg voro helt runde, och hade en tunn hinna šfver sig, som vindŠgg: Šro mycket torra i sig sjelfva til at Šta, sŒ at de mŒste stekas i olja sedan de Šro kokte. Skšlpaddan hafver tu hjertan, och hennes kštt smakar ljufligit. Hon kan lefva i 6. eller 7. vekors tid utan mat, allenast hon fŒr vatten, hvilket vi sielfve pršfvade om bord, och hade af dem vŒr dageliga kost. Om hon kommer pŒ ryggen, sŒ kan hon ej vŠnda sig, utan mŒste sŒ ligga och svŠlta ihjŠl.

#4

4. CAPITLET.

Om …n Helena och des underliga

vŠrkan.

…N S:t Helena, som hŒller 8. eller 9. mil i runden, Šr en berg-full ort, och kan synas pŒ 30. mil i sjšn, nŠr det Šr opljust. Hon har varit obod fšr 4 eller 5. Œr sedan, dŒ et €ngelskt Nybygge sat sig derneder, och kastade up tre skansar. Jordmonen Šr af naturen myket fet och bŠr ymnig frukt, nŠr han aldrig sŒ litet ansas; sŒsom KŒl, Sallad, Persilja, Morštter, Pomponer, Meloner med mera, sŒ at alt der sŒs, vŠxer straxt; Men sŠdet mŒste vŠl omgŠrdas fšr vilda svin och Bockar, som der drifva i stora hopar. DŒ Spaniorerne fordom der legat, at taga frisk luft, och vatten, hafva de planterat Pomerantz- Citrone- och Lemone-trŠ pŒ bergen, hvilka alt stilla bŠra frukt. Fšrr i verden kom ingen dit och tog nŒgot til mats af šns frukt, som icke planterade nŒgot annat igen, hvilket kunde lŠnda dem til gagns, som kommo efter. DŒ var der ock en stor myckenhet af dessa vilda svin och bockar, som dŒ voro sŒ spake, at de lŒto taga sig med

#5 hŠnderna; Men Œr 1656, dŒ jag var der, voro de sŒ skygge fšr folket, at de, som varit der tilfšrene, undrade fast mycket deršfver. NŠr vi kommo neder uti des lustiga skogar och dalar, emellan bergen, blefvo vi varse en hop vilda hundar, som der lupo och hade gjort en stor skada pŒ Creaturen, dem vi nyss talte om. Desse hundar Šro der planterade genom et skepp, som lagt i land vid St. Helena at hemta vatten, och dŒ det gik bort derifrŒn, kom det ofšrvarandes och i brŒskan at lemna efter sig en stor tik, som var full med valpar, den der sedermera ynglade, hvaraf desse hundar icke allenast kommo at alstras, utan Creaturen blefvo ock sŒ skygge, efter de dagligen ofredades af detta alde och skulle vara deras uppehŠlle.

          Luften Šr der sŒ sund, at mŒngen, som pŒ skeppen legat redo fšr dšden, kommit sig fšre och blifvit helbregda, sŒ snart han kommit dit i land och fŒt litet ligga i grŠset. DŠr fšrgiks et Spanskt skepp, fšr nŒgra Œr sedan: Folket blefvo vŠl bergade pŒ landet; men de kommo icke dŠdan fšr Šn et Œr derefter. De hafva gifvit tilkŠnna, som deras dagbok visar, at ingen af dem, fast de voro 800. man starke, hade nŒgon

#6 sin kŠnt sig det ringaste ondt i hufvudet, lŒngt mindre vetat af nŒgra andra krŠmpor eller nŒgon dšd, sŒ lŠnge de der varit. De bygde ock up et litet Capell der pŒ šn; men HollŠndarne hafva sedermera rifvit det neder.

     PŒ hela šn fins inge skadelige eller giftige djur, icke en gŒng en mygga eller fluga, som visa sig skenbarligen vid elden. Om nŠtterna skrŠmes folket af spšken som gšra ingen skada. Det bŠsta rinnande vatten, som en menniska sig nŒgonsin mŒ šnska, faller af des hšga berg. Her finnes ock allahanda slags Fisk, bŒde smŒ och stor, sŒ at det ej kan beskrifvas. Den fŒngas med litet omak, uti stor myckenhet. Vi togo med en krškter spik, utan agn och metekrok sŒ mycket, at vi ej kunde salta alt. Ibland annat, fŒs der et slags makril, som Œstadkommer frossa och fŠrgar hela kroppen ršd som blod, sŒ snart en menniska Šter honom; men det gŒr genast bort.

5. CAPITLET.

Om yttersta udden pŒ Africa, och et mycket skamlšst folk, som der vistas.

YTtersta Udden pΠAfrica, som eljest kallas Cap de bonne Esperance, ligger

#7 35. Grader, sšder om dagjemnings streket, uti Konungariket Monomotapa, och Šr fasta landet. Des Œboer Šro lagom store til vŠxten; men derjemte sŒ vilda och grofve, at det aldrig kan utsŠgas. De gŒ nakne, fšrutan det de hŠnga en rŠfrumpa pŒ kroppen, at skyla sin blygd med, qvinnorne hafva icke ens detta skjulet. De Šro rŠtt svarte; och fast Šn deras jordmon Šr lŠtt at sŒ och plantera uti, sŒ bry de sig ej om sŒdant. De skšta ej eller om nŒgon lŠra, šfverhet, styrelse, handel, handavŠrk eller den ringaste nŠring; utan lefva som oskŠliga djur, leta up as och annan oqvŠmlig fšda, hŠlst rutna fiskar i sjšstranden, dem de Šta strax up. De hafva hvarken hus eller kulor; Och fast de Šga mycken boskap, slakta de aldrig nŒgot kreatur: utan nŠr nŒgot dšr af sig sjelft, Šta de det up med gŒrr och spŒrr. NŠr nŒgon Kristen, som HollŠndare eller €ngelsman, kommer dit, mŒ han ei lossa nŒgot skott, hvarken med bšssa eller stycke, sŒ framt han vil hafva nŒgot godt af dem; ty nŠr det smŠller, skynda de sig undan med sin boskap up Œt bergen, der ingen kan fŒ igen dem. Skulle en vilja kšpa boskap af dem, sŒ kan den icke fŒs fšr penningar fast en ville bjuda fšr dem sŒ mycket guld eller silfver,

#8 som sielfva kon Šr stor til; med mindre de fŒ et stycke Tobak fšr henne, eller sŒ lŒngt stycke grof mŠssings trŒ, som kon, med rumpan och hela kroppen Šr lŒng til, hvaraf de sedan gšra sig ringar om armar och ben. De tinga likvist fšrut derpŒ, at fŒ tilbaka tarmarna, dem de Šta up rŒa, sŒ snart de fŒt dem, och lŒtit gŒrret litet lšpa utur dem. Det de ej orka Šta, binda de om sina armar och ben, til des de blifva hungrige igen. NŠr det blir alt, eller de eljest ej hafva nŒgot att Šta, lšpa de kring stranden, som tome hundar, och leta Muslor, Ostron och dšd fisk. Utom alt detta, sŒ kommo de ock om bord til oss med Struts-Šgg, Struts-fiedrar och smŒ Skšdpaddor, fšr hvilka de ej annat ville hafva igen Šn tobak.

6. CAPITLET.

Om en strid emellan en Valfisk och en SvŠrdfisk.

JAg lŒg, Œr 1656, der pŒ et HollŠndskt skepp uti en vik, som heter Taffelbeyet, i 3. vekors tid, ibland annat, som lŒt sig se i sjšn, var ock en strid, som yppades emellan en Hval- och en SvŠrdfisk, uti

#9 hvilken SvŠrdfisken feck seger, sedan han hade ristat up buken pŒ hvalen, sŒ at han vrŠkte dšd til lands, och vardt, innan en fjerdedels tima upŠten af inbyggarena, Hottentotter kallade, som genast samkades hopetals til honom. Hvalen var 35. famnar lŒng; Men svŠrdfisken kunde vara omtrent 9. eller 10. och ej šfver halfannan aln tjock vid pass. Denne senare Šr trekantig och hafver 4. fŠnor mer Šn annan Fisk. SvŠrdet sitter pŒ nŠsan och Šr en god aln lŒngt och en hand bredt, med stora skarpa taggar, som vargtŠnder, pŒ bŒda sidor, hvarmed han smyger sig under hvalen och ristar up buken pŒ honom.

          Detta folket Šr sŒ snŠlt at lšpa, at de kunna taga up en hjort pŒ sprŒnget: dertil med sŒ viss hŠndt, at de kunna rŒka pŒ flugan med en sten. De lŒta ej eller skrŠma sig med nŒgon vŠrja; ty de kunna lšpa undan den samma: Men med en pistol, kan man skrŠma tusende, fast den ock vore oladdad. Det sŠges, at desse Hottentotter Šta menniskor; men det Šr icke sant; ty vi begrofvo der mŒnga dšda, som vŠl fingo ligga i fred fšr dem. NŠr en qvinna skal hŒlla sig til en man, sŒ mŒste hon lŒta hugga af sig den frŠmsta leden pŒ venstra

#10 stra handens minsta finger. De samla sig om nŠtterna tilhopa šfver hundrade menniskor af bŠgge kšnen, de der dansa kring om en eld och klappa med hŠnderna, til at jaga bort grymma vildjur, som: lejon och tigrar, hvilka gŒ her rŠtt tjokt. Der Šr ock en stor myckenhet af Strutsar, som inbyggarne veta at fŒnga rŠtt snŠlt. Rhinoceros eller Elefant-MŠstaren, som Šr Elefantens arf-fiende, finnes ocksŒ pŒ denna orten, ock Šr et Kreatur af half annor alns hšgd omtrent och tre alnars lŠngd, skapad som en Elefant och bŠr et horn pŒ nŠsan, hvilket han slipar emot stenarna, nŠr han vil gŒ i kamp med Elefanten; har en snabel, som en annan Elefant, hvilken gŒr under hornet. De som aldrig set honom, enkannerligen mŒlare, taga fuller af honom med skšlpar pŒ ryggen och šfver kroppen; men de fara vilse; ty hans hud Šr icke allenast tjock och slŠt, utan ligger var pŒ annan, fŒll pŒ fŒll, ifrŒn hufvudet til rumpan, sŒ at den starkaste karl icke kan hugga igenom henne med nŒgon yxa, fast hon vore aldrig sŒ vass. Alt vad detta kreaturet Šr, duger til lŠkedom, Šnda in til sjelfva dyngan. Jag sŒg pŒ Java, at hans blod sŒldes fšr en R:daler lodet. Hans fŠrg Šr nŒgot mšrkare Šn askfŠrg.

#11    Tu hšga berg finnes pŒ denna stora udden, som synes pŒ 8. eller 9. mil i sjšn; det ena heter Taffelberg, emedan det Šr slatt och slŠtt som et bord: Det andra Leyonberg, derfšre at det liknar et Lejon, til hufvud, rumpa, ben och klor, som ligger pŒ buken och har pŒ hufvudet en krona. Uti det berget eller den viken vi lŒgo med skeppen, viste sig som oftast allahanda sjš-djur, som sjš-kor och sjš-hŠstar. De voro uti alt som andra kor och hŠstar, utom det, at de hade inga hŒr, och fšterne voro skapade som skŠl-skrŠflor eller gŒse-fštter, hŠstarne hade mahn som andre hŠstar; men bak vore de som fiskar, en sjš-ko kom uppŒ landet at beta, hvilken vŒre slogo ihjŠl. HŠr voro ock sjš-hundar, sjš-kattor och mera; med et ord: det finnes icke nŒgot kreatur pŒ landet, som icke har sin liknelse i sjšn. HŠr vankas ock ymnigt fisk, sŠrdeles nŠr hšgt vatten Šr, dŒ han kšres up i viken och Štes af hvalen. Ibland hŠnder, at nŠr hvalfisken gŒr fšr hšgt up, och vattnet faller ut, fastnar han qvar, inbyggarena til byte. Det Šr stor liknelse til god malm uti dessa bergen; men en kommer ingen vŠg dermed fšr skog-lšsa skul.

#12

7. CAPITLET.

Om Berget Cumba de Tristan.

CUmba de Tristan Šr et ensamt berg i sjšn, derpŒ icke annat fants Šn en stor myckenhet Fisk-MŒsar, som icke voro skygge fšr menniskor utan helt spake. Her var ei eller nŒgot fŠrskt vatten, hvarfšre det ock med skŠl kallas Cumba de Tristan, det Šr: Šngslighets klippa.

8. CAPITLET.

Om …n Mauritius

DEnna Mauritii … het fordom Serne och Šr vid pass 8 mil omkring, har fšrr varit obod; men togs fšr mŒnga Œr sedan in af HollŠndarena. Hon Šr alt lik St. Helena, fšrutan at bergen Šro her lŠgre, eljest Šr hon mycket sund och frucktsam, ocksŒ pŒ det bŠsta EbentrŠ, som kan gifvas i verlden, utom stšrsta ymnighet pŒ hvarjehanda andra frukter, her finnes alt fšr mycket svin och bockar, och ibland annat, ocksŒ en stor ymnighet skšlpaddor. De, som hugga ebentrŠ, taga dessa skšlpaddor

#13 paddor, špna buken pŒ dem med en yxa, reda til sin mat af istret eller fetman, som rinner utur den, och sleppa dem sedan, tils nŒgon tid derefter, dŒ sŒret Œter grodt igen och sŒ mycket ister samlas, som de fšrut hade haft. Her fŒs ock amalegrise och ambra, som vrŠkes i land af sjšn och ser ut som ko-dynga; mycket skŠmes bort och Štes up af vild-svinen pŒ landet. Her trifvas inge skadelige djur, icke en gŒng en fluga, mygga eller myra. Folket, som der bor, sŠger: at de aldrig varit sjuke, sedan de kommit pŒ detta landet, om icke sŒ varit, at nŒgon huggit sig eller fallit. SŒledes kan ingen lŠttinge, som fšr arbete skul vil gšra sig sjuk, hŠr hafva nŒgon framgŒng. Fisk vankas her i stor myckenhet.

9. CAPITLET.

Om …n Madagaskar eller St. Laurents.

MAdagaskar eller St. Laurents … ligger i Africa under Stenbockens tecken, och hŒlles fšre vara sŒ stor som €ngland och Skottland ihop. Des inbyggare Šro hel svarte och Mahometaner.

#14 Landet Šr fruktsamt och har en stor myckenhet boskap, fŒr och getter. I stŠllet fšr bršd, Šta inbyggarne et slags rštter, dem de kalla Patatas, hvilke smaka, nŠr de Šro kokade, som palsternackor. Vi tordes icke gŒ mycket lŒngt ifrŒn stranden, at de icke skulle stjŠla bort folket fšr oss; emedan tvŠnne bŒtsmŠn, de der dristat gŒ nŒgot lŒngt up i landet, saknades; hvarfšre ock skepparen hšlt om bord qvar dem af inbyggarena, som voro pŒ skeppet, til des han feck veta, hvart vŒre tvŠnne bŒtsmŠn tagit vŠgen. De, som snappat bort dem, fšrde dem genast til Konungen i landet, som hade sit sŠte uti Monotapan; Men skepparen sŠnde ut en af desse Caffers, som voro pŒ skeppet, til at kungšra, huru det stod til med hans medbršder, at 18. voro tagne til fŒnga fšr tvŠnne kristna. NŠr bodet kom til Konungen och talde grant fšr honom om bršdernas vilkor pŒ skeppet, blef han mycket vred och sŠnde genast bort til en annan Konung, som hšlt til šster pŒ landet i Arpoat, at rŒdgšra med honom, antingen han skulle hŒlla qvar dessa tvŠnne kristna och gifva sina egna til spillo, eller ej. VŒre tvŒ sade oss detta, nŠr de kommo tilbaka. Efter som Fransonerne

#15 hŒlla deras sammankomst pŒ detta landet, sŒ hafva nŒgre, som dŒ voro hos nyssnŠmde Konung, talt honom in, at de tvŠnne kristne kunde gšra honom betre gagn, Šn 30. eller 40. af hans egit folk, allenast han kunde šfvertala dem i godo. DŒ detta hades fšr hŠnder, togo vi til fŒnga alt mer och mer af folket pŒ šn, sŒ at Konungen var glad han feck gifva vŒra kristna lšsa; Men pŒ det han skulle gifva nŒgot tecken til des tyranniska hjerta, lŠt han rycka ut hvart enda hŒr, som de sŒgo och funno pŒ deras kroppar, fšr Šn de fingo gŒ sin vŠg. Hvad sveda de haft, kan hvar tŠnka. De sade ock at icke mer Šn et hŒr ryktes ut i sender.

          NŠr skepparen med de andre om bord sŒgo, at de sŒ grymt och illa farit med dessa stackars karar; faststŠltes, at 16. friske personer af dem vi hade om bord, skulle hŒllas qvar til trŠlar; hvilket ocksŒ skedde, sŒ at de omsider sŒldes. NŠsa och šron skuros bort pŒ en af dem, som sŠndes til Konungen igen. De her, som kommo tilbaka, viste ock at sŠga, huru denne Kong hade mŒnga Elefanter, som gingo i hans hof. SŒ mycket jag kunde understŒ, skulle detta vara et folkrikt och ymnogt land

#16 pŒ allahanda mat-varor. Vi plockade der stora och goda ostron af trŠna vid stranden, likaledes ocksŒ sura lemoner, dem vi Œto med ostrorna.

          FransmŠn har her et stycke land med den lilla FŠstningen Apollonia: Icke fšr det, de idka handel her i landet, utan at de kunna ligga och passa uppŒ tiden, dŒ Mogolerne och Persianerne segla šfver Persiska viken in i ršda hafvet, til Mahomets graf, dem de taga fast, ršfva godset bort, sŠnka farkostarna och drŠpa folket: segla sedan in i Arabien, der de sŠlja godset, och hafva sit tilhŒl uti Delpe och Rosejel.

10. CAPITLET.

Om …n Sokkotora.

DEtta Šr en liten š, vid pass 2 mil om kring och ligger rŠtt i skillnaden mellan Africa och Asia. Och fast hon icke Šr nŒgon frukt š, sŒ bo der likvist nŒgra Araber, som lefva af et slags kŒda, kallad drakablod, hvilken der finnes och sŠljes mycket dyrt Œt kšpmŠnnerna. De fiska med trŠsaxar, up en stor myckenhet Koraller, ršda, hvita och allahanda andra fŠrgor utur

#17 sjšbotnen. Desse Koraller Šro veke som blštt lim, nŠr de fšrst tagas utur vatnet; men nŠr de legat en stund i solen, hŒrdna de och slŒs sedan sšnder i stycken, hvaraf svarfvas hvarjehanda mindre och stšrre ting, alt som en vil hafva dem til. De hafva ock vackra Karnioler at sŠlja. Sjšršfvare hŒlla sig ofta pŒ denna šn, serdeles nŠr de komma ifrŒn Madagaskar genom Barbarska Sundet; ty hon ligger icke lŒngt ifrŒn inloppet i ršda hafvet, sŒ at ingen Morisk Farkost kan gŒ der fram, med mindre de icke skola se honom.

          Detta Šr nu sŒ korteligen hvad jag set och hšrt i Africa. Nu vil jag gifva mig til Asien, som jag kŠnner bŠttre Šn Africa och Europa; och bšrjar sŒ pŒ Ršda Hafvet.

Om Asia.

11. CAPITLET.

Om Ršda Hafvet.

DEt Ršda Hafvet kallas ock den Arabiske Sjšn; Men af Mahometisterna hafvet Mek. Sjelfve inloppet utur det Barbariska, i Ršda Hafvet, Šr i sig sjelft mycket

#18 trŒngt, och der til med ligga en hop klippor midt i farten, fšr hvilka en mŒste granneligen akta sig, om en icke skal vrŠkas pŒ dem af stršmen, som flyter utur det Etiopiska Hafvet. Detta inlop kallas NŠrva Sund eller Streto Babel Mandel, och Šr ei bredare, der det Šr smalast, Šn at en med hšgra handen kan kasta en sten in i Asien, och med den venstra en uti Africa. Det kallas Ršda Hafvet fšr vatnet skul, som ser ršdt ut pŒ Asiatiska eller Arabiska sidan; men Šr likvist hvitt i sig sjelft, nŠr det tages up i et glas eller embar. Den ršde Arabiske jorden, sŒ vŠl som bergen, som ligga vid stranden, och se ut som ršd krita, hvilket de ock rent af Šro, vŒlla, at vatnet tyckes vara ršdt. Det regnar allenast en gŒng om Œret uti Arabien, dŒ bŒde regnet och vederleken varar i 6 mŒnaders tid: Des emellan synes icke en molnflŠk hela pŒ himmelen, uti de andra sex mŒnaderna. Araberne mŒste samla sŒ mycket vatten uti djupa brunnar, pŒ de sex mŒnader dŒ det regnar, som de tarfva fšr sig sjelfva, fšr sin boskap och andra, som trŠnga om at kšpa vatten uti de andra sex mŒnaderna. Detta regnet skšljer en myckenhet ršdfŠrga af bergen neder i sjšn, der hon efter hand sŠtter sig pŒ botnen,

#19 hvaraf vatnet blifver ršdt. Solen vŠrkar mycket salt der i stranden, som likaledes i sig sjelft Šr helt ršdt. Jag tror, at i denna sjšn Šr det saltaste vatten i hela verden, sjelfva sanden i stranden Šr ocksŒ ršd; men pŒ Etiopiska och hŠlst Egyptiska sidan, Šr vatnet och saltet i stranden helt hvitt; emedan der aldrig regnar, sŒsom det ej eller nŒgonsin der skedt, sedan syndafloden; utan landet vatnas af Nilstršmen, den der flšdar šfver landet en gŒng om Œret.

          Uti denna sjšn Šr mycken fisk, och der ibland et slag, som heter Kalkop, stor som en lax och mycket fet. Der fŒngas ock et annat mindre slag, pŒ hvilken synes, som en mennisko-hand tagit šfver honom pŒ ena sidan. Araberne kalla honom Parkamain; det Šr sŒ mycket som femfingers fisk. Vi fingo ock et annat slag icke olikt Braxnar, sŒsom ock feta Abborrar, utom mŒnga andra sŠlsynta fiskar.

12. CAPITLET.

Om en …, i Ršda Hafvet midt fšr staden Meka.

N€r vi lŒgo fšr Meka, fattades oss ved at koka med; ty seglade vi till en liten š, som ligger under Etiopien, och Šr

#20 vid pass 3 tyska mil omkring, der vi togo ved til vŒrt behof, fast Šn at trŠdet var mycket hŒrdt at hugga. Her hade fordom varit skog nog; men nu var han mest borthuggen: Vi kunde der icke rŒka nŒgot trŠ med frukt pŒ: ej eller fšrde de, som bodde der pŒ šn, nŒgon til oss. De hade en mycket vacker och smŒ boskap, serdeles fŒr, fšr hvilka de ej annat Šskade af oss, Šn Tobak och lŠrest. De hšllo mycket af ršdt Fris, och gŒfvo en vacker Ko fšr en aln. De hade ock allahanda Koraller, enkannerligen ršda och svarta, dem de bšdo ut fšr gamla skjortor. Desse Caffers Šro hel svarta och veta icke at skyla sig; utan hŠnga allenast et Lšf-blad šfver sin blygd. Det Šr rŠtt et groft och bestaktigt folk. De drucko ris-brŠnvin, som skepparen gaf dem, sŒsom vatten, och lŒgo sedan, sŒsom de varit stel dšde. Deras qvinnor Šro mycket okyske. En man kom til oss och hade med sig tvŠnne unga pigor, som han sade vara sina egna dštrar, och bar en sticka i handen, halft annat qvarter lŒng vid pass: Han ville hafva sŒ lŒngt stycke Tobak, som stickan var, fšr det at en skulle fŒ bruka sin vilja med dessa hans barn. Jag kunde icke rŠkna ut, hvad Gudstjenst de hade: Kristna kunde

#21 de icke vara; efter de ei talade om KRISTO; ei eller Mahometister; ty jag sŒg med egna šgon, at de icke voro omskorne.

13. CAPITLET.

Om Rika Arabien.

RIka Arabien heter nu fšr tiden Ajaman. Det Šr allom tilfšrene nogsamt kunnigt, hvarfšre hon kallas Rika och steniga Arabien. Her finnas mŒnga stŠder, af hvilka Meka, Aden, Maskalet och Zibit Šro de ypperste. Och fast Šn mŒnge hŒlla sŒ fšre, at Rika Arabien skal stŒ under Turkens lydno i Constantinopel eller Stambolda, sŒ Šr det likvist utan grund; utan Turkiske KŠisaren Šr allenast SkydsHerre fšr deras Gudstjenst, hvarfšre de gifva honom en Œrlig hedersskŠnk, som Šr en stor post penningar, och lŒta, utom des, aldrig kufva sig. Landet styres af fyra Herrar, af hvilka den ypperste bor altid i Meka. Desse Herrar ymsas Œrligen icke allenast til heders stŠllet, som Professorerne vid Upsala Academia her i Sverige; utan ock til sjelfva sŠtet, sŒ at de flytta altid undan hvarandra, tillika med boningarna.

#22 NŠr den, som sitter i Aden, skal stiga til hšgsta Herra vŠldet, sŒ mŒste den i Meka trŠda af och flytta til Zibit, och han, som varit der, bort til Maskalet, och sŒ ytterligare, til des den fjerde kommer til Aden. Det Meka, om hvilket vi nu talt, Šr den yppersta Herrens sŠte, och ligger uti Ršda Arabien, strax vid inloppet i Ršda Hafvet: Men der finnes ock et annat, som likaledes kallas Medina eller Medineske Meka Talnabi, hvilket vil sŠga sŒ mycket, som en Profete-stad, och ligger uti steniga Arabien; til hvilken ingen Jude eller Kristen mŒ komma pŒ 12 mil ner, sŒ framt han icke vil mista lifvet, eller falla af frŒn LŠran: enkannerligen derfšre, at Mahomet Šr icke allenast der fšdder, utan skal ock hŠnga der under Kyrkiohvalfvet, sluten i en stŒl-kista, som blifvit updragen af en Magnet til taket, hvilket likvist nu icke finnes i nŒgon sanning; ty pŒ den tiden jag var der; nŠmligen 1653., kom jag šfver en affŠlling, som het Johannes, fšdder i Frankfurt am Mayn, hvilken talte fšr mig om Mahomets kista under taket sŒledes: StŒl-kistan hŠngde fšrr, sade han, uppe af en Magnet,

#23 som setat i hvalfvet: men fšr nŒgra Œr sedan slogs denne Kyrkan sšnder af et grufveligit Œskeslag, sŒ at bŒde Magneten och kistan fšllo neder; och Magneten miste ej allenast sin kraft, utan kistan blef ocksŒ sšnderslagen; men deras Helige och Prester hafva sedan satt i hop samma kista med 4 granna jern-kedjor, och hissat henne šfverst up under hvalfvet, dŠr hon fšrr hŠngde, och lŒtit bygga up Kyrkan Œ nyo. Och at ingen mŒ skšnja, det hon sŒledes hŠnger pŒ kedjor, rškes der hvar morgon, sŒ fullt och starkt med hvarjehanda rškelser, at kistan fšga annorledes synes i ršken Šn hŠnga af sig sjelf; efter som ršken stŒr mycket tjockt under taket eller hvalfvet. Detta med fŒ ord om det ena Meka.

14. CAPITLET.

Om Meka vid Streto Babel Mandel.

DEt andre Meka, som ligger vid Streto Babel Mandel, Šr en liten och fšga befŠst stad, utom en liten skants, pŒ hvilken ligga nŒgra stycken. Staden Šr fuller icke stor; men folkrik, serdeles den

#24 tiden pŒ Œret, som Persianerne och Mogolerne komma med sina farkostar, de der Šro lastade med allahanda kosteliga varor. De lŠgga fšrst der til, sedan resa de šfver landet til Mahomets graf. DŒ kan det myckna folket ej fŒ rum uti staden; utan mŒste sŠtta up tŠlt pŒ marcken, hvaraf staden dŒ synes 3. eller 4. gŒnger stšrre, Šn han Šr i sig sjelf. Nu, fast denne stad Šr sŒ liten, hafver jag likvist aldrig set i nŒgon stad i hela verden sŒ stora rikedomar, serdeles pŒ guld, som i denna her staden. Der Šr et hus, vŠl sŒ stort, som nya Academien uti Upsala, i hvilket gullet vŠges alla dagar, ifrŒn solenes upgŒng in til des nedergŒng; myntadt in och omyntadt ut, hvaribland ofta finnas sŒ stora stycken, at de hŒlla mer, Šn et halft skeppund. Her idkas ock en stark kšpenskap med Šdla stenar, pŠrlor, gyllen- och silfver-duk, sŒsom ock Koraller af allahanda fŠrgor, til en stor myckenhet, jemte Agatarbete, som kannor, flaskor, skŒlar, med mera,med et ord: alt hvad tarfvas til husgerŒd med fat, talrikar, och dylikt, fŒs der til kšps af fin agat-sten, som Šr fŠrgad bŒde ršd och svart. Staden Šr derjemte mycket luftig och behagelig, sŒ af sit lŠge och stŠlle, som af des goda hamn och segelfart;

#25 som har stora fšrmoner med sig; ty de rikaste kšpmŠn i Indien samkas dit och fšra med sig allahanda varor, som eljest Šro sŠlsynte annorstŠdes: sedan Šr ock denne her staden rŠtt vackert bygd. MŒnge hus Šro utan til glaserade šfver alt, och des mŒnge Kyrkor Šro utprydde med hšga torn. Huset, som StŒthŒllaren eller Sultan bor uti, Šr alt fšrhŠrligt. Den rundel, som han stadigt vistas uti, Šr utan til alt šfver spšnt med fint gull. Her Šr ock en stor myckenhet Judar; och, utom des, bo her mŒnge Kristne. Franciskanerne hafva her et Kloster, vid hvilket de hŒlla fyra Munkar. Armenianerne komma ock hit at kšpslaga. €nglŠndare och HollŠndare hafva likaledes her fina hus, uti hvilka folk ligga Œrligen, som stŠndigt handla ut och in. Eljest Šr orten mycket god, bŠr allahanda frukt och varor, som dŒga at Šta; men ved och vatten kšpes her mycket dyrt. Her vexa ock makalšst goda drufvor; fast det Šr strŠngt fšrbudit, at dricka vinet. Ingen Kristen eller Jude mŒ komma drucken pŒ gatorna om dagen, sŒ framt han vil behŒlla lifvet. Och som der vankas en grufvelig heta, sŒ vŠl, som uti Persien, nŠr solen Šr i krŠftan; emedan desse lŠnder ligga rŠtt under des krets; sŒ hafva de

#26 mycket tjocka vŠggar pŒ sina hus; dertil med, bygga de et iholigt torn pŒ taken, šfver hvilket de hŠnga ylle-tŠcken, nŠr hetan bšrjar nalkas, sŒ at vedret kan draga sig neder i husen; ty ifrŒn klockan 7. om morgonen tils hon Šr 4. om aftonen, Šr det ogšrligit, at nŒgon menniska kan fylla nŒgot ute fšr den starka hetan skul.

15. CAPITLET.

Om Staden Aden.

ADen tyckes vara en vacker stad, pŒ lŒngt hŒll; men som jag ej var deruti; utan kom allenast at segla fram om honom; kan jag ej skrifva nŒgot vist om den samma. SŒ mycket kunde jag se, at han lŒg i bergs-refvorna och hade šfverst pŒ berget et slot med stycken pŒ.

16. CAPITLET.

Om Staden Maskalet.

DEnne Staden Šr ocksŒ bygd pŒ hŒrda klipporna. Portugiserne hafva fšrst bygt up honom; men sedermera kom han, genom fšrrŠderi, til Araberna, hvilke slogo,

#27 utan skonsmŒl, ihjel alla Kristna derinne, som icke ville lŒta omskŠra sig. DŒ bodde ock inge andre der Šn Kristne. Nu Šr han sŒ befŠst, at det tyckes fšr mennisko šgon ogšrligit, at vinna honom. Begge de her stŠderne ligga vid Persiska sjšn, mycket hšgt up i vŠdret, och kunna vŠl synas pŒ 8. mil uti sjšn, nŠr det Šr opljust. Emellan dessa tvŒ stŠder, hafver folket sina gild-minor uti de hšga bergen.

17. CAPITLET.

Om Staden Zibet.

ZIbet, Šr en liten Stad vid ršda Hafvet, der ock en af de yppersta Herrarna hafver sit sŠte. SŠndebudet eller Ambassadeuren Herr Henrik Pellikonie reste dit den 24. Junii 1653. SŒ snart vi voro komne pŒ redden, sŠnde denne Herren til oss en sin Secreter, och en af Capitainerna vid hansGarde, som talade god Portugisiska och var vŒr tolk: ville derjemte veta vŒrt Šrende, hvilket Ambassadeuren sade dem. Strax drogo de i land, at fšrkunna sin Herra, til hvilken Šnda vi voro komne. Vi ledsagades en tima eller tvŒ derefter, vid pass klockan 9. fšrmiddagen,

#28 ifrŒn skeppet med et stort fšlje. DŒ vi kommo i land, satte vi oss pŒ de stŒlta hŠstar, som voro sŠnde emot oss, alle mycket hŠrligen utprydde, och voro sŒ in fšr Sultanen eller Herren, med hvilken Ambassadeuren talade en lŒng stund. NŠr han fŒt det han Œstundade af denna Herren, lagades strax til skŠnker fšr honom, som voro et stort gyllene Credents med et UrvŠrk up i locket, som slog; et gyllene Handfat med Vattenkanna; tvŠnne lŒnga Hagel-bšssor; tvŠnne Mjš-hundar; tvŠnne 6. pundiga Malm-stycken, med tvŠnne stycker ršdt Skarlakan samt guld- och silfver-Spetsar. Men fšr HerrensBroder togs fram et stort UrvŠrk, et stycke ršdt Skarlakan, med et par Pistoler. Och fšr de yppersta af Adelen nŒgre stycken fŠrgadt Sammet, Plys och Atlast med en hop Japaniskt LakvŠrk och allahanda Kryddesaker. Sedan de tagit mot dessa gŒfvor, stadgades skrifteligen emellan Sultanen och SŠndebudet, at HollŠndarne skulle der fŒ idka sin Handel, sŒ hŠdanefter som hit intil.

          Under det vi tšfvade, kommo fyra Catolske FŠder til oss, som buro fšre, at de voro ifrŒn St. Karins berg, eller Berget

#29 Sinai, och de hade nu vandrat en lŒng tid omkring i de Arabiska och Etiopiska lŠnder, hvarest de vŠndt om mŒnga Mahometaner och hedningar til Kristendomen. SŠndebodet undfik dem mycket vŠl, emedan han sjelf var Catolik. De Šskade at fŒ fšlja lŠngre up i landet; ty de tordes icke fara om Meka Talnabi eller Medina, ei eller fingo de nŒgot fšlje genom sandsjšn eller den Arabiska šknen. SŠndebudet gaf dem deras bšn och tingade fšr dem et serdeles rum pŒ skeppet, der de skulle fŒ vara obrydde uti deras egen maklighet.

18. CAPITLET.

Om en hŠrlig TrŠgŒrd, dŠruti jag blef stŒteliga undfŠgnad der.

Ngra dagar derefter, fšrdes vi med stor stŒt ifrŒn vŒrt herberge, sŒsom budne gŠster up uti hans Lust-hus, som lŒg uti en mycket ljuflig trŠ-gŒrd; der fants hŠrlige KŠllor, Vatten-sprŒng, Fiskedammar och andra sŠlsynte Konststycken. Der voro ock allahanda frukt-trŠn, som bŠro Fikon-, Amandel-, Persik-, Pomerantser, Citroner, Lemoner och Plomon, med mera, jemte et underligit slags Drufvor, och mŒngfaldiga slags Rosor. DŒ vi sŒto til bords, kom et grufveligit stort Tiger

#30 djur och Œt up smolorna och benen, som lŒgo bakom oss; men gjorde oss ingen skada: hvarken tog eller Œt det mer, Šn dy gafs, ty det var sŒ tilvŠnt.

          SŒ snart mŒltiden var til Šnda, red Secreteren, tillika med nŒgra af Adelen med oss, at skŒda pŒ staden; men de ville icke lŒta oss komma pŒ muren, ej eller up i fŠstningarna. De ledsagade oss sedan til et stort gammal Mynt-hus, som de ville intala oss, at Patriarken Noak hade bygt. En Kyrka stod der strax bredevid, kring hvilken et jern-galler var gjordt. Uti portgŒngen hŠngde et stycke trŠ i en jern-kedja, hvilket de gŒfvo ut fšr et stycke af Noe-Ark: Detta hšllo de, som en serdeles Œminnelse, uti stort vŠrde. Der ifrŒn fšrde de oss i ett Œtt-kantigt torn, der et grymt Lejon stod bundit. NŠr jag her talte om fšr Capitenen, at jag sedt 9. Lejon uti Konung Kiau Abbas Hof i Persien, och han hšrde, at jag varit der, frŒgade han mig om Konungens Stat och om hans Kans eller Herrar i deras Regemente, sŒsom ock hvad vŠg jag hade rest och hvad tid jag var der? hvar pŒ jag gaf honom sŒ godt svar, som jag kunde och viste. Jag sade ock honom, huru stor och prunksam stat Bassan i Bagadet fšrer; med et ord,

#31 jag gjorde honom nšje pŒ alt hvad han sporde mig om. De lŒto oss ocksŒ se en brunn, šfver hundrade famnar djup, den de sade, at Patriarken Jacob hade grŠfvit. Vatnet, som der vindades up med lŠderembar, var sŒ kalt, at vi knapt torde lŒta det komma vid tŠnderna. Et stycke derifrŒn stod en fyrkantig Kyrka med platt tak šfver, uti hvilken voro hundrade pelare, alle af huggen sten. Der voro ock mŒnge andre minnesmŠrken, som vŒra fšrt dit, lŒngt fšr Kristi hugnerika fšdelse. Omsider blefvo vi plŒgade til farvŠl, en dag eller tvŒ derefter, med en mŒltid: DŒ SŠndebodet fik en liten skŠnk. Vi bšdo sŒledes Sultanen fara vŠl och redo til vŒrt herberge. Om aftonen fingo vi veta af en Armenisk Kristen, at kšpmŠnnerne frŒn Persien, Arabien och Indien hade skrifvit et bref til Sultanen, deruti de talt honom hŒrdeliga til, fšr det han lemnat oss, som de kallade Kristna hundar, sŒ stor vŠnskap och frihet, och at han deremot vinlade sig, at trycka dem, som voro gode och trogne Mahometaner. Sedan kom Secreteraren den andra dagen, bitida om morgonen med nŒgra af Adelen och Capitenen, och ledsagade oss utom staden en half mil, der en Bark eller bŒt lŒg i land. Vi

#32 stego med Capitainen pŒ den samma och lade bort til et litet slott, som kallades Kadiar, der vi stego i land och blefvo plŒgade af Capitainen: sedan gingo vi pŒ barken igen, och kommo om bord pŒ skeppet om aftonen, dŒ stycken lŒssades och Capitainen fŠgnades, och hedrades, Œ nyo med skŠnker. Vi sŒgo der, ibland annat, Virok vexa hela stora feltena fulla, af hvilken dryper en kŒda, tvŒ gŒnger om Œret, vŒr och sommar: om vŒren Šr hon ršd; men om sommaren hvit. Myrram vexte ocksŒ der til stor myckenhet. Detta her Šr et litet trŠ fem alnar hšgt, och hafver skarpa taggar som tšrne. NŠr barken ristas up, lšper en saft derutur, som en tunn kŒda.Om de dšdas lekamen smšrjas hermed, skola de ej rutna pŒ lŒngan tid. NŠr bladen lŠggas uti en kista mellan klŠder, skal ingen mal eller annan ohyra trifvas deribland.

          Dagen derpŒ lyfte vi ankar, och gingo sŒ lŠngs ut med Arabiska sidan, til at se efter, om icke der skulle finnas nŒgot vid sjšlŒngorna, som kunde lŠnda det Ost-indiska samlaget til nŒgon fšrmon.

#33 19. CAPITLET.

Om staden Ziden.

Vi kommo d. 8. Augusti, til en stor stad, som heter Ziden, och ligger pŒ torra stranden, uti en lustig vik, der vi fŠlte ankar pŒ 10 famnar i fin sand-grund. Staden synes nog stor; efter som husen stŒ mycket glest, och Šro alle bygde af speklera, hvit limade utan pŒ med kalk. Der Šr ocksŒ et slott med fyra rundelar, som vŠl kunna mota en fjendes pŒtrŠngande; men icke tola et stycke skott. Staden har ock en vacker hop kyrkor. SŒ snart vi hommo pŒ redden, satte vi ut en freds flagga; hvar pŒ Lands-Herren sŠnde en Officer om bord med en Farkost, til at spšrja efter, hvad folk vi voro, och hvad vi Œstundade? vŒre svarade: at vi vore HollŠndare, ock kommo dit at handla med dem, som gode vŠnner, ock sŒgo gerna, om vi kunde fŒ tala med honom. Sedan for han i land och yppade fšr Herren vŒrt Šrende: kom tilbaka litet derefter, och sŒlte Œt oss nŒgot frukt fšr penningar; men hade derjemte en strŠng tilsŠgelse frŒn Gouverneuren, at vi skulle genast packa oss vŒr kos, eller han

#34 skulle hjelpa oss dŠdan: lade ock dertil, at vi illa stinkande Kristne voro icke vŠrde at gŒ pŒ et sŒ heligt land, serdeles sŒ nŠr Mahomets Fšdelses Stad. Vi frestade vŠl pŒ at fŒ vatten fšr penningar; men det var fŒfŠngt. HerpŒ lyfte vi ankar, och tŠnkte at gŒ šfver til Taquem uti Egypten; men som stršmen satt starkt pŒ oss i vester, och vedret var sŒ knapt, at vi kommo alt mer och mer ut pŒ ršda hafvet; ty funno vi fšr godt, at hŒlla under det Arabiska landet, til at se, om vi kunde komma til nŒgon ort, der vi mŒtte fŒ vatten. Munkarne, som vi hade med oss om bord, sade: at ej nŒgot vatten var at vŠnta pŒ en lŒng vŠg Šnnu, och fšrr Šn vi kommo 20. eller 30. mil fram om Medina eller Talnabi, der Mahomet Šr begrafven, och ligger i rŒgŒngen vid steniga Arabien; Men jag hŒller fšre, at desse her Catolske Prester, sade det derpŒ, at de sŒledes skulle komma nŠrmare up til Sinai berg.

20.CAPITLET.

Om en Ort som kallas Jamborg.

Vi kommo d. 17. Augusti til Jamborg, och lŒto vŒra ankar falla i halfsjette

#35 famns djup pŒ ršd sand-grund. Der viste vi ock ut en Freds-Flagga, hvarpŒ kšfdingen uti Alidet eller byn kom sjelf om bord, och ville veta, hvad vŒr Œstundan vara skulle? hvarpŒ svarades, at vi voro Kristne och HollŠndare, som gerna ville hafva vatten fšr penningar: Det vi ock fingo. Her bodde mest Judar, de der altid kommo om bord, at skinna med sin kšpslagning. Her vŠfves mycket vacker gull- och silfver-duk, och allehanda silkes-tyger. Vatnet, som vi der fingo, var sŒ illakt, at vi ei kunde koka dermed. Dagen derefter lyfte vi ankar, och letade efter nŒgon ort, som hade friskt vatten.

21. CAPITLET.

Om Orten Zerzes.

Vi kommo hit den 26. Augusti. Catolske PrŠsterne kŠnde strax igen densamma, och sade: at det var den orten, der Israels Barn landstego, sedan de gŒt torrskodde igenom ršda hafvet: likaledes, at ej bettre vatten vore i hela Arabien, Šn der. NŠr vi sŒgo, at ingen ville komma til oss frŒn landet, satte vi ut vŒr lilla bŒt med tolken och 8. Musqueterare, fšrutan

#36 bŒtsmŠn med fina handbilor, de der rodde i land. DŒ vi kommo dit, funno vi fšga folk, allenast nŒgra Judar; ty rodde vi genast om bord igen, satte ut vŒr stora bŒt, med alla toma fat, som vi hade, och foro sŒ i land pŒ nytt och šste sŒ mycket vatten Œt oss, som vi tarfvade, utur en hop hŠrliga brunnar. Sedan gingo vi up, at se pŒ de gamla minnes-mŠrken, som der voro. Vi blefvo fšrst varse en Turkisk kyrka, vid hvilken stodo tolf pelare, som hade sunkit mer Šn 3:die delen neder i jorden, och sades vara nedersatta af Israels Barn, nŠr de kommit genom Ršda Hafvet. Judarne hade der sammastŠdes en Synagoga, och hšllo denna orten mycket helig: de hade ock prŠglat in i stenarne de tolf Israels SlŠkters Namn, med HebrŠiska bokstŠfver. Der bodde ock en hop Greker, som alle voro affŠllingar, hvilke sŒ vŠl, som Judarne, sade: at ej nŒgot skep frŒn de Kristna lŠnder hade pŒ mŒnga Œrs tid varit sŒ lŒngt up i ršda hafvet, som detta. Vi kunde ock skenbarliga se Sinai och Horebs berg, som lŒgo midt fšr oss. Presterne budo Ambassadeuren och Skepparen, at de skulle lŒta sŠtta dem i land uti en vik eller et sund, som kallas Bajo, det

#37 Šr S:t. Karins sund, hvilket ligger tvŒ mil ifrŒn berget Sinai, som dem ocksŒ vilfors, dels fšr deras egen skul, dels ock at med det samma ršna sjškortens riktighet, sjšfarandom til nyare och vissare rŠttelse; sŒsom ock at fŒ se dessa her namnkunniga bergen; fast Šn icke alle pŒ skeppet fingo lŒf at fara med. Den som mest yrkade her pŒ, var vŒr ypperste Herre Pellikonie, hvilken, som fšrr Šr sagt, var Catolsk, och ville gerna lŒta skrifta sig af dessa FŠder. Vi fingo ock et godt tilfŠlle, at dršja der nŒgot fšr motveder och stršmen skul; ty vi kunde ej komma tilbaka utur ršda hafvet, fšrr Šn 6. mŒnader gŒt til Šnda, sŒ at det ena vedret, som nu alt fšr et blŒste, kastade sig om; hvarpŒ vi dageligen vŠntade, til des den sjette mŒnaden var fšr handen, dŒ vedret smŒningom bšrjade vŠnda sig. Sedan vi hade vŠl friskat up oss, hemtat sŒ mycket vatten som vi tarfvade, och hŒllit rŒd med vŒra fšrmŠn, lyfte vi ankar, och kommo d. 30 Aug. til nyssnŠmde Bajo, el St. Karins sund och inlopp. DŒ vi voro der, bŒdo nysnŠmde FŠder SŠndebudet och Skepparen, at de ville fšlja dem Œt til Berget Sinai, der de hade deras sammankomst och Stall-Bršder. Dess fšrinnan hade vŒren bšrjat sŒ smŒningom byta sig

#38 om; ty fans godt, at SŠndebudet med Skepparen och nŒgra Soldater skulle fara med dem. Och efter jag stod vŠl hos dessa Catolska Prester, bad jag, det de ville fŠlla et godt ord fšr mig hos vŒra FšrmŠn, at jag ock kunde fŒ fšlja med, til at ŒskŒda sŒ namnkunniga hšgder; hvilket mig och tilstaddes. Et litet torp lŒg en half mil frŒn Stranden, som het Kutzjuk, dit gingo Munkarne och hemtade sŒ mŒnga MulŒsnor, som vi omtrŠngde.

22. CAPITLET.

Om Sinai Berg.

SŒledes satte vi oss pŒ MulŒsnorna, den 31. Augusti efter middagen. Vi voro tilsammans 10. man, utom Munkarna, och foro alt genom sand och smŒ tšrnebuskar. PŒ vŠgen fants ej nŒgot vatten; hvarfšre vi vŠl hade lidit stor nšd pŒ den tiden, om vi sjelfve icke kaft vatten med oss uti lederflaskor. Vi kommo fram den 2. September til Berget Sinai; der satte vi oss neder, til des Munkarne hade bodat sina Med-bršder om vŒr nŠrvaro. NŠr de kommo igen, hade de med sig 6. andra FŠder af Carmeliterna, som fšrde varmt vatten,

#39 med hvilket de tvŠttade vŒra fštter, kyste och tackade oss fšr de vŠlgŠrningar vi hade visat deras medbršder; Men vi mŒste lŠgga ifrŒn oss vŠrjorna uti et vakthus, deruti vid pass 300 Turkiske Soldater voro, som hšllo vŒrd šfver berget, innan vi fingo gŒ dit up. Desse Soldater hŒllas af Munkarna, som bo pŒ berget, fšr Judarna skul, hvilke med sŒ mycket stšrre nit sška, at taga det ifrŒn de Kristna, som Moses pŒ detta berget hafver tagit mot Lagen af GUD. Den 3. September gik Ambassadeuren til Skrift och derpŒ til HERRans Natvard uti Carmeliternas Kloster. Om aftonen bad han Carmeliterna vilja sŒ laga, at vi kunde fŒ se nŒgra namnkunniga minnes-mŠrken, som kunde hšfvas Kristnom at tala om, hvilket ock oss lofvades. Dagen derefter, om morgonen, gingo vi omkring med trenne Carmeliter och otta Greker, hvilke viste oss alt det som fšljer:

23. CAPITLET.

Beskrifning šfver Bergen Sinai och Horeb:

Sinai och Horeb stŒ bŠgge pŒ en fot. Horeb kallas Kuorel bŒde af de Kristna,

#40 som bo i Asia; och af Mahometanerna, och vil sŒ mycket sŠga,som en …ken, emedan steniga Arabien, eller Sand-Sjšn, som Israels-Barn vabdrat uti hela 40 Œren, tager der sin bšrjan, nŠr en vil resa frŒn sjšn dit up, och Šr i sig sjelft icke serdeles hšgt; men Berget Sinai Šr deromot mycket hšgt och brant, vŠl 4. gŒnger hšgre Šn Horeb. Detta kallas Šnnu af de Kristna Catarin¾ Berg; emedan Catolikerne gifvit fšre, at sedan St. Catarina var pinad och marterad i Alexandria uti Egypten, skola 6. €nglar fšrt hennes lekamen dit, som sedermera funnits der igen svepter i et blodigt lakan, af nŒgra Egyptier, hvilke ock der vistades pŒ den tiden. Tilfšrene var det mycket ondt, at komma up pŒ detta berget, innan de Kristne med stor kostnad lŒtit hugga uti hŒrda klipporna 142 stora och breda trappor, utan fšr sjelfva portarna, sŒ at bŒde Cameler och Œsnor kunna nu med folket gŒ bŒde up och neder.

          Allenast tvŠnne LŠror hafva sit sŠte pŒ detta Berget, som ocksŒ stŠndigt der vistas. Carmeliterne hafva her fem och Grekerne tvŠnne sammankomster, och Mahometanerne

#41 tre kyrkor, som vi sedan skola orda om. NŠr en kommit up fšr trapporna, mšta tvŠnne stora portar, som stŒ brede vid hvar andra: uti den ena hŠnger et kors af huggen sten, derigenom alle Kristne gŒ; och i den andra en halfmŒne, som Mahometanerne skola gŒ igenom. SŒ snart en kommer in genom porten, Šr et Kloster pŒ venstra handen, som kallas St. Maria de la Cinnatura. En mycket vacker Krydde gŒrd lŒg just bredevid samma Kloster, med allahanda rosor och frukter uti; serdeles ParadisŠplen, hvilka de kalade Muses, och Šro sŒ stora som tvŒ mans knytnŠfvar. Bladen Šro halfannan famn lŒnge, och en fot brede, och Frukten smakar ljuflig. Utomdes, finnes der ock €plen, PŠron, Myrtel-bŠr, Indianiska Fikon eller Pisan och Dadel, jemte andre fremmande frukter. Alle dessa trŠn Šro planterade uti en jord, som Šr tagen nedanfšr berget och skšfflad dit up. Der fingo vi salt och fŠrskt bršd, jemte allahanda frukter til mat, och myrtel-vin til dricka. De hade ock et annat slags vin, som de kallade Liatico, hvilket var rŠtt ljufligit och smakade vŠl. Her fŒr en ock se vackra vatten-sprŒng, som kasta et mycket godt vatten ifrŒn sig.

#42    Hšgre up pŒ venstra handen, Šr et hŠrligit Kloster, som kallas St. Anna, der uti vi mest hade vŒrt Herberge, sŒ lŠnge vi voro der. Vid detta Klostret lŒg ocksŒ en trŠ-gŒrd, som de sade, at St. Johannes Evangelisten hade planterat. Carmeliterne Šta aldrig kštt, utan krydder, šrter, rštter och frukter. Hšgre up Šr et Capel, pŒ hvilket Šr et trekantigt torn, med nŒgra dammar omkring. Her vistes oss et Hol, uti hvilket Elias skal hafva hŒllit til, nŠr han flydde fšr Jesabel, och €ngelen spisade honom med vatten och bršd. Midt emot sjelfva Kullen Šr en remnad Klippa, utur hvilken sades, at GUD lŠt sig se fšr Moses, nŠr han gik fram om honom, och som Moses icke kunde se Hans Anlete, gaf han sig tilbaka: Et rum vises Šn idag uti klippan efter kroppen och ryggen, hvilket Šr lika som en grop efter en stackot och tjok man med bakdelen af hufvudet, hela ryggen, fštterna och utslagna armar. Hšgst pŒ toppen synes rumet, der Moses undfik af GUD de Tio Bud-Orden. Nedan fšre pŒ venstra handen Šr et Kloster, som kallas St. Catarina. Munkarne gšma her St. Catarinas

#43 Lekamen uti en hvit Alabaster-kista, som Pr¾laten visar Œt pelegriner och Kristna, som komma dit, hvilket han gšr med en silfver-staf. En fetma flyter utur dessa dšda benen liksom Olja; fast den hvarken Šr Olja eller balsam. Sedan visar han fram hennes Hufvud och det blodiga Lakanet, som hon Šr funnen uti. De hade ock en torr buske, som stod bak om Altaret, hvilken, som de sade, skulle vara den samme, som Moses sŒg brinna. Vi mŒste allesammans draga skona af oss, fšrr Šn vi fingo komma nŠr til honom. Jag sŒg vŠl denna buskan; men jag tror ej, at det skal vara den, som Moses sŒg stŒ i ljusan lŒga. Der nedanfšre Šr et kloster pŒ venstra handen, somkallas St. Johannes Dšparen, hvilket hafver en mycket vacker trŠgŒrd med dammar och vatten-kistor uti. Grekerne hade der bredevid sina sammankomster, som kallades Koloizisi, och nŒgra hus, som de nŠmde Basilopoli; efter de buro fšre, at tvŠnne Konunga-sšner skulle ligga der begrafne. Detta folket hŒller sig ej sŒ snygt som Catolikere, och Šr en stor skilnad emellan dem och Catolikerna bŒde i GUDsdyrkan, sinnelag och seder. De Šta bŒde kšt och flesk. Nederst inom porten stŒ

#44 4. Turkiska Kyrkor; Den ena hafva de lemnat Œt Greker och Pelegriner, at gšra sin Gudstjenst uti; Den andra Šr alt stilla lŒster och tillykt. De sade, at derinne skulle vara et hol uti berget, der Moses skulle hafva hŒllit til, dŒ han fastade i 40. Dygn, sedan han slagit sšnder de fšrsta Sten-Taflorna, och ville hafva andra i stŠllet: Han torde til Šfventyrs nu icke klifva sŒ hšgt up igen som fšrra gŒngen. Uti de 2. andra, hŒlla Mahometanerne sin Gudsdyrkan. Deras Prester bo somlige pŒ berget, somlige nedan fšr berget uti sina Kyrkor. En kyrka kallas Mosca pŒ Arabiska, eller Mesgita; Men Presterne kalla sig Mantonos, det Šr: De heliga Grifters skydsmŠn. De ypperste af dessa Helgon Šro: Omer, Osman, Husen och Abupeker, dem Mahometanerne tilbedja. De hŒlla eljest ock Mahomets Dotter Vateme uti stor heder.

24. CAPITLET.

Om Horebs Berg.

UppŒ Horeb Šr fšga annat Šn vŠrdshus fšr Arabiska Soldater. NŠr vi

#45 i 4 dygn hade der haft vŒr lust och fŠgnad, toge vi farvŠl af FŠderna, sŒ vŠl de Grekiska som de Catolska, hvilke fšlgde oss neder af berget, med den sedvŠnja, som fšljer: Fšrst blef Litanien sjungen, oeh sedan lŠstes vŠlsignelsen šfver oss. NŠr Grekiske Presterne fingo veta, at vi skulle resa bort, kom deras Pr¾lat med hela sit fšlje til oss i Carmelite-Klostret, der vi lŒgo, och nšdgade oss til mŒltids hos sig. Fšrst hšlts en Messa och sedan bars maten fram, och nŠr mŒltiden var all, gjordes Œter en Messa. DerpŒ bŒdo vi dem fara vŠl; Men de Grekiske Presterne fšlgde oss neder af berget och sjungde alt hela vŠgen. De voro alle i sina Presta-KlŠder och somlige buro ljus i hŠnderna, somlige Kors och somligen Vige-vatten. NŠr vi nu i en sŒdan stŒt kommit neder af berget, funno vi fšr oss en hop mul-Œsnor, som buro vatten och voro redo at ledsaga oss til skeppet. Vi togo igen vŒra vŠrjor; och vigevatten stŠnktes Œ nyo šfver oss, hvarmed vi satte oss pŒ mul-Œsnorna och drogo vŒra fŠrde. TvŠnne af dessa Munkar fšlgde oss til vŠgs, och viste oss pŒ vŠgen mŒnga namnkunniga stŠllen; som til Šfventyrs en hel torr ort, som lŒg en half mil ifrŒn

#46 berget, der de sade, at Arons Barn, Nadab och Abihu tŠrdes up af eld; dernŠst viste de oss et annat stŠlle, der de sade: at Israels Barn skulle reste up Guld-Kalfven, den de tilbodo. En mil derifrŒn stod en Turkisk Kyrka, dit ingen Kristen fik komma, vid lifsstraf. DersammastŠdes sade de, at Moses haft sit tjŠll, nŠr GUD talte med honom utur molnfloden. Sedan hade de oss til et annat Turkiskt Tempel, som de kallade Beziel, hvilket de sade stŒ pŒ det stŠllet Busken skulle hafva stŒt, som Moses sŒg i ljusan lŒga; men ei brinna up: sŒsom ock, at de visat oss fšrut i Klostret. Dessa Kyrkor hŒllas af Mahometanerna i stor všrdning.

          Dagen derefter, kommo vi til skeppet igen; dŒ skeps-folket hade fŒngat en sŒ stor myckenhet fisk, at de icke hunno med at salta alt. Om natten derpŒ, kom sŒ mycket ršd sand flygande i luften, med et Vest Sud-vest veder, at ingen menniska kunde blifva pŒ šfverloppet; utan vi mŒste slŒ til alla vŒra likor, och draga bekad duk šfver skeppet. NŠr detta gŒt šfver, som varade en tima, kunde vi ej se šfverloppet eller

#47 vatnet fšr sand. Detta var et vist tecken fšr oss, at vederleken skulle kasta sig; ty satte vi oss fšre at fara šfver til Taquem, en stad vid ršda hafs-stranden uti Egypten.

25. CAPITLET.

Om staden Taquem.

Vi kommo fram til denna staden den 25. September, och blefvo starkt tilsporde, om vi voro Sjšršfvare. Vi kšpte vatten af dem, och lastade skeppet med den besta Mumie som kunde finnas. Vi kšpte denna Mumie af Judarna. Den Šr ej annat, Šn dšda menniskors lekamen, som hemtas utur Arabiska …knen eller sand-sjšn, der de qvŠfjas af sanden, och torkas ihop af solens heta som stok-fisk. Vi fingo ej lŒf at komma in i staden; utan Judarne kommo til oss. MŒnge Kristne helsade pŒ oss, och som jag tykte, mŒste der vara en stor myckenhet Kristne. Catolikerne skola hafva tre Klšster derinne.

26. CAPITLET.

Om deras BokstŠfver och Papper.

De Araber, Armenier, Meder och Persianer hafva enahanda BokstŠfver.

#48 Alt deras Pappergšres af Bomull, hvilket Šr sŒ slŠtt, som en gnid-sten gŒt deršfver; och i stŠllet fšr penna, brukes et ršr eller en hvasspipa. NŠr deras barn skola lŠra skrifva, gifves dem, i stŠllet fšr papper, bleck och penna, et litet tunt brŠde, vid pass en aln lŒngt, och en liten posse med grann sand, hvilken de strš mycket tunt pŒ brŠdet, och lŠra sŒ barnen rita BokstŠfverna med fingret i sanden, til des de kunna vŠl gšra dem, sedan fŒ de penna och bleck.

27. CAPITLET.

Om mindre Armenien.

ARmenianerne tro, at Kristus Šr fšdder sann GUD och Menniska, och at Han var bŒde GUD och menniska sŒ lŠnge Han vandrade her pŒ jorden; Men at Han lemnade den mennisklige naturen, dŒ Han for til himla, och at Han nu allenast Šr sanner GUD och ingen menniska. Detta Landet Šr i sig sjelft icke mycket stort. Jag kan icke just veta des storlek, efter jag icke rest omkring det; utan kom samma vŠg tilbaka, som jag for fram. Fast

#49 Šn det lyder under Konungen i Persien; sŒ Šro likvist alle landets inbyggare Kristne. Ingen annan Gudsdyrkan Šr uti hela landet; utan nŒgre Mahometaner, som vistas hos Gouverneuren, hvilken Šr ditsatter af Konungen i Persien, och bor uti Erivana. Folket Šr rŠtt redligt, serdeles mot dem Kristnom, som komma frŒn Europa, och elska dem, sŒsom de voro komne frŒn Himmelen, allenast han visar, at han icke Šr omskoren; ty mŒste han fšrst, utan motsŠjelse lŒta dem se sin blygd. Stšrsta delen af inbyggarena Šro KšpmŠn, de der idka stark handel med €dla stenar och allahanda dyrbara saker, som de kšpa i Indien hos stora Mogol, och fšra genom Tartariet och Persien til Europa.

28. CAPITLET.

Om Armenianernes Gudsdyrkan.

JAg rŒkade Œr 1656. i September mŒnad, tvŠnne KšpmŠn frŒn Armenien uti Amsterdam, med hvilka jag fšrut hade talt Œtskilliga resor i Ispahan, den tiden jag var i Konung Schak Abbas tjenst i Persien Œr

#50 1652; Den ena het Karakan; Den andre Rudolf Constantin. Landet Šr mycket ymnigt pŒ Korn, hvete och vin, vacker boskap och hvarjehanda matvaror. Folket Šr mycket šdmjukt och treflit at fšda sig; sŒsom det ock icke Šr serdeles olikt frŒn Catolikerna uti deras Gudsdyrkan, enkannerligen hvad messor och andra sedvŠnjor vidkommer: endast at de hŒlla mŠssorna pŒ deras modersmŒl, och Presterne gifta sig. Deras Patriark, som lefde den tiden, jag der vistades, het Philippus, en from och god man, bodde uti staden Erivana, som Šr en yppen flek, rŠtt under berget Ararat, och kan ei stŒ emot nŒgon fiende. Her i staden Šro sŒ vŠl Munke- som Nunne-Kloster. PŒ Norra sidan om berget, ligger en liten stad, som heter Nakseidan, det Šr: Det fšrsta bo och hem; ty Inbyggarne tro fult och fast, at Noak har icke allenast pŒ samma stŠlle gjort sit fšrsta offer; utan ock bugt der sin fšrsta hydda, sedan han gŒt utur Arken.

          Detta Landet Šr namnkunnigt, bŒde derfšre, at det sŒ stadigt blifvit vid den Kristna LŠran, och at dess inbyggare Šro

#51 sŒ trogne, dygdige och sŠgnesamme emot alla menniskor, serdeles de Kristne: sŒsom ock fšr Berget Ararat skul, som der ligger och Šr pŒ alla kanter sŒ brant, at en menniska ingaledes kan komma dit up. Inge soldater finnas uti hela detta landet, utom nŒgra, som tjena Lands-Herren, och Šro infšdde Armenianer. Her finnas ock inga andre handtvŠrkare, Šn skrŠddare, skomakare och smeder: Alle de andre fšda sig med kšpslagning: Ej eller kunna nŒgre Catoliker lŠnge hŒlla her til; efter som deras Munkar och Prester med sina sammankomster ingalunda lidas hos detta folket. Emedan Ispahan och Armenien Šro 30 dagsresor. Ingen kan resa den vŠgen, utan starkt fšlje. Resan sker med Œsnor och Kameler, och en hinner ei mer Šn 3. goda Svenska mil om dagen. Armenianerne gšra ut sin skatt d. 10. Martii hvart Œr, dŒ Konungen i Persien hŒller sit nyŒr, sŒ at han ei mŒ hafva nogot skŠl at klaga šfver dem. De taga ock Œrligen ut stadfŠstelse-bref, at hŒlla sin Gudsdyrkan i fred och utan klander. De hemta bŒde fisken och saltet, som de tarfva, ifrŒn Caspiska Sjšn.

#52

29. CAPITLET.

Om Meden.

MEden Šr icke serdeles stort land: lyder til Konungen i Persien och Šr mycket tort, bergigt och ofruktsamt. Der finnas inge stŠder, som Šr nŒgot om; fšrutan Tauris och Tabris, hvilke fordom kallades Ecbatana; fast den ock nu Šr mycket šdelagd, och synes sŒ godt som luta til sit intet; hvilket kommer deraf, at, dŒ inbygarne|, uti Schjak Sofis tid, gjorde upresning, och ville kesa en Konung fšr sig sjelfva, sŒ lŠt nyssnŠmde Konung rifva neder alla fasta orter och fšra bort de mesta af folket. Konung Ahafveri hŠrliga Pallats vises Šnnu i dag uti Tauris; och fast det Šr mycket šdelagt, sŒ skšnjes lika fult af lemningarna, at det mŒste varit en mycket vacker bygning. En FranciskanerMunk, som het Hieronymus, viste mig strax der utanfšre en plats, pŒ hvilken han sade, at Haman blifvit hŠngd.

          Detta Tauris ligger rŠtt ut med Caspiska Sjšn, och des stšrsta handel idkas

#53 mest med fisk. MŒnge berg finnas i denna Šngden, som Šro nog hšge: Alexander hin Store tog dem fšrst in, innan han gik lšst pŒ sjelfva staden, uti hvilken han ramade en sŒ drŒpelig skatt, at det ei kunde utsŠjas, hvaraf han blef sŒ hšgdragen, at han ville helsas fšr en Gud. Der finnes Šnnu mŒnga minnesmŠrken efter honom.

30. CAPITLET.

Om Partia eller Parten, som nu

kallas Arak.

TVŠnne store och namnkunnige stŠder Šro i detta Landet, nemligen: Ispahan, der Konungen i Persien har sit sŠte, och Amadan. Denne der ligger Œtta dagsresor Nord-vest om Ispahan, och Šr det samma, som i Skriften kallas Sufa. Han Šr mycket kommen i rop, sŒ fšr des Œlder skul, som fšr de mŒnga snŠlla handtvŠrkare, som der bo. Der virkas och vŠfvas allehanda slags gyllene-silfver- och silkes-tyger, sŒsom ock de fagraste tapeter och tŠcken, som kunna finnas. Der bo inge andre Šn Judar, utom Herren, som der

#54 sitter vid styret, hvilken Šr en Persian och Mahometan. De hafva ock lŒf, at der hŒlla fritt sin Gudstjenst och ega deras egen kyrka i staden. StŒthŒllarens folk, som gafs oss til vŠrn och beskyd, tvingade dem, at lŒta oss se deras samqvŠm, och annat, som var synvŠrdt. SŒledes viste de oss fšrst Drotning Esters och Mardok¾i, samt Profeten Daniels Grafvar, hvilka Judarne hšllo uti stor všrdning. Floden Ulai lšper midt igenom staden. En hvit pelare var uprest et litet stycke utom staden, der de sade, at Profeten Daniel skulle set synerna om de fyra stora Riken i verden. De Kristne Armenianer viste oss ock sŒ et mycket vackert hus, fast det var nog bofŠlligt, hvilket de gofvo ut fšr den Synagogan, som de helige Tre Konungar gŒt utaf, hvilke kommo och offrade FrŠlsaren Kristo Guld, Rškelse och Myrram. Denne orten Šr mycket sund och luftig, och  har ymnoghet pŒ alla-handa mat-varor. Ibland annat vexer her et slags hvitt vin, hvilket Šr mycket hŠlsosamt; fast det Šr nŒgot bittert til smaken. Desse Judar hafva uti deras kšpslagning samma sed och varor, som Perserne, och sŠlja ved, mjšlk,

#55 vatten och vin, med et ord allahanda matvaror.

31. CAPITLET.

Om Staden Ispahan.

ISpahan Šr Konunga-SŠte i Persien, och rŠknas i vidden 3 gŒnger sŒ stor som Paris i Frankriket. Jag har vŠl aldrig varit i Paris, at jag kan veta des storlek; men det Šr sant, at Ispahan, som bŒde fordom och Šnnu kallas Hagistan uti Landkorten, Šr sŒ stor, at en fšga hinner resa til hŠst omkring des Murar uti 6 dagars tid. Han har fyra fšrstŠder, den ypperste ibland dem Šr Julfva, hvilken Šr vŠl sŒ stor, som Stockholms stad med Norrmalm och LadugŒrdslandet. Alla Šro Kristne, som bo deruti, och hafva sin egen lag och DomsŠte. Domaren Šr en Armenier och fšrer stat som en Fšrste. Om sŒ skulle hŠnda, at en Turk har gjort en Kristen nŒgot emot, sŒ sker ransakningen uti Turkiska Cadiet och Turken straffas af sin šfverhet; Men Šr skulden hos den Kristna, sŒ skickas han til det Kristna RŒdet, som skonar ingen,

#56 utan straffar genast den brotsliga. De Kristna ega fri Religions …fning. Konungen sjelf kommer som oftast i deras samqvŠmer, at skŒda deras GUdsdyrkan med mycken alfversamhet; Munkarne hafva stor ynnest hos Konungen, och ega stora friheter och fšrmoner, serdeles de Augustiner, hvilke hafva der en mycket vacker Kyrka; Carmeliterne ega ocksŒ tvŒ, likaledes Franciscanerne; men Armenianerne sex.

32. CAPITLET.

Om Persiska Hofstaten.

OM vi skole tala nŒgot om Kongungens Hof och Stat i Persien; sŒ var den Herren, hvilken rŒdde i Landet, pŒ den tiden jag der vistades, en ung och mycket from Herre, Kiau Abbas vid namn. Jag, tillika med mŒnga andra Kristna frŒn Europa tjente hos honom uti 18. mŒnader fšr soldat. Hans Œlder var Œr 1652. tvŒ och tjugu Œr. Han hade dŒ allaredo en liten Son och Dotter och 400 Frillor, utom sina rŠtta Hustrur, hvilke alle voro de yppersta Herrans Dšttrar i Landet. Herren

#57 sjelf Šr vŠl Mahometan; men sŒ lŒter han likvist som tidast skšnjas, at han Šr mera mon om de Kristna Šn sina egna. Alla Hans bordtyg och Kšks-saker, som Fat, Talrikar, och SkŒlar med mera, Šr alt af fint Gull, och somt sŒ stort, at ingen kan bŠra det med hŠnderna, utan pŒ Hufvudet. MŒnga KŠril Šro ock sŒ tunga, at de mŒste fšras pŒ en bŒr, hvilka likaledes Šro beslagna med Gull. I stŠllet fšr et Kongligit vapen, stŒr vid pass et sŒdant mŠrke (3) pŒ dessa KŠril. Stallet, deruti Lif-HŠsten fodras; hŒlles mycket rent. HŠstarne Šro 100 stycken, alla bundne med Gull-kedjor, och skodde šfver alt med Gyllene skor; men TŠckena Šro af den finaste Gyllen-duk, som vŠfves och vŠrkas i Landet. KŠrilen och Karen, som vatnet hŠmtas uti fšr dem, Šr af fint Gull frŒn Arabien. Mycket vackre och stŒtelige Rid-Sadlar hŠnga uti Stallet fram fšr hvar hŠst; Desse Sadlar Šro prydde šfver hvar andra med Diamanter, Turkoser, Safirer, Rubiner och flera dylika €dlastenar: och derutšfver Šro de full-satte med de hŠrligasta

#58 Perlor, som nŒgonsin kunna finnas. Med et ord: der kommer ei annat fšr šgonen, Šn klart gull; Port-Hakarne sŒvŠl som annat Šro af tŠtt Gull. En Berg-Katt stŒr bunden pŒ ena sidan uti port-gŒngen, och rifver folket, om han nŒkas dem, som vilja gŒ der fram. Han Šr sŒ stor, som den stšrste Kattlo; men til fŠrgen grŒ. En Berg-Rotta stŒr pŒ den andra sidan uti en bur. Hon var sŒ tam, at hon tog bršd af hŠnderna pŒ folket. Hon ref pŒ gallervŠrket med klona, hvar gŒng jag gek derom; ty jag gaf henne altid nŒgot at Šta af min egen hand. Hon var til skapnaden och fŠrgen just som en annan rotta; men sŒ stor som et half-Œrs gammalt Svin. Nio Lejon lŒgo utan fšr porten: Desse voro endast bundne om Halsarna med smala tŒg, och hade hvart och et en liten hund hos sig, med hvilken de lekte. Ibland dessa var et snš-hvit och Gull-fŠrgadt framman til: De andre voro hel bleke, och gjorde ingom nŒgot ondt.

33. CAPITLET.

Om Konungens JŠgeri.

N€r Konungen jagar, brukar han Falkar

#59 dertil, och ibland dem en hvit Korp med ršd nŠf, hvilken Šr rŠtt sŒ snŠl, at slŒ efter foglar, som nŒgon Falk. Han har utom des, 200 stycken Leoparder, de der Šro sŒ tillŠrde, at ej nŒgot vildt, som finnes i marken, kan undslippa dem, med mindre, de icke skola fŒ det fatt uti 3 sprŒng. Om det hŠnder, at de slŒ bom pŒ de 3. fšrsta sprŒngen, sŠtta de rumpan emellan benen och gŒ tilbaka, som de skulle blygas. Med et ord: Denne Konungens stora stat, jemte Stadsens storlek, och des inbyggares myckenhet och slšgder Šr alt fšr ondt fšr mig at kunna minnas och uttala.

          Den, som har Olearii Dag-bog šfver Holstenska SŠndebudets resa til Persien, kan deruti gšra sig til pricka kunnig om altsamman. Jag vil sŒledes ej gŒ lŒngt her med; utan bšrja pŒ at tala om sjelfva Konungariket Persien, sŒsom och nŠmna eller enfaldigt skrifva nŒgot om de stŠder, jag sjelf varit uti och skŒdat med egna šgon. Jag fant hŠr i Ispahan pŒ Malmen Julfva, der inge andre bo, Šn Kristne, Sal: Herr Bengt Oxenstiernas namn, ristadt med en spik pŒ Muren vid et Augustiner Kloster uti Vers pŒ Latin, som lyder sŒlunda pŒ vŒrt modersmŒl,

#60

MIn GUD mig vŠl Ledsager her.

Och Dygden i mit sŠlskap Šr;

Fšr faran jag ej fruktar mig;

I medgŒng Šr jag icke dryg;

Men allestŠds gŒr med fritt mod,

BENGT OXENSTIERN Svensk Fri

          herr god;

PŒ Sexton Hundra Elfte Œr,

Sen fšdder var FrŠlsaren vŒr.

34. CAPITLET.

Om Persien eller Farsien.

DEtta Landet Šr ei mindre bergaktigt, Šn fruktsamt, serdeles pŒ Hvete och Korn, som sŒs 2. gŒnger om ret. PŒ bergen vexa de bŠste Vindrufvor til en stor myckenhet hela Œret igenom, bŒde vinter och sommar, sŒ at, nŠr den ena Drufvan Šr kart, stŒr den andra i Blomma, och den tredje Šr half-mogen, nŠr den fjerde bšrjar falla af, Œret ut och Œret in: De elska mycket TrŠgŒrdar, och hafva der i allehanda, sŒ vŠl Rosor, som Frukt-trŠn,

#61 sŒsom PŠron, hvita €plen, Amandel, Plomom, hvarjehande slag af sšta och sura Lemoner, som ljufligen kyla, nŠr en menniska Šter deraf. De hafva ock mŒnga underliga KŠllor och Vatten-sprŒng uti sina Lust-gŒrdar. Der finnas de bŠste HŠstar i Asien, och de bŠsta FŒr, som nŒgonsin kunna vara i hela verden, uti stšrsta ymnoghet, jemte annan boskap, som snor, Oxar, Kor, med mera; dem de stilla med mycken Dadel, som vexer pŒ Lands-bygden til stor myckenhet. De hšga Cypresser, och et annat slags trŠ, som kallas Arbor de Rais, och Šr eljest sŠlsamt, vexa der mycket. Det senare sprider sina grenar vŠl en Italiensk mil omkring i vidden, sŒ at 6000 man skulle kunna stŒ hel torre derinunder, fast det regnade aldrig sŒ mycket. Dess grenar Šro sŒ lŒnge, at de hŠnga neder pŒ jorden och vexa Œter up, Œter sloka de neder Œt och vexa Œ nyo up igen; sŒ at en qvist kan sticka sig ut en half-fjerdedels mil om icke mera ifrŒn sjelfva bŒlen. Det hafver stora blan; Men bŠr ingen frukt. NŠr en bryter af en qvist eller Telning, sŒ

#62 rinner en hvit saft ut, som gjšr en menniska strax blind, om han kommer at drypa den i šgonen. Her Šr ock mycket Hjortar, vilde Svin och snor. Likaledes Šr ock her et slags odjur, dem de kalla Jackhalser, icke olike med vargar. Dese gšra stor skada bŒde pŒ foglar och djur. De grŠfva ock up och Šta deras dšda, om de ei Šro lagde uti fasta och djupa grafvar. De Kristne mena, at desse djur skola vara Hyena, som de naturkunnige skrifva om. Der finnas Œtskillige slags Foglar: men inge GŠss, utan Hšns och kerhšns, nŒgra 100:de i skocken, jemte store och smŒ Turteldufvor, Tranor, HŠgrar, Storkar, KropgŠss med flera. I lika mŒtto Pelikaner; Men de hugga aldrig up sina bršst šfver sina dšda ungar, ej eller lŠmpar hans nŠt sig sŒ til, fast de naturkunnige tala ofta derom. Persianerne Šro af naturen hvite; men stšda likvist nŒgot pŒ gult: Et hšgdragit, kargt och fridsamt folk, like med Polakerna i klŠdebonaden, utom mšssan, i hvars stŠlle de hafva en bindel eller turban. Konungen kan innom fŒ dagar, draga tilhopa nŒgra tusende

#63 man til HŠst, af hvilka, somlige Šro vŠpnade med pansar-skjortor, pilar och bogar, och somlige med spjut. Det Šr ej serdeles om Hans folk; De hafva mycket tunga Mousquetter, och deras Hane slŒr šfver Œt mynningen; men icke til lŒset, deras luntor Šro af Bomul. Der brukas ock Stycken; men de handteras alt af Kristna. PŒ den tiden jag var der, styrdes Artilleriet af en €ngelsman och en Holstenare. I RŒskilnaden mellan Parten och Persien, ligger en liten stad, som heter Ilsikas, deruti bara Mahometaner bo, som alle Šro handelsmŠn; efter der vexer det bŠsta Hvetet, som ges i landet, hvaraf de ock veta mycket at skryta.

35. CAPITLET.

Om Staden Jessed.

JEssed Šr en vacker stad, 2 Italienska mil vid pass i sin omgŒng. En Konungens FrŠnde, Sultan Mesadie vid namn, sitter der vid styret. Muren, som Šr bygd kring om staden, Šr nog bofŠllig; Men et slott

#64 ligger nŠra in tilstaden pŒ et hšgt berg, der stycken Šro planterade, med en hop manskap, som ocksŒ vistas deruti. Ingen fremmande fŒr komma dit, och soldaterne, som der Šro, komma aldrig derifrŒn, sŒ lŠnge de lefva. Det Šr ei mer, Šn en vŠg eller smal gŒng dit up, genom hvilken alt slŠpas, som de tarfva, sŒsom bockar, smŒ Œsnor, med mera. Deras Bygningar, serdeles kyrkorne i staden Šro rŠtt vackre, alle af glaserad sten. Der idkas ock en mycket stor handel med hvarjehanda varor, hŠlst €dla-stenar, gyllen- och silfver-duk, mŒngahanda slags gyllen- och silkes-tyger, Tapeter, TŠcken, Bomuls-LŠrfter, ochdylikt; fšrutan deras Œtskilliga matvaror. MŒnga tusende Man Krigsfolk ligga ock uti sjelfva staden, som stadigt hŒlla vŒrd pŒ muren. NŒgra tusende Kristne bo pŒ Malmen Kombolla. Catolikerne hafva der tvŠnne Franciskaner, och et Carmeliter Klšster, hvilke njuta stora friheter, och gŒ med sina Processioner kring staden, sŒ trygge, som de voro i sjelfva Rom. De Kristnas samfund škas der dag frŒn dag, sŒ at de fšga kunna rymmas tilhopa,

#65 utan mŒste flytta annorstŠds. Jag sŒg en gŒng uti en Kyrka šfver 50 Persianer och Morer, som lŒtit dšpa sig, och tagit godvilligt emot den Kristna LŠran. Persianerne gšra stort rop om denna Staden, och kalla honom Ross Jessed; efter her finnas de dŠjeligaste qvinnor i Persien, och som somlige sŠga, i hela verden.

36. CAPITLET.

Om tvŠnne smŒ stŠder Korastan

och Kurbazarihan.

KOrastan Šr en liten šppen stad, nŒgot stšrre Šn StrengnŠs, som har 2 Catolska Klšster, och et Armeniskt. De omgŒs mycket kŠrt med hvarandra, och veta icke huru vŠl de skola fŠgna en Kristen frŒn Europa, serdeles den, som kan tala litet Latin med deras Prester, ty de hŒlla fšre, at Latinernas tungomŒl Šr et €ngla-mŒl, och at ingen menniska mŒ tala det, utan andelige Personer, som Munkarne inbillat dem. Et mycket fromt, godhjertadt och

#66 miskunsamt folk: Som nšdgade mig med en stor hšflighet, at tšfva lŠnge hos sig. Somlige Šro KšpmŠn; men de fleste, kermŠn.

          Kurbazarihan Šr en liten stad, uti hvilken bara Judar bo, som alle Šro SilkesvŠfvare, och prŠssas mycket af Stadsens Fšrman. Jag mŒ gerna vidgŒ, at detta var et illakt folk; emedan de sŒlde Œt oss bŒde mat, Vatten, Korn och Dadel, som var bortskŠmt, och utomdes alt fšr litet. Der bodde nŒgre Mahometaner, som voro mycket redeligare Šn Judarne.

37. CAPITLET.

Om det hšga Berget Udian.

COmmissia Šr en liten Stad, uti hvilken bo alt Mahometaner. De fŠgnade oss mycket vŠl, och lŒto oss fŒ fšr penningar alt hvad vi Šskade. Her mŒste vi se oss fšre med half fjerdedags vatten och matsŠk; efter som vi hade i vŠgen et hšgt berg som heter Udian, och Šr halffjerdedags resa šfver. NŠr en kommer til Staden pŒ en fjerdedels mil nŠr, synas rundt om honom

#67 mŒnga Rundelar med Œtskilliga fyrkantiga portar, lika som de voro store Blokhus; men Šro icke annat Šn Dufve-hus, uti hvilka de hysa mŒnga tusende spaka dufvor. Inbyggarne fŒ ei eller kšpslaga med annat, Šn Dufvor. En liten Kyrka ligger strax utom staden med et rundt torn uppŒ: uti Kyrkan Šr en graf, som de hŒlla uti stor všrdning, och sŠga, at Abupeker, en af de yppersta Mahomets Apostlar, ligger derstŠdes begrafven: Det brinna mŒnga Lampor bŒde natt och dag; Men vi Kristne fingo icke lof at komma dit in. En murad Fiskedam var der bredevid, uti hvilken lopp et klart rinnande vatten genom JŠrngalror. Uti samma dam gingo Fiskar, store som Laxar, icke olike Karpar, de der hade stora Gullringar i nŠsorna, och voro sŒ tame, at de togo tuggadt bršd af hŠnderna pŒ oss; men ingen dristade sig vid Lifsstraf at taga det ringaste efter dem. Her mŒste vi tšfva, til des vŒrt SŠndebud kom tilbaka, hvilken hade gŒt šfver Berget, at spana ut, om der vore nŒgon Kafila eller vakt pŒ vŠgen, som kunde mšta oss, eller om nŒgon lŒg pŒ sidan, den han kunde bedja ligga stilla til des vi hunno šfver.

#68

38. CAPITLET.

Om resan up Œt Berget.

N€r nu vŒrt Bod kommit tilbaka, bšrjade vi dagen derpŒ at klifva upfšre, och gingo med vŒrt vakt-fšlje tre Svenska mil om dagen. Vi hade Krogar allestŠdes pŒ vŠgen, der vi kunde hvila šfver nŠtterna, och voro vŠl 300 Lastdragare i fšlje. DŒ vi bšrjade klifva up Œt, sŒgo vi molnen šfver oss; men nŠr vi kommo et stycke up, sŒgo vi dem bŒda šfver och under oss. Andra dagen kom en storm, som tog bort tvŠnne af vŒra Œsnor med deras bšrdor, efter de gingo bredevid vŠgen. Fyra Kameler stupade til dšds utfšre Berget. Detta Berg Šr ei annat Šn hŒrda grŒstens Klippor, utan skog eller ringesta ljung och buskar. Gšken hšrdes altid bŒde dagar och nŠtter. NŠktergalens ljufliga sŒng hšrdes ock som tidast nedan fšre berget. NŠr vi voro šfverst pŒ BergsKullen, kunde vi se mycket lŒngt om kring oss. Kafilerne sade oss, at ršfvare plŠgade hŒlla sig uppe allestŠdes vid vŠgen uti Bergsrefvorna, de der som oftast šfverraskade

#69 dem, som ej kunde gšra motstŒnd; men vi blefvo icke varse nŒgon. Vi sŒgo vid vŠgen mŒnga smŒ torn vid pass 4 eller 4 och en half Aln hšga, der uti ršfvare suto inmurade: Ty sŒ snart en sŒdan fŒs fast, bindes han til hŠnder och fštter, och muras in uti en sŒdan tingest vid vŠgen, der han mŒste svŠlta ihjel. PŒ fjerde dygnet efter det vi bšrjade klifva upfšre Berget, kommo vi neder, och hvilade uti et torp, som het Main. DerifrŒn skulle vi resa šfver en stor slŠtt, som var 3 dagsresor lŒng. NŠr vi kommo midt pŒ den samma, sŒgo vi intet annat Šn himmel och jord, lika som pŒ Hafvet, Himmel och Vatten: icke eller nŒgon by, torp, Stad eller skog, fšrutan nŒgra hšga berg, som rŠkte up i skyn. Det hšgsta ibland dem, var et, som kallas Esiel Monar, der Darius skal haft et fast och ovinnerligit Palas; Men sit rŠtta SŠte uti Persepolis, som ligger allenast 3 smŒ Italienska mil ifrŒn detta slottet, hvarefter de, som kommo sŒ nŠr, kunna Šnnu ŒskŒda ynkeliga qvarlemningar. Detta Berg Šr icke allenast en Italiensk mil omkring; utan ock lika vidt ofvan som nedan, och sŒlunda sŒ brant, at ingen menniska kan komma dit up, utan genom en trappa,

#70 som Šr huggen i hŒrda HŠlleberget, Šnda up til sjelfva slottet. Hvart Trappsteg Šr 4 Alnar lŒngt, och nŠr en gŒt šfver de 100:de och nŒgra stycken sŒdana, kommer en til en stor och hšg Konungslig Port, under hvilken tvŠnne Drakar ligga uthugne i sten. Sedan gŒr en 20. eller 30. Trappor hšgre up til sjelfva husen. Der gŒr en igenom et stort hvalf uthuggit med allahanda Krus och BlomvŠrk. Alle desse hus Šro icke murade, utan grafne och hugne uti fasta HŠlleberget, med alla sina rum. Detta Hus kallas Esiel Monar, derfšre, at det stŒt pŒ 40. Pelare; ty Esiel Šr 40., och Monar Pelare pŒ Persiska. Hvar Pelare har varit satt ihop af 3 Stenar, och hvar sten har varit sju alnar hšg; sŒ at hvar Pelare var 21 alnar hšg. Nu Šro de mest sšnderbrutne, utom 11. som Šnnu Šro qvare. PŒ hvar Pelare ligger et serdeles Djur, huggit uti sten. Alle se stint ut med šgonen, som de hade en stor tyngd at bŠra. PŒ den ena ligger en Elefant, pŒ den andra en Kamel, pŒ den tredje en hŠst, pŒ den fjerde en Buffel, pŒ den femte et svin, och sŒ ytterligare. Uti sjelfva Berget Šro 16. VŒningar, hvilke alle til

#71 fšrene varit fšrgylde innan til; Alla BelŠter och skapnader Šro Rese- och JŠttestorlek. Uti en af de Fremsta salarna, syntes likasom tvŠnne MŠn sitta pŒ hvar sin hŠst, de der hade hvardera en Krona pŒ Hufvudet: Den ena var liten, och den andra stor til vesten. Desse hade en Ring emellan sig, den de drogos om; och tyktes som den mindre skulle draga bŒde ringen och den andra af HŠsten til sig. Uti en annan sal var Darius uthuggen pŒ en Segervagn, hvilken drogs af tvŒ HŠstar: Fram fšr honom gik en hop qvinnor med hvarjehanda Spel uti hŠnderna, och efter dem en skara af vŠpnade KrigsmŠn. Uti en annan stod en, som gjorde offer med rškvŠrk, och der omkring mycket folk. Med et Ord: En kunde se, hvar sŒfve-kammar, kšk och annat hade varit: ty i kšket stodo grytor och fat hugne; Men nu Šro de mycket illa medfarne af en hop vanartiga bšnder, som bo uti byarna deromkring, hvilke Šro, Mirpasko, Apgarem, Pologorg och Fiamsesange. Desse hafva huggit bort belŠterna med jern, burit ved och eld up i huset, skŠmt och brŠnt det allestŠdes, sŒ at det Šr stor ynka at se der pŒ.

#72

39. CAPITLET.

Om uphofvet til et sΠstygt fram

farande.

DEsse Bšnder hafva endast gjort sŒdant af otolighet och harm; ty nŠr nŒgot SŠndebud frŒn Europa, eller andre hšge mŠn hafva bedt Konungen, at fŒ ŒskŒda detta huset; sŒ hafva de blifvit ledsagade dit med Persiska Riddare, hvarigenom bšnderne haft stor gŠstning och mycket omak, och sŒledes ej vetat bettre rŒd, Šn at šdegšra slottet, pŒ det de skulle slippa all denna ledsamheten; Men nŠr Kiau Sophi kom under veder dermed, lŠt han skŠra nŠsor och šron af alla som der bodde, bŒde mŠn, qvinnor och barn, sŒ at jag sŒg mŒnga lšpa bŒde nŠse- och šron-lšse, den tiden jag var der pŒ orten. Sjelfva kullen pŒ berget Šr sŒ slŠt, som han vore hyflad, och dit up gŒr en vŠg pŒ trappor genom rumen. Derofvan uppŒ voro fyra oholige brunnar, en dam der uti en kunde lšga sig, sŒsom ock en fiske-dam, deruti Fiskar Šnnu funnos. Der stodo ock tre trŠn, det ena et Bomuls-, det andra et nšte, -och det tredje

#73 et lemon-trŠ. En liten kammare var ock pŒ ena sidan uti šfversta trappan, deruti stod liksom en stor Kista huggen i sten med lock šfver, som et baktrog varit stjŠlpt der pŒ, eller ock et annat kupat kistlock. De sade, at et fšrnŠmt Lik skulle der hafva sit Leger stŠlle. Berget gŒr en god Italiensk mil rŠtt up i luften. PŒ šstra sidan, Šro tvŠnne store dšrar midt emellan foten och šfversta kullen; hvaraf ljusligen ses, at der ocksŒ mŒtte vara nŒgon ingŒng. Det sŠges, at Darius skulle der haft sin skatt-kammare. Jag kan icke finna, huru de kunnat komma dit up och ned pŒ annat sŠtt, Šn at de med tog ofvan efter hissat sig up och neder; annorledes hade det ej kunnat ske; ty ej finnes nŒgot trŠ sŒ lŒngt, som dertil kunnat gagnas. Slottet Šr nu fšr tiden ej annat , Šn et uggelnŠste der ock mŒnga storkar hafva sit tilhŒll.

40. CAPITLET.

Om tu andra Berg.

EN fjerdedels mil ifrŒn detta Esiel Monar, ligga tu andra Berg, som icke Šro aldeles sŒ hšga; men pŒ alla sidor

#74 lika brante. De hafva icke mer, Šn en upgŒng, somicke Šr huggen i trappor utan annars lagder med sten. šfverst pŒ dem Šr helt slŠtt, och Šnnu synas lemningar der husen fordom stŒtt, hvilke varit murade, sŒsom ock der torget varit. Der voro mycket djupe brunnar, hugne uti hŒrda HŠlleberget, som nu vore hel torre; men derjemte sŒ djupe, at nŠr vi fŠlte stenar neder i dem, lŒgo vi lŠnge och lysnade fšr Šn de hunno til botnen. De gofvo ock i sjelfva fallet et sŒ stort skrall frŒn sig, som nŠr en Cartou lossas. En stor myckenhet dufvor hšllo sig uppe i dessa brunnar. Vi gingo up pŒ et af de minsta bergen kl. 7. om morgonen, och kommo icke neder fšrr Šn hon var slagen 1. efter middagen. Alexander Magnus har pŒ slŠtten her bredevid lagt neder Darius, och efter segren, sat eld pŒ Persepolis uti et vredfult sinne.

41, CAPITLET.

Om nya Persepolis eller Skiras.

SKiras eller det nya Persepolis var fordom

#75 Konunga-sŠte i Persien; men sedan Ispahan bšrja de taga sŒ mycket til i storlek och rikedom, hafva Konungarne i Persien flyttat dit; efter der ock Šr sundare luft, Šn i Skiras. Denne staden Šr vid pass tvŠnne Italienska mil omkring, och uti stort rop fšr det makalšsa vinet, som der prŠssas; Ty uti hela Persien vexer ej bettre vin Šn pŒ denna orten. Staden styres nu af en Stor-Fšrste, som heter Sultan Karatan Osman, Šr en from Herre, och hŒller mycket af de Kristna, helsar som oftast pŒ Munkarna i Klostren, och gŒr aldrig dŠdan, utan han skŠnker dem nŒgot. Her fortsŠtted en stor Kšpslagning med gyllen och siden-tyger; Men serdeles med vin och rosen-vatten. Persianerne sŠlja Drufvorna til de Kristna, och kšpa vinet igen, efter de sjelfve icke kunna prŠssa det. Der tilredes ock Asion eller Opium til stor myckenhet. De togo detta in, at dermed Šgga up modet, nŠr de ville slŒs. Kristne och Mahometaner komma aldrig bettre šfverens pŒ nŒgot stŠlle i Asien, Šn her. De fšrre hafva her tvŠnne sammankomster, et Franciskaner och et Dominicaner Kloster.

#76 Likaledes hafva Armenianerne her tvŠnne Kyrkor. Jag fant Sal. Gref Bengt Oxenstiernas namn ristadt i muren pŒ detta Dominicaner Klostret, med samm skrift šfver, som fšrr Šr sagt, dŒ vi talte om Ispahan. Her finnas mycket vackre Kyrkor, hvilke sŒ lysa emot solen, at ingen kan fŠsta šgonen pŒ dem: somlige Šro fšrgyldte och somlige glaserade.

          Mahometanerne sŒ vŠl der, som annorstŠdes, gŒfvo sŒ fšre, at uti Turkarnas Kyrka, som var fšrgyld pŒ taket, skulle finnas et sŒ heligt vatten, at den, som tvŠttade sig dermed, blefve straxt helbregda, han mŒtte hafva hvad sjukdom han ville. De sŠja ock, at Ali Mahomets ypperste Apostel, som ock hade hans Dotter Wateme til Škta, skal hafva helgat detta Vatnet, hvilket den mŒ tro, som vil. Och fast Šn det finnes Horehus allestŠdes her i staden, dit alle hafva fri tilgŒng, bŒde Kristne, Judar, och Turkar; sŒ straffas likvist de qvinnor strŠngt som gŒ ifrŒn deras €kta sŠng. Om MŠnnerne bli varse, at de visa sig med bart anlete fšr nŒgon fremmande, sŒ stšrtas de hufvudstupa ut

#77 fšre en hšg bygnad, hvaraf tvŠnne finnas her i staden, som Šro like tjocke ofvan och nedan til, och hafva trappor, hvarigenom skškan fšres up af bšdelen. Det sker likvist ofta, at Horkaren slipper alt Œtal fšr stora och grofva Sodomitiska synder.

42. CAPITLET.

Om en stor TrŠgŒrd.

UTi denna Staden ligger en ofantelig stor TrŠgŒrd, deruti allehanda frukttrŠn Šro hel tŠtt planterade: SŒsom ock Œtskillige vackre Lusthus bygde, med helgadt vatten uti, dertil med mŒnge vackre fiskedammar. Deras rinnande vatten lŠskar och svalkar hvar och en, som deraf dricker, uti deras starka sol-heta. Sjelfve trŠgŒrden Šr lika som en dubbel trojenborg, at den, som kommer dit in, och icke handledes af TrŠgŒrdsdrŠngarna, kan ingalunda sjelf leta sig utur honom. Jag har hšrt, at en drŠgtig Œsna skal engŒng ofšrvarandes kommit ifrŒn sin drifvare, och rŒkat dit in; men ingen af trŠgŒrds folket blifvit henne varse, fšrr Šn fšlet kunde vara tu Œr gammalt: Och nŠr det frŒgades efter,

#78 hvem som egde Œsnan, kom en fattig Landtman och kŠnde igen henne. Nu, efter fšlet fšlgde modren, och var dŒ snart tu Œr gammalt; sŒ kan hvar och en tŠnka, huru tjok skog der mŒnde vara, som likvist Šr hel och hŒllen fruktskog, och huru stor TrŠgŒrden Šr omkring, den jag ŒskŒdat med mina egna šgon.

          Jag har hšrt af en TrovŠrdig Man, som var Mahometan, at en Person af Hšg stŠmma, som kommit i Konungens stšrsta onŒde, skulle flyt in i denna TrŠgŒrden, och hŒllit sig der uppe, med TrŠgŒrdsfolkets minne och samtycke, til des han fŒt nŒd igen. NŠpligen, lŠrer nŒgon stad finnas i hela šsterlandet, der de Kristne hafva stšrre friheter, Šn her. Persianerne och Mahometanerne, som lŒtit dšpa sig, och tagit emot den Kristna lŠran, hafva rest up et sŒdant trŠ-kors i sina hus, som de Armenianer och Europeer bruka. Men sŒ mycket de Kristne elskas, sŒ mycket hatas Judarne och kufvas i denna staden.

43. CAPITLET.

Om Staden Lara.

LAra Šr en liten, men derhos mycket

#79 behagelig stad, och i stort utrop, fšr sina snŠlla HandtvŠrkare, sŒsom ock, fšr de rika tenn- och koppar-grufvor, som der Šro. Sjelfve Staden ligger emellan sex hšga Berg, utur hvilka brytes bŒde Koppar och tenn. Trenne slott ligga pŒ de bŠgge bergen, som vetta Œt šster, och hafva bŒde stycken och soldater. De mŒnge PlŒtar, som her slŒs, smidas sedan til Fat, Kannor, Koke-KŠril, och annat, som tarfvas til hushŒll. Alle desse KŠril, serdeles Faten fšrtennas bŒde innan och utan-til, hvilke sedan brukas bŒde af hšga och lŒga i hela Persien, fšrutan af Konungen och Cancelleren. Alle andre bruka inga andra KŠril, hvarken af Gull, Silfver eller Porcellain, Šn fšrtent Koppar. IfrŒn samma berg springer et godt och helsosamt vatten, der de veta at leda, genom Œtskilliga Konster, hvart de vilja, bŒde i sina TrŠgŒrdar, sŒsom ock pŒ sina Œkrar, lŒngt utom staden. StŒthŒllaren var fšdd i Ungern; Men hade fallit af ifrŒn den Kristna LŠran: Och fast de Kristne ej hade der mer Šn et Kloster, och de utom des voro mycket fŒ, sŒ var han likafult dem altid til fšrtret och mycken sorg. Jag sŒg aldrig i nŒgon stad eller pŒ nŒgon annan ort, hemtamda svin, utom her. Han hade

#80 dem i sit hof, der de gingo bŒde ut och in. Jag vet ej om han Œt gerna flesk, el-ler om han eljest hšlt dem fšr syn skuld.

44. CAPITLET.

Om den orten Stabbaron, och Be

zoar-stenen.

EN ort ligger tvŒ dagsresor frŒn nŠst omtalte Stad, som heter Stabbaron, der den beste Bezoar-stenen vankas, som Persianerne kalla Pazar, det Šr: Motgift. Der finnes en stor myckenhet Bockar, som fšga Šro olike vŒra i Europa. De Šta et serdeles slags grŠs, som der vexer ymnogt. Af detta vŠrkas och gror i deras blŒsa en sten, som Šr Kastanie-brun, stor som et Hšns-Šgg. NŠr denna Šr grodd och fullmogen i kroppen, kunna bockarne ej lŠngre gŒ pŒ benen, utan tyna af. Konungen lŒter hŒlla stark vŒrd šfver dessa bockar. Om en vil veta af hvad natur en sŒdan sten Šr, sŒ tages en gran sŒg, med hvilken han sŒgas midt i tu; Finnes han dŒ med smŒ ringar utan pŒ hvar andra, liksom en ršdlšk, sŒ Šr han god och Škta. Utom denna, finnas ocksŒ tu annor slags Bezoar:

#81 et som fŒs i buken pŒ Apinior: det andra i magan pŒ Vildsvin, hvilke Šro isig sjelfva gode nog, och grŒ til fŠrgen; men likvist lŒngt semre, Šn denne her stenen Stabbaron Bezoar.

45. CAPITLET.

Om Staden Gammaron.

DEn lilla Staden Gammaron kallas BanderBaster af Persianerna, det Šr: Konungens yppersta Riddares Stad. Han ligger jemte stranden vid Persiska inloppet, och Šr den endaste Sjš-Stad i hela landet. Konungen har der et Tullhus, hvar som en otrolig Tull faller af alla fremmande Farkostar, som der lŠgga til bŒde frŒn Asia och Europa; men €ngelsmŠnnerna Šro frikallade frŒn denna afgift. Vid sjšn idkas ingen serdeles kšpslagning, utan varorne fšras up i landet. Her vistas en stor myckenhet Judar och Benjaner, som ej glšmma bort at skakra. Men der finnes inga Kristna Kloster.

46. CAPITLET.

Om Landet Ormus och des hŠrliga

PŠrlefiske.

FAst Šn Ormus Šr et stort Land, som

#82 lyder under Konungen i Persien, och ligger lŠngs Œt Persiska viken intil store Mogols rike: SŒ Šr det likafult et nŠs, vid pass 5 Italienska Mil i bredden. Spaniorerne hafva fordom underkufvat sig detta Landet, och bygt fŠstningar derpŒ: enkannerligen et slott, som Šnnu hŒlles i godt stŒnd, och har mŒnga stycken, som dagarna i Œret. Krigsfolket, som ligger deruti, Šr ifrŒn Persien; ty nŠr Spaniorerne bšrjade, at i mjugg sŠtta sig emot Konungen i Persien, och hade, utom des, tagit PŠrlebanken til sig, kunde det ei annat Šn fšrtryta Konungen, sŒ at han med €nglŠndarnas hjelp, tog fšrst in staden pŒ sjšsidan och sedan slottet til Lands, och skonte ingen, som icke ville lŒta omskŠra sig. Jag sŒg nŒgra sŒdana i Persien, hvilke voro derjemte mycket vanvyrdade. Konungen i Spanien har sŒ mycket tykt om denna …n fram fšr alla andra i verden, at han sagt: Om hela verden vore en Gullring, sŒ voro Ormus €kta Stenen deruti. Och det derfšre, at Perle-Banken, som ligger der bredevid, kunde Œrligen rŠnta Œt honom nŒgra TunnorGull. TvŠnne smŒ šjar ligga ut med Ormus, af hvilka den ena heter Rismus, och den andra Karaka: Det Šr en snŠll Katta.

#83 Jemte dessa šjar finnas mŒnga PŠrle-Bankar eller Grund, hvarpŒ PŠrlefiskare til nŒgra hundrade, och tusenden tals dageligen fiska PŠrlor pŒ sŠtt och vis som fšljer: De duka under vatnet pŒ 18. famnars djup. De, som gamle Šro hafva ingen vigt pŒ benen; men unge, som skola lŠra, binda et slags trŠ, som Šr mycket tungt, vid sina fštter, at de des bettre mŒ sjunka. De fŠsta bŒtarna fram och bak til, at de ligga stadigt. Sedan taga de en lina, som Šr 200. famnar lŒng, eller nŒgot mera, och binda den ena Šndan pŒ den samma fast vid bŒten, och den andra om lifvet: deruppŒ sŠtta de fast vid lifvet en stor leder-sŠck, som hŠnger ner til jnŠn eller benen. PŒ armarna bendes en stor svamp full med olja, uti hvilken de bŒde sleppa och taga til sig andan. SŒlunda busa de neder i botnen, och kunna hŒlla sig lŠngre Šn en tima under vatnet, til des Oljan bšrjar tryta i svampen. Och Šnskšnt vatnet uti inloppet til Persien Šr mycket salt; likvist hafva de sŒ god syn, at den icke skŠmmes bort af vatnet. De kunna sŒ vŠl skšnja alt som ligger pŒ botnen, som om de voro stadde pŒ sjelfva landet, och plocka sina sŠckar fulla med skšlpar eller Musselskal, sŒ fort de hinna.

#84 NŠr sŠcken Šr full, hjelpa de sig up til vattubrynet med hŠnderna, och hafva sŒ Muslorna med sig up i bŒten. Sedan skicka de sig at fara ned igen, sŒ snart de doppat sina Svampar i olja.

          De her Muslorne se ut som Ostror; fast Šn mŒnge Šro stšrre Šn en Tallrik. Uti somliga finnas 3, 4, eller 5, och uti somliga inga PŠrlor. Och om sjelfve Muslan kommer at krossas sšnder eller brytas up, medan Fisken lefver, kunna PŠrlorne snart skŠmmas bort; ty kastas de fšrst i sŒ stora hšgar, som nŒgonsin det hšgsta hus, och nŠr de sŒlunda legat i Sol-hetan; dšr Fisken omsider, sedan Skšlparne eller skalen spruckit i tu, deruppŒ samlas PŠrlorne hela och utan nŒgot lyte.

          Vid denna tiden, Šr en fšrgiftig likt, der i orten af de Fiskar, som sŒledes rutna. Fiskarne kastas sedan i sjšn; Men skalen plockas ihop at brŠnnas til Kalk. PŠrlorne samkas in uti slottet Ormus icke kanetals, utan hela stora tunnorna fulla. Dykarne hafva ingen fara pŒ dessa grunden, hvarken i et eller annat mŒl; Men pŒ PŠrlebanken Keyllegatan, som ligger i Indien pŒ

#85 Maleriska sidan, emellan šn Tzerstan och fasta landet, taga Krokodilerne bort Dykarena, som vi bettre fram skola tala om. PŒdenna …n Ormus, finnes ocksŒ et slags Salt, som vŠrkas af Solen, af hvilket gšres stort vŠsende. Det Šr fast underligit, at det hafver en hšgršd GullfŠrga, lik som DucateGull; eljest brŠnnes olja deraf, som Šr mycket god til lŠkedom.

47. CAPITLET.

Om Staden Basfora.

BAsfora Šr en stor och fast Stad, som ligger rŠtt uti Neigden der floderne Frat och Tigris lšpa tilsamman vid Viken til Persien, 19 Italienska mil frŒn Bagadat. Konungen har her tu fasta slott, pŒ hvilka ligga stadigt nŒgre tusende Man,som altid Šro redo emot Keisaren i Turkiet, hvilken ocksŒ har en mycket stark fŠstning pŒ sšdra sidan om Elfven, som heter Balsera, och Šr mycket Manstark. Ingen fremmande fŒr lof, at komma til nŒgondera af dessa stŠder. Turkarne och Persianerne, som hŒlla vŒrd pŒ bŠgge Borgerna, Šro mycket rŠdde fšr hvarannan: ligga och se hvar pŒ annan,

#86 efter det Šr icke lŠngre emellan dem, Šn at de med Stycken vŠl kunna skjuta pŒ hvarannan.

48. CAPITLET.

Om Bagadat eller nya Babylon.

DEtta har tilfšrene hšrt Konungen af Persien til; Men fšr nŒgra Œr sedan, har Kejsaren i Turkiet tagit det ifrŒn honom med svŠrds-Šgg; fast det synes aldrig med vŒld kunna vinnas; eftersom det Šr vŠl fšrsedt bŒde af naturen och konsten, med starka Murar och Blokhus, de der alle Šro fullagde med Stycken. Dertilmed komma floderne Eufrates och Tigris her tilhopa, och gšra sŒledes orten til en š; eftersom de Œter flyta tilsamman igen emellan Bassora och Balsera, nedanŒt til Persien. Sjelfve Staden Šr sŒ stor som Norremalm med LadugŒrdslandet i Stockholm. Der bor en Visier Bassa, som fšrer en mycket stor stat. En kan icke gerna gŒ allena trygg i Staden fšr Turkarnes soldater, som ligga der i borglŠger til nŒgra tusende man. Staden prydes icke litet af de mŒnga Turkiska Kyrkor, som Šro mycket fagre utan

#87 til; Men ingen Kristen vŒgar sig at gŒ in i dem vid sit lif. PŒ alla torgen springa mŒnge vackre vatuu-konster, sŒ ad Staden aldrig kan lida nŒgon nšd av vattu-lšsa. Kaldeer, Indianer och Armenianer idka her en stor Kšpenskap; Men ifrŒn Persien komma icke serdeles mŒnge dit. Her Šro ock mycket stora trŠgŒrdar. Bassan hŒller herinne dageligen en strŠng rŠtt och noga ransakning efter folket, som resa in och utur Staden, sŒ vŠl med sina egna som fremmande. Der til med mŒste alle fremmande bŒde Mahometaner, Kristne, Judar och Hedningar gifva en Ducat fšr hvar mŒnad de der vistas; och fast en blefve allenast en natt uti staden eller pŒ nŒgon af malmarna, mŒste han likafult legga ut en Ducat eller ungerskt Gyllen. Fšrr Šn nŒgon fremmande sleppes in i staden, teknas hans namn up i Stads-porten, sedan skal hans vŠrd ocksŒ lŒta intekna sit namn. Reser gŠsten i Lšndom bort, sŒ mŒste vŠrden lŠgga ut Ducaten fšr honom. Her Šro tvŠnne vackra malmar, den ena heter Balta, den andre Alsifonta. Alle de, som bo uti Balta, Šro Kristne, och mest Katoliker. Biskopen Bernhardus L: Hey, Šr en Fransman, Œlderstigen, och en redlig Herre, som ock Šr en Cardinal, hvarfšre han fšrer Titul af Hšgboren.

#88 Han hŒller sin Stat, Hof och Disk, som en Fšrste, och passas hvar dag up af et stort tal Munkar, som bŒdekomma och fara ut i all land. Han hŒller mšte alla dagar, och fšrhšrer FŠderna, som komma dit; dŒ de visa fram stora lŠngder šfver dem, som de omvŠndt til Kristendomen. Sedan undfŒ de befalning af honom om det som de ytterligare skola gšra. NŠr de fara bort,sŠndes altid en ung Munk med hvar och en af dem, at lŠra de LŠnders tungomŒl, och Inbygarenas sinnelag, der den Šldre tilfšrene varit. Denne her Biskopen har mycket stora inkomster af de Kristna Potentater i Europa, som Šro Catoliker, serdeles af Konungen i Frankrike, hvarmed han uppehŒller de andra FŠderna. De, som han sŠnder ut, gŒ allestŠdes omkring, och hafva sina vissa SamqvŠm, der de Šro vane at mest vistas: som uti Arabien, Kaldeen, Mesopotamien eller Diarbek, Assyrien eller Assurien, Persien, Kartaya, Tartariet, MorgonlŠnderna, Costa Malabar, Narsinga och Costa Koromandel, alt in til Gangem. Der bor Œter en annan Biskop uti staden Pipepatan, som hafver upsyn pŒ de FŠder, hvilke lŠra i Ava, Pegu och Kina. De Kristne hafva her mycket vackra Kyrkor, och 6 Kloster med mycket

#89 lustiga trŠgŒrdar til hvart och et af dem. I Klšstret der Biskopen bor, har salig Herr Bengt Oxenstierna ristat sit namn pŒ muren uti salen, der den andelige rŠttegŒngen hŒlles, med de Orden šfver, som vi upnŠmde, nŠr vi talade her ofvanfšre om Skiras och Ispahan. De mŒste kšpa bŒde vin och annat, som tarfvas til fšdan, utur Persien och Arabien. Ibland annat, som der i Klostret var at se, var en Groda, som Biskopen hade i sit kšk, bunden om lifvet med en SilfverKedja: hon hade sit tilholl under en sten, der skulor och annat afskrap slogs ut: var hafannan aln lŒng och tre quarter bred šfver ryggen. NŠr nŒgot fŒr togs ihjel, kastades inelfvorne fšr henne, dem hon genast slukade i sig. …gonen i skallen pŒ henne gnistrade som eld, och voro sŒ store, som tu laglige Hšns-€gg. NŠr de stungo handen i hennes mun, didde och sšg hon henne, som en Kalf. Der har ock tilfšrene varit en fyrfota, som nu var dšd, och huden upstoppad med Bomull. NŠr hon lefde, gick hon altid lšs bŒde dagar och nŠtter, och lŒg nattetid ihop med Grodan under stenen i kšket. Det har ofta hŠndt, at nŠr Kockarne om qvŠllarna glšmt nŒgot i kšket, som skulle gšmas

#90 inom lŒs, serdeles kštt, som varit nyss slaktadt och hŠngt pŒ vŠggarna, sŒ har denne fyrfotan stulit det straxt bort, och slŠpat det til Grodan; hvaraf de plŠgat sig, sŒ lŠnge det rŠkt.

49. CAPITLET.

Om HandtvŠrkarena och deras Ordning.

EN mycket vacker Ordning Šr med HandtvŠrkarena, uti alla dessa StŠder i Persien, som vi nu nŠmt om, i dy at alle mŒste bo tilsamman pŒ en gata, och icke blanda sig in med andra syslo-mŠn, som bo pŒ andra gator: SŒledes, bo alle Smeder fšr sig; alle SkrŠddare, Skomakare, Gyllen- och Silfver-Duks-VŠfvare fšr sig, och alle Tapet-VŠfvare fšr sig. Med et ord: Hvar och en, alt intil GŒrkockar, mŒste hafva deras serskilta Gata, der de bo. Hvad Dagsresorna vid kommer, som jag fšrut ordat om, sŒ Šro de Œtskillige; ty emellan hvart raste-stŠlle eller herbŠrge Šr fšga mer Šn tu Persianer-Koss, det Šr milar, hvilke begge tilhopa gšra en liten mil i Sverige. Det Šr en rŠtt Dagsresa, nŠr en med Karavanen

#91 eller annat stort fšlje, reser tre Svenska mil med snor och Kameler, som bŠra nŒgon last.

50. CAPITLET.

Om Felugo eller det gamla Baby lons qvarlefvor.

FElugo eller det gamla Babels lemningar ligga 9 Italienska, som gšra 3 Svenska mil, ifrŒn Bagadat, sŒledes, at den, som vil til Felugo, mŒste fara šver Frat. Desse šfverlefvor synas pŒ en vidd, som Šr 16. goda Tyska mil omkring. Der skŒdas ej annat Šn sten pŒ sten; fast de meste nu Šro  bortfšrde, och Šnnu fšras hvar dag derifrŒn af trŠlar och lastdragare, sŒsom snor och Kameler. Staden Bagadat Šr icke allenast grundad och omringad med dessa stenar, utan ock til stšrre delen bygd Œ nyo, serdeles Balta af de Kristna; fast de samme mŒste kšpa dyrt hvar sten, som hemtas dŠdan bŒde til Klšstren och deras egna bygningar. Denne fšršdelsen Šr sŒ stor, at der ej annat nu kan kŠnnas igen, Šn LejonKulan, der Daniel sat, och Ugnen, som de tre mŠnnerne kastades uti, dŒ de icke ville

#92 bšja sian knŠn fšr floden, som Nebukadnesar lŠt resa up; sŒsom ock et litet fyrkantigt hus af svart sten, hvilket sades varit Daniels SofveKammare och Bšnehus; Men desse lemningar Šro ocksŒ nu mycket illa medfarne af stora jord-bŠfningar, som der ske hvart Œr. Ugnen ock Kulan skola vara bygde pŒ Œret 3434. efter verdenes skapelse, och sŒledes 36. Œr fšr Kristi tid; Men sjelfve staden skal vara grundad Œr 1788. frŒn verdenes bšrjan, och i sŒ mŒtto 2183. Œr fšr Kristi Bšrd. Jag kunde ej skšnja nŒgra qvarlefvor efter det Babyloniska Tornet, om hvilket skrifves i I.Mos.B.II. Biskopen Berndt le Hay sade mig, at han fŒt befalning af Konungen i Frankrike, at noga spana efter plassen och rummet, hvaruppŒ detta Tornet fordom stŒt; Men nŠr han derom frŒgat de €ldsta FŠder, som han kunnat rŒka i Kaldeen eller Arabien, hvilke trodt sig hafva nŒgot hum om den saken; sŒ har den ene vist honom den ena, den andre en annan ort, och sŒ ytterligare, at han ingaledes kunnat utršna det rŠtta stŠllet; Ty fara de mycket vilse, som nu velat sŠga, at de sedt murarna efter Tornet, dŒ de varit pŒ denna orten. Det Šr vŠl sant, at et stycke synes der Šnnu af Stads-Muren, som fšregifves vara bygd

#93 af Nimrod eller Semiramis, och Šr sŒ bred, at tvŒ eller tre vagnar kunna deruppŒ kšra i bredd: mšta och komma om hvar andra, utan nŒgot hinder; men han Šr ock nu sŒ illa medfaren, at der af ej annat kan slutas, Šn at han mŒste varit grŠseliga tjok. Til Šfventyrs hafva mŒnge tagit detta her stycket fšr lemningar efter det namnkunniga Babels Torn; fast det icke Šr sŒ i sanning.

          Denne Muren, som nu omtalas, Šr Šldre Šn Leyon Kulan och ugnen, der de tre mŠnnerne kastades uti, som skedde Œr efter verdenes skapelse 1646. Biskopen gaf mig sit egit Handabref derpŒ, at jag i egen person varit hos dessa fšršdelser, och ršnt ut det jag nu skrifvit om. Om nŠtterna lŒta mŒngehanda spškelser se sig pŒ denna orten, sŒ at ingen menniska kan der njuta nŒgon nattero.

          SŒledes har jag med fŒ ord talt om det jag ŒskŒdat i den Sšdra och Vestra Delen af Asien. Nu vil jag komma til Ost-Indien, och bšrja med den Store Mogols-LŠnder, som snart sagt, Šro de beste och Šdlaste pŒ jorden, och bŠra de hŠrligasta och besta frukter bŒde til luft och en maklig lefnad. Indienupfyller hela verden med €dla stenar, PŠrlor, Kryddor, LŠkedomar och RškvŠrk; sŒ

#94 at hon vŠl kan kallas et Jordiskt Paradis. Det har mŒnga Konungariken och LŠnder.

51. CAPITLET.

Om Staden Surate.

SUrate Šr en mycket vacker Stad uti Landet Gusaratte, vid et sund eller en invik. Fšrr Šn en kan komma fram til sjelfva Staden, mŒste man fšrst fara emellan tvŠnne fasta Portugiser-stŠder, som heta Diu och Dive. Desse StŠder ligga pŒ tvŠnne uddar, och Šro sŒ faste, at icke Mogol gitter kufva dem. Staden Suratte Šr i sig sjelf icke serdeles fast. Der Šr et fyrkantigt slott, hvarpŒ ligga grofve Stycken, och soldater, som Šro Morer. Her idkas en stor kšpslagning af Œtskilliga frŒn fjerran land. €nglŠndare och HollŠndare hafva hvardera sin serskilta plats, pŒ hvilka KšpmŠnnerne Œrligen vistas, som resa alt fšr et med varor fram och tilbaka i Landet, serdeles emellan Brokia, Amadabat och Agre. Dessutom finnes hŠr ock en stor myckenhet af Benjaner, de der Šro mycket hemma uti Kšpenskap, och rŠken-konsten, at ingen Jude gŒr šfver dem i skakrande. Derfšre komma

#95 ej eller nŒgre Judar at vistas pŒ denna orten, utan nŒgre fŒ, som fara pŒ Wiciapour at kšpa €dla stenar, serdeles Diamanter, efter som der finnas de beste i hela šsterlandet, och huggas utur bergen. Konungen af Wiciapour med alt sit folk och sina undersŒtare Šro soldater, som fšda sig mest med stršfvande. Och fast Šn de stŒ under Mogols hŠgn; sŒ gšra de likvist hvad dem sjelfvom lyster. DŒ han trŠnger om dem, mŒste han gifva dem sŒ stor lšn, som de sjelfve Šska. Han kan ej truga dem med onda eller locka dem med goda ord; ty de bo uti bergen, och hafva rotat sig sŒ fast vid alla framfarter, at det fšr honom Šr ogšrligit, at komma in til dem. De Šro eljest sŒ šfverdŒdige, at de icke vŠja nŒgon dšd, och hŒlla fšr den stšrsta nesa i verden, at fly fšr nŒgon menniska eller kreatur. En kan mšta hundrade, och lŒta fšrr slŒ sig ihjel, innan han gifver sig til fŒnga.

52. CAPITLET.

Om detta Folkets Dierfhet och …fverdŒd.

EN gŒng suto fyra Stycken af detta fšjet i et hus, dŒ elden kom lšs deruti,

#96 och bšdo icke ens til at slŠcka honom, utan sade sins emellan: skole vi vara rŠdde fšr elden? Nej: Han mŒ snarare vara rŠd fšr oss; til dess at tre af dem brunno up lefvande; men den fjerde flydde undan och gaf sina stalbršder tilkŠnna, hvad som hade hŠndt, hvilke slogo honom ocksŒ ihjel. En sŒdan StŒlle kom en gŒng ridandes fšr en bred och djup brun; och nŠr hŠsten stannade och ville vŠja densamma, blef han sŒ arg, at han gaf hŠsten sporrarna och skulle endteligen šfver; men han bršt halsen bŒde af sig och hŠsten. En ung Adelsman hos detta vilsinta folket ville en gŒng visa sin mandom, och skršt deršfver, at han ej skydde fšr nŒgot i hela verden: tedde sig sŒledes uti kamp med en tiger. Han viste fšrut, hvar tigern hade sin kula up i berget; ty gik han helt allena dit mot honom, sedan han bundit om bršstet och venstra armen et slags tyg, som var stoppadt med bomull, och tagit uti hšgra handen et stackot spjut. NŠr tigern blef honom varse, gaf han til et sprŒng pŒ honom, dŒ han stack sin venstra hand in i kŠften pŒ djuret, och stštte mycket snŠlt strupan af det samma med spjutet, sŒ at tigern fšl dšd šfver honom;

#97

Men Adelsmannen dšdde ocksŒ nŒgra dagar derefter, af et slag, som tigern gifvit honom i hšgra axeln.

53. CAPITLET.

Om deras stora Afguda-Dyrkan.

N€r MŠnnerne dš, brŠnna Hustrurne sig lefvande. De rŠtte Mogoler eller Mogorer Šro helt svarte til fŠrgen, och Mahometaner; Men Benjanerne Šro svart-gule, och Hedningar. De her Šro KšpmŠn, HandtvŠrkare, och kermŠn; men serdeles mycket snŠlle BokhŒllare eller RŠknemŠstare. De tro Pytagor¾ LŠra, som gaf fšre, at den sjŠlen, som menniskan hafver, Šr henne lŒnt af Gudarna, och nŠr menniskan dšr, flyttar hon i andra Kreatur, som oxar, kor, Œsnor, Bufflar, och sŒ ytterligare af alt, som pŒ jorden krŠker. Deraf kommer, at de aldrig dšda eller Šta nŒgot, som fŒt lif, efter de Šro rŠdde, at de torde rŒka pŒ nŒgon af sina fšrŠldrar, slŠkt och vŠnner. NŠr de skola lŒta sit vatten, det vare sig dag eller natt, sŒ sŠtta bŒde mŠn och qvinnor

#98 sig ned, slŠppa det smŒningom i handen och kasta det sedan rundt omkring, at det icke skal komma pŒ nŒgon liten matk, myra, eller anna ohyra, som deraf kunde drŠnkas, och de sŒledes vara vŒllande til deras dšd. De brŠnna lampor alla nŠtter, och tŠcka šfver dem med tunna hinnor, at ingen mygga eller fluga mŒtte flyga deri och spilla sit lif. NŠr jag var i Surate, togo vi lšss i Papper, gingo til Benjanerna och drŒpo en eller tvŒ i deras Œsyn; Men dŒ de sŒgo det, gofvo de oss penningar fšr dem och slŠpte dem in uti sina hus. Sammalunda gjorde de ock med dufvor, som vi kšpte af Morerna. Foglarne Šro hos dem sŒ tame, at de flyga bŒde ut och in i husen, och sŒ dristige, at de snart sagt taga maten utur munnen pŒ folket. De, sŒ vŠl som fyrfotade djur, matas af dem dageligen pŒ taken och annorstŠdes. Om de rŒka pŒ dem, som Šro sjuke, taga de dem strax til sig, skšta och ansa dem, som de voro menniskor.

          SmŒ Ekornar lšpa pŒ vŠggarna uti alla hus i Staden sŒ vŠl hos de Kristna, som Morerna och Persianerna til en sŒ stor myckenhet, som flugor. SŒ snart en Kristen

#99 eller Mahometan rŒkar ofšrvarandes eller med vilja, at ršra vid nŒgot af deras Drickes-KŠril, gagna de sig aldrig mera deraf, utan kasta det bort. Deras Qvinnor gŒ i lŒnga Kjortlar, och hafva stora silfverbrickor i šronen. Den ene Šr gjord som en sol och den andre som en mŒne. De Šro mycket skšraktige; en Qvinna, som hade sin mŒnads tid pŒ sit femte Œr, fšdde barn nŠr hon var sex Œr gammal. Jag sŒg bŒde Barnet och Modren.

54. CAPITLET.

Om deras Prester och Presta

skruder.

PResterne kallas Braminer, och gŒ med et Gult-KlŠde om Kroppen, sŒ att allenast den hšgra Axelen och Armen Šr bar. De se mycket bistert ut och Šro helt ohyggelige; Ty hŒret slŠpar lŒngt efter dem och Šr alt fultslagit med Kodynga. De smšrja ocksŒ sin Kropp dermed och bruka henne i sin mat, hŒlla henne fšr en Balsam, och sŠga, at den sjŠlen Šr lyckelig,

#100 som flyttat in i en Ko. NŠr de gŒ pŒ Gatorna, hafva de en TrŠ-Burk uti den ena handen, och en qvist i den andra, med hvilken de sopa rent fšr sig hvar de gŒ, at de icke skola i haft trampa ihjel nŒgot KrŠk. Det Šr et sŒ envist pack, at de ingalunda kunna šfvertalas; och fast Šn i Diu, Dive och Daman, som alle Šro faste StŠder, och fulle af Portugiser, finnas mŒnge hundrade Catolska PrŠster; sŒ hafva de likvist aldrig kunnat vŠnda om nŒgon Benjan til den Kristna LŠran.

55. CAPITLET.

Om faseligen stora Ormar.

HEr i Surate finnas Ormar, som hafva tu Hufvuden, et pŒ hvar Šnda, och krypa med den ena Šndan fram den ena MŒnaden, och tilbaka den andra mŒnaden. De gšra stor skada pŒ folket. Uti sjšn, sŒsom ock uti inloppet til Persien vistas mŒnge grŒ Ormar, som Šro trekantige och en aln lŒnge, och Štas sŒ vŠl af Kristna, som Morer. Oxarne Šro hŠr mycket smŒ: De hafva en knyl pŒ ryggen,

#101 lika, som en Kamel. De spŠnnas fšr kŠrror, uti hvilka bŒde Kristne och Morer Œka. Folket rider pŒ Kona, och hŠnga stora bjŠlror och skŠllor šfver dem. Landet Gussaratte Šr mycket fruktsamt, och bŠr bŒde Hvete, Korn, Ris och Bomull. Her fŒs ock den bŠsta Indigo, det bŠsta smšr och vax, med mera. Med et ord: Her Šr en stor ymnoghet pŒ allahanda slags matvaror, enkannerligen Fisk. Her vankas ock et slags Vin, som tappas af Palm-TrŠn och kallas Terii. Det Šr mycket sundt at dricka, kyler menniskan i den stora hetan, smakar ljufligit, stšder litet bŒde pŒ sštt och surt, gšr aldrig nŒgon menniska drucken eller sjuk. Her finnes ock mycket Guld, Koppar, Tenn, Bly, Svafvel och Salpeter. Her slŒs et vackert Mynt af Guld, som heter Akab, sŒ stort och vigtigt som en Portugaleus. Likaledes et annat slags mynt af silfver, som heter Ropia och gŠller en half Ricksdaler. Et mindre, som heter Mamodie och hŒller en Riks-Ort. €n et mindre af silfver, som Šr vŠrdt Sex …re silfvermynt. De hafva Peiis af Koppar och gŒ fšr et šre Kopparmynt. De bruka ock

#102 Mandel-Nštter i stŠllet fšr penningar, af hvilka sex gŒ pŒ en Peiis. SŒledes kan olja kšpas fšr Mandel-Nštter, sŒsom ock lampaoch mjšlk, med mera. Her vexer den besta Bomull pŒ sŒ lŒnge och tjoka trŠn, som vŒra stora Aspar, hvilka Šro ludne alt frŒn roten up til toppen i alla grenar och qvistar. NŠr ullen Šr mogen, falla bladen af, och ullen rifves tilhopa liksom mossa: Hvilket sker tvŒ gŒnger om Œret.

56. CAPITLET.

Om diu, Dive och Daman.

UTi detta Landet ligga de 3 omtalte StŠder, Diu, Dive och Daman, som Portugiserne ega. De Šro sŒ faste, at de icke kunna kufvas af mogol, och hysa uti sig mŒnga tusende Kristna. Hit kommer mŒng slags folk frit, utom Judar och Benjaner. HollŠndarne hafva ofta frestat pŒ hos den stora Mogol, at fŒ šfverraska dessa stŠder; men de hafva aldrig fŒt lof dertil; Ty om HollŠndaren hade blifvit deras Herre, hade han vŠl varit de Morer til stort mehn och fšrfŒng.

#103

57. CAPITLET.

Om Vingula.

VIngula Šr et litet RastestŠlle fšr Sjšfarande, och fast Šn her Šr en Morisk Landshšfdinge; sŒ Šro likvist alle, som her bo, Kristne, och komne af Portugiser, bŒde Mustiser och Kastiser. Deras Qvinnor Šro mycket KŒte och skšraktige. Her rinner emot naturen fŠrskt vatten Šnda up Œt et berg. Her brukas ock et slags silfvermynt, som gŠller en mark godt mynt och kallas Carins: til skapnaden, som en Byxehake, eller som en bšgd mŠssing trŒ och Šr stŠmplad med Morernes BokstŠfver.

58. CAPITLET.

Om Staden Goa.

GOa Šr en mycket vacker och fast Stad, der Konungsmannen frŒn Portugal vistas, och kallades fordom Kalikut. Her

#104 bšrjar Costa Malebar, hvarpŒ ligga tu Konungariken, Kalikut och Dekan. Inbygarne Šro hel svarte med lŒngt svart hŒr och hafva en vacker skapnad. De, som bo vid stranden, Šro mest Portugiser, hvilka afla barn med de fšrras dšttrar. De Kristne hafva mŒnga Kyrkor der i Landet. Detta har tilfšrene varit et mycket styfsint och ohyfsadt folk; Men Šro nu tamde och hyfsade af Portugiserna: hvilka haft fšrutan Goa, tvŠnne fasta stŠder her pŒ Kosta Malebar, Kokin och Tuttikore kallade, som Œr 1657. kommo under HollŠndarena med vŒld, dŒ Inbyggarne foro mycket illa. Her vexer Peppar, serdeles den lŒnga, uti stor myckenhet; SŒsom ock Kardemumma, den der Šr mycket stor och god, och lŒter šfver alt plantera sig; Men fšrr Šn Malebarerne, sŠlja honom ut, koka de honom up i vatten; at han skal mista sin styrka.

          Her finnes et slags Hanar, sŒ stora som Kalkon Hanar; Hvaraf somlige mena, at Kalkoner skola vara komne ifrŒn Kalikut i Indien; men det Šr osant; ty inga Kalkon-Hšns finnas pŒ nŒgon ort i

#105 hela Ost-Indien. Och fast HollŠndare och €ngelsmŠn som tidast hafva fšrt Kalkoner ifrŒn Europa til Ost-Indien, sŒ hafva de likvist dšdt, sŒ snart de kommit dit. Malebarerne lida mycket pŒ sina TrŠgŒrdar af Tigrar, dem de aldrig Šro frie fšre, hvarken dag eller natt, serdeles de, som bo pŒ Landsbygden.

          MŠn och Qvinnor gŒr her helt nakne, och skyla allenast sin blygd med et tunt klŠde. Silfver och MŠssings-ringar Šr deras yppersta prydnad, dem de sŠtta pŒ sina armar, fingrar och ben. De hafva sŒ lŒnga …ron, at de hŠnga mest en half aln neder pŒ deras axlar. NŒgon kunde til Šfventyrs tŠnka, at de voro sŒ vŠxte af naturen: men det Šr ei sŒ; utan de bŠra i barndomen et trint hol pŒ šre-tipporna, uti hvilka de hŠnga tjocka Bly-ringar, som dag frŒn dag tŠnja och draga šronen, til des de blifva sŒ lŒnga och stora som de vela hafva dem. Sedan taga de bort Bly-Ringarna och sŠtta GuldRingar i stŠllet. Samma sed Šr ock hos Cingulieserna eller dem, som bo pŒ šn Ceylon, med hvilka Malebarerne hafva

#106 enahanda TungomŒl, Skrift och BokstŠfver. De bruka gršna Blad af BalmtrŠ i stŠllet fšr Papper: Samma Blad Šro mer Šn tre alnar lŒnge och icke mer Šn tu finger brede. De hafva ei nŒgot Blek nŠr de skrifva, utan rita BokstŠfverna in i Bladen med Jernstift eller en hvass sticka af hŒrdt trŠ. Detta skrifvesŠtt brukas uti hela Indien; Men i Persien och Mogol hafva de Papper af Bomull; Kineser och Japoneser af silke och Bomull, och skrifva icke med Penna; utan Pensel.

59. CAPITLET.

Om den stora …n Ceylon.

…N Ceylon Šr vŠl 500. mil omkring, och har sin egen Konung, som bor i Staden Kandia. De, som vistas up i landet, Šro alle svarte, och allesamman Hedningar; men de som bo pŒ vestra sidan, eller vid stranden, Šro alle Kristne. Denna … har fordom hŠngt ihop med fasta Landet, Kosta Malebar. Portugiserne hafva her

#107 haft tre fasta stŠder, Nigumbo, Kolumbo, och Fonte de Galle; Men HollŠndarne hafva tagit dem bort med VŠrjan, och jagat Portugiserna derifrŒn.

          Konungen her i Landet kan pŒ en liten tid samka nŒgra tusende Man ihop, som icke hafva andra vapen, Šn smŒ, stackuga och krokota Sablar, Pikar och Hassagair, det Šr: sŒdana Pikar, som de kasta med hŠnderna. Hans Styrelse Šr mycket vacker och ordentelig, serdeles med StŒnden, sŒ at den som Šr en Adelsman, mŒste stadigt hŒlla sig dervid, och taga en Adelsmans Dotter til Hustru. En Kšpman fŒr icke eller gŒ ifrŒn sit StŒnd; utan gifta sig med en Kšpmans Dotter, sŒ vŠl han som hans barn och efterkommande. En Bonde, Tiggare, Dansare, eller af hvad HandtvŠrk han vara mŒ, mŒste med alla sina barn och afkommo stadigt blifva vid samma NŠring, sŒ framt en icke vil blifva Kaskarin eller Soldat. SkrŠddare och Skomakare behšfvas icke; ty folket lšpa nakne och barfota. Men af alla stŒnd Šr intetdera sŒ nesligt som Smeder, serdeles

#108 Guldsmeder, som aldrig fŒ komma under en annans tak, ei eller gŒr nŒgon annan under deras, mycket mindre vil nŒgon dricka ur et KŠril eller Šta utur et fat med dem, fast Šn hvar man mŒste lita dem til. NŠr nŒgot arbete gifves Œt dem, kastas det fšr dem som benet fšr hunden, och nŠr de skola lemna arbetet tilbaka, mŒste de gŒ lŒngt ifrŒn, lŠgga sig framstupa pŒ jorden, hŒlla begge hŠnderna fšr šgonen, och tala med egaren, som dŒ gifver dem fšr arbetet, sŒ mycket som honom lyster.

60. CAPITLET.

Om deras RŠttegŒnger.

HEr gŒr mycket strengt til uti RŠttegŒnger,och inge andre Bšdlar brukas til deras Executioner, Šn Elefanter och Krokodiler, dem de kalla Kaimans. Den Elefanten, som skal gšra detta, Šr en af de stšrsta bestar i Landet, et grufveligt och krymt Kreatur, tŠnderne Šro hvasse och skodde med Koppar. NŠr han skal dšda en ogŠrningsman, tager han honom fast uti snabelen och kastar honom hšgt up i

#109 vŠdret och lŒter honom falla ned pŒ snabelen, at han ei skal rŒka pŒ bara marken: bŠr honom sŒ fram fšr Domaren, lika som han ville spšrja honom til, om ei nŒgot skonsmŒl vore at vŠnta; fŒr han dŒ ingen nŒd, sŒ kastar han honom Œter hšgt up i vŠdret, och lŒter honom falla pŒ marken. NŠr han sŒ ligger pŒ jorden, sliter han af hufvudet ifrŒn kroppen med snabelen, och grŠfver up en grop, i hvilken han sedan nidgrŠfver IlgŠrningsmannen. Han fŒr dŒ nŒgra Kannor Arak, det Šr Ris-BrŠnnevin, fšr sit omak och derjemte nŒgon frukt; Men om den, som skal lida dšden, Šr oskyldig, sŒ har GUD gifvit i Elefantens natur et sŒdant vett, at han aldrig det ringaste kommer vid honom, och kan ej eller pŒ nŒgot sŠtt trugas dertil.

          Krokodilerne hŒllas uti en dam, som Šr stŠngd med staket-vŠrk, at de icke skola komma ut. Somlige af deras IlgerningsmŠn kastas fšr dessa grymma djuren. De Šro grŠseligen store, sŒ at den mindre har 24 eller 25 fot i lŠngden och et Gap, som Šr bredare Šn en Kars famn. Krokodilen har och fyra rader tŠnder uti munnen, tvŒ

#110 ofvan och tvŒ nedan til, uti hvilka tŠnderne gŒ om hvarannan. Han kan taga bort bŒde hŠst och Kar uti en bit, och har fyra šgon, tu šfver och tu under kŠften. Hans mŠsta styrka Šr i stjerten, med hvilken han slŒr hiskeliga hŒrdt. Han Šr icke sŒ vig pŒ Landet, som i Sjšn; ty fšr sin stora Kropp och stackota ben skul, har han ondt fšre at vŠnda sig pŒ det torra. Han ligger mest uti vatnet och har sit besta tilhŒll i fŠrska stršmmar, som her finnas til stor myckenhet. NŠr folket fara šfver dem med smŒ bŒtar, slŒr han dem med sin stjert šfver Šnda och tager sedan bort dem, sŒ mŒnga, som de Šro. Han lŠgger sina Šgg pŒ landet, som utvŠrmas af solen, sŒ at ungarne derigenom klŠckas ut. Jag har sjelf her pŒ Ceylon sedt i stranden vi mynnet ligga 30 eller 40. tilsamman och bada sig i sol-hetan.

61. CAPITLET.

Om tvŠnne Bšnders RŠttegŒng.

JAg sŒg her vid et vist tilfŠlle en rolig RŠttegŒng. TvŠnne Bšnder, som voro grannar, blefvo oense med hvarannan

#111 och trŠtte om et Stycke Land, pŒ hvilket Kadien plŠgade fŒs, som Šr et slags Korn likt Hampefrš och kokas pŒ flesk. Landet, som de tvistade om, kunde vara sŒ stort, som til en fjerdedelstunnas utsŠde: bŠgge ville egna det Œt sig, sŒ at trŠtan ei kunde slitas utan RŠttegŒng, som hšlts under bar Himmel. MŒlet blef noga skerskŒdat af Domarena, hvilka ej kunde sluteligen afgšra det pŒ annat sŠtt, Šn at Eld gjordes up, pŒ hvilken sattes en ler-potta full med Olja. NŠr hon var kok- eller sjudande-het, kastade de tre Kopparpenningar deruti, som hos dem kallades Pitkes, och Šro sŒ store, som Koppar-runstycken. Deruti skulle de sticka bara hŠnderna, och den, som kunde taga samma Penningar utur heta Oljan, skulle vara den rŠtta egaren til kren. Den ene gjorde ock det med stor kalsinnighet, och utan nŒgon den minsta skada af hetan; Men nŠr den andre det sŒg, tordes han icke gšra sŒ efter, utan landet dšmdes til honom, som hade tagit up penningarna utur heta oljan. Sedan togs den andre genast fšr hufvudet, och bants vid et trŠ. DeruppŒ fŠste de et stackot snšre eller

#112 rep om nacken pŒ honom, och vredo til med en staka, til des hufvudskŒlen sprang sšnder som et Šgg.

62. CAPITLET.

Om denna …ns fruktsamhet.

…N Ceylon Šr et af de fruktsammasta land i verden; ty kallas den ock et jordiskt paradis. Den sprider en sŒ ljuflig lukt ifrŒn sig ut i sjšn nŠr en kommer dit pŒ 7. eller 8. mil nŠr, at en sjuker snart kan fŒ sin helsa deraf; Men nŠr en varit nŒgon tid pŒ landet, yppar sig en giftig och mycket ohelsosam luft, sŒ at deraf upkommer en landsjuka, som icke kan botas, fšrr Šn en kommer i en annan luft, dŒ et ombyte genast sker, antingen til dšden eller lifvet. Der blir en menniska mycket tjock: kan aldrig kŠnna sig mŠtt, eller veta serdeles af šppet lif; fast en utšfver alt detta ej fšrnimmer nŒgon vŠrk eller sveda; utan har allenast litet ondt i hufvudet; men andedrŠgten blir likvist sŒ stackot, at en icke kan gŒ tre steg fšrr Šn en mŒste hvila sig.

#113

63. CAPITLET.

Om det fšrbudna trŠdet i Paradiset.

HEr Šr jorden altjemt gršn och bŠr de fagresta Pomeranser, Citroner, Lemoner, Granat-Šplen, med mera dylikt, hela Œret igenom. Her Šr ock et slags frukt, som eljest vexer šfver hela Indien, och heter Pisang eller Bananas. Den smakar mycket vŠl, ser vŠl ut, och vexer pŒ et underligit sŠtt. Sjelfva trŠdet Šr vid pass 4. famnar hšgt, och nederst 2. famnar tjockt. Det har inga grenar, utan allenast blad. Hvardera Šr lika lŒngt med sjelfva trŠdet, och 2. eller 3. alnar bredt; Men alt smalare mot Šndan. Sjelfva toppen Šr icke trŠ, utan bara blan, som grot tilhopa. Detta her trŠdet Šr sŒ lšst, at det kan huggas af med en bila uti et enda hugg. Frukten hŠnger under bladen i en knippa, hvilken Šr sŒ stor, at en man kan knapt lyfta densamma. NŠr hon Šr mogen, Šr hon rŠtt gul, och hvart bŠr Šr mer Šn et span lŒngt, och ser ut som en ko-spena: har et tunt skal eller skinn utan pŒ, som kan dragas af med fingrarna. Denne frukten Šr icke fast eller

#114 tŠt, utan lika som et stycke deg. Jag tror, at i hela verden finnes ingen frukt, som, smakar sštare och bettre. De Kristne, serdeles Portugiserne kalla henne figo, och skŠra henne aldrig med knif, utan bryta eller bita deraf sŒ mycket som dem lyster. Fast hon Šr gul utanpŒ; sŒ har hon likvist midt uti sig en svart kŠrna, och nŠr den skŠres sšnder, skšnjes et belŠte midt uti henne, sŒsom en Man skulle hŠnga pŒ et kors. De sŠga, at det skall vara det fšrbudna trŠdet, af hvilket Adam och Eva Œto uti paradiset; Ty sŒ snart de hade Œtit af den fšrbudna frukten, špnades deras šgon, och de sŒgo, at de voro nakne; dŒ de skylte sig med fikonablad, hvartil detta trŠdets blan Šro mycket lŠmpelige, efter man med et blad vŠl kan tŠcka hela kroppen bŒde bak och frammantil. SŒ snart detta trŠdet burit frukt en gŒng, blommar det aldrig mer; utan dŒ kan det huggas af ned vid roten, hvaruppŒ et annat fŠrskt trŠ vŠxer i stŠllet innan fyra mŒnader.

64. CAPITLET.

Om Kanel och andra sŠlsynta krydder.

HEr vexer den aldrabŠste Kanel til stšrsta

#115 ymnighet, hela vilda skogarna fulla. Inga nadra taga den af trŠden, Šn serdeles arbetsfolk, som ej hafva annat at gšra, eller idka nŒgon annan nŠring; ty kallas de ock Skaliers. Den yttre barken Šr grŒ, hvilken rensas fšrst bort och kastas sin kos. Den inre Šr askefŠrgad, och skŠres i fyrkantiga stycken, hvilka sedan rullas tilhopa. NŠr han fŒr ligga nŒgot i Solen, blir han ršd, och innom tre Œrs tid, vexer barken pŒ trŠdet igen. Detta trŠ bŠr hvarken blomma eller nŒgon frukt: bladen se ut som pŒ €ppletrŠn. Det Šr ickeserdeles hšgt. Her finnes mŒngahanda andra slags frukter, dem vi uti Europa hafva fšga kunskap om. Eljest Šr detta her landet mycket bergfult: hŠlst midt uti; serdeles Šr der i landet et hšgt berg, som de Kristne kalla Piko Adam, och sŠga, at Adam skall vara der begrafven; men Inbyggarne sjelfve kalla det Piko Oden. Folket kommer endrŠgteliga dit hvart r den 3, 4, och 5 April, som Šr deras NyŒr, at offra sin Afgud, den de kalla Jakkan, det Šr: Djefvulen; Ty om nŒgon vil helsa pŒ Cingelieus: Vade per Dios, det Šr: Gud vare med dig, sŒ stŒr han och grinar och ser ondt ut; men om en sŠger:

#116 Pallia Jakkan, det Šr: Gak djefvulen i vŒld; legger han sina fštter fram fšr den andras fštter, sŒsom han ville tacka honom fšr god šnskan. Utom GrŒberg, finnas her omkring mŒnge store och hšge Kristalberg, hvilka gifva et sŒ starkt glitter ifrŒn sig, serdeles nŠr solen lyser, at en icke kan se pŒ dem. NŠr det Šr stjern-klart om nŠtterna, kunna alla stjernorne skšnjas uti Kristallen.

65. CAPITLET.

Om Elefanter, och huru de fŒngas.

S fruktsamt och fagert,som landet Šr, sŒ fullt Šr det ock med hvarjehanda grymma och giftiga djur, hŠlst Elefanter, som Šro her af det stšrsta och bŠsta slaget. De fŒngas pŒ et serdeles sŠtt uti September och October MŒnad, som Šr deras lekeoch brunst-tid. De hafva tama Elefantekor, hvilka Šro sŒ vande, at de om nattetid gŒ pŒ et synnerligt stŠlle i skogen, der de veta, at Elefanterne hafva sit tilhŒll, hvilka fšlja dem efter. Et trŒngt stall bygges uppŒ et stort och vidt fŠlt, af mycket starka bielkar och bomar, och Šr icke bredare,

#117 Šn en kan gŒ dit in i sender. IngŒngen sŠttes full med gršna qvistar, at ingen kan se annat, Šn at der Šr en tŠter skog. SŒledes gŒ Kona in pŒ ena Šndan, och ut pŒ den andra, dŒ starke bomar skjutas strax fšr bŠgge Šndarna, och Elefanterne, som fšlgt efter Kona, stŠngas sŒledes in bŒde bak och framman til, at de icke kunna vŠnda sig. HerpŒ bindas fštterne pŒ dem med jernkedjor, hvarmed de Šro fŠste i 14. dagar, och fŒ pŒ den tiden hvarken mat eller drick, utan stickas hvar dag med hvassa jern, til des de varda sŒ trštte och utmattade, at de knapt orka stŒ pŒ benen. Sedan fšra de fram tama Elefanter, hvilkas tŠnder Šro afsŒgade til hŠlften, dŒ en otamder bindes emellan tvŠnne tama. NŠr den vila Elefanten gšr sig bŒngstyrig och ej vil lŒta tŠma sig, stšta de andre honom i sidan med sina afstympade tŠnder, eller slŒ honom med deras snablar. SŒledes mŒste han gŒ emellan dem bunden hela dagen igenom, til des han emot aftonen Œter fšres in i stallet. Detta sker nŒgra dagar Œ rad, til des Elefant-fŒngarne omsider gŒ in til dem, och gifva dem allahanda frukter, som kunna lŠnda dem til styrko. PŒ sistone bšrja de at Šflas och lockas med dem:

#118 sŠttja sig pŒ dem, och slŠppa dem lšsa ut med de andra. SŒlunda blifver detta faseliga djuret tamdt pŒ en liten tid. Honan gŒr med sit foster i try Œrs tid, fast Šn de Šro de stšrsta bestar bland fyrfota djur i hela verden, sŒ fšda de likvist helt smŒ foster. Hon har spenorna emellan frambenen, och nŠr hon skall gifva Kalfven dia, sŒ lyfter hon honom up med snabelen, sŒsom hon ock bŠr honom pŒ lika sŠtt, hvart hon gŒr. Elefanten lšper aldrig, utan gŒr, och likafult lider hans gŒng, sŒ at han kan taga up en hŠst, fast han ock lupe aldrig sŒ snŠlt. Hans styrka och andre fšrmoner Šro sŒ store, at de ej kunna uttalas. Det vil jag nu allenast mŠrka, at de Elefanter, som finnas pŒ …n Ceylon, hŒllas fšr de Šdleste och ypperste bland alla andra; Ty nŠr Elefanter frŒn andra orter fšras dit, eller eljest mšta en frŒn Ceylon, falla de genast pŒ knŠ och sŠtta sin snabel i hšgden, lika som de ville helsa och hedra honom fram fšr nŒgon annan i deras slŠgte. En Elefant frŒn Ceylon gick en gŒng ut i staden Batavia pŒ Java, och tigde, som han var dageligen van, uti alla mŒngel-hus, serdeles hos dem, som sŒlde socker och andra frukter.

#119 Nu hŠnde det sig, at 12. stycken sŒdane grufvelige bestar kommo frŒn Siam, och stodo i et stall bakom slottet; men fšrdes hvar dag ut genom staden til fŠrska sjš-viken at tvŠttas. SŒ ofta desse mštte eller fingo se denna lilla Elefanten frŒn Ceylon, fšllo de pŒ sina knŠn och reste sina slorper eller snyten up i vŠdret, lika som de ville helsa uppŒ honom. De tame hafva ock et sŒdant vett, at der nŒgon af dem blifver varse en person af Adel eller hšg stemma, faller han neder och gšr honom heder, fast han ock vore aldrig sŒ illa klŠdder; men deremot gŒ de sin jemna gŒng, om de mšta en af lŒg herkomst, fast han Šn vore aldrig sŒ vŠl klŠdder, lika som de aldrig sŒgo honom, med et ord: Detta Kreatur har i mŒnga mŒl mer Šn menniskovett, sŒ at ej annat synes dy fattas, Šn mŒl och uttal.

66. CAPITLET.

Om Apor och Babianer.

HEr finnas hvarken tigrar eller Leoparder; utan Apor och Babianer, til en stor myckenhet, hvilke gšra stor skada pŒ frukt-sŠngarna, sŒ at inbyggarne hinna

#120 icke stort mera sŒ och plantera om dagen, Šn de stjela bort om natten. NŠr de gŒ ut at se sig om fšdan, samka de sig vŠl nŒgra 100de tilhopa, och om de pŒ detta toget rŒka nŒgon menniska, sŒ gšra de strax af med densamma. Inbyggarne kalla dem Rullvais, och sŠga, at de Šro menniskor sŒ vŠl som de, sŒsom ock, at de de vŠl kunde tala, om de icke voro rŠdde, at de dŒ mŒste arbeta. Babianerne, som de kalla Orang Putans, det Šr: SkogsmŠn, Šro mycket store och uti alt, lika som menniskor, fšrutan det, at de Šro ludne; dock bare in uti hŠnderna och pŒ anletet. De rusa genast pŒ en menniska, nŠr de se, at hon ej har nŒgot at vŠrja sig med. Och om de rŒka pŒ en ensam qvinna, sŒ vŒldtaga de henne. Jag sŒg uti Pelicatte en qvinna, som gick hafvande med et Babians foster, hvilket hon ock fšdde, och nŠr det kom af moderlifvet var det ludit, och sprŒng genast uppŒ en stŒng, sedan pŒ en dšrr och sidst up i et hšgt trŠ, hvarpŒ det sedermera kom om lifvet. Deras art och natur Šr at springa sin kos, sŒ snart de komma til verden.

          Ibland Aporna, Šro somlige bek-svarte

#121 och hafva et stort hvitt skŠgg, sŒ at de se ut som en Morer: Somlige ršde: somlige brune: andre blacke eller grŒ, af Œtskillig storlek. NŠr de fŒ se en Krokodil, fšsa de honom genast ifrŒn stranden uti vatnet med deras skrŒl och vrŒlande.

67. CAPITLET.

Om Bufflar och andre diur.

Ngra hundrade Bufflar hŒlla sig her i stora flockar. De Šro alla isgrŒ och bŠra sina horn mycket tilbaka, sŒ at de icke kunna gšra nŒgon skada med dem; Men med fštterna och deras skarpa klšfvar kunna de pŒ en gŒng stšta genom en menniska. En har ingen undanflygt fšr dem, och de trampa pŒ alt hvad dem fšrekommer i stšrsta hast; men om en rŒkar ofšrvarandes pŒ dem, sŒ kunna de blifva skrŠmde af en hatt. De hŒlla altid til uti Moraster, och gšma sig der fšr den starka middagshetan. Iglarne hŠnga mycket pŒ dem, och hŒren Šro mŠst bortrštte af Šfjan i kŠrr och sumpiga orter, der de sŒ mycket vistas.

          Leuvaen Šr et fyrfotadt djur icke olikt

#122 likt Krokodilen; fast nŒgot gršnare til fŠrgen. Den stšrste Šr icke mer Šn tvŒ alnar lŒng och har mycket stackota ben. Han gšr ingen menniska ondt, och vistas uti iholiga trŠn, der myror vankas, hvilke jemte andra smŒ matkar som krŠla pŒ jorden, Šro hans fšda. Han fŒngas, slaktas och Štes, emedan han har et mycket hvitt och lŠckert kštt: Han har ock tvŠnne tungor i munnen, den ena šfver den andra.

          Desmans-mšss och GrŒ Kattor lšpa uti husen til stor myckenhet; men gšra ingen annan skada, Šn at de luktar mycket starkt der de trŠcka eller kasta sit vatten, det vare antingen mat eller klŠder.

          Iglarne hŒlla sŒ tjokt til i grŠset, at det aldrig kan utsŠjas. NŠr en mennsika icke kommer sig ihog, utan sŠtter sig pŒ marken som Šr vŒt af daggen, sŒ komma nŒgre hundrade och suga blodet af henne. RŒkor hon somna, sŒ tappa de sŒ mycket blod af henne, at hon fšga orkar resa sig, och gŒ utur flŠcken nŠr hon vaknar; Ty taga Soldaterne salt med sig, dŒ de gŒ i krig, och nŠr de fŒ nŒgon sŒdan pŒ sin kropp, lŠgga de et saltkorn pŒ Iglen, hvaraf han

#123 faller genast neder; men om han slites ifrŒn kroppen, sŒ bŒlnar det strax derefter.

68. CAPITLET.

Om Kobra Kapel den giftigaste Ormen.

KObra Kapel Šr en Orm fšga et qvarter lŒng; men sŒ etterfull, at jag tror ingen Šr des make i helaverden. Han Šr svart och har et smalt hufvud; men vid šronen liksom tvŠnne runda vingar som glasšgon, dem han sprider ut eller drager in, dŒ han vil. SŒ snart han fŒr se en menniska, kastar han up sina vingar eller Briller och flyger pŒ henne, och nŠr han fŒt stinga eller bita henne, det mŒ vara hvar det vil pŒ hennes lekamen, sŒ mŒste hon spricka, innan hon hinner lŠsa et Fader vŒr; eftersom ej nŒgon bot Šr mot hans bet. Jag har sjelf sedt, huru det gŒt til med en FŠndrik, som blef biten om nattetid pŒ en ort, Mature vid namn, och gick icke tre steg fšrr Šn han vardt dšd. Han sprack emellan hŠnderna pŒ oss, innan vi fingo honom in i vŠrdshuset. Dagen derpŒ kommo de svarte Laskarin och slogo ihjel ormen, dŒ

#124 vi vŠl fingo se honom; men med den hšgsta varning, at icke komma honom nŠra, sŒ framt vi ville undvika all fara. Jag hŒller fšr vissom sŒ fšre, at denna Ormen, mŒtte varit den Basilisken, som sŒ mŒnga Scribenter tala om.

          Sorpioner finnas her i husen sŒ tjockt, at en mŒste granneliga taga sig til vara, serdeles om nŠtterna; ty dŒ sška de til menniskjorna som aldramŠst. SŒ lŠnge en menniska sofver, komma de ej det ringaste vid henne; men sŒ snart hon ršrer sig, stinga de henne. Jag blef 2. gŒnger stungen af dem, dŒ jag led deraf en sŒdan sveda, at jag icke viste, hvart ut jag skulle vŠnda mig, fšrr Šn jag fick Skorpionens olja. De kunna aldrig tola solens heta. Jag har set med mina egna šgon, at sŒ snart han kommer i hetan, och kan icke fŒ nŒgot hol at krypa uti, vŠnder han strax stjerten up och sticker sig sielf i ryggen, hvaraf han genast dšr. Hans sting Šr lika som efter et Bi.

          Tusendben Šr en giftig mask, som med sit sting Œstadkommer stšrre sveda hos en menniska Šn Skorpionen. Han Šr eljest sŒ lŒng och tjock, som et lagligit mans

#125 finger, och har mŒnga fštter tŠtt intil hvarandra, Šnda ifrŒn hufuvdet alt in til stjerten. Han har ock hvassa pinnar pŒ yttersta Šndan af stjerten, hvilka Šro sŒ lŒnge och sŒ skapte som Igelkottens taggar. Han hŒller gerna til i skuggan, och kan ej tola nŒgon sol-vŠrma. Denne her ohyran, sŒ vŠl som Skorpioner vistas ocksŒ mycket pŒ skeppen, och kommer dit med godset, nŠr det fšres om bord.

69. CAPITLET.

Om tskilliga slags Ormar.

HEr finnes et slags ormar, som Šro smale och en aln lŒnge. De hŠnga sig pŒ trŠna, serdeles vid sŒdana stigar, der hjortar och svin gŒ hvar dag til vatnet och floderna at dricka. Och dŒ Kreaturen drifva der fram, falla de neder pŒ dem; men gšra dem intet ondt. De krŠnga sig ock up vid torp och byar, och om de rŒka falla pŒ nŒgon menniska, kan hon mista lifvet, sŒ framt hon icke fŒr nŒgon bot. DŒ jag med flera andra mŒste gŒ up i landet och ligga uti skogen šfver nŠtterna, hvilket skedde som oftast, under baran himmel; skulle vi

#116 altid hafva eldfšre med oss och taga oss vŠl til vara fšr et slags smŒ blinda ormar, som voro snš-hvita, hvilka stulo sig pŒ oss och kršpo til elden, liksom de haft vŠder af oss; Men den menniska, som blef biten eller stungen af dem, mŒste antingen genast hugga af den sŒrada lemmen, eller ock dš. Herutšfver funnos der ocksŒ et slags ormar, som voro rŠtt grŠs-gršne, dem inbyggarne togo och Œto, och sade, det de icke voro giftige eller gjorde nŒgrom nŒgot ondt.

70. CAPITLET.

Om den fromma Kameleonten.

JAg mŒste ingalunda glšma den fromm och dygdiga Kameleonten, som Šr fšga et qvarter lŒng; men fyrfotad som en Agadis, med en liten rumpa, hafver et huvud som en klossa, och en kam derofvanpŒ som en hane. PŒ ryggen har han en liten knyl, som en Kamel, hvaraf han ock fŒt det namnet. Det Šr icke sant, som de natur-kunnige gifva fšre, at han skall kunna lefva i 18. dygn eller 3. vekor allenast af vŠder, utan nŒgon mat; dy efter de lupo hos oss tjockt i husen,

#127 sŒ tog jag en fast och stŠngde honom in uti en bur, der vŠdret pŒ alla sidor fick blŒsa uppŒ honom; och det usla kreaturet lefde icke lŠngre Šn dŒ andra dygnet; men at han kan skifta sina fŠrgor, det Šr sant; ty han Šr i en handvŠndning, blŒ, gršn, grŒ, purpur-fŠrgad, gul, hvit, brandgul och ršd, med mera, fšrutan svart. NŠr han finner en menniska sofva ute pŒ marken, sŠtter han sig antingen bredevid eller pŒ henne, och hŒller vŒrd, at icke nŒgot skadeligit djur, som Krokodil, Orm eller dylikt, skal komma henne nŠr. SŒ snart han blifver nŒgot dylikt varse, lšper han pŒ menniskans anlete och sticker sin rumpa in i nŠsborarna, at hon skal vakna. Han vŒrdar folket fšr Skorpioner, Tusendben och andra giftiga djur, som kunna nalkas dem om nŠtterne. De brŠnna lampor om nattetid i husen.

71. CAPITLET.

Om Folket Kulis eller BŠrare.

ET serdeles Folk Šr bland dessa Inbyggare, som heta Kulis. De fŒ icke taga sig annat fšre, Šn slŠpa och draga. De

#128 Šro sŒ fatte, at ju stšrre och tyngre bšrdor lŠggas pŒ dem, ju fortare lšpa de; men nŠr de Šro ledige, kunna de icke komma fot om fot. Derfšre binda de tvŠnne stenar bak pŒ nacken, dŒ de icke annat hafva at bŠra, och lšpa der med som mjš-hundar. Her finnas ock et annat slags folk, hvaribland somlige hafva et, somlige bŠgge benen sŒ tjocka, som en timmerstock eller et Elefantben, med hvilka de Šro fšdde hit til verden. De vidgŒ sjelfve, at de icke hafva nŒgot mehn deraf. Och efter Apostelen Tomas har icke allenast predikat uti Kina och pŒ Costa Malebar, utan ock bygt et Kapell her pŒ Ceylon, sŒ har han der skolat en tid hŒllit sin bšn, dŒ en i lšndom kommit honom pŒ baken, och med en pik stungit honom i benet, hvaraf denna bofvens ben blifvit strax stort, och alle hans efterkommande hafva Šn i dag samma lyte til vedermŠle deraf, och kallas Šnnu St. Tom¾ barn. Men Katolikerne bŠra sŒ fšre, at de hafva vŒrdat denna Apostelens ben och qvarlefvor pŒ Custen Coromandel i St. Tom¾ Kyrka, in til denna tid.

          NŠr den ene Brodren hos Hedningarna pŒ Ceylon besšker den andra, sŒ mŒste,

#129 ibland andra fŠgnader, den frŠmmande Brodren ligga om nŠtterna, sŒ lŠnge han der vistas, hos den andra Brodrens Hustru, som Šr hemma stadder. Der stŒr hvarjom och enom fritt, at taga sŒ mŒnga hustrur, som honom lyster. Soldaterne hafva Œter den friheten, at hugga sin vŠrja eller pik fšr dšrren pŒ hvad hus de komma fšre, sŒ framt det icke hšrer en Adelsman til, och ropa: Po, Po, Po; hvarpŒ VŠrden strax mŒste gŒ ut, dŒ Soldaterne skynda sig in, och leka med hans hustru och dšttrar, som dem sjelfvom lyster.

72. CAPITLET.

Om PŠrlefiskeri.

KEylepatan Peleback Šr en stor by, der mŒnge PŠrlefiskare bo. Sjelfve pŠrlebanken ligger en liten half mil ifrŒn landet, šster frŒn Nigambo. De fiska hvar dag up pŠrle skal af botnen til stšrsta myckenhet, skicka sig och sammaledes dervid, som de gšra vid pŠrlebanken Ormus. De gŒ her neder med stšrsta lifsfara; ty pŒ botnen ligga Krokodiler, sŒ at det Šr ingen

#130 dag, pŒ hvilken icke nŒgon fiskare blifver borttagen.

73. CAPITLET.

Om de Maldiviska …iar.

Maldiviske …jarne hšra Konungen pŒ Ceylon til, och ligga vŠster ut der ifrŒn. De Šro 1000, mestadelen lŒnglŠnte, och ligga alle i en rad tŠtt tilhopa. UppŒ somlige bo folk. Inbyggarne Šro alle Hedningar, lika som Cingulieserne. De kšŒslaga med intet annat, Šn Palme-nštter, hvilka vexa der i stor ymnoghet, och hafva ingen annan fšde-krok. De spisa nŠstan hela Indien dermed, somligger vester om Gangen. De gagna sig af fnaset eller bastet, som sitter utan pŒ nštterna, til kablar och tog: bygga sina Fartyg af samma nšte-trŠ, och binda ihop dem med tog, som gšras af bastet, och bruka ej dertil den ringesta spik eller jern-vŠrk. De gšra segel af bladen. Med et ord: bŒde last och farkost Šr alt af detta PalmtrŠdet. Desse Inbyggare Šro hiskeligen mŒnge, och allesamman slemme sišršfvare: ty sŒ snart de

#131 blifva varse et skep uti sjšn, rusta de sig ut med nŒgra 100de farkostar, taga en myckenhet kalk med sig, och laga altid sŒ, at de fŒ lofven: gŒ sedan lšst pŒ dem, som Šro i fartyget, och fast Šn de fŒ hugg, kasta de likafult Kalk šfver dem, at dermed gšra dem blinda.

74. CAPITLET.

Om Capo de Camerin.

Capo de Camerin Šr en lŒng Udde eller nŠs, som i šster hŠnger vid fasta landet, och skjuter sig vester ut i sjšn. Denne udde sšndrar Malebar frŒn Coromandel, som har mŒnga stŠder, de der hšra Konungen af Kolkunda til, hvilke Šro mig mŠst okŠnde; utom nŒgra fŒ, som her nedanfšre skola omtalas. Inbyggarne i dessa lŠnder kallas Gentiver, derfšre at de Šro mycket grofve Hedningar. De hafva en sŠlsynt Gudsdyrkan, i det de akta mycket efter foglalŠten, och hvar djur som mšter dem om morgonen. De stŠlla sig, sŒ snart de kommit utur sŠngarna, uti sina dšrrar, och mŠrka granneliga efter, hvad

#132 fogel de fšrst se flyga: enkannerligen fŠsta de sina šgon pŒ Hškar, som der mycket vankas; ty de tro, at de Šro de dšda soldaters sjŠlar, hvarfšre de och qvista emot dem i flygten, och laga sŒ, at de flyga šfver deras hšgra axlar, och hŒlla fšre, at alt hvad de den dagen slŒ sig pŒ, skall dŒ lyckas. Likaledes tycka de mycket vŠl derom, at nŒgon Kamel, HŠst, sna eller Ko mšter dem om morgonen, som har nŒgot at bŠra: utom mŒnga flera vidskepelser. De hŒlla deras Gudsdyrkan omnattetid i Kyrkorna. Afguden kallas Pogada. Han Šr huten af koppar, och de brŠnna lampor fšr honom bŒde nŠtter och dagar. Han ser faselig grym ut; ty han har et Elefants hufvud och snyte; fyra mennisko-armar, en buk som en mŠnniska, af hvilkens nafle en orm utgŒr, och fštter med dubbla vingar. Lejon, Elefanter, Buflar, Kor och HŠstar stŒ uthugna af sten utan fšr Kyrko-dšrren, fšr hvilka desse blinde menniskor falla neder och tilbedja dem. NŠr denne Afguden tages utur Kyrkan och sŠttes pŒ en vagn, som slŠpes af tvŠnne kor, kasta de her uslingarne sig under hjulen och lŒta vagnen gŒ šfver sig. Fast de dŒ krossas sonder i smotter, rŒdas de likafult sŒ mycket mindre

#133 derfšre, som de tro sig derigenom fŒ et evigt lif. Her finnes et serdeles mynt af guld, hvilket kallas Pogada, sŒ stort som en bšna, och har ingen pregel pŒ den ena sidan; men Afgudens belŠte pŒ den andra.

75. CAPITLET.

Om StŠderna Negepatan, Tegnepatan, Trankebar och Slottet St. Joris.

NEgepatan Šr en liten stad, mest bygd af et serdeles slags ršr; utom nŒgra ler-hus, som de ypperste bo uti. Inbyggarne kšpslaga mest med bomull, och kalk, som de brŠnna af mussel-skal.

          Tegnepatan Šr en Afgudastad, deruti ej annat finnes, Šn Kyrkor. Almogen strŒkar jemt och samt hit frŒn landsbygden, at offra Œt sina Afgudar. De fleste af Inbyggarena i staden Šro Prester, de der hafva sin fšdo af offren.

          Trankebar, som ock kallas Danske

#134 borg; efter det Šr fšrst bygdt af Konungen i Dannemark, Šr en liten stad; fastŠn sjelfva slottet var sŒ starkt, at det tyktes ej kunna šfvervinnas af Hedningar; likvist hŠnde det sig, at dŒ KšpmŠnnerne frŒn Dannemark ej fingo nŒgon undsŠttning hemman ifrŒn, och hade, utom des, mist sina farkostar, sŒ at de ej mer kunde idka nŒgon kšpslagning der i landet, trŠngde de til at lefva pŒ borgen af den hielp de fingo af HollŠndarena; och nŠr de her fšrnummo, at de Danske begynte taga af til sin styrko i fŠstningen, tilbšdo de dem folk til undsŠtning, som de ock togo emot. De blefvo sŒledes Herrar šfver Slottet, dŒ sŒ mŒnge Danskar, som ville, gofvo sig i tjenst hos dem. Der voro Negers, som talade vŠl Danska. De Danskas Prest Herr Nils var, pŒ den tiden jag der vistades, gift med en Hednisk Qvinna, och bodde uti et torp.

          Sanct Joris Šr et mycket vackert och starkt Slott som hšrer €nglŠndarena til, hvilke stŒ i sŒ stort fšrtroende med Inbyggarena, at inga andre, Šn de, fŒ kšpslaga med dem. Denne her fŠstningen ligger vid Staden Calicotte, deruti bara LinvŠfvare

#135 bo, som Šro alle Hedningar.

76. CAPITLET.

Om Staden Narsingapatan, och huru de brŠnde up sin Fšrstes dšda kropp.

NArsingapatan Šr Hufvudstad uti Narsinga. Konungen i Gollunda har her en Fšrste, med hvilken alle Kristne, sŒsom Portugiser, Holl- och €nglŠndare mŒste stadigt hŒlla en god vŠnskap, sŒ framt de vilja der idka nŒgon kšpslagning. Denne staden har mest ler-hus, som utantil Šro ombygde med ršr. Inbyggarne Šro allesammans LinvŠfvare, hvilke vŠfva det bŠsta bomulslŠrft, som nŒgorstŠdes finnes i verden.

          Fšrsten her i staden tedde mig en mycket stor vŠlgerning, hvilket kan skšnjas af det, som fšljer: Jag rŒkade, r 1654, at falla rŠtt illa ned i landsjukan pŒ Ceylon, och som jag ej fant nŒgon lekedom, som kunde hjelpa mig, for jag til Pelikatte, at der taga til mig nŒgon renare luft. Her kom

#136 jag mig, igenom Guds hjelp, nŒgorlunda fšre igen; eftersom denne hŠrlige luften sŒ vŠrkade, at Flussen bšrjade flyta bŒde genom nŠsa, šron och šgon. En Hšfdinge bodde dŒ pŒ detta Slottet Pelikatte, vid namn Lorents Putt, hvilken var fšdd uti Stiftet Bremen. Jag vistades mest i hans Hof, och stŠlte mig pŒ det besta sŠttet in med hasn Sšner, hvilke ej allenast tykte mycket om Œtskilliga tungomŒl, utan ock musik. SŒledes omgiks och roade jag dem hvar dag; emedan de gerna tolte mit omgŠnge.

          Den Gamle Neiko dog vid samma tid uti Narsingapatan, och Sonen, som skulle komma efter honom til Regeringen, bšd den omtalte Landshšfdingen til sin Fader brand; Ty Hedningarne hŒlla fšr en stor vanheder, at jorda sina dšda.

          Landsherren tog tŠckeliga up detta tilbod, sŒ defšre, at han ville dŒ stifta et nytt sŠmjoband med den Unga Neiko, som ock, at fŒ ŒskŒda den stŒteliga branden. NŠr jag mŠrkte sŒdant, lŒg jag entrŠgit Œt hos Landsherrens Sšner, at de ville bedja

#137 sin Fader, det jag mŒtte fŒ lof at fšlja med dem; hvaruti jag ocksŒ blef bšnhšrd. Jag orkade icke rida fšr min sjukdom skull, utan bars uti en stol. NŠr vi voro framkomne til Narsingapatan, blefvo vi om aftonen pŒ det besta fŠgnade, efter deras sŠtt; men fingo hvarken se, eller tala med den Unga Neiko, fšrr Šn efter branden. Denna Fšrstens tjenare ledsagade oss om andra dagen, vid middags tiden, til det stŠllet, der lik branden skulle ske. De hade der upbygt en serdeles lafva Œt oss Kristna, hvaruppŒ vi kunde, utan hinder, ŒskŒda hela deras fšretagande.

          SŒ snart vi voro komne dit, blefvo vi varse nŒgra tusende menniskor, de der stodo uti en ring kring om et stŠlle, hvarpŒ de hade samlat torr ved och halm, och gjutit olja der šfver. Rundt om kring stodo store oljekrukor. De buro genast fram den dšda, hvilken satt kapprŠt och stinšgd pŒ en serdeles stol, uti hvit klŠdning, efter Morernas sŠtt. Han hade ock Pinang (det Šr en frukt, hvaraf Indianerne Šta sig drukna) i munnen, och en stor gullkedja om halsen. MŒnge spelmŠn gingo

#138 fšr honom med trummor, hand-trummor, pipor,och Œtskilliga sŠlsynta trompeter, af hvilka somlige voro stackote och somlige vŠl tre famnar lŒnge. En stor hop qvinnor gingo nŠst den dšda, emellan Bramines eller Presterna. Den Unge Neiko fšlgde straxt efter dem tillika med sina RŒds-herrar, och sidst kom en myckenhet Ryttare med pikar och bogar. Den dšde sattes dŒ genast neder, och alle Bramines stŠlte sig omkring honom. PŒ sidstone kastade en Prest et gult klŠde šfver honom, och de andre satte honom pŒ halmen, hvilken ocksŒ genast itŠndes. NŠr nu alt stod i ljusan lŒga, togo mer Šn 30 qvinnor pŒ at dansa rundt omkring elden. De hade hvar sin oljokruka pŒ sina hufvuden, och dŒ de dansade som best, sprungo nŒgre uti elden hvar efter annan med, et hiskeligit skriande, dŒ olja och halm Œ nyo stŠnktes och kastades pŒ elden. Fem vŠpnade mŠn, som hade varit den dšdas liftjenare, redo in i eldslŒgan med stšflor och sporrar, icke en i sender, utan alle pŒ en gŒng. HerpŒ kastades Œter igen sŒ mycken halm och olja, at ej allenast eldslŒgan, utan ock deras skrŒl, som stodo deromkring, upfylte luften. De

#139 fleste af vŒrt fšlje sjuknade; eftersom mest alt vŠdret och ršken lŒg oss i šgonen. Jag, som bars sjuk dit, blef sŒ illak, at intet hopp var mera om min helsa. Landshšfdingen lemnade mig der qvar vid hemresan, efter han tykte, at jag aldrig mer skulle komma mig fšre; Men likvist stŠlte han mig under den Unga Neikos eller Fšrstes omvŒrdnad, hvilken lŠt pŒ bŠsta sŠtt se mig til godo. Han sŠnde til mig mer Šn jag Šskade af honom, enkannerligen det helsosammaste vatten, som jag nŒgonsin kunde Œstunda. Han lŠt ock efter nŒgra dagar, leta up en Portugisers drŠng,som kunde Hedningarnas tungomŒl; efter som hvarken de fšrstodo mig, eller jag dem. DŒ jag nu vistades der in pŒ tredje vekan, och geck den tiden ensam i staden, mest uti Neikos hof, ibland dessa hedningar, som et fŒr bland vargar, helsade mŒnga qvinnor som oftast pŒ mig och sturade pŒ min krops hvitlek; emedan jag gek stŠndigt naken och skylte min skam bara med et litet klŠde. De spottade pŒ hŠnderna och gnedo mig pŒ kroppen, i tankar, det jag hade fŠrgat mig. NŠr jag hade kommitmig nŒgorlunda fšre, och bšrjade lŠngta til Pelikatte

#140 igen, Šskade jag genom min tolk af Neiko et godt beskydd tilbaka, hvilket han icke nekade mig; men kallade fšrut tilhopa sina RŒdsherrar, och lŠt sŠtta kokadt ris, fisk och frukt fšr mig, at jag skulle Šta deraf, i allas deras Œsyn; Ty tvŠttade jag fšrst mina hŠnder i vatten, stŠlte mig framfšr maten och las hšgt, sŒ at alla hšrde, Fader VŒr. Sedan satte jag mig ned pŒ golfvet til at Šta, och nŠr jag Štit, tvŠttade jag mig igen, och las Œter Fader VŒr andra gŒngen.

          Tolken sade mig, at desse hedniske Herrar hade storliga undrat sŒ vŠl derpŒ, at jag uti mina bšner knŠpte tilhopa hŠnderna och sŒg stadigt upŒt hšgden; som ock, at jag tvŠttade mig, efter jag var hvit tilfšrene. Neiko lŠt genast klŠda pŒ mig en hvit hednisk klŠdning, och gaf mig 4 pagoder (som hvardera gŒr fšr en ducat) tillika med et pass skrifvit pŒ et PalmtrŠdsblad. Jag tog med všrdnad emot alt detta, och helsade honom vid min skilsmŠsso, efter de Kristnas sedvŠnjo. Tolf mŠn, fyra trompetare och otta uppassare blefvo mig gifne til ledsagare pŒ hemvŠgen. En Ko

#141 stod ock til reds fšr mig at rida pŒ. Hon var hšlgd med et stŒteligit tŠcke, fullsatt med bjelror och messingsplŒtar, som slamrade nŠr Kon ršrde sig. I en sŒdan utrustning blef jag uptagen som en liten Fšrste i hvart torp. Alle bŒde store och smŒ fikte efter at fŒ se mig, och ingen gick ifrŒn mig, med mindre han hade gifvit mig nŒgot. NŠr jag nalkades intil Pelicatte, bšrjade trompetarne at brumma. Landshšfdingen sŠnde genast nŒgra man emot oss, i tanka, at nŒgot sŠndebud var Œ fŠrde. De utskickade mŠnnerne kŠnde mig igen, och fšlgde mig som jag red pŒ Kon, alt in til Landsherrens egen dšrr. Alle Soldater voro i vapen, och nŒgre stycken lossades, som lŒgo pŒ vallen. Jag ledsagades genast til Landshšfdingen, och gaf honom til kŠnna alt hvad mig var vederfarit. Mit medfšlje fick stora skŠnker, och foro tilbaka igen med sin utprydda Ko.

77. CAPITLET.

Om St. Tomas, Pelikatte, Masulipatan, och Bengala.

ST. Tomas Šr en Stad, som hšrer Portugiserna

#142 til: kringbygd med starka murar och vallar, och har mŒnga Kyrkor och Kloster. De sŠja bland annat, det Apostelen Tomas skall ligga der begrafven, och at de hafva hans ben Šnnu qvar. Inbyggarne Šro alle Kristne, och fast Šn HollŠndaren, som oftast stŒt efter, at fŒ denna staden under sig; sŒ hafva likvist Konungen i Gollunda, och Neiko i Narsingapatan fšrekommit sŒdant.

          Pelikatte Šr en liten Stad, deruti Hedningar bo, hvilke vŠfva, mŒla och trycka allahanda linnetyger. Slottet Šr mycket starkt, och hšrer HollŠndaren til. Jag sŒg her tvŠnne qvinnor brŠnna up sig lefvande. SŒ snart de voro upbrŠnde, togos deras ben och jordsattes. Et litet torn restes genast up šfver deras lŠgerstŠlle, och mat och frukt sattes der omkring, som sedan Œts up af Hškar och andra foglar.

Marsulipatan Šr en liten Stad, som hšrer Hedningarna til. €ng- och HollŠndarne hafva her bara et Hus hvardera, deruti de stadigt bo och idka sin handel.

          Bengala Šr et land, som ligger vid floden

#143 Gange. En af den Store Mogols Sšner har sit SŠte her uti staden Piplepatan, och styrer hela landet. Den Stora Mogols vŠlde eller Indostan hinner Šnda hit. En Katolsk Prest har ock her sit tilhŒl. Ganges Šr uti utloppet mer Šn 2. eller 3. mil bred. 

78. CAPITLET.

Om Konungarikena Ava och Pegu.

JAg kan icke ge vid handen nŒgot om dessa Konungariken; emedan jag ej varit der; men det Šr vist, at deras Inbyggare Šro alle Hedningar. De ypperste orterne derstŠdes kallas Ava, Pegu, Malaka och Ofir, derifrŒn Salomo skall hemtat gull och annat til Templets bugnad i Jerusalem; hvilket och synes vara likt, efter alla omstŠndigheter.

79. CAPITLET.

Om …n Nicobaer.

NIcobaer Šr en š, som Šr temmelig stor,

#144 och ligger nŠstan midt uti farvatnet emellan Bengala och sumatra eller Malaka. Vi mŒste kasta ankar vid denna šn, fšr motvŠder och stršmmen skull. Inbyggarne kommo genast til oss om bord, och hade nŒgra grŒ Papegojor med sig, fšr hvilka de Šskade gamla spikar och annat jern. Men nŠr de sŒgo, at ingen ville gšra byta med dem, bršto de genast halsarna af Papegojorna, och Œto up dem sŒ rŒa som de voro. Omsider kommo de i en sŒdan myckenhet, at vi bšrjade frukta derfšre, och mŒste lossa nŒgra stycken: hvaruppŒ de fleste flydde; Men de, som stannade qvar, sprungo dristeliga til oss pŒ skeppen, snokade uti alla vinklar, och togo med sig alt jernskrŠp, som de funno. Det var et ofatt och stygt folk, svartgule til fŠrgen, med rumpor baktil liksom kattor. Det hŠnde sig, at vŒr Styrman for up pŒ  en liten bŒt med fem man, at se efter om nŒgot skulle finnas, som dogde at Šta; men dŒ det kom oss underligit fšre, at de dršgde borta šfver natten; sŒ lŠt skepparen om morgonen sŠtta ut vŒr stora bŒt, full

#145 med folk och tu smŒ stycken fšr bogen. NŠr vi nu kommo i land, och begynte skjuta, satte de alla af til skogs. Vi funno fšrst vŒr bŒt vara i spilror sšnderslagen, och spikarna borttagna. Sedan blefvo vi varse, at det rškte uppe vid et berg, och klefvo genast dit up; men funno der ej annat, Šn vŒra Medbršders ben och qvarlefvor, hvars kšt desse hedningar tvifvels utan Štit up, sedan de slagtat dem. Vi foro altsŒ helt fšrvŒnade tilbaka igen och kundjorde fšr dem, som voro pŒ skeppet, hvad vi hade set.

80. CAPITLET.

Om Malaka eller Gyldene Chersonesus.

MAlaka eller Gyldene Chersonesus Šr icke allenast et stort land, utan ock en mycket fast stad, hvilken ligger rŠtt under jemnan dag och nats linien. Portugiserne hafva bygt denna staden; men HollŠndarne hafva sedan tagit honom in med vŒld. Landet Šr mycket fruktsamt, och har en stor ymnoghet pŒ Socker, Ris, Bšnor, Kadian,

#146 PalmtrŠ, och allahanda annan frukt. Der vexer et serdeles trŠ, hvilket kallas det sorgelige trŠdet; emedan det stŒr om dagarna sŒ tort, som det icke hade nŒgot lif; men bšrjar om aftonen, sŒ snart solen gŒt neder, at bŠra sina blommor, hvilka om modnats tiden Šro fulblomstrade, och visna smŒningom bort, efter som natten aftager, sŒ at de ligga alla under trŠdet, nŠr solen hunnit up šfver landet. SŒledes hŒller det sig alla nŠtter hela Œret igenom.

          Der finnes, ibland andra, et djur, som heter Efma, hvilket Šr sŒ stort, som et rs-gammalt svin: ser ut som en hara i munnen, och har framfštter som en GŒs; men bakfštter som en MŠnniska. Det har ock hvassa pinnarm som en Igelkot, hvilka Šro vid pass en aln lŒnge, hvarmed det kan sŒra mŠnniskorna. Tigrar, Krokodiler, Buflar, Elefanter, Apinior, Hjortar, Kaniner, Stenbockar, och Bjurar, Šro ock i dettta landet. Bland andra grymma djur, finnes der ock store ormar, vŠl 10 eller 12 alnar lŒnge.  Inbyggarne fŒnga en stor myckenhet fisk

#147 med bara hŠnderna; ty emedan landet Šr lŒgt och Ebbe-floden vŠller up; sŒ fšljer fisken med vatnet lŒngt uppŒ landet, och dŒ vatnet Œter bšrjar falla ut, stannar han qvar uti gšlar och gropar, och kan icke komma derifrŒn, innan vatnet begynner vexa igen. NŠr nu folket fšrnimmer, at vatnet vil lšpa ut, ge de sig pŒ stranden och fšsa fisken tilbaka, som sŒledes lŠtteligen kan tagas fast med hŠnderna. Det hŠnde sig en gŒng, at en SvŠrdfisk hade fastnat qvar i en sŒdan grop eller gšl, at han ej kunde slippa derifrŒn; emedan vatnet hade lupit ut: Och som mŒnga Krokodiler hafva sit tilhŒl uti kŠrren, der de stŒ efter at Šta fisk, nŠr vatnet gŒr bort; blef en stor Krokodil honom varse, och rusade genast uppŒ honom; men SvŠrdfisken kastade sig i det samma om, och ristade up buken pŒ Krokodilen med sit svŠrd; sŒ at, nŠr vi kommo dit, funno vi Krokodilen ligga dšd jemte SvŠrdfisken, hvilken vi sedan slogo ihjel, och Œto honom. Her finnes allahanda god skšlpfisk, och mycket stora RŒckor, sŒsom ock et slags fisk, som kallas Sjš-Šple, och

#148 Šr ej stšrre Šn et Šgg; men utan pŒ, skarpare Šn hŠcklepinnar. Om nŒgon rŒkar klifva pŒ den samma, sŒ gšr det hiskeliga ondt i foten. Inbyggarne Šro Mahometaner: de se golaktige ut; men Šro, utom des, dejelige och vŠlskapade.

81. CAPITLET.

Om Sumatra den mindre.

SUmatra den mindre eller Java Šr en š, som lyder under tvŠnne Konungar, af hvilka den ypperste bor pŒ šstra udden uti Akin, och den andre midt pŒ šn uti Jambe. Denne š har fordom varit et fast land med Malaka, och rŠknades til Ophir; emedan her, sŒ vŠl som uti Ava och Pegu finnes Gull, Elfenben, och mycket vackra PŒfoglar; men nu Šr den af vatnet skuren frŒn fasta landet, likasom Ceylon frŒn Malabar. Detta Sundet kallas den Gyllene Chersonesus, och Šr fšgo mer, Šn en half mil bredt: har tvifvelsutan, den tiden Konungen Salomos skep der legat, varit en

#149 vik, som Ebbe sedan genomskurit, efter landet Šr mycket lŒgt.

          Konungen uti Akin Šr en vŠldig Herre bŒde til Sjšs och lands: lŒter som tidast sŠtta sig šfver til fasta landet, med sina Elefanter, hvaraf han Šger en stor myckenhet, och fšrer stora šrlog med Konungen af Pgu, Konungen i Jambe Šr ock honom underdŒning.

          Inbyggarne i landet Šro hiskeligen mŒnge: gulaktige til fŠrgen, och allesamman Mahometaner; men der hos et stridsamt folk, och bruka mycket giftiga puniarter, dem de kalla Krister, det Šr pikar och hasagair.

          Landet Šr bšrdigt, enkannerliga pŒ Peppar, hvilket mest kommer her ifrŒn: Luften mycket helsosam Œt den šstra kanten; men vid Jambe sŒ sjuklig, at de mŠnniskor, som rŒka der somna pŒ bara marken, blifva sŒ dšdeligen sjuke, at de nŠppeligen stŒ up igen.

          Inbyggarne fŒ her, som pŒ stora Java och Malaka, bo om dagarna neder uti Bambus-hus; men hafva om nŠtterna serdeles hus, som stŒ pŒ fyra stolpar, dit de

#150 mŒste klifva pŒ en stega, den de sedan draga up efter sig, at icke Tigerdjuret skall nŒkas dem, sŒ lŠnge de sofva.

          Her finnes ocksŒ allahanda giftiga ormar, ja sŒdana, som kunna upsluka bŒde mŠnniskor och svin. Jag sŒg en gŒng en sŒ stor Spindel, som en Valnšt, luden, och med stora tŠnder i munnen. Her fŒs hvarjehanda slags fisk til stor ymnighet, enkannerligen skšlpar, hvilka glŠnsa sŒsom PŠrlemo. Inbyggarne brŠnna kalk af dem, och Šta den tillika med Pinang, hvilket Šr et slags frukt, likt et muskŒt, sŒledes, at de tugga Pinang tillika med litet kalk, och varda drukne deraf. Kalken har ock tŠrt bort alla tŠnderna pŒ mŒnga, sŒ at de icke kunna tala, utan hafva guldtŠnder, dem de taga ut nŠr de Šta.

81. CAPITLET.

Om det WŠldiga Konungariket

Siam.

SIam Šr et hŠrligit Konungarike, som ligger pŒ fasta landet. Fast Šn Konungen i detta landet Šr svŒra vŠldig, sŒ ger

#151 han likafult skatt til Konungen i China. Det Šr merkeligit, at fast den Store Tartaren hafver med vapen underkufvat hela China; har han likvist ej gŒt lšst pŒ Siam, Œr 1656. Hufvudstaden kallas Odia, Ajoteka eller Judea. Konungen, sŒ vŠl som undersŒtarne Šro alle hedningar: hvitgŒle til fŠrgen, flate i šgonen, och upnŠsote. Konungen lŒter hesla sig fšr en Gud, och rider ibland pŒ en hvit Elefant. Jag tror, at Inbyggarne her i landet Šro trulkarlar; ty nŠr de se Krokodiler, kasta de sig uti vatnet, simma til dem, och leka med dem, som med annan tamd fŠnad, och komma utan nŒgot mehn ifrŒn dem. Her vankas allahanda matvaror, sŒsom ock, Silfver, koppar, jern, ten, vax, saltpeter, silke och Bomull, i stor myckenhet.

          China har tilfšrene varit och hŒllits fšr det hŠrligaste, stšrste och rikaste Konungarike uti hela verden: Šr ock mycket namnkunnigt fšr des snŠlla Inbyggare, goda handtvŠrkare, och enkannerligen fšr des Mandorins eller namnkanniga LŠrare, hvilka alfvarliga pršfvas

#152 uti lagen, Stjernkikare- och lŠkare-konsten, innan de vederkŠnnas: och dŒ de hunnit til en full mognad deruti, gŒ de ej mera til fots, utan bŠras pŒ stolar. Det vore fšr lŒngt, at utfšrliga skrifva om detta Konungariket. Jag har allenast varit pŒ nŒgra fŒ stŠllen vid stranden, och funnit landet vara hŠrjadt och šdelagdt af Tartaren, hvilken, fast han vŠl unte Inbyggarena, at frit fortsŠta deras Gudsdyrkan, handtvŠrk och andra nŠrings fŒng; hafver han likvist lŒtit nederrifva den stora muren emellan Tartariet och China, som var 400 mil lŒng, och tagit bŒde Konung och all hans Adel til fŒnga; efter som ingen af Adelen har gjordt honom motstŒnd, bara Eqva, hvilken som oftast slog Tartarerna. Och fast hans son Kokockinga fick Regementet efter honom; sŒ hade han likvist ingen serdeles lycka, utan mŒste sŠtta sig neder pŒ šn Ajonam, sedan han blifvit jagad utur landet; men derfšre vŠnde han icke igen med stršfvande ock vŒldfšrande pŒ sina egan LandsmŠn, Chineserna. DŒ vi Œr 1655, rastade der vid šn, ville han Šnteligen

#153 hafva nŒgra qvar hos sig af vŒrt skepsfolk.

          Inbyggarne hafva inga andra penningar Šn af mŠssing, hvilka hŠnga pŒ band. Portugiserne hafva der i China, Makaou, en mycket vacker och fast Stad, hvaruti en stor kšpslagning idkas. Der finnas mŒnge kloster och kyrkor: mŒnge hundrade Chineser, som blifvit omvŠnde til kristendomen. Konungen sjelf, som vart bortfšrd af Tartarerna, har lŒtit dšpa sig tillika med hela sit hus. Han kallas Constantinus; men emedan det var Chinenerserna fšr tungt, at sŠja ut Constantin, sŒ begynte de kalla honom Tamtim, det Šr: Et stort Ljus. Tartaren har som tidast fallit in pŒ denna staden; men har fŒt hugg, och mŒst draga derifrŒn med ofšrrŠtade Šrender.

83. CAPITLET.

Om …n Ilia Formosa.

ILia Formosa eller Tajavan Šr en š, vid pass 300 mil omkring, hvaraf hŠlften hšrde HollŠndarena til Œr 1655, dŒ jag der vistades. Detta Šr et hŠrligit

#154 land, helsosamt och bšrdigt pŒ allahanda goda varor, sŒsom: Ris, bomull, bšnor, hvete och socker, med mera. Men HollŠndarne gagna sig mest af det sand gull, som der samlas uti rŠnnilar, som flyta frŒn bergen. Her ligga tvŒ starka fŠstningar: den ena kallas Zelandia, och den andra Baxamboy. Inbyggarne Šro svartgole, och alle, som hšra under HollŠndaren, kristne: de andre Hedningar, och kunna icke underkufvas af HollŠndarna, efter de bo pŒ hšga berg, och hafva der sin boskap, ris-Œkrar och trŠgŒrdar, och sŒledes icke trŠnga til nŒgot af dem, som bo nedre pŒ landet, utan at de byta bort sandgulI Œt dem emot bomulls klŠder. De, som bo pŒ bergen, hafva et annat mŒl, Šn de, som Šro nedanfšre, sŒ at de ej kunna fšrstŒ hvarandra. HollŠndarne hafva nog frestat pŒ, at kufva desse Bergs-boer under sin lydno; men sŒ snart de kommit dit up hafva de flyttat undan pŒ et annat berg, hvaremellan de gjort en bro af Zottangs eller Spanska ršr, hvilken hŠngt emellan bergen: och nŠr HollŠndaren kommit efter, hafva de huggit bron ned, dŒ de, som varit derpŒ, stupat ned i Bergsrefvorna, och brutit halsen af sig.

#155 Alle desse Inbyggare kunna lšpa mycket snŠlt, och kasta vist med sina kastspjut: de jaga mycket efter hjortar och vildsvin, som finnas her i ymnighet, och gšra stor skada fšr folket; De Šta hjortekšttet rŒdt, och supa bloden med skedar. Jag hšrde sŠjas, at den fšr omtalte Sjšršfvaren Kokockinga har Œr 1659, kommit ofšrvarandes bak pŒ landet med sin flotta, trŠngt sig in med mŒnga tusende Chineser, emedan landet stod honom allestŠdes šppet, och ihjelslagit alla dem, som ej bodde pŒ bergen, bŒde unga och gamla, qvinnor och barn, och af en slump fŒt in FŠstningen Baxamboy. Sedan kunde han sŒ mycket lŠttare šfverraska det andra slottet Zelandia, der Fredric Cojet en infšd Svensk var StŒthŒllare, hvilken vŠrde sig sŒ lŠnge han hade krut och lod; Men dŒ sŒdant, jemte fŠrskt vatten, bšrjade tryta, mŒste han dagtinga om fred; ty slottet lŒg pŒ en torr sand-holme i salta sjšn, sŒ at bŒde mat och vatten mŒste hemtas dit frŒn Baxamboy. Chineserne hšllo ock denna freden redeliga, til des HollŠndarnas skep kommo, och fšrde dem derifrŒn til Batavien.

#156

84. CAPITLET.

Om den …n Ajonam.

AJonam Šr en liten š, vid pass 40 eller 50 mil omkring, der Kokockinga och hans medfšlje, hade Œr 1655, sit tilhŒll. Her fingo vi tilstŒnd at hemta vatten. En frisk-siš var et stycke frŒn stranden, deruti vankades mycket krŠftor, lika taske krŠftor, hvilke, sedan vi fŒt dem up utur vatnet, och de hade legat i solen, byttes genast til stenku, sŒ at de kunde knŠckas af sŒsom tobakspipor. Vi rŠnde kŠppar och stŠnger ned i detta vatnet, dŒ alt, som var vŒtt, blef ocksŒ til sten; men det andra var och blef trŠ, som tilfšrene. Alla vŒra vattenfat och lŠglar vordo ocksŒ til sten. Vi dristade icke, at ligga her lŠnge; ty vi rŠddes mycket fšr denna Sjšršfvaren, efter som han begynte omlŠgga oss med sina fartyg.

85. CAPITLET.

Om On Tarnado.

TArnado Šr en af de Moluckiska šjar, hvilcken hafver sin egen Konung. Konungen i Spanien har fšrst lŒtit upspana

#157 dessa šjar, och fŠst sig mycket slugt derstŠdes, ock kastat up en fŠstning, hvarmed han sedan trugade Inbyggarena til sin lydna. Men dŒ HŒllŠndaren blef kŠnd med dem, stŠlte han sig snart in, och fick omsider tilstŒnd, at bygga sig en fast borg. Han lŠrde dem omgŒs med vapen, enkannerliga Musqueter och stycken. SŒledes halp han mycket til, at Spanioren blef utjagad, likasom pŒ Amboina. Inbyggarne Šro alle Mahemotaner, et vackert folk, svart til fŠrgen; men fridsamt, hafva lŒngt hŒr, som hŠnger ned pŒ skuldrorna. Och fast Šn fšga nŒgot finnes pŒ denna š, som Šr gagneligit, utom litet negligor, de der icke eller kasta serdeles af sig; sŒ Šr hon likvist en nyckel til de andra šjarna. Her brukas et slags bršd, som kallas sagu, och gšres af kŠrnan uti et trŠ, af hvilken ock en dryck tappas, som kallas saguver. Bršdet Šr henigt, sŒsom det vore stŒlbakadt, oh hafver platt ingen smak. Landet Šr eljest fult med berg, enkannerligen Šr der et mycket hšgt berg: som brinner bŒde natt och dag. LŒgan synes om nŠtterna helt blŒ, och stŒr Šnda up i skyn. Sundet, som ligger der bredevid, Šr hvar morgon tideliga tŠckt med aska, och berget

#158 kastar ibland ifrŒn sig stora stenskrefvor lŒngt ut i sjšn; Derfšre dristar ock ingen lŠgga nŠrmare til med skep, Šn pŒ en mil.

          De Amboineser och Malajer Šro snŠlle dansare, och dansa med sablar i hŠnderna, som Šro gjorde af hŒrdt trŠ, gšra Œtskilliga hugg och fŠktare-sprŒng mot hvarandra, hafva och stŠndigt en lŒng skšld pŒ venstra armen, at skydda sig med. Denne dansen kallas sagalilla.

86. CAPITLET.

Om et sŠlsamt folkslag, hvilket

utrotas sŒsom annan ohyra.

HEr, sŒ vŠl som pŒ Amboina, finnes et slags folk, som kallas Kakurlacko och utrotas af Inbyggarna sŒsom ohyra. Fast Šn sjelfva folket i landet Šr svart, sŒ Šro desse snišhvita bŒde til hull och hŒr. De Šro om dagarna blinde, och bŠra sig Œt i dagsljuset, som nyfšdde hundvalpar; hvarfšre de ock den tiden hŒlla sig uti lšnliga jordkulor, och kunna icke finnas igen utan stort omak; men ju mšrkare natten Šr, ju bŠttre se de, och idka dŒ sin tjufnad, i det de nafsa frŒn Inbyggarena

#159 alt hvad de sat och planterat om dagen. Deras mŒl Šr ej likt med landsens tungomŒl, utan de framfšra det med pipande. WŒr skeppare fick, pŒ begŠran af Tarnatanerna en qvinna utaf dessa kakurlakos, hvilken i fšrstone icke kunde Šta nŒgon kokad mat, icke eller viste at skyla sig; emedan hon icke sŒg nŒgot i ljuset; men ju mer hon blef van vid dagen, ju mer kom hon til sin rŠtta syn. Hon klef hšgt up med fštterna. PŒ dessa Moluckiska šjar, vankas ock mycket stora ormar, de der kunna svŠlja uti sig bŒde menniskor och kreatur. Eljest Šro der inga andra tama djur, Šn svin, som endast Štas af kristna.

87. CAPITLET.

Om …n Amboina.

Amboina Šr en ibland de yppersta Molickiska šjar, som spisar hele verden med neglikor. Dess Inbyggare hafva tilfšrene lydt under Konungen i Tarnado; men de Amboiniska Orancajas eller Adel hafva sšndrat sig til en serskilt regering.

          PŒ den tid, dŒ de sŒledes voro oense sins emellan, tog €nglŠndaren tilfŠllet i

#160 akt, och rotade sig in pŒ det bŠsta, til des HollŠndaren fick fŠste derstŠdes, och bšrjade idka en stor handel, sedan han hade fŒt mŠst hela neglike-skogen i sit vŒld. Han har nu her bygt mŒnga fŠstningar, at dermed hŒlla Amboineserna under oket; fast de samma Šro nog kŠcka soldater. De bruka inga andra vapen, Šn pikar och spattor eller pustršr, och sablar af trŠ. De smŒ pilarne, som de blŒsa utur pustršren, Šro af fisktŠnder, enkannerligen ag SvŠrdfisk, med en krok uppŒ. NŠr de fŒ ršken derom, at nŒgon af de kristna, hvilka gŒ her utan vapen, skal gŒ ut, sŒ lŠgga de sig i fšrevŠg, och dŒ den samma kommer, blŒsa de en pil af pustršret, hvilken Šr starkt giftad, och dšdar den menniskan, som han rŒkar, sŒ framt den samme icke genast fŒr mennisko trŠck at Šta, hvilket de stŠndigt bŠra his sig uti trŠ-askar, hvarmed giftet gŒr ifrŒn hjertat genom upkastelse. Eljest Šr detta landet sŒ fult med berg och skog, at fšga tvŒ mŠn kunna gŒ fram i bredd pŒ de flesta stŠllen, utan i en rad efter hvar annan. Nu, sen Inbyggarne sŒ vŠl veta, hvar de kristne plŠga fara fram, sŒ hŠnga de sig fast i hšga trŠn, som stŒ nŠra vid vŠgen, och hafva sina trŠ-sablar med sig.

#161 DŒ de mŠrka, at de kristnas tropp sluta sig, sŒ akta de granneliga efter de sidsta, och sŒ snart de samme hunnit fram om dem, kasta de sig neder utur trŠna, hugga af dem antingen hufvud eller armar i et hugg, och sŠtta sedan af til skogen. NŠr de fŒ nŒgon kristens hufvud, koka de af kšttet, och bruka hufvud-skŒlen til drickes-kŠril. Her uti skogarna finnes en stor myckenhet af allahanda Papegojor, Korpar, Luris, och smŒ porquiter, hvilke hŒlla et sŒdant skrik uti markene, at det gŠller i šronen.

          DŒ Inbyggarne vilja hafva dem lefvande, skjuta de dem med trubbota pilar, sŒ at de falla neder, och komma sig straxt fšre igen; Men dem som de Šmna til mat, skjuta de genast til dšds. Her finnas ock de rŠtte Indianska korpar, som hafva Œtskilliga fŠrgor; likaledes Stora ormar, de der gšra bŒde menniskor och svin stor skada.

88. CAPITLET.

Om den vidtberšmda …n Banda.

BAnda Šr en liten …, vid pass 5 eller 6 mil uti runden, hvilken rosas šfver

#162 alla šjar pŒ jordene; ty der vexer tilrŠckeliga Muscater, fšr hela verden. Denna frukt ger vederqveckelse bŒde med sina blad och blomster, och af sjelfva rštterna verkas en hŠrlig olja, utan, at trŠden fŒ nŒgot mehn deraf. De se ut som pŠrontrŠn, fast nŒgot smalare. NŠr Muscaterne vexa, Šro de, med fnaset sŒ store, som tvŒ knytnŠfvar ihop. Det yttersta fnaset ser ut som mossan pŒ valnštter; men Šr likvist stšrre och blekare. Et mos kokas heraf, hvilket gšr en menniskja sŒ sšmnig, at hon ej kan veta om det Šr dag eller natt. NŠr nu det ytterste fnaset spricker bort af solen, dŒ Šr tecken af fructen bšrjar mognas, och dŒ lŒter Muscatblomman se sig. I bšrjan visar hon sig ršd, sedan lif-fŠrgad, och omsider brandgul. En liten hinna sitter emellan sjelfva skalet och Muscatblomman, hvilken Šr sŒ hŒrd som annat nštskal. Heruti ligger sjelfva kernan eller muscatet, som kastas i kalt vatten, sedan det blifvit utklappat utur skalen; emedan det kunde eljest ej lŠnge vara. Dessa trŠn hafva en underlig natur, sŒ at et af dem Šr som mankšn eller han, och bŠr lŒnga nštter, hvilka hafva ingen smak, utan Šro lika som en ville

#163 bita pŒ et stycke talg. Af detta trŠdet hafva alle, fast de stŒ en mil eller mer derifrŒn, deras sŠde: Och om en hugger uti et af dessa trŠn, sŒ tvina ocksŒ alle de andre bort. Samma trŠn planteras ej af nŒgon mŠnniskja; utan de komma til af et slags foglar, som kallas Eme eller Cassavaros, de der svŠlja ned Muscaten, just som de falla af trŠna, och sleppa dem genast genom bakŠndan ut igen, hvaraf et nytt trŠ straxt vexer.

          Desse Foglar Šro stšrre Šn Strussar, och beksvarte. De hafva hvarken vingar eller tungor, men tre klor pŒ hvar fot, och et hŒrdt skal pŒ hufvudet. SŒledes kunna de icke flyga, utan lšpa sŒ starkt som en hŠst, och kasta sig i sprŒnget šfver alt hvad de hinna och mšta, vare sig folk eller fŠ. Jag har set dem sŒ tama, at de gŒt uti husen bland folket. De kastade stora stenar som hšns-Šgg uti deras gap, dem de slukade up, och vrŠkte genast frŒn sig genom storŠndan; sammaledes gjorde de med glšd- och eldršda jernstycken. Med et ord: hvad mat de Œto, gick straxt ifrŒn dem igen. Utom dessa, finnas her bara Paradisfoglar, dem Inbyggarne, som nu Šro der (fast de Šro

#164 slafvar) hafva alt dšda til salu. De, sŒ vŠl som HollŠndarne, hvilka nu bodt der i mŒnga Œr, vidgŒ och sŠja, at de aldrig sedt dem vid lifvet, utan alt stadigt funnit dem dšda pŒ jorden. De Naturkunnige kalla en slik fogel Apodam, efter han icke skal hafva vingar eller fštter; men detta Šr lika sŒ sant, som de skrifva om Elephanten, Krokodilen, Leoparden, Kameleonten, med flera; ty jag har fšrt tvŠnne med mig hit til Sveriget, dem jag gifvit Œt stora Herrar, och de hade bŒde fštter och vingar.

          Konungsfoglen Šr mycket liten, och har alla fŠrgor, som finnas i verlden; han kan ej eller fŒs lefvande, utan ligger altid dšd, uti sjšstranden. Han hŒlles fšr vara mycket mera vŠrd, Šn Paradis fogeln. Eljest finnas her inga grymma och etterfulla djur.

          Hvad Inbyggarena pŒ denna šn vidkommer, sŒ hafva de tilfšrene varit sine egne Herrar, och af ynnest efterlŒtit €nglŠndarena bo hos sig, och vŠxla skrifter med sig, hvarpŒ desse bšrjade smŒningom vpkasta fŠstningar, och stŠrka sig alt mer och mer, tils de pŒ sidstone blefvo oense med folket pŒ landet, kommo med

#165 en flotta och gjorde landstigning, och tilvŠldigade sig bŒde den her šn, och tillika hela Muscat-handelen.

89. CAPITLET.

Om Java Šr en … eller ej?

SOmlige sŠja, at den stora Java Šr en …, men de fleste hŒlla fšre, at den hŠnger tilsamman med det landet, som ligger šster ut. Jag kan nu icke fŠlla mit omdšme herom; emedan jag ej varit lŠngre, Šn pŒ den norra sidan, pŒ hvilken bo fura vŠlduge Konungar, de der ega sina serskilta Herradšmen. Den ena har sit sŠte i Martram (hvilket utmŠrker en hjŠrna) den andra uti Japara. Desse Šro bŠgge grymme och slemme Tyranner emot de kristna. De hafva fšrt Œtskilliga šrlog med HollŠndarena och nederlagt mŒnga af dem, serdeles dŒ de fšrst bygt staden Batavia uti Konungariket Jacatra, hvilken sedan hyllade sig til dessa omnŠmde Konungar. Den tredje Konungen Šr rŒdande i Banta, och den fjerde i Balumba. Hvilke Šro mycket fromme, och efterlŒta bŒde €ngelsmŠn och Portugiser, at kšpslaga med sig, och bo uti deras hus;

#166 men fŒ aldrig lof, at bygga nŒgon fŠstning. De, som vistas vid sjškanten, Šro Mahometaner; men de, som bo lŠngre up ifrŒn sjšn, Šro alle Hedningar. Landet Šr fruktsamt af Ris, Socker, Kadian, allahanda slags fisk och vildt, sŒsom PŒfoglar, Turteldufvor och Vildhšns. De sista ligga icke sjelfva ut sina Šgg, utan det sker genom solenes vŠrma. Her finnas ocksŒ, utom andra fyrfotade djur, Svin och Hjortar, som icke Šr et qvarter hšge, och mycket spŠde til alla ledamšter, sŒ at de kunna ŒskŒdas med stšrsta fŠgnad. HŠr Šro ock tame Buffle-kor, hvilka mjšlkas hvar dag, Deras mjšlk Šr helt tunn och kraftlšs; efter de Šta af sŒdane frukter, och grŠs, som gšra lšst lif, sŒsom Tamarinda, Kassia, Fistala, Senaps blad, med mera. Her Šro Œtskilliga grymma djur, sŒsom Krokodiler, Tigrar, Scorpioner och Salamandra hvilken Inbyggarne kalla Jecko/ku; emedan han vistas uti iholiga trŠn och bofŠlliga hus, der han skriker om nŠtterna. Jecko, Jecko, Jecko. Han ser ut som en groda; men har en stjert som en fyrfota. Hvad om honom skrifves, at han

#167 skal slŠcka elden, nŠr han kastas deruti, det Šr ej sant; ty han blifver dšd och uptŠrd af elden, rŠtt sŒ vŠl som nŒgot annat djur, fast han kan slŠcka nŒgra eldkol; emedan han Šr mycket kall. Om hans vatten faller pŒ nŒgon menniska, sŒ mŒste hon genast dš.En Jecko eller Salamandra hade ofšrvarandes kommit in uti Gouverneurens rustkammare pŒ Battavien, och ršrt der vid et gyllene Harnesk, som var Šmnadt Œr Konungen i Japara, hvaraf sŒ mycket, som hans vatn kommit vid, skŠmdes bort och fšll i stycken sšnder. Jag sŒg ock en uptorkad Jecko, som en man hade gšmt sŒsom et rart och selsynt stycke, hvilken, fast Šn han hade i mŒnga Œr varit torr, kršp likafult, nŠr han lades pŒ varma stenar, som hade han haft lif och kŠnslo. Jag sŒg ock der en orm om 25 fot, eller 121/2 alns lŠngd, han hade svŠlgt uti sig en af de omordade smŒ Hjortar: och emedan hans natur Šr, at han, sedan han upslukat nŒgot stort, icke kan komma af stŠllet, fšr Šn det smŠlter, sŒ blef han fasttagen, och fšrd til Gouverneuren, hvilken genast lŠt skŠra up munnen pŒ honom.

#168

90. CAPITLET.

Om det Šdla Kokos TrŠdet.

SIdst kan jag ej utelŠmna det Šdla PalmtrŠdet Kokos, som vexer šfver hela Indien, och ger des Inbyggare fulleliga alt hvad de tarfva i husen. Fšrst vexa nštter derpŒ, hvaraf de stšrste Šro vid pass sŒ stora som en kanna, och hafva et tjockt fnas utan om skalen. Mjšlk och olja fŒs utur kŠrnan; slefvar, skedar och drickeskŠril gšres af skalen; Rep, tog, lunta och allehanda smŒ band af lafven eller mŒssen; Den vŠlsmakeligaste kŒl af skaten eller kronan: vin tappas utaf sjelfva trŠdet, hvilket smakar om morgonen som mjšd, sedan in emot klockan 8 som Renskt vin, och efter middagen som god Šttika, den ock sŒledes hŒller sig alt stadigt: De tŠcka sina hus med bladen, och timra deras farkostar af sjelfva bolen. Nattblackor hŒlla sig der framme om nŠtterna, hvilke Šro sŒ store, at en man kan knapt famna utom deras vingar. De dricka sig druckna af PalmtrŠdets saft, och sofva bort ruset under trŠdet; men blifva inom des som oftast tagne, dšdade och upŠtne. Jag hafver tagit dem druckna up, och spi. kat dem pŒ vŠggarna med gamla spikar; men de hafva, sedna de kommit sig fšre,

#169 bitit af spikarna sŒsom en tobaks pipa: ty de hafva munnar sŒsom RŠfvar.

          SŒledes har jag nu med fŒ ord upteknat, hvad jag uti Asien funnit vŠrdigt at tala om. Den gode LŠsaren tŠcktes hylla mit fšretagande, ock fylla af ynnest hvad her fattas, och jag ej hunnit at gšra mig sŒ noga kunnig om.

Om Hemresan.

R 1656 satte jag mig fult och fast i sinnet, at efter mina mŒnga lŒngvariga och omaksamma resor, en gŒng helsa pŒ mit kŠra FŠdernes Land; Ty fick jag orlof af Generalen Herr Johan Matssucker, som den tiden var i Batavia, och steg pŒ skeppet Hvita Elefanten. Vi lyfte vŒrt arkar i Guds namn, och gingo til segels den 3 Februarii tillika med trŠnne andra skep, Magdvan Enkhysen och Rotterdam. Vi hade fuller nog omak, innan vi kommo genom StretoSunda, fšr den starka stršmmen skull, som faller emellan Palumba pŒ stšrre Java eller Pepter Lerdam, eller Sumatra; men fingo likafult om nŒgra dagar kasta ankar under, det hšga berget Krakatou. Der dristade ingen gŒ i land, fšr ormars myckenhet

#170 skull. Detta berget synet vŠl 16 mil i sjšn, och Šr en god kŠnning, sŒ vŠl fšr HollŠndarena, hvilka segla til Batavia, som €ngelsmŠn, de der Šrna sig til Bantam ifrŒn Europa, at de icke fara fram om Streto Sunda.

          Den 9 Februarii gingo vi Œter til segels, och rŒkade genast ut fšr den ena stadiga bšrden, som varar i 5 mŒnader, tils vi nŠstan pŒ 8 grader nŠr hunnit til jemnan dag och natt-Linien. Vi seglade den tiden 70, 60, 50, 40 och aldrig mindre Šn 30 mil om dygnet. VŒr kosa stŠltes genom den stora Indianska Sišn, till yttersta udden pŒ Africa, der vi vederqvekte oss. Sedan kommo vi til On St. Helena, der vi togo ved och fŠrskt vatten, jemte nŒgra vildsvin och bŒckar; och fŒ til upfarelses holmen, der vi togo en stor myckenhet Skšlpaddor. Vi lŒto sedan vŒr fart gŒ fram under jemnan dag och natt-linien och lemnade den samma om Pingestnatten, efter oss ty vi hade om Pingest dags middagen Solen i fult nord, och vid samma tid dagen derefter, uti fult Sšder. Vi fingo fšrst pŒ 6 grad. om Nordteknet se Nordstjernan mycker litet šfver

#171 jorden, och det om nattetid, af toppen pŒ hšgsta masten. Sedan reste vi fram om Canarie …jarna, nordan om Irrland, Skottland och €ngeland, uti stor vŒnda fšr Turkar och andra Sjšršfvare, de der plŠga grannaliga ackta efter OstIndie-farare; men kommo likafult, Gudi lof! den 9 September lyckeligen fram til Vlie.

          DŒ vi seglade ifrŒn Java, voro vi šfver 360 menniskor; men nŠr vi stŠlte ankar uti Vlie, voro allenast 140 qvar, sedan vattu-sjukan gjordt Šnda med alla de andra 220. Af de 140, funnos pŒ sistone ej flere, Šn 14 man, som kunde gŒ til rors, och taga in seglen.

          Sedan jag nu i 14 dagar brukat lŠkedom, mot vattusjukan, i Amsterdam, gick jag med farkosten Sšderstjernan šfver til Stockholm, och hant, GUD ske lof! lyckeligen hit den 22 October 1656.

          Jag tackar GUD fšr den nŒden, at jag fick pŒ nytt hšra Hans Heliga Ord, och bruka den HšgvŠrdiga Natvarden, som jag ej Œtniutit pŒ 8 Œr och 7 mŒnader.

          Jag har pŒ hela den tiden gŒt 6 gŒnger under jemnan dag och nats-linien, tillika med Stenbockens och Kreftans kretsar.

#172 Jag hemstŠller hvar redelig Kristen, at efterfinna, hvad vedermšdo jag gŒt igenom, pŒ samma tid. Jag har ofta varit bekajad med ovanliga och dšdeliga sjukdomar: vistats med stšrsta lifsvŒnda ibland Barbarer, och omgŒts med slemma Hedningar. Jag har hela lŒnga tiden bort Œt aldrig set, Šn mindre smakat hvarken šl, bršd, eller vin: Har stundom mŒst gŒ naken, som et oskjŠligt kreatur, och lidit en otrolig vŒnda i den stora Solhetan. Jag har i skogar och berg aldrig gŒt trygg fšr Tigrar, Leoparder, Lejon, Elefanter, vilda Bufflar, Krokodiler, Babianer, Skorpioner, och mŒnga slags faseliga ormar. Jag har, utom mycket arbete och svett, utstŒt Œtskilliga sjšdrabningar bland fremmande Nationer, sŒsom HollŠndare, Fransoser, Portugiser, mŒnga Sjšršfvare frŒn Indien och Barbariet. Jag har ock utom des, varit uti tvŠnne sjštog, under min AllernŒdigste Herres och Konungs, Hans HšgstSalige Maj:ts Konung Carl Gustafs Flagga; af hvilka det ena hšlts Œr 1657 den 12 ock 13 Sept. emot Konungen i Dannemark, emellan Ystad

#173 och Cimbrishamn och Danska MŠn; det andra, Œr 1658 den 29 October uti …resund emot HollŠndarena. Jag vil nu sluta med dessa Konung Davids ord:

Psalmen 66.

VI Šre komne genom eld och

vatten; men Du, HERRE,

hafver utfšrt oss, och ve

derqueckt oss.Sidansvarig:  | 2024-03-14